• English

Marija Matušakaitė

Lietuvos Vyriausybės meno premijos laureatė (1998)
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2009)
Apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2007)

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
XVI–XVIII a. Lietuvos dailės istorija

Monografijos
Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1984.

Senieji Lietuvos kunigaikščių portretai: 1601 metų raritetas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidybinė grupė, 1997.

Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje = Old wood sculpture and decorative wood–carving of Lithuania = Die alte litauische Holzskulptur und dekorative Schnitzerei. Vilnius: Baltos lankos, 1998.

Procesijų altorėliai Lietuvoje. Marijampolė: Ardor, 1998.

Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Aidai, 2003.

Karalienė Barbora ir jos atvaizdai. Vilnius: Versus aureus, [2005].

Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio. Vilnius: Aidai, 2007.

Karalienė Barbora ir jos atvaizdai. Vilnius: Versus aureus, [2008].

Išėjusiems atminti: laidosena ir kapų ženklinimas LDK. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Portretas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2010.


Moksliniai straipsniai
Skulptūriniai Oginskių antkapiai Kruonyje [Kaišiadorių raj.]. Muziejai ir paminklai. Vilnius, 1967. P. 22–27.

Ankstyvieji antkapiniai Renesanso paminklai Lietuvoje. Menotyra. 1967. T. 1. P. 245–265.

Prieš 300 metų [Apie Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčią]. Pergalė. 1968. Nr. 7. P. 181.

Stanislovo Radvilos antkapis Vilniaus bernardinų bažnyčioje. Muziejai ir paminklai. 1968. Gruodis. P. 69–75, 157.

Retas portalinio antkapio pavyzdys [Apie Jono Stanislovo Sapiegos antkapį šv. Mykolo bažnyčioje Vilniuje]. Statyba ir architektūra. 1970. Nr. 6. P. 25.

Brahų antkapinė reljefinė plokštė Vilniaus Bazilijonų bažnyčioje. Muziejai ir paminklai. Vilnius, 1970, P. 84–88, 137, 139.

Kremzlinė ornamentika medžio drožyboje Lietuvoje. Menotyra. 1974. Nr. 5. P. 87–112.

Tapybos darbai Radvilų rinkiniuose. [Su Nesvyžiaus pilies 1778 m. paveikslų inventoriaus sąrašu.]. Menotyra. 1977. T. 7. P. 134–174.

Wizerunek Stanislawa Radziwilla. Rocznyk Muzeum Narodowego. 1978. T. 22. P. 81–114.

Senoji medžio drožyba Stelmužės liaudies skulptūros muziejuje. Muziejai ir paminklai. 1980. T. 3. P. 18–35, 96.

Prie portretinės dailės ištakų. Dailėtyra. 1981. Kn. 1. P. 140–151.

Grafinis Stanislovo Sabino portretas. Dailėtyra. 1981. Kn. 1. P. 152–164.

Iš mūsų muziejų dailės rinkinių: [Apie XVI–XVIII a. Lietuvos portretą]. Kultūros barai. 1984. Nr. 8. P. 64.

Iš mūsų muziejų dailės rinkinių: [Apie Telšių kraštotyros muziejuje saugomą XVIII a. nežinomo dailininko „Berniuko su rože“ portretą]. Kultūros barai. 1984. Nr. 9. P. 64.

Trys Radvilų šeimos portretai. Dailėtyra. 1987. Kn. 2. P. 95–114.

Kauno katedros interjero apipavidalinimo darbai 1773–1784 m. Dailėtyra. 1987. Kn. 2. P. 135–154.

Nežinomas Stanislovo Sestšencevičiaus portretas [Pivašiūnų bažnyčioje Altaus raj.]. Menotyra. 1988. T. 16. P. 33–42.

Unikalus radinys Laukžemės bažnyčioje: [Apie XV a. pr. gotikinę Skulptūrą „Madona su kūdikiu“ Kretingos raj.]. Naujasis Židinys. 1991. Nr. 9. P. 15–21.

Prakalbintas XVII a. kūrinys: [Apie Kauno arkikatedros bazilikos interjerą]. Naujasis židinys. 1991. Nr. 6. P. 28–33.

Dar apie Laukžemės madoną: [Apie Laukžemės bažnyčioje (Kretingos raj.) aptiktą XV a. Dievo Motinos skulptūrą]. Naujasis židinys. 1992. Nr. 3. P. 51.

Tariamasis Sirvydo portretas: [Apie kalbininko teologo K. Sirvydo portretą dailėje]. Naujasis židinys. 1992. Nr. 5. P. 47–51.

Realizmo apraiškos XVIII a. Lietuvos profesionaliojoje skulptūroje. Nuo gotikos iki romantizmo: Senoji Lietuvos dailė. Sud. Irena Vaišvilaitė. Vilnius: Academia, 1992. P. 115–127.

U źródel portretu litewskiego. Lituano–Slavica Posnaniensia: Studia Historica. 1992. T. 5. P. 47–67.

