• English

Tojana Račiūnaitė

Humanitarinių mokslų daktarė
Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Lietuvos bažnytinė dailė, Baroko epochos kultūra, atvaizdo antropologija, kultūros antropologija, XVI–XVII a. atvaizdo samprata

Biografija

Tojana Račiūnaitė gimė 1967 m. Vilniuje. 1985–1990 m. studijavo Vilniaus dailės akademijos meno istorijos ir teorijos katedroje, 1993–1999 m. ten pat tęsė doktorantūros studijas. Nuo 1996 m. pradėjo dirbti Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute, „Senosios Lietuvos dailės” skyriuje. 1999 m. T. Račiūnaitei buvo suteiktas menotyros mokslų daktaro laipsnis už darbą „Basųjų karmelitų dailė ir architektūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaištystėje”. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 1995 m.

AICA (Tarptautinės dailės kritikų asociacijos) narė nuo 1996 m., dėsto Vilniaus dailės akademijos aukštųjų studijų fakultete „Atvaizdo antropologijos kursą“, vadovauja meno istorijos ir meno specialybių Vilniaus dailės akademijos studentų teoriniams darbams.


Monografijos ir studijos

Sveika Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai. [Kartu su Rūta Jonniene, Aušra Vasiliauskiene, Dalia Panavaite]. Sud. T. Račiūnaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018.

Lukiškių Dievo Motinos atvaizdo istorija. – Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas. Sud. T. Račiūnaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017, p. 15–184.

Atvaizdo gyvastis. Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIIXVIII a.,Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, [534 p. iliustr.].

Vizijos ir atvaizdai. Basųjų karmelitų palikimas, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, [288 p. iliustr].


Moksliniai straipsniai 

Dievo Motinos rožė: Trakų stebuklingojo paveikslo ikonografijos kontekstai, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 90: Po Trakų Dievo Motinos karūna, sud. Mindaugas Paknys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 115–145, ISSN 1392-0316.

The Art History of Invisible Originals, or When Shadows Talk…, in: Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on art and architecture. Special issue: Representing Art History in the Baltic Countries: Experiences and Prospects, 2018, Talinn, p. 10–29.

Šventieji ir nusidėjėliai XVI–XVII a. paveikslo „erdvėje“: Švč. Mergelės Marijos pagarbinimo Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje atvejis“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 80–81: Kūnas: ne laiku ir be vietos, sud. Gintautė Žemaitytė, Aušra Trakšelytė, Lina Michelkevičė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 89–109.

The canonical image in the context of the History of the face: overpainting and reconstruction of an Icon“, in: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences& Arts, Conference proceedings, 2016. Book 3, Vol. II, Sofia: STEF92 Technology, 2016, p. 11–22.

Lukiškių Dievo Motinos ikonos atodanga: restauravimas, ikonografija ir kilmės klausimas, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 68: Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 65–94.

Šešėliai ir debesys: anapusybės vaizdavimo ribos, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 64: Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos, sud. Monika Saukaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 49–64.

Globojant šventą kankinio kūną: Juozapato Kuncevičiaus kultas Loca Sancta aspektu, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 60: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, sud. Jolita Liškevičienė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 203–219.

LDK stebuklingųjų Švč. Mergelės Marijos atvaizdų apmąstymo būdai: istoriografinės pastabos, in: Religinės kultūros paveldo studijos,  Vilnius, 2011. – T. 3, Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje, p. 54–69.

 Švč. Mergelės Marijos Snieginės su adorantais paveikslas, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 57: Meninis Vilnius įtakos ir įvaizdžiai / Sud. R. Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 21–41.

Portretas ir asmens tapatybė: karalaitė Marija Ona Teresė, in: Dailės istorijos studijos, kn. 4:  Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, sud. A. Paliušytė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 150–171.

 Portretas ir asmens tapatybė. Radvilų ikonografijos fragmentai, in: Kuriantis protas brangesnis nei turtai.., sud. G. Mickūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 6-81.

Stebuklingasis atvaizdas ir jo aplinka. Loreto Švč. Mergelė Marija iš Valkininkų, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 52: Meno kūrinys: Paviršius, figūra, reikšmė, sud. D. Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 7–30.

