• English

Vytautas Tumėnas

Humanitarinių mokslų daktaras
Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus mokslo darbuotojas

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: 
tradicinės tekstilės ornamentika; tradiciniai tautodailės, dailės ir kultūros simboliai ir jų lyginamieji, komparatyviniai ir semiotiniai tyrimai; šiuolaikinės tautodailės ir amatų raidos problemos; regioniniai tautodailės ir etninės kultūros aspektai; etninės kultūros ir tatodailės samprata kultūros politikoje

Svarbiausios mokslo publikacijos

Monografijos ir studijos

Lietuvių tradicinių rinktinių juostų ornamentas: tipologija ir semantika. Lietuvos Etnologija 9, Vilnius: Diemedis, 2002.

Tautodailė Punsko – Seinų krašte (Folk Art in Punskas – Seinai Region), Vytautas Tumėnas, Jonas Rudzinskas (sud.), V. Tumėnas (teksto autorius), Punsko – Seinų krašto tautodailė (Folk Art in Punskas – Seinai Region), Vilnius: Lietuvos tautodailininkų sąjunga, 2007.


Mokslo straipsniai

Vakarų Lietuvos juostos: reiškinio regioninis savitumas, Irena Regina Merkienė, Vida Savoniakaitė (sud.), Etninė kultūra ir tapatumo raiška (Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992, 1993, 1995), Vilnius, 1999, p. 325–335.

Juostų ryšys su mitologija, Liaudies kultūra, 1999, Nr. 6, p. 35–43.

The Classification of the Signs in the Ornamentation of Lithuanian Folk Bands, Proceedings of International Conference. The Textiles: Research in design and Technology, Kaunas: Kaunas University of Technology, Association of Universities of Textiles, 2000, p. 76-83.

Lietuvių rinktinių juostų ornamento kūrimo taisyklės: tradicija ir neišnaudotos galimybės, V. Butkus (sud.), D. Maskuliūnienė, G. Mažeikis, V. Rimkus, M. Šidlauskas, V. Tumėnas (red.), Kanonai lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001, p. 36-49.

Juosta ir audimas kaip simbolis lietuvių ir indų mitologinėse tradicijose: tipologinės sąsajos ir skirtumai, Rytai – Vakara: kultūrų sąveika, Logos, 2002, p. 264-281.

Tautodailė centre ir periferijoje: vertybių perkainojimas, Liaudies kultūra, 2003, Nr. 3, p. 26–40.

Baltiškų juostų simbolių sistemos paieškos: nuo mokslinės interpretacijos iki autentiškos tradicinės liaudiškos tipologijos, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 31. Vilnius, 2003, p. 21- 38.

Lietuvių tradicinių juostų „šimtaraštiškumas“ istoriniu ir lyginamuoju aspektu, Liaudies kultūra, 2004, Nr. 6, p. 19-30.

Vietiniai ir universalieji lietuvių mitinių-poetinių įvaizdžių ir ornamento lytinės simbolikos aspektai: baltų ir hindų tradicijų paralelės, Kultūrologija 12: Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos IV, 2005, (t. 4), Vilnius: Kultūros filosofijos ir meno institutas, p. 417-440.

Liudo Truikio asmenybės ir kūrybos bruožai, Radvilė Racėnaitė (sud.), Liudui Truikiui – 100: straipsnių rinkinys, Kaunas: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2005, p. 128-156.

Aplinkos realijų transformacija lietuvių juostų raštų pavadinimuose: liaudiško mąstymo principų paieška. Lietuvos etnologija, 2006, Nr. 5 (14) (2005), p. 139-154.

Dualinė juostų simbolika: atitikmenys ir tipologinės sąsajos Lietuvoje, Rytų bei Senosios Europos kultūrose, Kultūrologija 14. Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos V, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 417-440.

The Universal Symbolism of the Traditional Baltic Textile, Spirituality Beyond Religions. Sanskriti Sangam – II, Vol. 1, ICCS, Benselem, Nagpur, 2006, p. 161-163.

