• English

Neringa Markauskaitė

neringa.markauskaite@mail.lt

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
LDK sakralinė architektūra ir dailė, Jėzaus Draugijos (jėzuitų) istoriniai šaltiniai, vienuolijos statybinė ir meninė veikla

Moksliniai straipsniai
Stebuklingasis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas (Žemaičių Kalvarija). Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. T. 3: Plateliai, Beržoras, Gintališkės, Šateikiai, Žem. Kalvarija, Gegrėnai. Sud. Adomas Butrimas. Vilnius: VDA leidykla, 2005. P. 218–227.

Šv. Kazimiero seserų kongregacija. Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: Įvaizdis ir refleksija. Sud. Paulius Subačius. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006. P. 148–156.

Lietuvos jėzuitų provincijos mūrininkai: Stanisławo Bohdziewicziaus karta. Menotyra. 2006. Nr. 3 (44). P. 22–28.

Mirusių jėzuitų gerbimas Jėzaus Draugijoje. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 41: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. Sud. Tojana Račiūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 121–128.

Vilniaus arkivyskupijos šventųjų Stanislovo ir Vladislovo arkikatedra bazilika. Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009. P. 9–15.

Vilniaus jėzuitų profesų namai ir Šv. Kazimiero bažnyčia. Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009. P. 61–65.

Buvęs Žemaičių Kalvarijos dominikonų (ir marijonų) vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia. Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009. P. 131–137.

Tapybos kompozicijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje. Meno istorija ir kritika. Nr. 5: Šiluva Lietuvos kultūroje. Sud. Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. P. 106–114.

Religinė dailė: anoniminė ir autorinė kūryba. Pro uždangą. Lietuva: 1009–2009. Sud. Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 611–617.

Jėzuitų šventųjų paveikslai Lietuvos muziejuose. Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): Gyvenimas, veikla, paveldas. Sud. Neringa Markauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012. P. 89–103.

Andriaus Kazimiero Kuropatnickio tezių grafikos kompozicija: dedikuojama karaliui Jonui Sobieskiui ir karalaičiui Jokūbui. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn.65/66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai. Sud. Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 269–281.


Moksliniai katalogai
Šventasis Karalaitis: religinės ir meninės vaizduotės pilnatis. (įvadinis straipsnis kartu su Sigita Maslauskaite ir Pauliumi Subačiumi). Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. Sud. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. P. 7–28.

Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. Sud. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. P. 7–28.

Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės… Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai: tarptautinės parodos katalogas, 2012 m. vasario 16 – gegužės 20 d. Sud. Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. Sud. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009.

Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): Gyvenimas, veikla, paveldas (Jesuits in Lithuania (1608-2008): life, work, heritage). Sud. Neringa Markauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 8–11, 13, 17. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2005–2008, 2010.