Šventosios drobulės ir kraujuojantis krucifiksas (kartu su Sigita Maslauskaitė), in: Gyvas žodis gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus. Pamokslo faksimilė, vertimas ir studija / Sud. T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 108–121.

Šventųjų atvaizdų teologija ir stebuklai“ (kartu su Sigita Maslauskaitė), in: Gyvas žodis gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus. Pamokslo faksimilė, vertimas ir studija / Sud. T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 122–138.

Atvaizdų pragmatika (kartu su Arūnu Sverdiolu), in: Gyvas žodis gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus. Pamokslo faksimilė, vertimas ir studija / Sud. Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 162–181.

Krucifiksas – knyga. Kūno tekstas, in: Gyvas žodis gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus. Pamokslo faksimilė, vertimas ir studija / Sud. T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p.162–181.


Publikuoti šaltiniai

Trakų Švenčiausiosios Dievo Motinos paveikslo vainikavimo iškilmių aprašymas, vertė Ona Matusevičienė, Karolis Tumenis, komentarus parašė Liudas Jovaiša, Tojana Račiūnaitė, in: Ave Maris Stella. Trakų Dievo Motinos vainikavimo jubiliejui, Vilnius: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, 2018, p. 133–160.

„Mykolas Moscickis ir jo „Mokslas apie šventąsias relikvijas…“ (iš lenkų kalbos vertė ir komentarus parašė T. Račiūnaitė), in:  Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 41: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje, sudarė T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 149–177.

Fabijonas Birkowskis. Apie šventuosius atvaizdus, kaip jie turi būti gerbiami“, in: Gyvas žodis gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus. Pamokslo faksimilė, vertimas ir studija (iš lenkų kalbos vertė R. Butvilaitė, T. Račiūnaitė, A. Sverdiolas, komentarus parašė A. Sverdiolas, T. Račiūnaitė, S. Maslauskaitė), sudarė T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 15–52.


Sudaryti leidiniai

Sveika Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018.

Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017.

Kazokiškių Marija – Dievo malonės pilnoji, Trakai: Voruta, 2017.

Speculum of Old Lithuania/ No 2. Lithuanian Institute / Ed. Tojana Račiūnaitė, Texts by Giedrė Mickūnaitė, Sigita Maslauskaitė, Tojana Račiūnaitė. Vilnius, 2009.

Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 68:  Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.

Gyvas žodis gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus. Pamokslo faksimilė, vertimas ir studija / Sud. T. Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Lietuva 1009-2009 / Sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.


Kitos publikacijos

Penki Trakų Dievo Motinos bruožai, in: Ave Maris Stella. Trakų Dievo Motinos vainikavimo jubiliejui, Vilnius: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, 2018, p. 28–90. ISBN 978-609-8151-14-5,

Kartu su Vygandas Aleksandravičius, Danutė Bacevičiūtė, Mintautas Gutauskas, Deima Katinaitė, Jurga Katkuvienė, Aušra Kaziliūnaitė, Nijolė Keršytė, Vaiva Kubeckienė, Jūratė Levina, Jolita Liškevičienė, Gediminas Milašius, Dalia Pauliukevičiūtė, Arūnas Sverdiolas, Marija Vabalaitė, Gintautė Žemaitytė, [parengė Danutė Bacevičiūtė], Reprezentacijos problema: vaizdai, žodžiai ir daiktai. Velázquezo Meninos interpretacijų sankirtoje, in: Athena: Filosofijos studijos. Galia, diskursas ir subjektas: Michelio Foucault mąstymo paradigma, 2017, Nr. 12, p. 116–150, ISSN 1822-5047 (print), ISSN 2538-7294 (online),

Phenomenology of  Reflection: The Beginning of Chapter 9, in: Dainius Liškevičius, Labyrinthus, ed. by Dainius Liškevičius, Agnė Narušytė, Compiled by M puslapiai, published by Lapas, 2018, p. 175–188, ISBN 978-609-8198-06-5

Atspindžio fenomenologija: 9 skyriaus pradžia, in: Dainius Liškevičius, Labyrinthus, sud. Dainius Liškevičius, Agnė Narušytė, parengė „M puslapiai“, išleido leidykla Lapas, 2018, p. 173–185, ISBN 978-609-8198-05-8