• English

Susirinkimas, 2011 m. vasario 22 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo,
įvykusio 2011 m. vasario 22 d.

PROTOKOLAS

Dalyvavo 15 LDID narių
Pirmininkė: Giedrė Mickūnaitė
Sekretorius: Helmutas Šabasevičius

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. Geriausios 2009 m. knygos rinkimų nugalėtojų apdovanojimai
  2. LDID gautų Marijos Matušakaitės knygų „Skaruliai” dovanojimas
  3. LDID 2010 m. finansinė ataskaita ir nario mokestis
  4. LDID projektai
    4.1. Leidinys „Vladui Drėmai – 100“
    4.2. LDID biuletenio leidyba
  5. LDID pavasarinė kelionė
  6. Kiti klausimai

SVARSTYTA:
Geriausios 2009 m. knygos rinkimų nugalėtojų apdovanojimai

NUTARTA:
Apdovanoti Geriausios 2009 m. knygos rinkimų nugalėtojai: Neringa Markauskaitė ir Sigita Maslauskaitė – už knygą „Šv. Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a.“ ir Skirmantė Žeimienė –už knygą „Lietuvos bažnyčių dailė. XX amžiaus I pusė“.

SVARSTYTA:
LDID skirtų Marijos Matušakaitės knygų „Skaruliai” dovanojimas

NUTARTA:
Nutarta LDID gautus Marijos Matušakaitės knygos egzempliorius padovanoti: Vilniaus dailės akademijai (4), Vytauto Didžiojo universitetui (3), Lietuvos kultūros tyrimų institutui (2), Vilniaus universitetui (1), Kultūros paveldo centrui (1), Lietuvos dailės muziejui (1), Bažnytinio paveldo muziejui (1), M. Vrublevskio bibliotekai (1), istorikei Arimetai Vojevodskaitei (1).

SVARSTYTA:
LDID 2010 m. finansinė ataskaita ir nario mokestis
Gabija Surdokaitė supažindino su finansais: 2010 sausio 1 d. einamojoje sąskaitoje buvo 4903,12 Lt, kasoje – 479,27 Lt (iš viso 5382,39 Lt).

NUTARTA:
Priminta dėl 2% pajamų mokesčio skyrimo LDID, paraginta mokėti mokesčius internetu.

SVARSTYTA:
LDID projektai

Dalia Vasiliūnienė informavo, kad leidinys „Vladui Drėmai – 100“ netrukus bus atiduotas spausdinti.

Priminta, kad spausdinto LDID biuletenio medžiagą renka Lina Balaišytė, biuletenis planuojamas išleisti 2012 metais. Marija Drėmaitė pasiūlė LDID biuletenio medžiagą (LDID narių bibliografiją, tekstus), taip pat informaciją apie LDID narius skelbti LDID tinklalapyje.

SVARSTYTA:
LDID pavasarinė kelionė
Dėl pavasarinės kelionės gautas Jolantos Zabulytės pasiūlymas vykti į Anykščius per Troškūnus.

NUTARTA:
Kelionę rengti pirmąjį birželio savaitgalį; maršrutą pasisiūlė pildyti Regimanta Stankevičienė ir Marija Drėmaitė.

SVARSTYTA:
Dalia Vasiliūnienė atkreipė LDID narių dėmesį į Vilniaus universitete vykstančius restauravimo darbus. Kilusią diskusiją dėl paveldotvarkos apibendrino Giedrė Mickūnaitė, pasiūlydama LDID nariams aktyviau veikti paveldosaugos ir paveldotvarkos kritikos srityse. Jūratė Markevičienė pasisiūlė rengiamoms kultūros paminklų apsaugos įstatymo pataisoms parengti termino „paveldotvarkos tyrimai“ išaiškinimą.

Pirmininkė: Giedrė Mickūnaitė
Sekretorius: Helmutas Šabasevičius