Dar viena įminta mįslė [Apie tapybos ir medžio plastikos kūrinius Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje iš uždarytų Dominikonų ordino bažnyčių]. Naujasis židinys. 1993. Nr. 1. P. 46–50.

Sek paskui mane: [Apie dominikonų vienuolijai priklausantį nežinomo dailininko paveikslą „Kristus ir dominikonas“]. Naujasis židinys. 1993. Nr. 3. P. 39–43.

Trys Žemaitijos altoriai [Sedos ir Pikelių bažnyčių altoriai]. Naujasis židinys-Aidai. 1993. Nr. 12 P. 27–34.

Išaiškintas Mykolo Kaributo Višnioveckio portretas [Klaipėdos paveikslų galerijoje]. Kultūros paminklai. 1994. Nr. 1. P. 113–118.

Seniausioji Lietuvoje gotikinė skulptūra [Apie Laukžemės madoną (XV a.). Kultūros paminklai. 1995. Nr. 2. P. 112–123.

Mediniai Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios altoriai. Kultūros paminklai. 1995. Nr. 2. P. 123–137.

Nuo Daugėliškio iki Fudžou [Apie pirmąjį lietuvį misionierių Kinijoje A. Rudaminą, 1596–1631]. Naujasis židinys-Aidai. 1995. Nr. 1. P. 35–39.

Kancleris ar didysis kunigaikštis? [Apie antkapinę skulptūrą Vilniaus katedroje]. Naujasis židinys-Aidai. 1995. Nr. 2. P. 143–147.

Tapyti adata [Apie siuvinėjimo meną]. Naujasis židinys-Aidai. 1995. Nr. 12. P. 932–938.

Senoji medžio sakmė [Apie medžio skulptūrą ir dekoratyvinę drožybą Lietuvoje]. Santara. 1995. Nr. 21. P. 11–16.

Barokowa rzeźba na Litwie. Kultura artystyczna Wielkego Księstwa Litewskiego w epoce baroku. Sud. Jerzy Kowalczyk. Warszawa, 1995. P. 89–100.

Działalność artystyczna Tomasza Podhayskiego na Litwie. Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitey. Sud. Jerzy Lileyko. Lublin, [s.a.]. P. 603–608.

Išaiškintas Valeriono Protasevičiaus portretas. Menotyra. 1996. Nr. 2. P. 5–13.

Dailininkas [Ignotas Gulmanas], puošęs Aušros Vartų koplyčią. Naujasis židinys-Aidai. 1996. Nr. 7–8. P. 481–488.

Platelių bažnyčios Pieta. Kultūros paminklai. 1996. Nr. 3. P. 179–185.

Nežinomas Vinco Grybo kūrinys [Apie Kaimelio (Šakių raj.) bažnyčios procesijų altorėlį]. Kultūros paminklai. 1996. Nr. 3. P. 194–196.

Pakruojo bažnyčios interjeras. Pakruojo apylinkės. Vilnius, 1996. P. 53–55.

Čia aidėjo Lietuvos valdovų žingsniai [Apie buvusį bažnyčios pastatą Kaune, Aleksoto 2]. Santara. 1996. Nr. 26. P. 106–115.

Senieji Lietuvos kunigaikščių portretai: 1601 metų raritetas. Darbai ir dienos. 1997. Nr. 5(14). P. 143–174.

Senieji Lietuvos kunigaikščių portretai. Darbai ir dienos. 1997. Nr. 5. P. 143–174.

Spindintys grožiu [apie procesijų altorėlių istorinę meninę raidą] Santara. 1997. Nr. 29. P. 120–127.

Senoji ir nūdienė liaudies tapyba. Metraštis. Lietuvos dailės muziejus. 1998. T. 2. P. 250–252.

Linkuvos bažnyčia: Vertingas XVIII a. dailės objektas. Žiemgala. 1998. Nr. 2. P. 13–16.

Prarasto kūrinio pėdsakais [apie Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios dekorą]. Santara. 1998. Nr. 30. P. 104–110.

Amžių pėdsakai Lauksodžio bažnyčioje. Žiemgala. 1999. Nr. 2. P. 141–146.

Adorning the Shrines of Žemaitija. Mare nostrum. 1999. Nr. 1. P. 105–108.

Du Rönne šeimos portretai. Renavas. Sud. Adomas Butrimas, Asta Miltenytė, Povilas Šverebas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001. P. 71–73, 467.

Ketvirtoji Punios bažnyčia. Punios Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios istorija. Sud. Petras Džervus. Punia, 2001. P. 115–119.

Clothing in Lithuania in the 16th – 18th centuries. Lithuanian museum review. 2004. Iss. 208. P. 16–17. [Ištrauka iš knygos „Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje“].

Aleksandro Jogailaičio epitafija Vilniaus dominikonų bažnyčioje. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha = Grand Duke of Lithuania Alexander Jagiellonian and his time. Sud. Daiva Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2007. P. 143–151.

Lietuvos gotikinė skulptūra. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 54: LDK Sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 33–42.