Šiuolaikinės tautodailės istorijos tyrimų problemos. Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006: Lietuvos dailės istorikų draugijos mokslinis-informacinis leidinys, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 41-47.

Juostų tradicija Punsko ir Seinų krašte, Petras Kalnius (sud.), Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai, Punskas: ,,Aušros“ leidykla, 2006, p. 288-318.

Konvencionalūs, klasifikaciniai ir interpretaciniai regioninės tapatybės aspektai ir sąsajos su tautodaile. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2007, Nr. 7 (16), p. 125-156.

Šiuolaiknės lietuvių tautodailės ypatybės, Vytautas Tumėnas (teksto aut.), J. Rudzinskas, G. Jurgaitienė (sud.), Šiuolaikinė lietuvių tautodailė (Lithuanian Contemporary Folk Art). Vilnius: Lietuvos tautodailininkų sąjunga, 2007, p. 3-19 (19-25).

The visual and the mythical-poetic interpretations of sky luminaries in Lithuanian traditional textiles, Archaeologica Baltica, Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage, Klaipėda: Klaipėda University, Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Lithuanian Institute of History, 2008, Nr. 10, p. 78-85.

The Connections Between Old European Signs and Lithuanian Sash Ornamentation, Joan Marler and Marian R. Dexter (eds.), Signs of Civilisation: Neolithic Symbol System of Southeast Europe, Sebastopol: Institute of Archaeomythology; Novi Sad: Serbian Academy of Sciences and Arts, Novi Sad Branch, 2009, p. 215-221.

Zarasų krašto medžio drožėjai: kultūrinės tapatybės bruožai, Ilona Vaitkevičienė (sud.), Zarasų krašto gyvieji tradiciniai amatai. I dalis: Audimas ir medžio drožyba, Zarasai: Zarasų krašto muziejus, 2009, p. 42-59. (+santrauka anglų kalba).

Pratarmė lietuviškam leidumui, Valdis Celms, Baltų raštai ir ženklai. Baltų pasaulio modelis, struktūra, vaizdiniai, simboliai. Vilnius: Mintis 2010, p. 5 – 15.

Audimo technologijų erotinė ir iniciacinė reikšmė lietuvių kultūroje: simbolių choreografiniai ir naratyviniai atitikmenys komparatyvistiniu požiūriu, A. Andrijauskas (sud.), Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 278-306.

Орнамент тканих литовських народних поясів у кроскультурній перспективі: аналоги в енеолітичних культурах Давньої Європи, Народна творчість та етнологія, 2011, № 3, с. 69–73.

Palmira Damijonaitienė – lietuviškų juostų diplomatė, Rudzinskas J. (sud.), Palmira Damijonaitienė, Vilnius: Tautodailininkų sąjungos fondas, 2011, p. 4 – 16.

Sakralioji šiaudinių sodų simbolika ir jos atitikmenys Rytų kultūrose, A. Andrijauskas (sud.), Rytai-Vakarai komparatyvistinės studijos XII: Algio Uždavinio fenomenas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 418–432.

Metalo kryždirbystės tradicijų tąsa: V. Jaručio, V. Kuzino, V. Kryževičiaus kūryba. J. Zabulytė (sud.), Lietuvos kalviškoji kryždirbystė. Straipsnių rinkinys, Utena: Utenos spaustuvė, 2013, p. 89–108.

Šiaudinių sodų simbolikos archetipai, M. Liugienė (sud.), Sodo rėda, Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2013, p. 5-26.

Emic ir etic požiūrio aktualumas etnosemiologiniuose tautodailės tyrimuose. V. Savoniakaitė (sud.), Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais/ Contemporary Approaches to the Self and the Other. Vilnius: LII leidykla, 2014, p. 339-366.

Contemporary Social Art Festivals as Intertextual Manifestations of Postmodern Cultural Identity, Lituanus: The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Winter 2014, Vol. 60:4, p. 62-86.

