Visuotinis susirinkimas, 2009 m. balandžio 28 d.

Visuotinio Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo,
įvykusio 2009 m. balandžio 28 d.
PROTOKOLAS

Dalyvavo 28 LDID nariai (dalyvių sąrašas pridedamas)
Pirmininkė: Dalia Vasiliūnienė
Sekretorė: Ieva Pleikienė

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. LDID finansiniai reikalai.
  2. Konkursas „Geriausia 2008 m. publikacija“.
  3. M. Matušakaitės jubiliejinis renginys ir jai skirtosios knygos tiražo klausimas.
  4. K. Galaunienės 85-mečio jubiliejus.
  5. Siūlymas kelti kandidatus Vyriausybės ir į Nacionalinei premijai.
  6. LDID iniciatyva dėl sienų tapybos restauravimo problemų.
  7. LDID ekskursija.

SVARSTYTA: LDID finansiniai reikalai. LDID nariai informuoti, kad nuo šių metų draugijos finansinius reikalus visuomeniniais pagrindais tvarko finansininkė Liudmila Fiodorova.
Draugijos nariai buvo supažindinti su praėjusių (2008 m.) einamosios LDID sąskaitos išrašu. Atkreiptas dėmesys, kad didžiąją dalį draugijos biudžeto sudaro lėšos, gautos pervedus 2 % GPM. Draugijos biudžetas (2009-04-27) – 3814.97 Lt, iš jų gauta pervedus 2 % – 2297.53 Lt
Susirinkimo metu buvo galima raštu užpildyti prašymus pervesti 2 % pajamų mokesčio.
LDID nariai paraginti mokėti mokesčius internetu. Norintieji galėjo tą padaryti po susirinkimo.
Nutarta persiųsti el. paštu nario mokesčio mokėjimo sąrašą.

SVARSTYTA: Konkursas „Geriausia 2008 m. publikacija“. Įvyko konkurso sąlygų ir publikacijų sąrašo aptarimas. LDID Tarybos nariai pasisakė, kad sudarant publikacijų sąrašą pritrūko aktyvumo. Į balsų skaičiavimo komisiją pasiūlyti Lina Balaišytė, Gabija Surdokaitė ir Helmutas Šabasevičius. Atviru balsavimu, vienbalsiai pritarta balsų skaičiavimo komisijos sudėčiai. Įvyko balsavimas už geriausias fundamentinių ir taikomųjų tyrimų publikacijas.
Komisijai suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad daugiausia balsų surinko šios fundamentinių tyrimų publikacijos:
Agnė Narušytė. Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje, Vilnius: VDA leidykla, 2008, ISBN 978-9955-854-06-7 – 42 balai
Giedrė Jankevičiūtė. Lietuvos grafika 1918-1940, Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2008, ISBN 978-9955-965-09-1- 68 balai
Giedrė Mickūnaitė. Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis, Vilnius: VDA leidykla, 2008, ISBN 978-9955-854-01-2 – 90 balų
daugiausia balsų surinko šios taikomųjų tyrimų publikacijos:
Saulė Kisarauskienė (Serija „XX-XXI a. Lietuvos dailė“), sudarytojos Danutė Zovienė, Ramutė Rachlevičiūtė, teksto autorė Ramutė Rachlevičiūtė. Vilnius: artseria, 2008, ISBN 978-9986-716-60-0 – 28 balai
Elona Lubytė. Permainų svoris. Dailės vadyba Lietuvoje 1988-2006, Kaunas: „Arx Baltica“ spaudos namai, Vilnius: VDA leidykla, 2008, ISBN 978-9955-755-75-3 – 43 balai
Vladas Drėma. Vilniaus bažnyčios: iš Vlado Drėmos archyvų, sudarytojai Audronė Lėverienė, Arturas Mickevičius, Rita Mosiejienė, Vilnius: Versus aureus, 2008, ISBN 978-9955-341-47-5 – 51 balas
NUSPRĘSTA:
Geriausia 2008 m. fundamentinių dailėtyros tyrimų publikacija pripažinti Giedrės Mickūnaitės monografiją Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis, Vilnius: VDA leidykla, 2008, ISBN 978-9955-854-01-2
Geriausia 2008 m. taikomųjų dailėtyros tyrimų publikacija pripažinti Vlado Drėmos knygą Vilniaus bažnyčios: iš Vlado Drėmos archyvų, sudarytojai Audronė Lėverienė, Arturas Mickevičius, Rita Mosiejienė, Vilnius: Versus aureus, 2008, ISBN 978-9955-341-47-5

