• English

Lina Balaišytė

l.balaisyte@gmail.com

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
XVII-XVIII a. LDK dailės ir kultūros istorija

Moksliniai straipsniai
Wilhelmas Pollis: nauji architekto veiklos šaltiniai (kartu su Aiste Paliušyte). Menotyra. 2006. T. 43. Nr. 2. P. 25–30.

Dailininkų darbo paklausa Vilniuje XVII a. antroje pusėje – XVIII a. Dailės istorijos studijos. T. 2: Dailė LDK miestuose: Poreikiai ir užsakymai. Sud. Aistė Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 134-146.

Naujausi XVI–XVIII a. Vilniaus meno istorijos tyrimai. Vilniaus istorijos metraštis. 2007. T. 1. P. 197–203.

Vilniaus pasaulietinės iškilmės ir jų apipavidalinimas XVIII a. viduryje. Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Sud. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2008. P. 121–147.

Publicum dolori theatrum: kilmingųjų laidotuvių apipavidalinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. viduryje. Dailės istorijos studijos. T. 3: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.). Sud. Lina Balaišytė ir Auksė Kaladžinskaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 9–23.

Valdovo vaizdinys Stanislovo Augusto karūnavimo iškilmėse Vilniuje. Menotyra. 2009. T. 16. Nr. 3–4. P. 91–99.

Oginskiai viešajame XVIII a. valstybės gyvenime: iškilmingi įžengimai į Vilniaus ir Trakų vaivadijas. Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities refleksijos, ateities perspektyvos. Sud. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010.

Bandymai atstatyti Radvilų rūmus Vilniuje po maskvėnų okupacijos. Menotyra. 2010. T. 17. Nr. 4. P. 333–350.

Valdovo pašlovinimui, šlovintojo atminimui: Augusto III iškilmės Vilniuje. Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 65–66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai. Sud. Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2012. P. 307–318.

„Marcijono Mykolo Oginskio dorybių portretas“: apie didiko vaizdinį XVIII a. proginėje architektūroje. Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2012. T. 19. Nr. 4. P. 301–309.


Vadovėliai, metodinė literatūra
Įvadinis str. „Teismo byla“ (su G. Jankevičiūte); Įvadinis str. „Testamentas“ (su K. Bubnyte-Montvydiene); Vertimas ir komentaras „Trumpas katafalko […] aprašymas“, Dailės istorijos šaltiniai nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija. Sud. Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2012. P. 554–559; 687–691; 742–746.


Recenzijos
Dar kartą apie žymiausią Lietuvos architektą (Rec.: Laurynas Gucevičius ir jo epocha. Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 32, sudarytojai: R. Butvilaitė, V. Jankauskas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004). Vilniaus istorijos metraštis. 2007. T. 1. P. 271–274.

Rec.: Larry Silver. Marketing Maximilian: the visual ideology of a Holy Roman Emperor. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2008. Menotyra, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2009. T. 16. Nr. 3–4. P. 172–173.

Bažnytinės procesijos: istorinė studija apie vaizdus ir daiktus. Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2013. T. 20. Nr. 1. P. 84–87.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Menotyra. Tarp dailės ir amato. Sud. Lina Balaišytė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2006. T. 14. Nr. 2.

Menotyra. Meno reglamentavimo formos. Sud. Lina Balaišytė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2007. T. 14. Nr. 2.

Ars memoriae: Atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.). Sud. Lina Balaišytė ir Auksė Kaladžinskaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2008. T. 3.

Menotyra. Valdžios ženklai. Sud. Lina Balaišytė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2009. T. 16. Nr. 3–4.

Menotyra. Amatų istorijos tyrinėjimai ir šaltiniai. Sud. Lina Balaišytė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2010. T. 17. Nr. 4.

Menotyra. T. 18. Nr. 4: XX a. Lietuvos architektūros ir buities modernizacija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2011.

Menotyra. T. 19. Nr. 4: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūra: tekstai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2012.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Jeronimas Florijonas Radvila: mecenatas ar tironas? pdf

Vilniaus miestiečių dailės rinkiniai: tarp pamaldumo ir reprezentacijos. pdf

Dailininko statuso kaita: nuo amatininko prie menininko. pdf

Barokiniai fejerverkai: ugnies dramos su politiniu turiniu. pdf

Augusto III vardinės Vilniuje: šventės be valdovo. pdf

Jonas Kristupas Glaubicas ir Vilniaus baroko mokyklos fenomenas. pdf

Vilniaus iškilmių kelias. pdf

Balaišytė Lina, Liūdesio pilis baroko epochoje – velionio pagerbimui, gyvųjų pamokymui. pdf (Publikuota 2013 02 13)

Balaišytė Lina, Laurynas Gucevičius: kaip formavosi žymiausio architekto vardas. pdf (Publikuota 2013 06 08)


Populiarūs straipsniai
Konferencija „Atrasti Vilnių. Skiriama Vlado Drėmos 100-mečiui“. Menotyra. 2010. T. 17. Nr. 4. P. 390–391.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Straipsniai leidinyje: Lietuvos dailininkų žodynas. T. 1: XVI-XVIII a. Sud. Aistė Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 2. Sud. Jolanta Širkaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.