Birutė Rūta Vitkauskienė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
LDK architektūra ir dailė, LDK auksakalystė

Monografijos
Złotnictwo wileńskie: ludzie i dzieła. XV-XVIII wiek. Warszawa: Neriton, 2006.

Architektas Sigitas Lasavickas. Sud. E. Povilaitytė, B. R. Vitkauskienė. Vilnius: LNM, 2014.

Senieji Verkių dvaro žemėlapiai (iš Vitgenšteinų archyvo), medžiagą surinko ir mokslinį tyrimą atliko Birutė Vitkauskienė, Vilnius: Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, 2016, p. 39, ISBN 978-609-420-538-5.


Moksliniai straipsniai
Ogrody barokowe Kiszków i Radziwiłłów w Wilnie na Puszkarni. Barok. Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik. XIII/1 (25). Warszawa: Neriton, 2006. P. 133–154.

XVI-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai istoriniuose šaltiniuose. Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje. 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos. Sud. Raimonda Ragauskienė. Vilnius: Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, 2006. P. 72–128.

Šv. Kazimiero koplyčios fundacija, statybos ir dekoravimas XVII a. šaltinių duomenimis. Šventasis Kazimieras istorijos vyksme. Įvaizdis ir refleksija. Sud. Paulius Subačius. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006. P. 31–56.

Karaliaus Zigmanto Vazos užsakymai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Dailės istorijos studijos. T. 2: Dailė LDK miestuose: Poreikiai ir užsakymai. Sud. Aistė Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 46–68.

Metale szlachetne; Kult maryjny. Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy. Opr. Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Rimvydas Petrauskas, Eligijus Raila. Kraków: Uniwersitas, 2006. P. 344–354, 268–281.

Amatininkai, architektai ir dailininkai LDK valdovų dvare. Lietuvos pilys. 2006. Nr. 2. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2007.

Pamirštas Vilnius. Iš Vilniaus pilių tyrinėjimų istorijos. Lietuvos pilys. 2007. Nr. 3. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2008. P. 6–23.

Inwentarz katedry wileńskiej z roku 1598. Skarbiec katedry wileńskiej (mokslinis parodos leidinys ir katalogas), redakcja naukowa D. Nowacki, A. Saratowicz-Dudyńska. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie, 2008.

Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus rezidencija Verkiuose. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai. Sud. Algė Andriulytė, Rasa Butvilaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 23–51.

Werki – rezydencja biskupia i magnacka (koniec XIV – początek XX wieku). Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku. Red. Urszuli Augustyniak. Warszawa: Neriton, 2009. P. 25–37.

Royal Goldsmiths at the Court of Sigismund II Augustus in Vilnius 1543/1544-1560. Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser/ The Culture of the Jagiellonian and Related Courts. Hrsg. von Urszula Borkowska und Markus Hörsch, herausgegeben im Auftrag des Geisterwissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig [serija Studia Jagellonica Lipsiensia. Bd 6]. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2010. P. 86–95.

Iš Zigmunto Mečislovo Čaikovskio rankraščių: Vilniaus Subačiaus vartai. Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai. Sud. R. Janonienė. Acta Academiae Artium Vilnensis. 2010. T. 57. P. 123-147.

Fragmentas iš Vilniaus miesto istorijos: Radvilų rūmų užgrobimas. Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: Lietuvos dailės istorikų draugija, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. P. 117-138.

Vilniaus Aukštutinės pilies priežiūra ir konservavimas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios periodikos duomenimis. Lietuvos pilys. 2009, Nr. 5. 2010. P. 54-67.

Дело о доставлении монстранции… Losy sreber kościoła Grekokatolickiego w Wielkim Księstwie Litewskim, Amicissima. Studia Magdalenae Piwocka oblata. Sud. Magdalena Adamska. T. 1, Kraków: Fundacja Nomina Rosae, 2010. P. 475-481.

Kas pylė vandenį ant Vilniaus karališkojo malūno arba Vilnios upės vagų ir kanalų klausimu. Lietuvos pilys. 2010. Sud. B. R. Vitkauskienė. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2011. Nr. 6.

Trakų Vokė: seniausia vietovės ir dvaro istorija. Istoriniai parkai Lietuvoje: funkcija, meninė raiška, paveldo gaivinimas. Tarptautinės konferencijos „Edouard‘o André šiaurės parkų kelias“ (Užutrakis-Lentvaris-Trakų Vokė-Palanga, 2011 m. rugsėjo 22-24 d.) mokslo darbai. Sud. V. Deveikienė, S. Deveikis. Vilnius, 2011. P. 47-62.

O najstarszym znaku wileńskim. W 400. rocznicę śmierci ostatniej z książąt Słuckich – Zofii Olelkowiczówny Radziwiłłowej. Całe srebro Rzeczypospolitej. Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane. Red. J. Kriegseisen. Warszawa: Muzeum Pałacu w Wilanowie, 2012. P. 105–114.

Золотых и серебряных дел мастера. Белорусы Москвы. XVII век. Минск: «Беларусская Энцыклапедия им. П. Бровки», 2013. P. 332–363.

