• English

Visuotinis susirinkimas, 2008 m. lapkričio 13 d.

Visuotinio Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo,
įvykusio 2008 m. lapkričio 13 d.
PROTOKOLAS

Dalyvavo 29 LDID nariai (dalyvių sąrašas pridedamas)
Pirmininkė: Dalia Vasiliūnienė
Sekretorė: Ieva Pleikienė

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Jubiliejus švenčiančių LDID narių pasveikinimas.
 2. Konkurso „Geriausia 2007 metų publikacija“ rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimai.
 3. Vasarą parengtų konkurso „Geriausia metų publikacija“ nuostatų viešas pristatymas ir aptarimas.
 4. Vykdomų LDID projektų aptarimas.
 5. LDID vykdomos narių apklausos „Geriausi ir blogiausi Nepriklausomybės laikotarpio pastatai istorinėje aplinkoje“ eiga.
 6. UNESCO kvietimas teikti iškilias datas UNESCO minimų datų sąrašui 2010-2011 m.
 7. LDID biuletenio parengimo ir kiti einamieji reikalai.

Sveikinimai dr. Daliai Ramonienei 60-mečio proga
Sveikinimai dr. Ingridai Korsakaitei 70-mečio proga

Svarstyta: Konkurso „Geriausia 2007 metų publikacija“ balsavimo elektroniniu paštu rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimai.
LDID Tarybos sekretorė Ieva Pleikienė pristatė balsavimų rezultatus. Geriausia dailėtyros fundamentinių tyrimų publikacija pripažinta dr. Gražinos Marijos Martinaitienės knyga Kontušo juostos Lietuvoje, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007. Geriausia dailėtyros taikomųjų tyrimų publikacija pripažinta knyga Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika, sudarytoja dr. Mildai Mildažytė-Kulikauskienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.
Konkurso nugalėtojos dr. Gražina Marija Martinaitienė ir dr. Milda Mildažytė-Kulikauskienė apdovanotos diplomais už geriausias 2007 m. dailėtyros publikacijas ir „Humanistas“ tinklo knygynų „Akademinė knyga“ 100 Lt vertės dovanų kuponais.
Nuspręsta: informuoti Kultūros, filosofijos ir meno bei Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutus apie tai, kad LDID nutarimu jų leidiniams suteiktas „Geriausios 2007 metų dailėtyros publikacijos“ vardas.

Svarstyta: Konkurso „Geriausia metų publikacija“ nuostatų aptarimas ir konkurso rengimo 2008 m. tvarka.
LDID pirmininkė Dalia Vasiliūnienė pranešė, kad remiantis konkurso nuostatais pretendentus į geriausias 2008 m. publikacijas LDID tarybai siūlys visi LDID nariai (tą galima daryti žodžiu arba paštu). Manoma, kad į pretendentų sąrašą turėtų būti traukiami ne straipsnių rinkiniai, bet atskiri, to nusipelnantys straipsniai. Iki pavasario bus sudarytas 2008 m. publikacijų sąrašas, tuomet bus nuspręsta, kokį balsavimo būdą pasirinkti.
Nuspręsta: pritarti D. Vasiliūnienės pasiūlymui sudaryti 2008 m. konkursui „Geriausia metų publikacija“ siūlomų leidinių sąrašą remiantis LDID narių pasiūlymais.

Svarstyta: LDID narių apklausos „Geriausi ir blogiausi Nepriklausomybės laikotarpio pastatai istorinėje aplinkoje“ vykdymo eiga.
D. Vasiliūnienė informavo, kad iki gruodžio 7 d. apklausos organizatorės: Jolita Mulevičiūtė ir Giedrė Jankevičiūtė laukia pasiūlymų. Vėliau bus susumuoti rezultatai. Ypač trūksta gerosios architektūros istorinėje aplinkoje pavyzdžių, todėl visi kviečiami aktyviau reikšti savo nuomones.
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė pastebėjo, kad norint palengvinti ir tuo pačiu suaktyvinti apklausą, pradžioje užtektų pateikti tik pastato pavadinimą, adresą ir fotonuotrauką, o jau vėliau surinkti visą kitą nuostatuose nurodytą informaciją. Tam neprieštarauta.
Aptarta apklausos metu surinktų pasiūlymų vertinimo procedūra. Siūlyta rinktis tarp 2 variantų: visuotinio balsavimo ir vertinimo komisijos sudarymo. Jei nutariama, kad balsuos visi LDID nariai, tuomet teks skirti dvi-tris dienas, kad LDID nariai galėtų ateiti prie kurio nors kompiuterio, susipažinti su surinkta fotomedžiaga ir reitinguoti pristatytus pavyzdžius. Jei nutariama pavesti LDID nuomonę išreikšti komisijai, tai būtina ją išrinkti balsavimo būdu.
Įvyko balsavimas dėl apklausos vertinimo procedūros.
Nuspręsta: Balsuojant (prieštaraujančių nebuvo, trys susilaikė) buvo nuspręsta, kad apklausos duomenis vertins visi LDID nariai. Prieš balsavimą jiems bus suteikta galimybė susipažinti su apklausos medžiaga (reikėtų ištirti ir internetinio puslapio panaudojimo galimybes), o vėliau (gruodžio-sausio mėnesį) bus sušauktas LDID susirinkimas, kuriame bus balsuojama.

