• English

Susirinkimas, 2014 m. balandžio 14 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių eilinio susirinkimo, įvykusio 2014 m. balandžio 14 d.

PROTOKOLAS Nr. 1

Pirmininkė: Lina Balaišytė

Sekretorius: Helmutas Šabasevičius

LDID vienija 68 narius, susirinkime dalyvavo 13.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Naujų LDID narių priėmimas.

2. LDID pažymėjimų klausimas.

3. LDID konkursas „Geriausia metų publikacija“

4. Kasmetinė draugijos narių kelionė.

1. Pareiškimas tapti LDID nare gautas iš dailėtyrininkės Mildos Žvirblytės. Ji pristatė savo veiklą, mokslinius interesus (tyrinėja XX a. 6–10 dešimtmečių Lietuvos dailę, Rytų ir Vidurio Europos komunistinio laikotarpio meną, sovietmečio dailės tyrimų istoriografiją). Rekomendaciją M. Žvirblytei parašė LDID narė Giedrė Jankevičiūtė, ją perskaitė Lina Balaišytė, pati savo vardu taip pat pritarusi Mildos Žvirblytės priėmimui į LDID. Už šį pasiūlymą balsuota vienbalsiai

NUTARTA: Priimti Mildą Žvirblytę į LDID.

2. Apsikeista nuomonėmis dėl atskirų LDID pažymėjimų. Dauguma dalyvavusių pasisakė, kad LDID pažymėjimai reikalingi. Pritarta, kad jie turėtų būti neriboto galiojimo. Pageidauta, kad informacija juose būtų ir anglų kalba.

NUTARTA: Pažymėjimų gaminimo atveju už juos susimokėti turės patys LDID nariai. Dėl galutinio sprendimo nuo 2015 m. pradžios gaminti LDID pažymėjimus suderinti su visais LDID nariais elektroniniu paštu.

3.Apsikeista nuomonėmis dėl publikacijų konkurso. Siūlyta palikti fundamentinių ir taikomojo pobūdžio tekstų nominacijas, tačiau tarp fundamentinių tyrimų teikti tik monografijas, studijas ir teminius straipsnių rinkinius, o atskirų straipsnių teikimo atsisakyti. Kandidatūras apdovanojimams siūlyta raginti teikti visus LDID narius. Konkursą siūlyta rengti kas metai.

NUTARTA: Pranešti LDID nariams, kad kandidatūras konkursui už geriausias 2013 metų publikacijas siūlyti iki 2014 m. rudenį vyksiančio LDID susirinkimo. Fundamentinių tyrimų kategorijoje siūlyti tik monografijas, studijas ir teminius straipsnių rinkinius.

4.Svarstyta metinės LDID kelionės maršrutas. Pasiūlytos dvi kryptys: Telšiai ir Pažaislio vienuolynas.

NUTARTA: Suderinus su galimais ekskursijų programos sudarytojais Liepa Griciūte-Šverebiene (ekskursija į Telšius) ir Mindaugu Pakniu (ekskursija į Pažaislį) galutinį spendimą priimti, elektroniniu paštu atsiklausus kitų LDID narių.

Susirinkimo pirmininkė: Lina Balaišytė

Susirinkimo sekretorius: Helmutas Šabasevičius