Skarulių bažnyčios meninės vertybės. Skaruliai. Sud. Klaudijus Driskius. Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2010. P. 49–73.


Vadovėliai, metodinė literatūra
Meninio drabužių apipavidalinimo kurso konspektas. Kaunas, 1973.

Avalynės speckompozicija: paskaitų konspektas. Vilnius: LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m–ja, Kauno: A. Sniečkaus politechnikos institutas. 1979.

Kultūros raida (kartu su A. Jankevičiene, I. Lukšaite, I. Petrauskiene, B. Vaitkevičius). Lietuvos TSR istorija. Vilnius: Mokslas, 1985. T. 1. P. 136–150.

Lietuvos dailės istorija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams (kartu su Aleksandra Aleksandravičiūte, Alfonsu Andriuškevičiumi, Adomu Butrimu, Rasa Butvilaite, Valentu Cibulsku, Mariumi Iršėnu, Lolita Jablonskiene, Alge Jankevičiene, Giedre Jankevičiūte, Rūta Janoniene, Raminta Jurėnaite, Aida Kačinskaite, Dalia Klajumiene, Ieva Kuiziniene, Albinu Kuncevičiumi, Laima Laučkaite, Jolita Liškevičiene, Elona Lubyte, Rasa Janonyte, Ilona Mažeikiene, Jūratė Meilūniene, Rasa Mikučionyte, Algimantu Miškiniu, Jolita Mulevičiūte, Aiste Narušyte, Mindaugu Pakniu, Ieva Pleikiene, Dalia Ramoniene, Kristina Sabaliauskaite, Helmutu Šabasevičiumi, Lijana Šatavičiūte, Laima Šinkūnaite, Jolanta Širkaite, Skaidra Trilupaityte, Aukse Vičkiene, Birute Rūta Vitkauskiene, Rasa Žukiene). Sud. Alfonsas Andriuškevičius, Adomas Butrimas, Rasa Butvilaitė, Rūta Janonienė, Rasa Janonytė, Dalia Klajumienė, Dalia Ramonienė, Birutė Rūta Vitkauskienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.


Katalogai
Klemka Vytautas [Grafikos darbų reprodukcijų albumas]. Įž. str. Marijos Matušakaitės (liet. k., santr. rusų ir anglų k.), P. 2–4, 6–7]. Vilnius, 1973.

Pakeliūnas Algirdas. Kauno senamiestis [Medžio raižiniai. Įž. str. Marijos Matušakaitės (liet. k., santr. rusų ir anglų k., P. 1–4]. Vilnius, 1973.

Lietuvos respublikinės jaunųjų dailininkų darbų paroda, 2–oji. Kaunas. 1974. [Parodos katalogas. Pratarmė M. Matušakaitės (liet. ir rusų k.), P. 3–4]. Kaunas, 1973.

Klemka Vytautas. Grafikos darbų paroda. Kaunas. 1974. [Parodos katalogas. Pratarmė M. Matušakaitės (liet. k., santr. rusų k.), P. 3–4, 20]. Kaunas: Kauno valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, [1974]

Eugenijus Survila. Tapybos paroda. Katalogas. [Pratarmė M. Matušakaitės (liet. ir rusų k.). Kaunas: Kauno valst. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1976. P. 3–4, 21.

Eugenijus Survila: Parodos katalogas [Pratarmė Marijos Matušakaitės]. Vilnius: LTSR DF, [b. m.]

Bažnytinio meno paroda (3, 1990, Kaunas). Trečioji bažnytinio meno paroda: Iš bažnytinio meno muziejaus rinkinių: [Katalogas / Pratarmės Laimos Šinkūnaitės, Irenos Vaišvilaitės / Parengė Osvaldas Daugelis, Marija Matušakaitė, Laima Šinkūnaitė, Dana Bakuvienė, Gintas Žalėnas]. Kaunas: VDM, 1990.

Eugenijus Survila: [tapybos darbų albumas]. Pratarmė liet., angl. k. Marijos Matušakaitės. Kaunas: Galerija „Meno parkas“, 2008. P. 7–9, 13–14.

Skulptūra „Diptikas su scenomis iš Kristaus gyvenimo“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 99.

Skulptūra „Nuėmimas nuo kryžiaus“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 100.

Skulptūra „Šv. Martynas“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 100.

Skulptūra „Šv. Jonas Krikštytojas“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 152.

Skulptūra „Švč. Mergelė Marija“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 152.

Skulptūra „Švč. Mergelė Marija“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 153.

Skulptūra „Švč. Dievo Motina su kūdikiu“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 153.

Skulptūra „Šventoji su knyga“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 153.

Skulptūra „Šv Liudvikas“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 153.

Skulptūra „Nežinomas šventasis“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 154.

Skulptūra „Nukryžiuotasis“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 156.

Procesijų altorėlis su paveikslais su paveikslais „Nukryžiuotasis“ ir „Švč. Mergelė Marija“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 161–162.

Procesijų altorėlis su paveikslais „Čenstakavos Švč. Mergelė Marija“ ir „Šv. Juozapas“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 162.

