Susirinkimas, 2015 m. spalio 9 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo
PROTOKOLAS Nr. 2
2015 10 09

Pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė

Sekretorė: Lina Balaišytė

Susirinkime dalyvavo 17 LDID narių (sąrašas pridedamas).

DARBOTVARKĖ:

  1. LDID pirmininkės informacija apie KPD prašymą.
  2. Finansinė ataskaita.
  3. LDID pasiūlymų dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pataisų aptarimas.
  4. Gabija Surdokaitė-Vitienė pranešė, kad iš Kultūros paveldo departamento (toliau – KPD) gautas laiškas, kuriame LDID nariai prašomi pareikšti nuomonę apie moksleiviams rekomenduojamo lankytinų kultūros paveldo objektų sąrašą. Į šį sąrašą įtraukti objektai turėtų atspindėti Lietuvos istorinę ir kultūrinė raidą. KPD atstovai laukia LDID pasiūlymų ir pastabų dėl objektų atrankos. Draugijos pirmininkė pranešė, kad sąrašas bus persiųstas el. paštu ir paragino draugijos narius pareikši savo nuomonę.
  5. LDID iždininkė pateikė 2014 m. draugijos finansinę ataskaitą. Pranešta, kad 2014 m. pabaigoje LDID sąskaitoje buvo sukaupta 3190,35 eurai. Draugijos pirmininkė paragino siūlyti projektus, kuriems galėtų būti panaudotos sukauptos lėšos.
  6. LDID pirmininkė informavo, kad pradėtas rengti raštas Seimo komitetui, susirūpinus Seimui pateiktu Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (toliau – NKPAĮ), kuris panaikina paveldo dailėtyrinių, gamtamokslinių ir kt. tyrimų būtinybę. Jūratė Markevičienė pristatė įstatymo pakeitimus, kurie, jos nuomone, kelia didžiausią grėsmę paveldosaugos sistemai. Ji atkreipė dėmesį, kad įstatyme fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai apibrėžti labai bendrai, todėl siūlė išbraukti tokią formuluotę ir įrašyti ardomuosius ir paveldosauginius tyrimus. Tojana Račiūnaitė pareiškė pastabą, kad nereikėtų siūlyti išbraukti iš įstatymo numatytų tyrimų, bet juos papildyti ir tiksliau apibrėžti. Tam pritarė ir kiti susirinkimo dalyviai. J. Markevičienė taip pat atkreipė dėmesį, kad NKPAĮ reikalauja ekspertus gauti KPD atestaciją, taip pat yra teisinių žinių reikalavimas, nors teisinę patikrą privalo atlikti pats KPD. Rūta Vitkauskienė ir Aistė Bimbirytė-Mackevičienė atkreipė dėmesį, kad reikalavimas dailėtyrininkams kreiptis į KPD dėl atestatų prieštarauja VDA dailėtyros magistro diplome pateikiamam profesinės kvalifikacijos apibūdinimui, nurodančiam, kad dailėtyrininkai yra kompetentingi atlikti paveldo ekspertizę. Todėl reikėtų parengti raštą Švietimo ir mokslo ministerijai ir atkreipti dėmesį į aukštąjį mokslą baigusių dailėtyrininkų kompetencijos nepripažinimą. J. Markevičienė taip pat pasiūlė, kad turėtumėm siekti, kad prie KPD būtų sudaryta specialistų komisiją, į kurią būtų įtraukti dailėtyrininkai ir architektūrologai. Dalia Vasiliūnienė atkreipė dėmesį, kad rengiant raštą Seimui, reikėtų akcentuoti, kokias pasekmes paveldo išsaugojimui gali turėti tokio įstatymo priėmimas. Aleksandra Aleksandravičiūtė pasiūlė, kad drauge su raštu reikia pateikti Seimo komitetui konkrečias įstatymo pataisas, jos turi būti kuo trumpesnės.

NUTARTA:
– Parengti raštą Seimui dėl NKPAĮ trūkumų su įstatymo pataisų pasiūlymais (atsakinga – Jūratė Markevičienė).
– Parengti raštą dėl NKPAĮ Švietimo ir mokslo ministerijai (atsakinga – Rūta Vitkauskienė).
– Parengti kreipimąsi į spaudą (atsakinga – Aistė Bimbirytė-Mackevičienė). LDID nariai galės išreikšti savo pritarimą kreipimuisi virtualiai.

LDID Pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė

Susirinkimo sekretorė: Lina Balaišytė