• English

Nijolė Lukšionytė (1954–2014)

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2006)

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
XIX-XX a. pr. Lietuvos architektūra (miestai, dvarai, sakraliniai pastatai, architektų kūryba); Lietuvos kultūros paveldas

Monografijos
Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika (kartu su Laima Šinkūnaite, Rima Valinčiūte–Varne, Vaida Kamuntavičiene). Sud. Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė–Varnė. Kaunas: Kauno arkivyskupijos muziejus, 2008.

Architekci wileńscy 18501914. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2005.


Moksliniai straipsniai
Viduramžių architektūros interpretacijos Vaclovo Michnevičiaus bažnyčių projektuose (Interpretations of medieval architecture in Vaclovas Michnevičius‘ church design). Meno istorija ir kritika (Art History & Criticism), 2014. T. 9: Kultūros paveldas: medžiagiškumo ir simbolinių prasmių sąveika. P. 74–88. Prieiga

Kaunas architecture in wood. Lituanus: Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. Chicago: Lituanus foundation. 2013. Vol. 59. Nr. 1. P. 35–53. ISSN 0024–5089. Prieiga

Apie ekologiją paveldosaugoje. Journal of Architecture and Urbanism. 2013. Vol. 37. No. 1. P. 42–50. Prieiga

Iš lietuviškos paveldosaugos paraščių: trys istorijos. Journal of Architecture and Urbanism. Vilnius: Technika. 2012. Vol. 36. No. 1. P. 54–62. ISSN 2029–7955. Prieiga

Menotyros mokslas tarpukario Vilniuje. Meno istorija ir kritika (Art History & Criticism). 2011. T. 7: Meno istorijos riboženkliai. P. 64–76. Prieiga

Menotyros publikacijos tarpukario Vilniuje ir Kaune (kartu su Aušrinė Kulvietytė–Slavinskienė). Meno istorija ir kritika (Art History & Criticism). 2011. T. 7: Meno istorijos riboženkliai. P. 218–232. Prieiga

Miestų medinės architektūros išsaugojimo galimybės. Urbanistika ir architektūra (Town Planning and Architecture). Vilnius: Technika. 2011. T. 35. Nr. 2. P. 129–140. ISSN 1392–1630. Prieiga

Latvijas un Lietuvas sakrālās arhitektūras saiknes: 19. gs. otrajā pusē – 20. gs. sākumā (kartu su Jānis Zilgalvis). Latvijas Zinātņu akademijas vēstis. Section A: Human and Social Sciences. Riga: Akademijas laukums. 2011. T. 65. Nr. 5–6. P. 36–52. Prieiga

Modernas 1900–1918. Vilnius, 1900–2012: naujosios architektūros gidas. Vilnius: Baltos lankos, 2011. P. 11–57. ISBN 9789955235170.

Salantų miestelio neogotika. Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. P. 119–139. ISBN 9786094470165.

Vilniaus architektūra menotyrininko žvilgsniu – nuo Mariano Sokołowskio iki Vlado Drėmos. Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai. Vilnius: VDA leidykla, 2010. P. 257–270.

Šiluvos koplyčia – unikalus XX a. pradžios architektūros pavyzdys. Meno istorija ir kritika (Art History & Criticism). 5. Šiluva Lietuvos kultūroje. 2009. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. P. 86–94. Prieiga

Romantizmo sklaida architekto Tomo Tišeckio projektuose, skirtuose Lietuvos dvarams. Acta Academiae artium Vilnensis. Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrimai. 47–48. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008. P. 195–216.

Kauno miesto raidos ir planavimo apžvalga. Kauno miesto planai: XIX a. – XX a. pirmoji pusė. Kaunas: Naujasis lankas, 2007. P. 5–24.

Prądy racjonalistyczne w architekturze Wilna około 1910 roku. Studia z architektury nowoczesnej. T. 2. Architektura i wnętrza 1905–1923. Toruń: Wydawnictwa UMK, 2007. P. 59–67.

Architektūrologijos raida Lietuvoje: kelios pastabos apie pločio ir gylio matmenis. Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 32–40.

Astravo dvaro sodybos ypatybės. Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006. Nr. 1 (17). P. 17–21. Prieiga

Литовско–Латышские архитектурные связи в конце 19 – в начале 20 вв. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas: Zinātnisko rakstu krājums. T. 8. Daugavpils: Saule, 2006. P. 295–302.

Apie tvarią raidą ir Kauno Naujamiestį. Kultūros paveldas ir visuomenė XXI a, nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai: mokslinė konferencija, Vilnius: ICOMOS LNK, 2006. P. 17–27.

Bažnyčios istorijos ir architektūros bruožai. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. T. 2. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. P. 18–28.