Procesijų altorėlis su paveikslais „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ ir „Šv. Juozapas“. Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia. T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia = Painting, sculpture, graphic, 14th> – early 20th c. Sud. Dalia Tarandaitė. 2003. P. 162.


Recenzijos
Dail. V. Manomaičio paroda. [Kaunas]. Pergalė. 1968. Nr. 8. P. 181–182.

Žmogus ir medis [Apie J. Prapuolenio jubiliejinę baldų parodą]. Literatūra ir menas. 1971, kovo 27. P. 11.

Interjere skambanti keramika [Apie dail. P. Kirvaičio keramikos dirbinių ekspoziciją Kaune. Su jo skulptūros reprodukcija]. Tiesa. 1971, lapkričio 18 d.

Trijų žanrų ekspozicija [Apie P. Baranausko, A. Mironaitės, S. Rimantienės kūrinių parodą Kaune]. Literatūra ir menas. 1972, vasario 26 d. P. 15.

Žmonės pamilę grožį [Apie vaizduojamojo meno studiją Kauno profsąjungų rūmuose]. Kūrybinė savaitė (Kauno tiesos priedas). 1972, balandžio 9 d. Šešių ekspozicija [Apie Kauno grafikų parodą]. Literatūra ir menas. 1972, birželio 24 d. P. 5.

Tapyba. Ieškojimai ir kryptys [Apie Kauno m. dailininkų parodą. Su red. prierašu]. Kūrybinė savaitė (Kauno tiesos priedas). 1973, kovo 28 d.

Dailės baruose [Apie monumentaliosios dailės specialistų ir architektų parodą Kaune]. Kūrybinė savaitė (Kauno tiesos priedas). 1973, kovo 18 d.

Tapyba. Ieškojimai ir kryptys [Apie Kauno m. dailininkų parodą. su red. prierašu]. Kūrybinė savaitė (Kauno tiesos priedas). 1973, kovo 28 d.

Dailės baruose [Apie monumentaliosios dailės specialistų ir architektų parodą Kaune]. Kūrybinė savaitė (Kauno tiesos priedas). 1973, kovo 18 d.

Naujų kelių beieškant [Apie Kauno m. jaunųjų dailininkų parodą. Su A. Pociūtės–Juškevičienės ir V. Vasiliauskienės darbų reprodukcijomis]. Kūrybinė savaitė (Kauno tiesos priedas). 1973, gegužės 6 d.

Tarp realizmo ir fantastikos [Apie Resp. jaunųjų dailininkų darbų parodos grafikos]. Kūrybinė savaitė (Kauno tiesos priedas). 1974, sausio 6 d.

Plakatas penktoje tarptautinėje [Apie V tarpt. Varšuvos bienalę]. Literatūra ir menas. 1974, gruodžio 21 d. P. 12.

Liaudies skulptūros aruode [A. Kancediko knygos „Литовская народная скульптура“ (Mocква, 1974) recenzija]. Literatūra ir menas. 1975, gegužės 24 d. P. 10.

Kaip medis šakotas [Apie dail. J. Mikėno keramikos darbus]. Literatūra ir menas. 1975, rugsėjo 9 d. P. 5.

Lyg tolimų amžių sakmė: [Apie Kauno senamiesčio restauracijos bei archeologinių kasinėjimų parodos ekspoziciją Kaune]. Kultūros barai. 1979. Nr. 6. P. 77–78.

Žvilgsnis į praeitį: [Apie senosios Rusijos ir Lietuvos taikomosios dekoratyvinės dailės parodą Vilniuje]. Tiesa. 1982, gegužės 15 d.

Keramika ir tapyba: [Apie S. Rimševičiūtės–Prapuolenienės keramikos dirbinių parodą Kaune]. Kauno tiesa. 1982, birželio 20. P. 5.

Tarp Rytų ir Vakarų: [Apie Kauno valst. M. K. Čiurlionio dailės muziejuje veikusią senųjų Nesvyžiaus ir Gardino portretų parodą]. Kultūros barai. 1983. Nr. 8. P. 66–69.

Užburtoje ornamento karalystėje: [Apie XVI a. Vakarų Europos ornamentinių graviūrų parodą, Kaunas]. Literatūra ir menas. 1984, vasario 4. P. 8.

Baltarusijos plastika. [Recenzija: Пластыка Белорусi XII–XVIII стагоддзяу. – Мінск, 1983.] Literatūra ir menas. 1984, spalio 20 d. P. 13.

Amžininko paveikslas: [Apie E. Survilos tapybos darbų parodą: Su reprodukcijomis]. Kauno tiesa. 1986, kovo 23 d. P. 5.

Leidinys apie keramiką. Literatūra ir menas. 1986, rugpjūčio 9 d. P. 4.

Grįžtant prie senųjų portretų [Knygos Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje autorės atsakymai recenzentams]. Kultūros barai. 1988. Nr. 10. P. 58–61.

