Visuotinis susirinkimas, 2014 m. spalio 30 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių visuotinio susirinkimo,
įvykusio 2014 m. spalio 30 d.
PROTOKOLAS Nr. 2

Pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė
Sekretorius: Helmutas Šabasevičius
LDID vienija 69 narius, susirinkime dalyvavo 19. Taip pat dalyvavo dailėtyrininkės Ingrida Tamošiūnienė ir Aušra Vasiliauskienė.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. LDID publikacijų konkurso nugalėtojų sveikinimas.
  2. Naujų narių priėmimas
  3. LDID geriausios publikacijos konkursas
  4. LDID nario pažymėjimų klausimas
  5. LDID nario mokesčio dydžio klausimas
  6. Dėl iniciatyvos rašyti raštą vyskupų konferencijai dėl skulptūrų restauracijos
  7. Kiti klausimai

1.LDID tarybos pirmininkė Gabija Surdokaitė-Vitienė įteikė diplomus LDID publikacijų konkurso nugalėtojams. Už geriausią 2010 m. darbą fundamentaliųjų tyrimų srityje apdovanota Rūta Janonienė už knygą „Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje. Pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje“, už taikomųjų tyrimų srityje – Giedrė Mickūnaitė (straipsniai „Gediminas“, „Kaunas“, „Lithuania“, „Lithuanian Metrica“, „Lithuanian Statutes“, „Mindaugas“, „Trakai“, „Vilnius“ leidinyje „Oxford Dictionary of the Middle Ages“); 2011 m. nugalėtojai – Liepa Griciūtė-Šverebienė už knygą „XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (Fundamentalieji tyrimai) ir Skirmantė Smilingytė-Žeimienė bei Dalia Vasiliūnienė už knygos „Lietuvos sakralinė dailė, t. II : Šiaulių vyskupija, d. 1 : Joniškio dekanatas, kn. 1 : Balkaičiai–Joniškis“ sudarymą (taikomieji tyrimai); 2012 m. konkurso laimėtojai – Jolita Mulevičiūtė už knygą „Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865–1914“ (fundamentalieji tyrimai) ir „Lietuvos dailininkų žodyno“ II tomo sudarytoja Jolanta Širkaitė (taikomieji tyrimai).

2.Pareiškimai tapti LDID narėmis gauti iš dailėtyrininkių Ingridos Tamošiūnienės ir Aušros Vasiliauskienės. I. Tamošiūnienė pristatė savo veiklą, mokslinius interesus (XIX a.–XX a. pradžios Vilniaus urbanistika ir architektūra). Rekomendaciją I. Tamošiūnienei parašė LDID narė Rūta Birutė Vitkauskienė, pasiūliusi priimti ją į LDID. Už šį pasiūlymą balsuota vienbalsiai. A. Vasiliauskienė papasakojo apie savo tyrimų temas, tarp kurių svarbiausia – mariologinė tematika XVII–XVIII a. Lietuvos dailėje (šia tema apginta daktaro disertacija). A. Vasiliauskienei rekomendaciją parašė LDID narė Laima Šinkūnaitė. Už pasiūlymą priimti A. Vasiliauskienę į LDID balsuota vienbalsiai.

Nutarta priimti Ingridą Tamošiūnienę ir Aušrą Vasiliauskienę į LDID.

3.Išdalinti LDID geriausios publikacijos konkurso už 2013 metus biuleteniai.

Iš viso balsavo 25 LDID nariai. Suskaičiavus balsus, geriausia 2013 m. publikacija fundamentaliųjų tyrimų srityje išrinkta Astos Giniūnienės knyga „Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje – XX a. pradžioje: sklaida ir raiška“ (106 balai), o geriausia publikacija taikomųjų tyrimų srityje – knyga „Jėga ir grožis Jo šventovėje… Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje“, sudarytoja Dalia Vasiliūnienė (81 balas).

4.Informuota, kad LDID narių kaip Lietuvos dailės muziejaus konsultantų pažymėjimų galiojimas baigiasi šių metų pabaigoje. Apsikeista nuomonėmis dėl LDID pažymėjimų, svarstyta, ar reikia pažymėjimų su nuotraukomis, akcentuota būtinybė pažymėjimą parengti lietuvių ir anglų kalbomis.

Nutarta kreiptis į Lietuvos muziejų asociaciją dėl galimybės LDID nariams su pažymėjimu nemokamai lankytis asociacijai priklausančiuose muziejuose. LDID pažymėjimus gaminti tiems nariams, kurie išreikš norą turėti pažymėjimą, atsiųs nuotrauką ir sutiks už pažymėjimo pagaminimą susimokėti patys.

5.Apsikeista nuomonėmis dėl LDID nario mokesčio nuo 2015 m. sausio pirmos dienos. Pasiūlyta stojimo į LDID mokestį nustatyti 10 EUR, metinį mokestį LDID nariams – 6 EUR, pensinio amžiaus LDID nariams – 3 EUR. Už šį pasiūlymą balsuota vienbalsiai.

6.Nutarta stojimo į LDID mokestį nustatyti 10 EUR, metinį mokestį LDID nariams – 6 EUR, pensinio amžiaus LDID nariams – 3 EUR.

7.LDID tarybos pirmininkė inicijavo diskusiją dėl rašto vyskupų konferencijai dėl netinkamos atskirose bažnyčiose saugomų sakralinio meno objektų restauracijos, kurio tikslas – atkreipti dėmesį pasitaikančius paveldo sugadinimo atvejus.

Nutarta parengti pirminį rašto variantą su konkrečiais faktais ir išsiųsti visiems LDID nariams dėl redakcinių bei dalykinių papildymų.

8.Kiti klausimai:

Primintas Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės prašymas LDID vardu parengti raštą dėl būtinybės restauruoti Lentvario bažnyčios sienų tapybą. Raštą įsipareigojo parengti LDID tarybos narė Margarita Janušonienė.

Apsikeista nuomonėmis dėl pavasarinės LDID kelionės. Nutarta prašyti Liepos Griciūtės-Šverebienės dėl kelionės po Žemaitiją maršruto suderinimo, o kitų LDID narių paprašyta pasvarstyti apie alternatyvius kelionės variantus.

LDID tarybos pirmininkė Gabija Surdokaitė-Vitienė informavo, kad sparčiai pildomas LDID interneto tinklalapis, paragino LDID narius, kurie dar neparengė savo bibliografijos, paskubėti.

Taip pat ji klausė dėl jau mirusių LDID narių biografijų ir veiklos atspindėjimo LDID tinklalapyje. Nutarta parengti atskirą skiltį su informacija apie mirusius LDID narius.

Susirinkimo pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė

Susirinkimo sekretorius: Helmutas Šabasevičius