Textuality of Geometric Diagonal Ornament Patterns: Historical Transformations of Signification from the Baltic Perspectives, Sign System Studies 42 (2/3), 2014, p. 219-240.

Baltų ir slavų tekstilės geometrinių raštų pavadinimų ir pavidalų (formos) bendrybės,T. Civjan, M. Zavjalova, A. Judžentis (sud. ir red.). Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Straipsnių rinkinys / сост. и ред. Т. В. Цивьян, М. В. Завьялова и А. Юджентис, Балты и славяне: пересечения духовных культур. Vilnius: Versmė, 2014, p. 384-402.

Mitopoetinių įvaizdžių ir vaizdinių semiotika ir tautinės tapatybės simbolių paieška Pranės Dundulienės darbuose, Etnografija. 2010: Tradicinių kalendorinių papročių tyrimai sovietinėje Lietuvoje, Elvyda Lazauskaitė ir Žilvytis Šaknys (sud.), Vilnius: Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2014, p. 106-129.

Vietinio ir tarpkultūrinio požiūrio siejimo aktualumas svastikos šiuolaikinės sampratos tyrimuose, Tradicija ir dabartis. 2015, Nr. 10, p. 105-124.

The Common Attributes Between the Baltic Thunder God Perkūnas and his Antique Equivalents Jupiter and Zeus, Mediterranean Archaeology and Archaeometry. 2016, Vol. 16, No 4, p. 359 – 367. (ISSN 1108 – 9628; online 2241-8121).

Lietuvių ,,kalviškųjų“ saulučių simboliai skirtybių ir bendrybių priešpriešos lauke. Logos, 2017, Nr. 93, p. 109 – 116.

Lietuvių kalviškųjų ,,saulučių“ simboliai skirtybių ir bendrybių priešpriešos lauke. Logos, 2018, Nr. 94, p. 79 – 86.

Signs of Morning Star Aušrinė in the Baltic Tradition: Regional and Intercultural Features, Mediterranean Archaeology and Archaeometry. 2018, Vol. 18, No. 4, p. 379 – 388.

Čiurlionio dailės muzikalumo ir liaudies tekstilės ornamentikos tradicijos paralelės, S. Jastrumskytė (sud.), Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjima. VI: Čiurlionis ir pasaulis (mokslo straipsnių rinkinys). Vilnius: LKTI, 2019, p. 306 – 332.


Mokslo straipsniai kultūros leidiniuose

Žemaičių juostos, Tautodailės metraštis, 1998, Nr. 2, p. 37–41.

Aukštaičių rinktinės juostos, Tautodailės metraštis, 1999, nr. 3, p. 19–25.

Aukštaičių pintinių ir vytinių juostų ypatybės, Tautodailės metraštis, 2001, Nr. 6, p. 49–53.

Rinktinių juostų regioniniai savitumai, Etninė kultūra 2001, Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys, Vilnius: EKGT, 2002, p. 63-65.

Lietuvių juostų simbolika, Tautodailės metraštis, Nr. 11, 2005, p. 48-51, 69.

Šiuolaikinės ir dabartinės tautodailės tyrimų problemos, Tautodailės metraštis, Nr. 11, 2005, p. 38-45, 70.

Lietuvių juostų simbolika, Tautodailės metraštis, Nr. 11, 2005, p. 48–51, 69.

Medžio skulptorius Jonas Tvardauskas iš arti, Tautodailės metraštis, 2011, Nr. 20, p. 45-55.

Sakralioji šiaudinių sodų simbolika regioniniame ir platesniame tarpkultūriniame kontekste, Tautodailės metraštis, 2013, Nr. 25, p. 26-32.

Dabarties liaudies meno vieta vizualinės kultūros edukacijoje ir kūrybinėse industrijose Amerikoje, Tautodailės metraštis: Vilniaus kraštas. 2015, Nr. 29, p. 4-9. (ISSN 1392-8198).