Naujas įnašas į Lietuvos kultūros istoriją. [Recenzija: M. Kałmajska–Saeed Ostra Brama w Wilnie. W–wa: Państ. Wydaw. Nauk., 1990]. Naujasis židinys. 1991. Nr. 10. P. 60–61.

Sugrįžę į Lietuvą knygos puslapiuose [Recenzija: L. Šinkūnaitė XVII a. Radvilų portretai. K., 1993]. Naujasis židinys. 1994. Nr. 5. P. 89–91.

Žvilgsnis i Vakarus [ Recenzija: Lietuvos bažnyčių menas=The Art of Lithuanian Churches: [Fotoalbumas], Vilnius, 1993]. Naujasis Židinys-Aidai. 1994. Nr. 7–8. P. 128–130.

Nebūtinai į Maljorką [Recenzija: A. Jankevičienė. Žemaičių medinių bažnyčių architektūra. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997]. Kauno diena. 1997, liepos 19 d. P. 20.

Apie dvėseną kaip epochų išpažintį [Recenzija: Europos kostiumo tūkstantmetis (X – XX a.)]. Darbai ir dienos. 2001. Nr. 66. P. 299–300.


Populiarūs straipsniai
Moters išvaizdai labai didelę reikšmę turi šukuosena… (kartu su R. Giedgaudiene). Banga. Vilniaus modelių namų žurnalas 1962. Vilnius, 1962. P. 22.

Daugelis moterų mano, kad… Banga. Vilniaus modelių namų žurnalas 1962. Vilnius, 1962. P. 26–27.

Drabužių modelių Nr. 10, 15, 34, 38, 87, 90, 96, 99, 100, 154 autorė. Banga. 1963 m. mados. Vilniaus modelių namai. Vilnius, 1963.

Madingos spalvos. Banga. 1963 m. mados. Vilniaus modelių namai. Vilnius, 1963. P. 17.

„Mados vystymasis, jos pasikeitimai…“ Banga. 1963 m. mados. Vilniaus modelių namai. Vilnius, 1963. P. 33.

Vyrams. Banga. 1963 m. mados. Vilniaus modelių namai. Vilnius, 1963. P. 39.

Drabužių modelių Nr. 4, 8, 14, 42, 60, 63, 64, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 142, 143 autorė. Banga. 1964 m. mados. Vilniaus modelių namai. Vilnius, 1964.

Vakarui. Banga. 1964 m. mados. Vilniaus modelių namai. Vilnius, 1964. (be paginacijos).

Darbui. Banga. 1964 m. mados. Vilniaus modelių namai. Vilnius, 1964. (be paginacijos).

Pilnoms. Banga. 1964 m. mados. Vilniaus modelių namai. Vilnius, 1964. (be paginacijos).

Vasaros poilsiui. Banga. 1964 m. mados. Vilniaus modelių namai. Vilnius, 1964. (be paginacijos).

Drabužių modelių Nr. 2, 23, 31, 63, 130, 138 autorė. Banga. Vilniaus modelių namai. 1965 m. mados. Vilnius, 1965.

Architektūra ir drabužis. Banga. Vilniaus modelių namai. 1967 m. mados. Vilnius, 1967. (be paginacijos).

J. Hopenas – Vilniuje. Švyturys. 1970. Nr. 10. P. 4.

„Ne tik drabužis…“ [Apie šukuosenų raidą]. Banga. Vilniaus modelių namai. 1970 m. mados. Vilnius, 1970. (be paginacijos).

Pasikartojanti ir visuomet nauja. Banga. Vilniaus modelių namai. 1971 m. mados. Vilnius, 1971. P. 40–41.

Moteris ir papuošalai. Banga. 1976–1977 metų mados. Vilniaus modelių namai. Vilnius, 1976. P. 58–59.

Panevėžio katedros puošmena [Apie nežinomo autoriaus Šv. Kazimiero skulptūrą, XVII a.]. Katalikų pasaulis. 1989. Nr. 3. P. 9.

Pagerbkime įžymios asmenybės atminimą: [Apie dailėtyrininką P. Galaunę, 1890 I 25–1988 X 18]. Kauno tiesa. 1989, gegužės 18. P. 4.

Marijos Sopulingosios altorius Kauno Arkikatedroje. Katalikų pasaulis. 1990. Nr. 16. P. 11–12.

Užuguosčio [bažnyčios] Madona [Prienų raj.]. Katalikų pasaulis. 1992. Nr. 17. P. 9.

Užuguosčio bažnyčios madona: [Apie stebuklingą Marijos paveikslą, Prienų raj.]. Naujasis gyvenimas. 1993, kovo 3 d. P. 6.

Senojo Kauno istorijos atodangos: archeologų radiniai kelia hipotezę apie dabartinės psichoneurologinės ligoginės korpuse XVI a. buvusią valstybės rezidenciją. Kauno aidas. 1994, balalandžio 7, 20 d.

Puslapis portreto istorijoje [Recenzija: L. Šinkūnaitė XVII a. Radvilų portretai. K., 1993]. Kauno diena. 1994, gegužės 23 d. P. 10.

