Regimanta Stankevičienė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Senoji Lietuvos bažnytinė dailė (XVI–XIX a.)

Studija
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“. Tyrimai ir restauravimas. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008.


Moksliniai straipsniai
Šiluvos bazilikos paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“. Istorinis ir ikonografinis kontekstas. Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 6. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005. P. 45–74.

Švč. Jėzaus Širdies kultas ir jo atspindžiai Užnemunės bažnyčių dailėje (kartu su Skirmante Smilingyte-Žeimiene. Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai. Sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 186–208.

Joniškėlio bažnyčios didysis altorius: istorija, meninės ypatybės, kūrėjų paieška. Menotyra. 2006. Nr. 3. Sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė. P. 36–45.

Joniškėlio bažnyčios sakralinė dailė. Istorija ir išsaugotos vertybės. Joniškėlis. Sud. Eugenijus Petrovas, Algimantas Garliauskas. Kaunas: „Akstis“, 2007. P. 528–560.

Palangos bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslo „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“ ikonografijos ir istorijos bruožai. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Istorijos, architektūros, meno kūrinių, archyvų tyrimai. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regioninių kultūrinių iniciatyvų centras 2007. P. 72–80.

Benediktinų dailės paveldas Pivašiūnų bažnyčioje. Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje. Sud. Liudas Jovaiša. Vilnius: Aidai, 2008. P. 252–295, 324–325.

Šiluvos bazilikos paveikslas „Jėzaus teismas“: istorija ir ikonografija. Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 11. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008. P. 170–180.

Jėzaus Nazariečio atvaizdas Šiluvos bazilikos ikonografinėje programoje. Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje. Sud. Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 213–244.

Vieno Jėzaus atvaizdo istorija. Pirmoji „Antakalnio Jėzaus“ kopija. „Kuriantis protas brangesnis nei turtai…“. Skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. P. 111–124.

The Image “The Blessed Virgin Mary with Child” of the Šiluva Basilica: the problems of the origin, iconografic context and dating. Meno istorija ir kritika, t. 5: Šiluva Lietuvos kultūroje. Sud. Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. P 19–36.

Lenkijos XIX a. II pusės tapyba Vilkaviškio vyskupijoje: kilmės ir atribucijos klausimai (kartu su Dalia Vasiliūniene). Menotyra. 2010. T. 17. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 1–25.

Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios architektūra ir dailė. Pivašiūnai: gyvenvietė, bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas. Sud. Klaudijus Driskius. Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2013. P. 49–83, 244–250. Prieiga

Stebuklingojo trinitorių Jėzaus atvaizdo sklaidos XVIII–XX a. Baltarusijos (ir Lietuvos) šventovėse ypatumai. Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis–kultūrinis paveldas. Sud. Basia Nikiforova. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. P. 112–144.

XVII a. – XVIII a. I ketvirčio Lietuvos bažnyčių paveikslų aptaisai ir jų ornamentika. Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai. Sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. P. 61–118.


Moksliniai katalogai
Straipsniai leidinyje: Lietuvos valstybės kūrėjai. XVI–XX a. pirmosios pusės portretai. T. I: XVI–XIX a. portretai. Sud. Laima Bialopetravičienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006. P. 76, 83, 289–290, 309, 313–316.

Straipsniai leidinyje: Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos Krikščionybė Lietuvos mene katalogas. T. IV. Auksakalystė. Pirmoji knyga. Kolekcijos. Sud. Jolita Liškevičienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006. P. 200–201, 289.

Straipsniai leidinyje: Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos Krikščionybė Lietuvos mene katalogas. Auksakalystė XIII–XX a. Antroji knyga: Pavieniai metalo objektai. Sud. Jolita Liškevičienė. Vilnius, Lietuvos dailės muziejus, 2007. P. 92–94, 102–103, 106–107, 112–113, 118, 122, 126–130, 132–134, 137–140, 153–157, 161, 163, 170, 176, 181, 207.

Straipsniai leidinyje (dalis kartu su bendraautoriais): Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. 6: Šakių dekanatas, d. I: Barzdai – Lukšiai. Sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

Straipsniai leidinyje (dalis kartu su bendraautoriais): Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. VI: Šakių dekanatas, d. II: Naudžiai – Žvirgždaičiai. Sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, Dalia Vasiliūnienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007.

Straipsniai leidinyje: Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. Sud. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. P. 129, 131, 137, 140, 155, 323, 325, 516.

Straipsniai leidinyje (kartu su Grażyna Potępa): Janina Kęsek, Grażyna Potępa. Oblicze Bocheńskiej Madonny. XVII-wieczne kopie, podobizny, inspiracje. Bochnia: Muzeum im. Stanisława Fichera, 2009. P. 106–110, 115–116.

