Visuotinis susirinkimas, 2013 m. gegužės 22 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos visuotinio narių susirinkimo,
įvykusio 2013 m. gegužės 22 d.

PROTOKOLAS Nr. 1

Pirmininkė: Gabija Surdokaitė

Sekretorius: Helmutas Šabasevičius

LDID vienija 64 narius, susirinkime dalyvavo 44. LDID narių kvorumas vykti visuotiniam narių susirinkimui yra. Visuotinis narių susirinkimas sukviestas tinkamai ir laiku. LDID nariai apie susirinkimą buvo informuoti el. paštu.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. LDID Revizijos komisijos išrinkimas.
 1. 2012 m. rugsėjo mėn. 27 d. – 2013 m. gegužės mėn. 22 d. LDID Tarybos ir draugijos veiklos ataskaita ir 2012 m. LDID finansinė ataskaita.
 1. Naujų LDID narių priėmimas.
 1. LDID Tarybos teikimas svarstyti prof. Vytenio Rimkaus kandidatūrą į draugijos garbės narius.
 1. LDID pensinio amžiaus narių nario mokesčio sumažinimas iki 10 Lt.
 1. LDID konkursas „Geriausia metų publikacija“.
 1. Kasmetinė draugijos narių kelionė.
 1. LDID Tarybos rinkimai.

 1. Į revizijos komisiją pasiūlyti Vytautas Tumėnas, Margarita Janušonienė ir Marius Iršėnas.

NUTARTA: Pasiūlytus kandidatus išrinkit į revizijos komisiją.

 1. Gabija Surdokaitė pateikė 2012 m. rugsėjo mėn. 27 d. – 2013 m. gegužės mėn. 22 d. LDID Tarybos ir draugijos veiklos ir 2012 m. LDID finansinę ataskaitas.

I. LDID tarybos veikla

Peticijos, raštai, iniciatyvos

 1. 2012 m. spalio 22 d. LDID vardu LDID pirmininkė po dr. Laimos Laučkaitės-Surgailienės iniciatyvos parašė raštą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui, Vilniaus miesto savivaldybei dėl tuometinės pastato, esančio Vilniuje, Polocko g. Nr. 52 (unikalus Kultūros vertybių registro objekto kodas – 17396), būklės.
 2. 2013 m. sausio 7 d. raštas LDM direktoriui R. Budriui dėl LDM konsultantų pažymėjimų išdavimo LDID nariams.
 3. 2013 m. gegužės 6 d. raštas Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariui prof. A. Butrimui dėl lituanistikos mokslinių tyrimų Lietuvoje.

Delegavimas atstovauti ekspertų komisijose ir posėdžiuose

 1. 2012 m. sausio 20 d. LDID Taryba Kultūros paveldo departamento kvietimu delegavo dr. Gabiją Surdokaitę į Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų nagrinėjimo ekspertų komisiją 2012–2013 m. laikotarpiui. Šiemet LDID atstovauvau šioje komisijoje.

Lengvatos LDID nariams

 1. 2013 m. LDM LDID nariams išdavė naujus muziejaus konsultanto pažymėjimus, leidžiančius nemokamai lankyti Lietuvos valstybinių ir kai kurių Europos muziejų ekspozicijas 2013–2014 m. gruodžio 31 d. Už juos LDID sumokėjo 294 Lt 50 centų.

Organizuotas LDID publikacijų konkursas už 2010–2012 metus.

II. Finansinė ataskaita (sudarė Liuda Florolva):

2012 01 01 einamojoje LDID sąskaitoje buvo 5604,13. Pajamos: nario mokestis – 1170 Lt, 2 proc. parama – 1136,31 Lt. Išlaidos: už rugsėjo mėnesį vykusią ekskursiją – 1400 Lt, banko mokestis – 18,40 Lt, smulkios išlaidos (už LDID interneto svetainės palaikymą) – 30,25 Lt. Iš viso išlaidų – 1448,65 Lt.

NUTARTA: LDID veiklos ir finansinei ataskaitai pritarti (vienbalsiai).

 1. Gautas dr. Auksės Kaladžinskaitės prašymas tapti LDID nare. Rekomendaciją pateikė LDID narė Aistė Paliušytė. Pretendentė pristatė savo veiklą (2005 apsiginta daktaro disertacija, pateiktas publikacijų sąrašas).

NUTARTA: priimti Auksę Kaladžinskaitę į LDID (vienbalsiai).

 1. Apsvarstyta Vytenio Rimkaus kandidatūra į LDID garbės narius: tai ryški figūra Šiauliuose, daug nusipelnęs dailėtyrininkas, mėgėjų meno tyrėjas.

Giedrė Jankevičiūtė į LDID garbės narius pasiūlė Ingridą Korsakaitę, Jūratė Markevičienė – Algimantą Mačiulį.

NUTARTA: pritarti LDID garbės narių vardo suteikimui Vyteniui Rimkui, Ingridai Korsakaitei ir Algimantui Mačiuliui (vienbalsiai).

 1. LDID pirmininkė supažindino su LDID nario mokesčių mokėjimo situacija (keturi nariai nemoka mokesčių, pasiūlyta jiems išsiųsti perspėjimo laiškus). Taip pat pasiūlyta sumažinti pensinio amžiaus narių nario mokestį iki 10 Lt.

Pasiūlyta Violetai Juzėnaitei, kuri neturi pajamu, turi sveikatos problemų, padaryti išimtį ir atleisti ją nuo LDID nario mokesčio.