Laiko uždangą praskleidus [Apie Pakruojo bžn.]. Žemyna. 1993. Nr. 13/14. P. 5.

Lai atsiveria šių namų durys [ Apie atkuriamą A. ir P. Galaunių memorialinį muziejų Kaune]. Santara. 1995. Nr. 22. P. 57–61.

Pažįstama ir nepažįstama Kauno katedra. Laisvės alėja. 1996. Gegužės 4 d. Nr. 1. P. 15.

Stebuklingasis [Sopulingosios altorius Kauno bazilikoje]. Laisvės alėja. 1996. Rugpjūčio mėn. P. 10.

Nelauktas radinys Kaimelio bažnyčioje. XXI amžius. 1997, vasario 7 d. P. 7.

Nepagrįstai pamirštos vertybės: [Ištrauka iš knygos „Procesijų altorėliai Lietuvoje“]. XXI amžius. 1998, spalio 21 d. P. 8–9.

Senoji Lietuvos apranga. Amžių viešnagė Utenos dvare. Sud. Vida Navikienė. Utena: Utenos Indra, 2009. P. 29–51.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Altorius. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1. Vilnius, 1985. P. 53.

Antkapiniai paminklai (kartu su V. Rimša). Tarybų Lietuvos enciklopedija . T. 1. Vilnius, 1985. P. 79–80.

Apavas (kartu su V. Kulikauskiene, M. Matišakaite). Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1. Vilnius, 1985. P. 83–84.

Bažnytinė dailė (kartu su V. Liutkumi, M. Matušakaite). Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1. Vilnius, 1985. P. 227.

Drapiruotė. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1. Vilnius, 1985. P. 452.

Drožyba. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1. Vilnius, 1985. P. 457.

Epitafija. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1. Vilnius, 1985. P. 515–516.

Girlianda. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1. Vilnius, 1985. P. 626.

Gobtuvas. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1. Vilnius, 1985. P. 642.

Istorinis žanras. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 2. Vilnius, 1986. P. 79–80.

[Italija] Dailė. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 2. Vilnius, 1986. P. 83.

Karūna. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 2. Vilnius, 1986. P. 229.

[Kaukė] 2. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 2. Vilnius, 1986. P. 241.

Krucifiksas. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 2. Vilnius, 1986. P. 410.

Madona. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 2. Vilnius, 1986. P. 674.

Paltas. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3. Vilnius, 1987. P. 285.

Pieta. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3. Vilnius, 1987. P. 372.

Portretas. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3. Vilnius, 1987. P. 417–418.

Relikvijorius. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3. Vilnius, 1987. P. 529.

Retabulas. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3. Vilnius, 1987. P. 539.

83h. Antkapiai. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988. P. 167–168.

156b. Brahų antkapinė plokštė. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988. P. 238.

360e. Antkapiniai paminklai ir epitafija. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988. P. 477–478.

365h. Antkapiai ir memorialinės lentos. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988. P. 488.

Antkapiniai paminklai. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 1. Vilnius. 2001. P. 594.

Autoportretas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2. Vilnius. 2002. P. 319–320.

Bažnytiniam menui Lietuvoje tirti, remti ir ugdyti draugija. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 2. Vilnius. 2002. P. 753.


Smulkioji spauda
XVI – XVII a. Lietuvos akmens skulptūra ir pagrindiniai jos tipai. Tarpinstitucinės mokslinės–metodinės konferencijos pranešimų tezės. Šiauliai. 1972. P. 10–11.

„Lietuvos TSR dailės paminklų tyrimai“, teorinė konferencija (1986, Vilnius). Teorinės konferencijos „Lietuvos TSR dailės paminklų tyrimai“ pranešimų tezės (1986 m. kovo 28 d.).

XVIII a. sakralinė Lietuvos skulptūra. Antroji religijos filosofijos ir bažnytinio meno studijų savaitė [Rita Šerpytytė (sudaryt.) ir kt]. Vilnius, 1990. P. 23–24. [Tezės]


Apie Mariją Matušakaitę: recenzijos, pokalbiai
Stop! Vyriška profesija [Iš pasikalbėjimo su architekte M. Matušakaite, inž. G. Nenartaite–Brundziene ir kt. moterimis apie pasirinktą specialybę. Užrašė B. Mackonytė]. Švyturys. 1965. Nr. 4, P. 4–5.

Disertacija apie dailę [Apie M. Matušakaitės disertaciją „XVI–XVII a. skulptūriniai Lietuvos paminklai“ ]. Kūrybinė savaitė (Kauno tiesos priedas), 1970, birželio 7 d.

Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje: [Aut. pasisakymas ryšium su jos to paties pavadadinimo knygos išleidimu]. Naujos knygos. 1983. Nr. 8. P. 16–18.

Čerbulėnas K. Apie istorinį portretą Lietuvoje. [Recenzija: Matušakaitė M. Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1984]. Kauno tiesa. 1984, gruodžio 30, P. 5.