Vilniaus Žemutinės pilies vartų kartušai su Vazų herbu. Kova dėl istorijos: Vilniaus Senienų muziejus, Mokslo straipsnių rinkinys. Sud. R. Griškaitė, Ž. Būčys. Vilnius: LNM. 2015. P. 433-446.

Nauji dokumentai apie seniausius Liubavo dvaro savininkus, in: Liubavas. Rapolas Slizienis, sud. Gintaras Karosas, Vilnius: Europos parkas, 2017, p. 81-89, il., ISBN 978-9955-9763-8-7


Vadovėliai, metodinė literatūra
Alberto Goštauto testamentas. Dailės istorijos šaltiniai. Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: VDA, 2012. P. 692–701.

Ikonografija. Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos. Vadovėlis. Sud. G. Mickūnaitė. Vilnius: VDA, 2012. P. 69-87.


Moksliniai katalogai
Inwentarz katedry wileńskiej z roku 1598. Skarbiec katedry wileńskiej. Red. Dariusz Nowacki i Anna Saratowicz-Dudyńska. Warszawa: Arx Regia, 2008. P. 71–101. Mokslinio parodos katologo pozicijos kat. 5, P. 116–119, kat. 8, P. 123–124, kat. 10, P. 126–128, kat. 12, P. 130, kat. 15, P. 136–138, kat. 23, P. 153–154, kat. 24, P. 155, kat. 27, P. 160–161, kat. 37, p. 175, kat. 38, P.176–177, kat. 52, P. 196–197, kat. 66, P. 211–212, kat. 82, P. 228 (kartu su A. Saratowicz-Dudynska), kat. 87, P. 232–233, kat. 88, P. 234, kat. 96, P. 240.

Liturginiai reikmenys. Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. Sud. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. P. 192–209. (poz. 120 –135.)

Mokslinio katalogo pozicijos: 28-30, 91, 97, 107, 128, 131, 141, 157, 158A, 158 B, 165, 171, 178, 191-195. Su bendraautoriais: poz. 34, 35, 37, 63, 67, 68, 96, 98, 106, 109. Ikonografinio šaltinio publikacija, parengta pagal Vilniaus universiteto bibliotekos medžiagą. Д. Струков. Альбом рисунков, 1864-1867. Ред. О.Д. Баженова, Минск: Издательство «Белорусская Энциклопедия им. Петруся Бровки». 2011. P. 308.


Vadovai
Vilniaus Aukštutinė pilis (kartu su E. Povilaityte) Vilnius: LNM, 2013. P. 1–95.


Recenzijos
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543-1548). 1543 VI 24-1544 XI 15. Parengė D. Antanavičius, vertė S. Narbutas, recenzavo B. R. Vitkauskienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Pilių tyrimo centras “Lietuvos pilys”, 2012, 354 p.

Karas, okupacija ir kultūrinis turizmas I. Gerasimovos knygoje „Под властью русского царя“ arba Vilnius 1655-1661 metais. Lietuvos istorijos metraštis. 2015/1. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, p. 191-204.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. D. Steponavičienė, ats. red. R. Petrauskas. Red. kolegija: E. Rimša, A. Vilimas, B. R. Vitkauskienė. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2007.

Lietuvos pilys. 2007. Nr. 3. Sud. Birutė Rūta Vitkauskienė. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2008.

Lietuvos pilys. 2008. Nr. 4. Sud. Birutė Rūta Vitkauskienė. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2008.

Lietuvos pilys. 2009. Nr. 5. Sud. Birutė Rūta Vitkauskienė. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2010.

Lietuvos pilys. 2010. Nr. 6. Sud. Birutė Rūta Vitkauskienė. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2011.

I. Tamošiūnienė. Šv. Jurgio prospektas: nuo vizijos iki tikrovės. I dalis. 1817-1875 [Spec. redaktorė Birutė Rūta Vitkauskienė]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus dailės akademija, 2012. P. 1–110.

Vilniaus miesto planai, sudarytoja B. R. Vitkauskienė, tekstų autorės I. Tamošiūnienė, B. R. Vitkauskienė, A. Žilevičiūtė, Vilnius: LNM, 2016, 433 p., il., ISBN 978-609-8039-96-2.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Vilniaus pabūklų liejyklos teritorija (Puškarnia) XVI–XVIII a. šaltiniuose. Istoriniai tyrimai. Miestų praeitis. 2010. T. 2. Lietuvos istorijos institutas. CD.
Ką pasakytų Vitruvijus Bernardinų bažnyčios „tvarkytojams“. 2008-04-01. Prieiga


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Lietuvos dailininkų žodynas. T. 1: XVI–XVIII a. Sud. Aistė Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 80–82, 86–88, 97, 127–128, 165–166, 215–216, 221, 241–242, 259–260.

Architektūra. Renesansas (16 – 17 a.), Barokas (16 a. pab. – 18 a.), Dailė. Renesansas (15 a. pab. – 17 a.), Barokas (16 a. pab. – 18 a.). Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 12. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. P. 333–335, 335-338, 371–372, 373-376.