• English

Susirinkimas, 2016 m. gegužės 26 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių eilinio susirinkimo,
įvykusio 2016 m. gegužės 26 d.
PROTOKOLAS Nr. 2

Pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė

Sekretorius: Helmutas Šabasevičius

LDID vienija 68 narius, susirinkime dalyvavo 14 narių.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. LDID Tarybos finansinė ataskaita už 2015 metus
 2. Geriausių 2015 m. menotyros publikacijų konkurso ir balsavimo apibendrinimas.
 3. LDID kasmetinės kelionės reikalai
 4. Naujų narių priėmimas
 5. Kazimieros Galaunienės atminimo klausimas
 6. Kiti klausimai

SVARSTYTA IR NUTARTA:

 1. LDID Tarybos finansinę ataskaitą už 2015 metus pateikė Lina Balaišytė. Ji informavo apie LDID pajamas ir išlaidas.

NUTARTA patvirtinti LDID Tarybos finansinę ataskaitą.

 1. Suskaičiuoti balsai renkant geriausias 2015 m. menotyros publikacijas. Internetu ir susirinkime balsavo 25 LDID nariai. Geriausiomis 2015 metų publikacijomis išrinktos:

Fundamentinių tyrimų srityje – Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014 (106 balsai).

Taikomųjų tyrimų srityje – Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 3: Skaistgirys – Žukančiai, sudarytojos Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015 (73 balsai).

 1. Dėl LDID kasmetinės kelionės pasisakė Helmutas Šabasevičius, pasiūlęs rengti kelionę su nakvyne į Rygą, pakeliui aplankant Rundalės rūmus ir kitus objektus.

NUTARTA: Kelionės maršrutą sudaryti įsipareigojo Giedrė Jankevičiūtė ir Helmutas Šabasevičius. Kelionės data bus nustatyta vėliau.

 1. Pareiškimas tapti LDID nare gautas iš dailėtyrininkės Miglės Lebednykaitės. Ji pristatė savo veiklą, mokslinius interesus (tyrinėja etninę tekstilę). Rekomendaciją M. Lebednykaitei parašė LDID narė Lijana Natalevičienė, kuri ir pristatė kandidatę. Už tai, kad M. Lebednykaitė būtų priimta į LDID, balsuota vienbalsiai.

NUTARTA: priimti Miglę Lebednykaitę į LDID.

 1. Dėl LDID narės Kazimieros Galaunienės atminimo pasisakė Gabija Surdokaitė-Vitienė, pasiūliusi parengti jos bibliografiją. Helmutas Šabasevičius pasiūlė šį darbą kaip kursinio ar baigiamojo darbo temą pateikti Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros studentams, taip pat pasiūlyti šią temą Vytauto Didžiojo universiteto menotyros studentams.

NUTARTA: dėl Kazimieros Galaunienės atminimo bendradarbiauti su Vilniaus dailės akademija ir Vytauto Didžiojo universitetu.

 1. Dėl metodinio leidinio „Kultūros paveldo tyrimai“ (sudarytojos Donata Armakauskaitė ir Dalia Stabrauskaitė, išleista Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinant Kultūros ministerijos administruojamą programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“) pasisakė LDID narė Jūratė Markevičienė. Išsakiusi pastabas leidinio adresu, ji komentavo vienos iš sudarytojų Dalios Stabrauskaitės laišką (pridedamas prie protokolo) ir apie tolesnį susirašinėjimą prižadėjo informuoti LDID narius.

Susirinkimo pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė

Susirinkimo sekretorius: Helmutas Šabasevičius