Beleckis P. Apie lokalines senųjų lietuviškų portretų savybes. [Recenzija: Matušakaitė M. Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1984]. Pergalė. 1985. Nr. 6. P. 181–183.

Bėkšta A. Ir specialistams, ir visuomenei. [Recenzija: Matušakaitė M. Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1984]. Pergalė, 1985. Nr. 6. P. 178–181.

Genzelis B. Portretas – epochos atspindys. [Apie Matušakaitė M. Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1984]. Literatūra ir menas. 1985, sausio 26. P. 12.

Šaparauskienė J. Apie senovės portretą. [Apie Matušakaitė M. Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1984]. Tarybinis mokytojas. 1985 m. sausio 4 d.

Pirmasis Lietuvos istorijos tomas. Tarybinis mokytojas. 1986 m. spalio 10 d. P. 12.

Drėma V. Feodalinės Lietuvos portretai. [Apie Matušakaitė M. Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1984]. Kultūros barai, 1987. Nr. 2. P. 49–53.

Matušakaitė Marija. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3. Vilnius, 1987. P. 19.

Gudelis V. Lietuvos praeities metraštis. Literatūra ir menas. 1987, gegužės 23. P. 14.

Jankevičiūtė G., Matušakaitė M. XVI–XVII a. skulptūriniai antkapiai Lietuvoje (1970). Jankevičiūtė G. Lietuvių dailės istorija. Vilnius. 1988. P. 19–20.

Matušakaitė M., Kuodienė M., Bėkšta A. Nematytas Lietuvos globėjo atvaizdas: [Pasikalbėjimas su dailės istorike M. Matušakaite ir muziejininkais M. Kuodiene, A. Bėkšta apie atrastą šv. Kazimiero paveikslą / užrašė Petras Kimbrys. Katalikų pasaulis. 1989. Nr. 3. P. 12–13.

Savičiūnaitė V. Barbora Radvilaitė – ir šventoji, ir negandų įsikūnijimas: [dr. M. Matušakaitės paskaita „Barboros Radvilaitės portretai“ M. Žilinsko galerijoje Kaune]. Lietuvos rytas. 1994 m. gegužės 4 d. P. 37.

Marija Matušakaitė. Kas yra kas Lietuvoje. Neolitas, 1999. P. 304.

Marija Matušakaitė. Kas yra kas Lietuvoje 1995/1996. Neolitas, 1996. P. 358.

Stankevičienė R. Medžio skulptūros karalystė [Recenzija: M. Matušakaitė. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje. Vilnius: Baltos lankos, 1998]. 7 Meno dienos. 1998, gruodžio 4 d. P. 4.

Staškevičius A. Didžiųjų meno vertybių atgimimas: [Recenzija: M. Matušakaitė. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje. Vilnius: Baltos lankos, 1998]. XXI amžius. 1998, lapkričio 25 d. P. 5, 9.

Vasiliauskienė A. Ikonografinė medžiaga ateičiai: [Recenzija: M. Matušakaitės. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje. pristatymą, Vilnius: Baltos lankos, 1998]. Voruta. 1998, lapkričio 28 d. P. 12.

Vaskelaitė R. Medinis barokas Lietuvos bažnyčių altoriuose [Recenzija: M. Matušakaitės. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje. pristatymą, Vilnius: Baltos lankos, 1998]. Dienovidis. 1998. Nr. 43. P. 15.

Marija Matušakaitė. Kas yra kas Lietuvoje 1997/1998. Neolitas, 1998. P. 447.

Buškevičienė A. Meno šedevrai, kuriuos pamatys Lietuva [Recenzija: M. Matušakaitė. Procesijų altorėliai Lietuvoje. Vilnius: Ardor, 1998]. XXI amžius. 1999 kovo 31 d. P. 4, 9.

Samuolytė R. Procesijų altorėliai Lietuvoje [Recenzija: M. Matušakaitė. Procesijų altorėliai Lietuvoje. Vilnius: Ardor, 1998]. 7 meno dienos. 1999, balandžio 9 d. P. 4.

Stankevičienė R. [Recenzija: M. Matušakaitės. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje pristatymą, Vilnius: Baltos lankos, 1998]. Menotyra. 1999. Nr. 1. P. 62–63.

Staškevičius A. Lietuvos medžio plastika [Recenzija: M. Matušakaitės. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje pristatymą, Vilnius: Baltos lankos, 1998]. XXI amžius. 1999, sausio 6 d. P. 5, 16.

Šinkūnaitė L. Baroko mįslės ir atsakymai į jas [pokalbis su meno istorike doc. M. Matušakaite]. Kauno diena. 1999, vasario 6 d. P. 17–18.

Marija Matušakaitė. Kas yra kas Lietuvoje. Neolitas, 2000. P. 445.

Rūta Averkienė. Dievo dovana – ne vargo duona: apie menotyrininkę M. Matušakaitę. XXI amžius. 2001, balandžio 11 d. P. 7.