Kauno Žaliakalnio reglamentas ir tvarios raidos nuostatos. Meno istorija ir kritika (Art History & Criticism). Nr. 1. Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės. Kaunas: VDU leidykla, 2005. P. 24–31.Prieiga

Šiaurės Lietuvos dvarai. Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2005. Nr. 1 (15). P. 23–26. Prieiga

Между Минском и Ковно: обзор творчества архитектора Устина Голиневича (1829–1893). Х Міжнародныя Кірыла–Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры: Матэрыялы чытанняў. Мінск, 2005. P. 100–106.

Bažnyčios architektūra. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004. P. 60–68.


Vadovėliai, metodinė literatūra
Menų fakulteto baigiamieji rašto darbai: metodiniai nurodymai metodinė priemonė (kartu su Rima Valinčiūte–Varne). [elektroninis išteklius]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. P. 39. ISBN 9789955126591. Prieiga

Menotyros baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai: metodinė priemonė (kartu su Rima Valinčiūte–Varne). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. Prieiga

Architektūrologijos pagrindai: mokomoji knyga pagrindinių studijų studentams. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007.

Kultūros politika: metodinė priemonė (parankinė mokomoji medžiaga) (kartu su Laima Šinkūnaite, Jolita Butkevičiene, Vaida Almonaityte–Navickiene). Kaunas: Vytauto Didžiojo unversiteto leidykla, 2007.


Mokslo žurnalų sudarymas
Meno istorija ir kritika (Art history & criticism). Sud. Nijolė Lukšionytė ir Aušrinė Kulvietytė–Slavinskienė. T. 7. Meno istorijos riboženkliai (Landmarks of art history). 2011. Prieiga

Medinis Kaunas (kartu su Andriu Surgailiu): [fotoalbumas] (Wooden Kaunas) Sud. Laima Laučkaitė. Vilnius: Versus aureus, 2008.


Vadovai
Pilis un muižas: Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (kartu su Ants Heins ir Jānis Zilgalvis). Rīga: Elpa, 2007.

Vilnius, 1900–2005: naujosios architektūros gidas (Vilnius, 1900–2005: a guide to modern architecture)(kartu su Marija Drėmaite, Vaidu Petruliu, Jurgita Rimkevičiene, Jūrate Tutlyte, Tomu Grunskiu, Diana Kontrimaite, Renata Vaičekonyte–Kepežinskiene ir Aida Štelbienė). Vilnius: Architektūros fondas, 2005.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia (kartu su Laima Šinkūnaite): [istorija, dailė, architektūra]. Kaunas: Kauno arkivyskupijos muziejus, 2005.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Apie A.Mackevičiaus paminklo Rotušės a. ir jos prieigose idėjos konkursui pateiktus darbus. Kamanė [interaktyvus] 2010 04 07. Prieiga

Paveldo apsauga kultūros politikos akiratyje. Kamanė [interaktyvus] 2008 04 12. Prieiga


Populiarūs straipsniai
Lietuvio namas Kauno Žaliakalnyje. Fontanas: Žaliakalnio kultūros almanachas. Kaunas: Bendruomenės centras Žaliakalnio aušra. 2013. Nr. 2. P. 3–12.

Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai (kartu su Aušrine Kulvietyte–Slavinskiene). Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2012.

Wooden towns. Wooden heritage in Lithuania. Sud. A. Jomantas. Vilnius: R.Paknio leidykla, 2011. P. 35–45.

Miesto kultūra: nuo istorizmo iki moderno. Lietuva 1009–2009. Sud. Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. P. 461–470.

Žaliakalnio kultūrinės vertybės. Kauno savasties ženklai. Sud. R. Tamoliūnienė. Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, P. 133–143.

Tarpukario kultūros paveldas Žaliakalnyje. Fontanas [Žaliakalnio kultūros almanachas], 2009. Nr. 1. P. 5–11.

Istorinių miestų kaitos galimybės: keli požiūriai. Archiforma. 2007. Nr. 2 (38). P. 76–80. Prieiga

Istorinė Prezidentūra Kaune (Vilniaus g. 33). Archiforma. 2006. Nr. 2. P. 96–101. Prieiga

Kam Lietuvoje reikia kultūros paveldo? Archiforma. 2006. Nr. 4. P. 94–97. Prieiga

Pastatų kompleksas Gimnazijos g. 7 – buvę Zitiečių rūmai. Archiforma. 2006. Nr. 4. P. 82–89. Prieiga

Kauno pastatai. Žydų kultūros paveldas Lietuvoje. Sud. Alfredas Jomantas. Vilnius: Savastis, 2005. P. 71–90.

Vilniaus pastatai. Žydų kultūros paveldas Lietuvoje. Sud. Alfredas Jomantas. Vilnius: Savastis, 2005. P. 59–69.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 1–17.


Smulkioji spauda
Medinės Kauno architektūros pažinimas ir išsaugojimas (lankstinukas). 2009.

Architekto Vaclovo Michnevičiaus (1866–1947) kultūros kelias Lietuvoje (lankstinukas). 2008.

Tarpukario Žaliakalnis: būti ar nebūti? Kauno miesto savivaldybės 1–sis Žaliakalnio kultūrinis draustinis (lankstinukas). 2008.