• English

Visuotinis susirinkimas, 2008 m. balandžio 2 d.

Visuotinio Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo,
įvykusio 2008 m. balandžio 2 d.
PROTOKOLAS

Dalyvavo 31 LDID narys (dalyvių sąrašas pridedamas)
Pirmininkė: Dalia Vasiliūnienė
Sekretorė: Ieva Pleikienė

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. 2007 m. geriausių dailėtyros knygų rinkimai
 2. LDID biuletenio parengimas
 3. Naujų narių priėmimas
 4. Finansiniai reikalai
 5. LDID projektų vykdymas
 6. Planai ir einamieji reikalai
 7. Kasmetinės LDID išvažiuojamosios sesijos organizavimas

Svarstyta: 2007 m. geriausių dailėtyros knygų rinkimų klausimas
Dalia Vasiliūnienė pateikė papildytą knygų sąrašą, prašydama, pastebėjus, kad jame vis dar trūksta kurio nors leidinio, pranešti elektroniniu adresu lietuvos.dailes.istoriku.draugija@gmail.com
Ji pasiūlė nukelti rinkimus į rudenį, nes kol kas ne visos knygos išleistos, kai kurios pasirodė visai neseniai, ir ne visi turėjo progos su jomis susipažinti.

Diskusijai pasiūlyta:

 1. numatyti apdovanojamų knygų nominacijas:
  a) dvi nominacijos – už geriausią monografiją ir už geriausią kolektyvinį mokslo leidinį (šiuo atveju butų apdovanotas sudarytojas), tačiau į apdovanojimą negalėtų pretenduoti dailės albumai ir mokslo populiarinimo leidiniai
  b) grąžinti buvusią tvarką, kai apdovanojamos tik monografijos
  c) apdovanojama geriausia dailėtyros srities knyga, nepriklausomai nuo to, ar tai monografija ar kolektyvinis mokslo darbas, ar albumas, ar mokslo populiarinimo knyga.
 2. nuspręsti ar nominuojame tik LDID narių knygas.
 3. Nustatyti knygų atrankos kriterijus: ar įtraukiame verstines knygas (pvz. architektūros terminų žodynas), knygas apie šiuolaikinius dailininkus, fotografiją.
 4. gal reikėtų atsakingiau žiūrėti į sąrašo sudarymą, paskirti atsakingą žmogų?

Nuspręsta:

 1. geriausios 2007 m. dailėtyros knygų rinkimus perkelti į rudenį.
 2. patvirtinti apdovanojamų veikalų nominacijas:
 • Geriausias dailėtyros mokslo darbas
 • Geriausia dailėtyros monografija
 • Geriausia kolektyvinė dailėtyros knyga
 1. į apdovanojimus gali pretenduoti ne tik LDID narių knygos.
 2. Giedrė Mickūnaitė ir Giedrė Jankevičiūtė įsipareigoja parengti knygų vertinimo nuostatų projektą.
 3. už knygos sąrašo sudarymą atsakinga LDID pirmininkė.

Svarstyta: LDID biuletenio parengimas. Iškeltas klausimas koks turi būti 2009 m. LDID biuletenis. Praeitą susirinkimą buvo nutarta 2009 m. numerį skirti paveldosaugai, surengti ta tema seminarą ar konferenciją, tačiau organizacinio darbo nebuvo kam imtis. Įvyko diskusija dėl biuletenio pobūdžio, numatyti du galimi variantai:

 1. Nedidelės apimties leidinį leisti kaip biuletenį tikrąja žodžio prasme – trumpą oficialų pranešimą visuomenei apie LDID veiklą, tai yra, pateikti veiklos apžvalgą su nuotraukomis, narių sąrašu, gal būt dar kokia nors informacija.
 2. Gal vis tik vertėtų LDID biuletenį leisti kaip nedidelės apimties mokslinį tęstinį leidinį, turintį sudarytoją ir autorius – LDID narius, t. y. prie informacijos apie LDID veiklą prijungti straipsnius. Tuomet, matyt, tektu atidėti biuletenio išleidimą dar vieniems metams ir iškiltų finansavimo klausimas.

Nuspręsta:

 1. Publikuoti LDID biuletenį 2009 arba 2010 m.
 2. Laikytis tokios struktūros:
  a. LDID veiklos kronika (akcentuojant jau vykdytas pilietiškumo akcijas)
  b. teminė diskusija paveldosaugos tema, kuri, matyt, bus suorganizuota virtualiu pavidalu.
  c. LDID narių bibliografija 2005-2007
 3. Sudaryti iniciatyvinę darbo grupę: Dalia Vasiliūnienė, Lina Balaišytė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė.

Svarstyta: Naujų narių priėmimas. Prašymą priimti į LDID pateikė Lijana Birškytė-Klimienė (Lietuvos nacionalinis muziejus, Ikonografijos skyrius). Dalia Vasiliūnienė trumpai pristatė susirinkimo dalyviams kartu su prašymu pateiktus dokumentus. Lijana Birškytė-Klimienė prisistatė savo mokslinių interesų sritis. Įvyko atviras balsavimas.