Ramutė Vaitiekūnaitė. Istorija, išlikusi drabužio klostėje: dailėtyrininkės M. Matušakaitės kelių dešimtmečių triūsas – monografijos rankraštis, kuriam dabar tereikia rėmėjų. Kauno diena. 2001, vasario 17 d. P. 11–12.

Jablonskienė A. Barboros Radvilaitės portretų mįslės perkeltos į knygą [pokalbis su kauniete mokslininke, knygos „Karalienė Barbora ir jos atvaizdai“ autore M. Matušakaite]. Respublika. 2001, lapkričio 23 d. P. 19.

Marija Matušakaitė. Kas yra kas Lietuvoje. Neolitas, 2002. P. 427.

Gražina Marija Martinaitienė. Ilgai laukta istorinės aprangos studija [Recenzija: Marija Matušakaitė. Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Aidai, 2003]. Kultūros paminklai. 2003. Nr. 10. P. 211–213.

Mindaugas Paknys. Aprangos istorija [Recenzija: Marija Matušakaitė. Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Aidai, 2003]. Šiaurės Atėnai. 2003, balandžio 26 d. P. 8.

Lina Klusaitė. Nauja monografija apie kostiumo istoriją. [Recenzija: Marija Matušakaitė. Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Aidai, 2003]. XXI amžius. 2003, gegužės 7 d. P. 3, 7.

Rūta Kanopkaitė. Drabužio raida atspindi ir valstybės kelią: kaunietės menotyrininkės M. Matušakaitės trijų dešimtmečių triūsą apvainikavo fundamentalus veikalas apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aprangos istoriją. Kauno diena. 2003, balandžio 12 d. P. 12.

Корбут В. Скромное обаяние Барбары Радзивилл. Беларусь сегодня. 2003, balandžio 16 d. Prieiga (priega 2005 10 30)

Marija Matušakaitė. Kelionė į paslaptingą Itakę: [pasakojimai]. Gyvenimas – kaip paukščio skrydis: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir laiką. Sud. Laimonas Inis. Kaunas: Naujasis lankas, 2004. P. 271–288.

Laimonas Inis. Kelionė į paslaptingąją Itakę: [pokalbis su architekte, dailėtyrininke, meno istorike M. Matušakaite / kalbėjosi]. Santara. 2005. Nr. 44. P. 70–82.

Jolė Šaulytė. Besidomintiems praeities apranga. Alio Jonava. 2005, birželio 8 d. P. 2.

Audronė Jablonskienė. Karalienės Barboros atvaizdai – tikri ir pramanyti: [pokalbis su meno istorike M. Matušakaite]. Respublika. 2006, balandžio 21 d. P. 20.

Audrius Musteikis. Karalienės Barboros atvaizdų detektyvai: [pokalbis su menotyrininke Marija Matušakaite / užrašė]. Lietuvos žinios. 2006, gegužės 6 d. P. 17, 20.

Milda Kniežaitė, Audrius Musteikis, Rasa Pakalnienė. 2006 metų herojai. Lietuvos žinios. 2006, gruodžio 30 d. P. 20–21. [Apie metų herojus: poetą A. Bernotą, Vilniaus licėjaus auklėtinį E. Varnelį, olandą tėvą Eliją, operos solistę L. Jonutytę, baleto solistą N. Jušką, lėlių teatro „Paršiukas Ikaras“ įkūrėją ir dailininką, menotyrininkę M. Matušakaitę, ledo šokėjus M. Drobiazko ir P. Vanagą].

Ieva Dilytė. Paralelinės istorijos: nauja meno istorikės Marijos Matušakaitės knyga apie Barborą Radvilaitę. 7 meno dienos. 2006, balandžio 28 d. P. 8.

Ramūnas Gerbutavičius. Tikras B. Radvilaitės atvaizdas. Lietuvos rytas. 2006, kovo 20, P. 8. [Apie meno istorikės M. Matušakaitės studiją „Karalienė Barbora ir jos atvaizdai“]

Rūta Kanopkaitė. Mokslininkės akiratyje – legendinė asmenybė. Kauno diena. 2006, kovo 18 d. P. 12. [Apie M. Matušakaitės knygą „Karalienė Barbora ir jos atvaizdai“].

Marija Matušakaitė. Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2006. Neolitas, 2006. P. 766.

Taira Žilinskienė. Lietuviškos knygos apie madą: ką rinktis – madingą knygą apie madą ar rimtą monografiją? Veidas. 2006. Nr. 45 (lapkričio 9 d. P. 56–57.

Mindaugas Nastaravičius. „15 valandų“ su dailėtyrininke Marija Matušakaite. Be nusivylimų gyvenimas prarastų prasmę. 15min.lt Prieiga [publikuota 2012 lapkričio 7d.]

Pastaba: bibliografiniame sąraše neatsispindi dr. Marijos Matušakaitės publikacijos žurnaluose Модели сезона ir Журнал мод (1958–1963).

Bibliografiją sudarė Gabija Surdokaitė ir Skirmantė Smilingytė–Žeimienė.