Svarstyta: LDID projekto „Lietuvos dailės istorijos eskizai“ vykdymas.
Rima Valinčiūtė-Varnė pristatė projekto eigą 2008 m.: 2008 m. iš fondų gauta 18 000 Lt parama, projekte dalyvavo 14 LDID narių, skaitytos paskaitos Alytuje, Anykščiuose, Birštone, Kaune, Vilniuje, Utenoje. Dalia Klajumienė informavo, kad LDID narių paskaitų pageidautų Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka Liepa Griciūtė-Šverebienė perdavė žodinį prašymą prisijungti prie projekto, gautą iš Raseinių. Iškeltas klausimas dėl projekto tęsimo 2009 m. Įvyko atviras balsavimas.
Nuspręsta: vienbalsiai nutarta projektą tęsti, jo koordinavimą patikėti Rimai Valinčiūtei-Varnei.

Svarstyta: LDID projekto „Marijos Matušakaitės jubiliejinis leidinys“ vykdymas. Situaciją pristatė Giedrė Mickūnaitė: leidinys jau maketuojamas VDA leidykloje. Įvyko balsavimas dėl knygos pavadinimo – pasiūlyti 4 variantai:
AD GLORIAM (skirta dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei)
KURIANTIS PROTAS BRANGESNIS NEI TURTAI… (skirta dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei) (eilutė iš M. K. Sarbievijaus III kn. VI odės, Markui Silicernijui)
AUKSINIO ORNAMENTO ŠVIESOJE. Skirta dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei
AUKSO ORNAMENTŲ VAINIKAS skirta dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei
Nuspręsta: Balsuota dėl leidinio pavadinimo. Balsuojant nutarta leidinį pavadinti:
KURIANTIS PROTAS BRANGESNIS NEI TURTAI… (skirta dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei)

Svarstyta: LDID biuletenio klausimas.
Dalia Vasiliūnienė informavo, kad:

 1. biuletenio parengimą teks atidėti kitiems metams (už jį atsakingos D. Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė, Lina Balaišytė).
 2. Numerį numatoma skirti paveldosaugai. Jame bus publikuojami tekstai, atspindintys LDID veiklą šioje srityje: I. Vaišvilaitės straipsnis „Paveldosaugoje neturime vertybių hierarchijos“, taip pat bus aprašytas pasipriešinimas Vilniaus bernardinų bažnyčios rekonstrukcijos projektui (pradedant LDID ir kitų kultūros veikėjų 2007 11 15 laišku bernardinams, baigiant projekto „Bernardinų takais“ galimybių studijos įvertinimu, bus patalpinti ir LDID narių spaudoje publikuoti straipsniai (R. Vitkauskienės ir kt.), Trakų parapinės bažnyčios atradimų tyrimas (Giedrė Mickūnaitė) ir kt. Su tema sietųsi ir „Geriausių ir blogiausių Nepriklausomybės laikotarpio pastatų istorinėje aplinkoje“ apklausos duomenys.
 3. Leidinio dalį užims tradicinė rubrika – 2006-2009 m. LDID įvykių kronika.
 4. Biuletenyje numatyta publikuoti ir 2005-2008 metų LDID narių bibliografiją.
  Nuspręsta: pritarti LDID biuletenio parengimo planui.

Svarstyta: pasiūlymų teikimas UNESCO minimų datų sąrašui.
D. Vasiliūnienė informavo susirinkimo dalyvius apie UNESCO rengiamą minėtinų datų sąrašą. LDID nariams UNESCO kvietimas siūlyti 2010-2011 m. paminėtinas datas pasirodė priimtinas (pasiūlymus teikė D. Vasiliūnienė ir G. Mickūnaitė).
Nuspręsta: siūlyti paminėjimui šias datas:

 1. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100 metų mirties metinės (1875-1911 m.)
 2. Kanuto Rusecko 150 metų mirties metinės (mirė 1860 m. Vilniuje)
 3. 1810 m. rugsėjo 15 d. Jozefas Saundersas (1773-1845) Vilniaus universiteto Literatūros ir laisvųjų menų fakultete perskaitė pranešimą „Apie vaizduojamųjų menų įtaką ir naudą“, kuris buvo publikuotas 1815 m. leidinyje „Pamiętnik Magnetyczny“. 1810 m. įvykis laikytinas dailės istorijos mokslo pradžia Lietuvoje
  D. Vasiliūnienė įpareigota apie šias datas pranešti UNESCO sekretorei Astai Dirmaitei.

Svarstyta: Kasmetinės LDID išvažiuojamosios sesijos organizavimas.
Pasiteirauta, kas 2009 m. pavasarį galėtų įsipareigoti organizuoti eilinę LDID narių išvažiuojamąją sesiją. Kelionę po Alytaus rajoną įsipareigojo suorganizuoti Margarita Janušonienė.
Nuspręsta: 2009 m. organizuoti LDID kelionę į Alytaus rajoną. Įpareigoti Margaritą Janušonienę imtis atsakomybės už kelionės organizavimą.

Pirmininkė Dalia Vasiliūnienė
Sekretorė Ieva Pleikienė