SVARSTYTA: M. Matušakaitės jubiliejinis renginys ir jai skirtosios knygos tiražo klausimas. Gegužės 6 d. 17 val. po VDA DI konferencijos „Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdis“ susitikimas su M. Matušakaite Vilniaus paveikslų galerijoje. Kalbės M. Matušakaitė, A. Aleksandravičiūtė, R. Stankevičienė, G. Mickūnaitė, D. Vasiliūnienė. Draugijos nariams buvo perduoti (taip pat persiųsti el. paštu) kvietimai į renginį.
VDA leidyklos direktorius, draugijos narys M. Iršėnas teiravosi, ką daryti su knygos „Kuriantis protas brangesnis nei turtai…“ tiražu (350 egz.). Šios knygos yra draugijos nuosavybė. LDID taryba įpareigota, pasitarus su finansininke, išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis draugija galėtų knygas išplatinti su VDA leidyklos pagalba. LDID turi nustatyti knygos kainą. Siūlyta įkainoti ją 15 Lt arba 20 Lt. Įvyko balsavimas dėl knygos kainos. Už 20 Lt kainą balsavo 12 LDID narių, už 15 Lt kainą balsavo 15 LDID narių
NUSPRĘSTA: 150 egz. palikti draugijai (kiekvienas draugijos narys, gali gauti po vieną knygos egzempliorių, knygos autoriai, sudarytoja ir kt., prisidėję rengiant knygą – po 2 egz., likusios knygos bus skirtos draugijos reprezentacijai). Kitus egzempliorius (200 vnt.) draugija nusprendė platinti per VDA leidyklą. Balsavimu nustatyta vienos knygos kaina (be antkainio) – 15.00 Lt.

SVARSTYTA: K. Galaunienės 85-mečio jubiliejus.
NUSPRĘSTA: rugpjūčio mėn. deleguoti kelis draugijos narius pasveikinti jubiliatę Kaune.

SVARSTYTA: Siūlymas kelti kandidatus Vyriausybės ir į Nacionalinei premijai. Kandidatėmis Vyriausybės premijai pasiūlyta Dalia Ramonienė. Nacionalinei premijai pasiūlytos Marijos Matušakaitės, Laimos Laučkaitės, Dalios Klajumienės ir Giedrės Jankevičiūtės kandidatūros. Kandidatūrų teikimas vyksta vasarą, todėl dar yra laiko apgalvoti ir siūlyti dar daugiau asmenų, o galutinį sprendimą priimti vėliau.
NUSPRĘSTA: užfiksuoti pasiūlymus, pagalvoti kokius dar kandidatus galima iškelti, o galutinį sprendimą priimti apklausus LDID narius elektroniniu paštu, kai priartės kandidatūrų teikimo laikas.

SVARSTYTA: LDID iniciatyva dėl sienų tapybos restauravimo problemų.
G. Mickūnaitė pateikė informaciją apie Lietuvos sienų tapybos tyrimų ir restauravimo būklę. Susirinkime konstatuota, kad pastaraisiais metais ėmus nuosekliai vykdyti natūros tyrimus renovuojamuose ir restauruojamuose kultūros paveldo objektuose, Lietuvos kultūrą ir dailę papildė anksčiau nežinota arba tik fragmentiškai dokumentuota medžiaga. G. Mickūnaitė atkreipė dėmesį, kad gausėjant atidengiamos sienų tapybos, jos tyrimo ir restauravimo praktikos išliko ydingos, nes neužtikrinamas kvalifikuotas ir nepriklausomas tyrimų, jų priežiūros ir atliktų darbų vertinimas.
NUSPRĘSTA: rašyti raštą Kultūros paveldo departamentui, kuriame būtų siūloma keisti esamą restauravimo projektų tvirtinimo ir restauruotų kūrinių priėmimo tvarką įvedant nepriklausomą ekspertizę – nepriklausomų tos srities specialistų įvertinimą.

SVARSTYTA: LDID ekskursija.
Draugijos nariai informuoti, kad šiais metais ekskursiją sutiko organizuoti M. Janušonienė.
Ji siūlo apžiūrėti Valkininkų, Akmens, Perlojos, Merkinės ir Liškiavos bažnyčias, pietauti Druskininkuose, grįžtant apžiūrėti Žiūrų ir Zervynų kaimus, šaltinį „Ūlos akis“. Ekskursijos programa dar bus derinama, draugijos narių pastabos perduotos M. Janušonienei.
Ekskursiją buvo siūloma organizuoti gegužės 30 arba birželio 6 d.
NUSPRĘSTA: Balsuojant, nedidele balsų persvara nutarta vykti birželio 6 d.

Pirmininkė: Dalia Vasiliūnienė

Sekretorė: Ieva Pleikienė