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus. Kultūros paminklai. 2010. T. 15. Sud. Juozas Bardauskas. Vilnius: Savastis, 2010. P. 185, 186.

Straipsniai leidinyje (dalis kartu su bendraautoriais): Lietuvos sakralinė dailė. T. II: Šiaulių vyskupija. D. 1: Joniškio dekanatas. Kn. 1: Balkaičiai – Joniškis. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.

Straipsniai leidinyje (dalis kartu su bendraautoriais): Lietuvos sakralinė dailė. T. II: Šiaulių vyskupija. D. 1: Joniškio dekanatas. Kn. 2: Juodeikiai – Rudiškiai. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus. Kultūros paminklai. 2013. T. 17. Sud. Juozas Bardauskas. Vilnius: Savastis, 2013. P. 175–177, 181–184.

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus. Kultūros paminklai. 2014. T. 18. Sud. Juozas Bardauskas. Vilnius: Savastis, 2014. P. 149.


Recenzijos
Gyvybingas drožybos medis [M. Matušakaitės knygos Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje recenzija]. „Kuriantis protas brangesnis nei turtai…“. Skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. P. 171–174.

Ir jėga, ir grožis [apie knygą Jėga ir grožis jo šventovėje…Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje, sud. Dalia Vasiliūnienė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013]. Knygų aidai (Naujojo židinio-Aidų priedas). 2014, Nr. 2. P. 8–12.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. 6: Šakių dekanatas, d. I: Barzdai–Lukšiai. Sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Mokslinė redaktorė Regimanta Stankevičienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. VI: Šakių dekanatas, d. II: Naudžiai–Žvirgždaičiai. Sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, Dalia Vasiliūnienė. Mokslinės redaktorės Regimanta Stankevičienė, Dalia Vasiliūnienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007.

Menotyra. Sud. Regimanta Stankevičienė. 2011. T. 18. Nr. 1.

Lietuvos sakralinė dailė. T. II: Šiaulių vyskupija. D. 1: Joniškio dekanatas. Kn. 1: Balkaičiai–Joniškis. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Mokslinė redaktorė Regimanta Stankevičienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.

Lietuvos sakralinė dailė. T. II: Šiaulių vyskupija. D. 1: Joniškio dekanatas. Kn. 2: Juodeikiai–Rudiškiai. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Mokslinė redaktorė Regimanta Stankevičienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Regimanta Stankevičienė. Restauruotas Vajasiškio bažnyčios paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“. Bernardinai.lt 2009 02 18. Prieiga

Žemaičių Naumiesčio bažnyčios dailės paveldas. Lietuvos lokaliniai tyrimai. Istorija (Lietuvos valsčiai. Žemaičių Naumiestis). Vilnius: Versmė. P. 1–28. 2010 07 07. Prieiga


Populiarūs straipsniai
Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas. Sud. Svetlana Poligienė. [Straipsnių autoriai: Asta Giniūnienė, Dalia Klajumienė, Kazys Misius, Svetlana Poligienė, Regimanta Stankevičienė]. Vilnius: Savastis, 2005.

Altārglezna “Dievmāte ar Bērnu” no Svētās Jaunavas Marijas piedzimšanas bazilikas Šiluvā galenā altāra: vēsture, izpēte un restaurācija; The altarpiece the Mother of God with the infant from the high altar of the Basilica of the Birth of the Blessed Virgin Mary in Šiluva: history, research and restoration (kartu su Dalia Panavaite, Janina Bilotiene, Rimvydu Derkinčiu, Rapolu Vedricku. Restaurācija: atgūtā, zaudētā, saglabātā informācja. 7. Baltijas valstu restauratoru triennāle. Konferences materiāli; Restoration: information regained, lost and preserved. 7th trienal meeting for restorers of the Baltic States conference materials. Riga: Latvijas restauratoru bendriba, 2005. P. 39–42, 194–198.

Šiluvos bazilikos paveikslo „Jėzaus teismas“ restauravimas (kartu su Rūta Kasiulyte-Jurčiene). Lietuvos muziejai, 2007, Nr. 1. P. 35–37.

Restauruotame Šiluvos bazilikos paveiksle – Jėzaus teismas (kartu su Rūta Kasiulyte-Jurčiene). Literatūra ir menas. 2007 04 06.

Restauruojamas Palangos bažnyčios paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu. Literatūra ir menas. 2007 07 20.

Karūna Valdovei Dangaus ir Valstybės globėjai. Lietuva 1009–2009. Sud. Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. P. 223–229.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Lietuvos dailininkų žodynas. T. 1: XVI – XVIII a. Sud. Aistė Pališytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 226–227, 230–231, 249.