Sakraliosios šiaudinių sodų simbolikos aspektai vietiniame ir tarpkultūriniame kontekste, M. Liugienė (sud.), R. Balsys, V. Kašinskas, G. Ronkaitis, V. Tumėnas, J. Vaiškūnas, Sodo rėda (Antras papildytas leidimas), Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2016, p. 47-64.

Baltų ženklų tradicijos aktualumas šiandien: folklorizmo ir intertekstualumo estetika/ Baltų ženklų tradicijos aktualumas šiandien: folklorizmo ir intertekstualumo estetika (anglų k.), Vaitkevičienė I. (sud.), Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Baltų kultūros ženklai: dabartis ir rytdiena“, 2016, Utena: Utenos Indra, p. 40 -47.

Tautinio kostiumo sampratų įvairovė, Tautodailės metraštis: Klaipėdos kraštas, 2017, Nr. 32, p. 4 – 8.

Lietuvos medžio drožybos ansamblių fenomenas, Tautodailės metraštis: Žemaitija, 2019, Nr. 38, p. 4-16.

Tradicijų plėtra tarptautinėse kalvystės stovyklose Užvenčio dvare, Tautodailės metraštis: Tautodailės metai 2020, 2020, Nr. 42, p. 4-9.


Straipsniai enciklopedijose

Juostos, juostelės, Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, T. 1, p. 665–667.

Archetipas, V. Savoniakaitė (sud.), Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, Vilnius: LII leidykla, 2011, p. 38-43.

Semiotika, V. Savoniakaitė (sud.), Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, Vilnius: LII leidykla, 2011, p. 357-362.

Antanas Tamošaitis, V. Savoniakaitė (sud.), Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, Vilnius: LII leidykla, 2011, p. 462-464.


Recenzijos, mokslo renginių apžvalgos

Teresė Jurkuvienė, ,,Lietuvių liaudies juostos”, Vilnius: Gervelė, 2001, 218 p.; iliustr. santr angl.”, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos,2002, 2, p. 195-197.

Rasa Čepaitienė. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010. 375 p., iliustr., Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2012/12, p. 228-237.

Jungtinė vilniečių skulptūros paroda ,,80-mečio susitikimas“, Dailėraštis: Lietuvos dailininkų sąjungai – 80, 2015 m. lapkritis, p. 10-11. (Dailėtyros recenzija).

Regėjimai iš liūdesio ir meilės, Dailėraštis: LDS informacinis leidinys, 2015 gegužė, p. 5.

Tautodailės gyvybingumo iššūkiai, Tautodailės metraštis: Lietuvai – 100. 2018, Nr. 34, psl. 68-79.

Meninės kalvystės stovyklos Užventyje – išskirtinis šalies kalvių kūrybinės veiklos sambūris, ,,Tautodailės Metraštis“, 2018, Nr. 35, psl. 39-36.

Užventyje iškilo 7 metrų kryžius, Bernardinai.lt, 2018.07.13 [http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-07-13-uzventyje-iskilo-7-metru-medinis-triju-kryzmu-kryzius/170824]. (Dailėtyros recenzija).

K. Alsytė, V. Tumėnas. Baltų kultūra Visagino ir Zarsų sienose, Šiaurės Atėnai, 2018.08.24. [http://www.satenai.lt/2018/08/24/baltu-kultura-visagino-ir-zarasu-sienose/].

Interviu teikimas apie lietuvių tapatybės simbolius dabartyje, TV3 laidoje ,,Menų sala“, 4 laida, 2018.01.06. [https://tvplay.tv3.lt/menu-sala/menu-sala-10223557/].

Užventyje – IX meninės kalvystės ir akvarelės pleneras ,,Užventis ART 2018”, Alkas, 2018.07.12. [http://alkas.lt/2018/07/12/uzventyje-ix-menines-kalvystes-ir-akvareles-pleneras-uzventisart-2018-nuotraukos/].

Lietuvių juostų tradicijos įvairovė. Lietuvių juostų paroda – konkursas: Katalogas. Vilnius: LTS, 2019, p. 3-11.