NUTARTA: anuliuoti Violetos Juzėnaitės skolą, kol jos padėtis nepagerės, atleisti ją nuo mokesčių, pensinio amžiaus narių nario mokesčio sumažinti iki 10 Lt.

Dalia Klajumienė pasiūlė kai kuriems LDID nariams siųsti pranešimus apie LDID veiklą paprastais laiškais (Violetai Juzenaitei, Vyteniui Rimkui, Kristinai Makovskai). Pasiūlyta pasidomėti, kokia finansinė Kristinos Makovskos padėtis ir jos sveikatos būklė. Vytautas Tumėnas pasiūlė steigti LDID narių paramos fondą.

 1. LDID publikacijų konkursą siūlyta skelbti vieną kartą per tris metus, pagalvoti, kokie turi būti teikimo principai ir kriterijai, konkurso nuostatus peržiūrėti kitos kadencijos tarybai. Pasiūlyta netraukti į siūlomų publikacijų sąrašą straipsnių, tik monografijas. Kitas pasiūlymas – LDID taryba turi sudaryti monografijų ir straipsnių rinkinių sąrašą ir išsiuntinėti svarstymui. Dar vienas pasiūlymas: kiekvienas LDID narys atsiunčia savo požiūriu po vieną svarbiausią poziciją fundamentaliųjų ir taikomųjų publikacijų srityse.

NUTARTA: LDID nariams pasiūlyti apsvarstyti du publikacijų konkurso rengimo variantus:

Monografijų ir straipsnių rinkinių sąrašą sudaro LDID taryba ir išsiuntinėja svarstymui.

 1. Kiekvienas LDID narys atsiunčia savo požiūriu po vieną svarbiausią poziciją fundamentaliųjų ir taikomųjų publikacijų srityse.
 2. LDID kelionės programą pasiūlė Vidmantas Jankauskas. Siūloma į kelionę vykti birželio 8 d. Kelionės maršrutas: Vilnius–Adomynė–Bugailiškiai–Šimoniai–Noriūnai–Palevenė–Žemutinė Palevenė–Kupiškis–Uoginiai–Antašava–Salamiestis–Palevenėlė–Kupiškis–Skapiškis–Vilnius.

NUTARTA: Informuoti LDID narius apie kelionės laiką ir kainą.

 1. Į naują LDID tarybą pasiūlyti Lina Balaišytė, Margarita Janušonienė, Neringa Markauskaitė, Gabija Surdokaitė, Helmutas Šabasevičius, Vaida Ščiglienė.

Išrinkta balsų skaičiavimo komisija: pirmininkas Marius Iršėnas, nariai – Regimanta Stankevičienė, Ramutė Rachlevičiūtė.

NUTARTA: Po slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Marius Iršėnas informavo, kad rasti 44 biuleteniai. Suskaičiavus balsus jie pasiskirstė taip: Gabija Surdokaitė surinko 44, Lina Balaišytė – 42, Helmutas Šabasevičius – 42, Neringa Markauskaitė – 34, Margarita Janušonienė – 34, Vaida Ščiglienė – 24 balsus. Tarybos nariais tapo Lina Balaišytė, Margarita Janušonienė, Neringa Markauskaitė, Gabija Surdokaitė, Helmutas Šabasevičius. Nutarta pavesti naujai LDID tarybai savo posėdyje išsirikti pirmininką, vicepirmininkus, iždininką ir sekretorių.

Susirinkimo pabaigoje paskelbti LDID publikacijų konkurso rezultatai:

LDID publikacijų konkurso laimėtojai

2010

Fundamentiniai tyrimai

Rūta Janonienė. Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje. Pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje, Vilnius: „Aidai”, 2010, 512 p., il., ISBN 978-9955-656-80-7

Taikomieji tyrimai

Giedrė Mickūnaitė: “Gediminas”, “Kaunas”, “Lithuania”, “Lithuanian Metrica”, “Lithuanian Statutes”, “Mindaugas”, “Trakai”, “Vilnius”, in: Oxford Dictionary of the Middle Ages, sud. Robert E. Bjork (Oxford: Oxford University Press, 2010), t. 2, p. 687–88, t. 3, p. 921, p. 1024–25, p. 1025, p. 1025, p. 1145, t. 4, p. 1647, p. 1701; ISBN 978-0-19-866262-4.

2011

Fundamentiniai tyrimai

Liepa Griciūtė-Šverebienė. XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. – 364 p.: 113 iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose ir p. 317–342. – ISBN 978-609-447-027-1

Taikomieji tyrimai

Lietuvos sakralinė dailė, t. II : Šiaulių vyskupija, d. 1 : Joniškio dekanatas, kn. 1 : Balkaičiai–Joniškis / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; [sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė]. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. – 512 p. : 475 iliustr. – Virš. tik bendr. antr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale ir p. 482–493. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 503–511. – ISBN 978-9955-868-44-6.

2012

Fundamentiniai tyrimai

Jolita Mulevičiūtė. Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865–1914. LKTI, 2012

Taikomieji tyrimai

Lietuvos dailininkų žodynas = Dictionary of Lithuanian artists, II tomas: 1795–1918 / Lietuvos kultūros tyrimų institutas; [sudaryt. Jolanta Širkaitė. 520 p.: žml.– Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės, p. 456–519. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Surinkimo pirmininkė: Gabija Surdokaitė
Susirinkimo sekretorius: Helmutas Šabasevičius