Nuspręsta: vienbalsiai – priimti Lijaną Birškytę-Klimienę į LDID narius.

Svarstyta: Finansiniai reikalai
Rasa Butvilaitė pristatė finansų revizijos komisijai 2007 m. dokumentus.
Buvo renkamas nario mokestis už 2008 m. (20 Lt).
Išdalinti blankai 2 % pajamų mokesčio pervedimui LDID. Norintieji juos galėjo užpildyti.
Dalia Vasiliūnienė pasiūlė, atsižvelgiant į vis intensyvėjančią LDID veiklą ir didėjančias finansinių operacijų apimtis, metų pabaigoje pasamdyti profesionalų finansininką, kuris kvalifikuotai sutvarkytų dokumentus. Įvyko balsavimas

Nuspręsta: vienbalsiai – metų pabaigoje samdyti profesionalų finansininką

Svarstyta: LDID projektų vykdymas, planai ir einamieji reikalai.

 1. Giedrė Mickūnaitė pristatė Marijai Matušakaitei skirto leidinio parengimo situaciją – darbas einasi lėtai, įsipareigojimus prisiėmę autoriai vis dar neįteikė tekstų. Kol kas tėra parengta M. Matušakaitės bibliografija, nuotraukos ir 3 publikuotini straipsniai, dalis straipsnių vis dar tvarkytini. Sudarytoja kvietė LDID narius aktyviau dalyvauti.
 2. LDID paskaitų projektas (pristatė koordinatorė Rima Valinčiūtė).
  Projektas vyksta sklandžiai. Jau surinktas reikalingas paskaitininkų skaičius Kultūros paveldo departamento užsakytoms paskaitoms paveldosaugininkams balandžio 17 d.
 3. Geriausių ir blogiausių architektūros projektų rinkimai. Giedrė Jankevičiūtė atnaujino pasiūlymą dėl nepriklausomybės laikotarpiu pastatytų statinių vertinimo (5 geriausi ir 5 blogiausi). Vyko diskusija. A. Mačiulis pastebėjo, kad panašūs vertinimai vyksta kitose kūrybinėse organizacijose. D. Vasiliūnienė informavo, kad 2008 m. kovo 5 d. Lietuvos paveldo organizacijų ir ekspertų koordinaciniame susitikime (buvo D. Vasiliūnienė ir D. Klajumienė) buvo iškelta idėja steigti bendrą nominaciją (restauratorių sąjunga ir architektų sąjunga) už geriausią kultūros paveldo išsaugojimo projektą. Gal kaip nors išnaudoti šią idėją?
 4. Reklaminio lankstinuko apie LDID išleidimas.
 5. Lietuvos dailės muziejaus lankymo lengvata. D. Vasiliūnienė informavo, kad V. Balčiūnui įteiktas raštas, kuriame prašoma suteikti LDID nariams lengvatą nemokamai lankyti muziejų. M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje LDID nariai, pateikę pažymėjimą lankosi nemokamai.

Nuspręsta:

 1. Paraginti įsipareigojusius LDID narius, o taip pat ir kitus norinčiuosius, parengti straipsnius leidiniui apie Mariją Matušakaitę. Straipsnius pristatyti iki gegužės mėnesio pradžios.
 2. Projektą tęsti, apie paskaitas paveldosaugininkams informacija bus patikslinta vėliau. R. Rachlevičiūtė pažadėjo išsiaiškinti, ar LDID gali teikti dokumentą, liudijantį, kad buvo išklausytos mūsų paskaitos (dėl pedagogų ir kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo).
 3. G. Jankevičiūtei ir J. Mulevičiūtė įsipareigojo parengti vertinimo kriterijų projektą. 5 geriausių ir 5 blogiausių nepriklausomybės laikotarpio Lietuvoje realizuotų architektūros projektų rinkimus organizuoti savarankiškai, neįtraukiant kitų organizacijų. Šie rinkimai turi atspindėti dailėtyrininkų požiūrį. Siūloma vertinimui pateikti tik tuos pastatus, kurie atsirado paveldosaugos požiūriu jautriose miestų vietose. Pasiūlymai bus renkami iki rudens (pateikti fotonuotraukas su nuoroda kur šie pastatai yra, projektų autorius ir užsakovus nurodyti nebūtina, bus aiškinamasi vėliau).
 4. Lankstinuko idėjai buvo pritarta.
 5. Išsiaiškinti, ar lengvatų suteikimas yra paties muziejaus, ar Kultūros ministerijos prerogatyva. Informuoti LDID narius apie V. Balčiūno atsakymą.

Svarstyta: Kasmetinės LDID išvažiuojamosios sesijos organizavimas. Ją organizuoti įsipareigojusi Marija Drėmaitė. Išvyka numatyta gegužės 31 d. Jos tema „Pramonės paveldas pakeliui į Šiaulius ir Šiauliuose“.

Nuspręsta: Patvirtinti kelionės datą ir temą.