• English

Liepa Griciūtė-Šverebienė

Humanitarinių mokslų daktarė
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto docentė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Lietuvos bažnytinė dailė, taikomoji dailė, bažnytinės procesijos

Biografija

2000 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo dailės istorijos ir teorijos bakalauro laipsnį. 2002 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo dailės istorijos magistro laipsnį. 1997 03 13 – 1997 07 31 Leipcigo universitete studijavo dailės istoriją. 2002–2007 m. tęsė studijas Vilniaus dailės akademijos doktorantūroje. 2008 06 26 apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnytinių procesijų meninis apipavidalinimas: turinys ir forma“. 1999–2000 m. dirbo Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslo muziejuje. 2000–2003 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijos skyriuje. Nuo 2003 m. yra Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto docentė. Nuo 2004 m. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje skaito Meno istorijos paskaitas.


Monografijos
XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011.


Moksliniai straipsniai
Procesijos Kražiuose XVII–XVIII a. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 36: Kražiai amžių sandūroje. Sud. Juozas Girdzijauskas, Aistė Virbickaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2005. P. 39–42.

Vilniaus Dievo Kūno procesijos XX a. pradžioje. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 2006. T. 28. P. 323–337.

Senieji Žemalės bažnyčios procesijų reikmenys ir liturginiai indai. Žemaičių praeitis. Kn. 12: Žemalė – gimtasis D. Poškos kraštas. Sud. Povilas Šverebas, Rimantas Skeivys. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 57–65.

Marijos atvaizdas procesijų vėliavose ir altorėliuose, remiantis XVII–XVIII a. rašytiniais šaltiniais. Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje. Sud. Gabija Surdokaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. P. 147–175.

Salantų bažnyčios liturginiai indai ir kiti reikmenys. Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės (ser. Žemaičių praeitis 15). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. P. 163–185.

Salantų bažnyčios procesijų altorėliai. Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės (ser. Žemaičių praeitis 15), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. P. 187–195.

Salantų bažnyčios archyvas (kartu su Povilu Šverebu). Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės (ser. Žemaičių praeitis 15). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. P. 401–434.

Kelionės į atlaidus Žemaitijoje. Opera theologorum Samogitarum. 2013. T. 1. P. 199–212.

Viekšnių bažnyčios liturginių indų rinkinys. Viekšniai: istorija ir kultūra (ser. Žemaičių praeitis 16). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. P. 349–363.


Moksliniai katalogai
Lietuvos sakralinė dailė XI–XX a. pradžia. Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos Krikščionybė Lietuvos mene katalogas. T. 4. Kn. 1: Auksakalystė: kolekcijos. Sud. Jolita Liškevičienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006.

Lietuvos sakralinė dailė XI–XX a. pradžia. Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos Krikščionybė Lietuvos mene katalogas. T. 4. Kn. 2: Auksakalystė. Pavieniai metalo dirbiniai. Sud. Jolita Liškevičienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007.

Lietuvos sakralinė dailė XI–XX a. pradžia. Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos Krikščionybė Lietuvos mene katalogas. T. 5: Dokumentai, knygos, parodos kronika. XI–XX a. Sud. Vydas Dolinskas, Jolita Liškevičienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009.

Lietuvos sakralinė dailė. T. 1: Vilkaviškio vyskupija. VI knyga: Šakių dekanatas. I dalis: Barzdai–Lukšiai. Sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.


Vadovai
Mažeikiai ir apylinkės (kartu su Povilu Šverebu). Klaipėda: Baltic Printing House, 2013.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas. Sud. Liepa Griciūtė-Šverebienė. Klaipėda: Terra publica, 2014.


Populiarūs straipsniai
Tytuvėnų vienuolyno ir bažnyčios istorija. Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas. Klaipėda: Terra publica, 2014. P. 9–19.

Architektūra ir dailės paminklai. Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas. Klaipėda: Terra publica, 2014. P. 21–42.