Interviu LRT laidai – Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pasaulis tradicijos begalybėje: Alytuje – tautodailininkų sambūrys ir kova dėl „Aukso vainiko“ (2020.01.19) [https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000090740/ryto-suktinis-su-zita-kelmickaite-pasaulis-tradicijos-begalybeje-alytuje-tautodailininku-samburys-ir-kova-del-aukso-vainiko].

Užventyje pastatytas padėkos gydytojams paminklas, www.alkas.lt [http://alkas.lt/2020/07/21/uzventyje-pastatytas-padekos-gydytojams-paminklas-nuotraukos/].

„Baltų kultūra miesto sienose“: IV Tarptautinis sienų tapybos ir hiphopo projektas (Klaipėdoje), www.alkas.lt, [http://alkas.lt/2020/08/04/melnrageje-jaunieji-kurejai-ikvepe-dvasios-apleistam-statiniui-nuotraukos/].

,,Baltų kultūra miesto sienose“: IV tarptautinis hiphopo ir sienų tapybos projektas, Kultūrpolis, 2020.08.05 [https://www.kulturpolis.lt/aktualijos/reportazai/baltu-kultura-miesto-sienose-iv-tarptautinis-hiphopo-ir-sienu-tapybos-projektas/].

Jaunimo bendruomeniška kūryba atranda Melnragę: projektas „The Baltic Wild walls“, Durys: Kultūros ir meno žurnalas, 2020 rugsėjis, Nr. 9 (81), p. 27-29 [https://issuu.com/diena/docs/durys_2020_09].

Taikumo šaukianti aitvarų tapyba iškilo Baptyno dvaro padangėje, www.alkas.lt (http://alkas.lt/2020/10/07/taikumo-saukianti-aitvaru-tapyba-iskilo-baptyno-dvaro-padangeje-nuotraukos/].

Matymas, Lina Beržanskytė Trembo. Matymas [tapybos kūrinių katalogas](tekstas L. Beržanskytė Trembo, V. Tumėnas, D. Zovienė, V. Čiapaitė). Kaunas: Taurapolis, 2020.


Straipsniai, studijos, mokomosios priemonės elektroniniuose leidiniuose

Gyvūnija lietuvių tekstilėje, Lietuvių etninė kultūra. Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje, (elektroninė knyga), 2006. [http://mkp.emokykla.lt/etnine/?id=1]

Namo puošybos semiotika, Lietuvių etninė kultūra. Namai etninėje kultūroje, (elektroninė knyga), 2007. [http://mkp.emokykla.lt/etnine3/]

Lietuvių etninės kultūros vertybės (Aktyvus mokymasis). Metodinė priemonė, Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2008 (elektroninė knyga).

Dundulienė – a researcher of symbolism in Lithuanian folk art, Lietuvos tautodailininkų sąjunga/Archyvas, 2012. [http://lietuvostautodaile.lt/archyvas/www.lietuvostautodaile.lt/lt/straipsniai.html].

Etninės kultūros vertybių samprata kultūros politikoje: etninės kultūros politikos formuotojų ir vadovaujančių dalyvių nuostatų pristatymas, Etninės kultūros vertybinių nuostatų tyrimai valstybės politikai (vad. V. Tumėnas). Lietuvių etninės kultūros draugija, 2017 m.. Lietuvos kultūros taryba: Kultūros tyrimai, 2017, p. 70-130. [http://www.kulturostyrimai.lt/metai/2017-metai/etnines-kulturos-vertybiniu-nuostatu-tyrimai-valstybes-politikai/].


Mokomosios ir metodinės priemonės

Lietuvos tradiciniai amatininkai ir jų veikla. Metodinė priemonė etnografiniams lauko tyrimams, Vilnius: LII, LR KM, 2007.

Simbolika lietuvių liaudies dailėje ir tautosakoje, O. Verseckienė (projekto vad.), Mokytojų lietuvių etninės kultūros kompetencijų tobulinimas. Etninės kultūros kvalifikacijų tobulinimo programos, Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija, Pedagogų profesinės raidos centras, 2008, p. 8–53.