Visuotinis susirinkimas, 2007 m. spalio 23 d.

VISUOTINIS LDID NARIŲ SUSIRINKIMAS
2007 10 23

Protokolas

Diplomų už 2006 m. geriausias dailėtyros knygas teikimas.
Daliai Klajumienei įteikti du diplomai: už geriausią 2006 m. monografiją (Dalia Klajumienė. Tapyti altoriai (XVIII a. – XIX a. I p.) nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai, Vilnius, 2006. VDA leidykla) ir už geriausią mokslo populiarinimo veikalą (Tytuvėnai: istorija, kultūra, meno paminklai, sud. Dalia Klajumienė, Vilnius, 2006, VDA leidykla.)

Tojanai Račiūnaitei už geriausią kolektyvinį mokslo darbą (Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. Acta Academiae Artium Vilnensis, 2006, nr. 46. Sud. Tojana Račiūnaitė, VDA leidykla)

Jolantai Širkaitei už geriausią mokslinį katalogą (Jolanta Širkaitė. Dailininkai Römeriai/ The Artists of the Römer family. Vilnius, 2006, KFMI leidykla)

Naujų LDID narių priėmimas.
Į LDID narius priimti: Skaidrė Urbonienė, Jolanta Zabulytė, Jolanta Bernotaitytė.

Nario mokesčių rinkimas.
Nutarta nuo 2008 m. nario mokestį pakelti iki 20 lt, stojamąjį iki 30 lt. Pensijinio amžiaus nariams mokestis 10 lt., garbės nariai nuo mokesčio atleisti.

Atnaujintos LDID svetainės reikalai
Mindaugas Paknys paskirtas atsakingu už svetainės darbą. Svetainė tapo mobilesnė ir talpesnė. Joje bus galima operatyviai talpinti informaciją, taip pat ir fotografijas, prieš tai jas prašome atsiųsti Mindaugui Pakniui.

LDID VEIKLA

Paskelbta apie paminklinio akmens Ignui Šlapeliui atidengimą Kupiškio rajone Bugailiškių kaime š. m. spalio 19 d.

Paskelbtas kvietimas į spalio 25 d. vyksiančią Algės Andriulytės arba Laimos Bialopetravičienės rengiamą konferenciją, skirtą Lietuvių dailės draugijos 100-mečiui.

G. Jankevičiūtės iniciatyva parašyti protesto raštą prieš Literatūros ir meno archyvo uždarymą. Archyvą ruošiamasi uždaryti balandžio mėnesį, o jo fondus išskirstyti po kitus archyvus. Rengiamas protesto raštas, kurį turėtų pasirašyti kūrybinių organizacijų pirmininkai, tarp jų ir LDID.

Paskaitų ciklo „Lietuvos dailės istorijos eskizai“ perspektyvos. Projektas vykdomas sėkmingai, neblogai finansuojamas. Atsiranda muziejų, kurie norėtų į jį įsijungti. LDID susirinkimas nutarė projektą tęsti. Jo vadovavimą pavesti Rimai Valinčiūtei.

Paskelbta Nijolės Tolvaišienės informacija apie 2010 m. numatytą konferenciją apie menotyros mokslo raidą Lietuvoje ir Lenkijoje nuo XIX a. iki sovietmečio. Laukiami pasiūlymai pranešimams.

Paveldosaugos reikalai. Minėtos Trakų bažnyčios freskų problemos, Kultūros paveldo departamentui ir Kultūros paveldo komisijai išsiųsti raštai dėl būsimų Vilniaus ir Kauno Bernardinų vienuolynų rekonstrukcijų, prasta Dubingių archeologinių kasinėjimų būklė ir kt. Siūloma skatinti operatyvumą, elektroniniu paštu keistis žinoma informacija, galbūt kai ką talpinti į mūsų svetainę.

Siūloma 2008 m. surengti seminarą arba konferenciją paveldosaugos tema. Pranešimai apie nykstantį ar naikinamą architektūros ir dailės paveldą, įstatimdavystės, įstatymų vykdymo problemas. Spręsta, kas galėtų būti atsakingas už šį projektą. Siūlyta Margarita Janušonienė, Asta Giniūnienė ir Marija Drėmaitė. Klausimas liko atviras.
Šio seminaro pagrindu 2009 m. galima būtų parengti trečiąjį „LDID biuletenio“ numerį.
Prie seminaro galima būtų prišlieti ir pavasarį G. Jankevičiūtės pasiūlytą, bet kol kas nerealizuotą sumanymą rinkti geriausius ir blogiausius architektūros pavyzdžius Lietuvoje.

2008 m. gegužės mėn. 8-9 d. R. Valinčiūtė ir L. Šinkūnaitė kviečia dalyvauti jubiliejinėje konferencijoje „Šiluva Lietuvos kultūroje“ Kaune.

2008 m. gegužės mėn. 15-16 d. D. Klajumienė kviečia dalyvauti VDA Dailėtyros instituto ir Dailės muziejaus rengiamoje konferencijoje „Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė“.