• English

Laura Petrauskaitė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: 
XX a. Rytų Europos, ypač Lietuvos, dailė, architektūra ir vizualinė kultūra, menininkų migracija, Europos ir Pietų Amerikos ryšiai, socialinė (dailės) istorija

Biografija

Laura Petrauskaitė yra įgijusi išsilavinimą humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. Vilniaus universitete baigė teisės, Vilniaus dailės akademijoje – dailėtyros studijas. 2019 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė menotyros krypties daktaro disertaciją „Matas Menčinskas ir jo amžininkai: menininkų migracijos reikšmė 20 a. pirmos pusės Lietuvos dailės modernizacijai‟ (mokslinė vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė). Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurse pelnė „Geriausios 2019 metų humanitarinių ir socialinių mokslų disertacijos“ apdovanojimą. Įgyvendina tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų projektus, skaito pranešimus konferencijose ir mokslo renginiuose. Nuo 2019 m. dirba Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto Šiuolaikinės dailės tyrimų skyriuje. Lietuvos dailės istorikų draugijos ir Transregional Network Latin America: Arts and Cultures tinklo narė.


Tyrimų projektai

2022–2023 – Tarptautinio projektoLinking (Art) Worlds: American Art and Eastern Europe from the Cold War to the Present dalyvė. Vadovė – dr. Beáta Hock (GWZO), vykdančioji institucija – Leibnitz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, rėmėjai – Getty Foundation ir Terra Foundation for American Art.

2020–2022 – Nacionalinio mokslininkų grupių projektoLietuvos balsas Šaltojo karo metais: lietuvių koplyčios Vašingtono National Shrine ir Vatikano Šv. Petro bazilikoje pagrindinė vykdytoja. Vadovė – prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė, vykdančioji institucija – Vilniaus dailės akademija, partneris – Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio paveldo muziejus (VšĮ „Sakralus menas“), rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba.

2017 ir 2022 – Tarptautinio projekto Transregional Academies on Latin American Art IV (Plural Temporalities: Theories and Practises of Time) ir II (Mobility – Objects, Materials, Concepts, Actors) dalyvė. Vykdytojai – Deutsches Forum für Kunstgeschichte (Paryžius) ir Forum Transregionale Studien (Berlynas), rėmėjai – Max Weber Stiftung ir Getty Foundation.

2017 – Individualaus menininkų migracijos tyrimo Argentinoje ir Urugvajuje vadovė. Priimančioji institucija – Universidad Nacional de Tres de Febrero (Buenos Airės), rėmėjai – Lietuvos mokslo taryba ir VšĮ „Lietuvos išeivijos dailės fondas“.

2011 – Tarptautinio projekto Litvakų sinagogų tiriamosios ekspedicijos Lietuvoje ir Baltarusijoje dalyvė. Vykdytojai – Vilniaus dailės akademija, Baltarusijos valstybinis universitetas ir VšĮ „Žydų kultūros ir informacijos centras“, rėmėjas – Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa.


Sudaryti leidiniai

L. Petrauskaitė, Lina Michelkevičė ir Aušra Trakšelytė (sud.), Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje, Vilnius, 2022 (Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 107). – ISSN 1392-0316; eISSN 2783-6843. >>

L. Petrauskaitė (sud.), Give My Regards to Those You Connect! Cultural Interactions Between South America and Eastern Europe / Perduok linkėjimus bendriems pažįstamiems! Kultūrinės sąsajos tarp Pietų Amerikos ir Rytų Europos, Vilnius, 2022 (Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 105). – ISSN 1392-0316; eISSN 2783-6843. >>


Daktaro disertacija

Matas Menčinskas ir jo amžininkai: menininkų migracijos reikšmė 20 a. pirmos pusės Lietuvos dailės modernizacijai, daktaro disertacija, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. >>


Knygų skyriai

Čikaga. Naujo gyvenimo pradžia / Chicago. The Beginning of a New Life, Kazys Varnelis, sud. Daiva Vaišnienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2022, p. 44–67. – ISBN 978-609-478-067-7.

L. Petrauskaitė et al., Kūrinių katalogas, Nekenčiu sumaišties. Rimantas Sakalauskas, sud. Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Vilniaus grafikos meno centras, 2020, p. 229–252. – ISBN 978-9955-796-13-8.


Moksliniai straipsniai

Šiluvos Marijos koplyčia Amerikos Nacionalinėje šventovėje: lietuviško marijinio kulto plitimas ir nacionalinio paminklo statybos, Vaizdas ir daiktas: ištakos, funkcijos, pėdsakai, sud. Giedrė Mickūnaitė, Vilnius, 2023 (Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 108). – ISSN 1392-0316; eISSN 2783-6843.

Bažnyčių dekoro kontekstai ir lietuvių menininkų kūryba JAV, Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai (II), sud. Regimanta Stankevičienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022 (Meno istorijos studijos / Art History Studies, t. 12), p. 233–271. – ISSN 2783-6193.

Fighting for Visibility: Lithuanian Artists in Argentina [Kelias pripažinimo link: lietuvių menininkai Argentinoje], Give My Regards to Those You Connect! Cultural Interactions Between South America and Eastern Europe / Perduok linkėjimus bendriems pažįstamiems! Kultūrinės sąsajos tarp Pietų Amerikos ir Rytų Europos, sud. Laura Petrauskaitė, Vilnius, 2022 (Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 105), p. 105–140. – ISSN 1392-0316; eISSN 2783-6843. DOI: 10.37522/aaav.105.2022.108 >>

Jonas Rimša’s Paintings in Public and Private Art Collections: Exotica or an Inconvenient Heritage? [Jono Rimšos tapyba valstybinėse ir privačiose kolekcijose: egzotika ar nepatogus paveldas?], Uncomfortable Heritage / Nepatogus paveldas, sud. Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius, 2021 (Meno istorijos studijos / Art History Studies, t. 9), p. 71–106. – ISSN 2783-6193. >>

Politiniai ir meniniai Lietuvių koplyčios Šv. Petro bazilikoje Vatikane aspektai, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2021, t. 44, p. 161–188. – ISSN 1392-0502. >>

Mato Menčinsko skulptūros ir jų interpretacijų kaita, Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai, sud. Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė, Vilnius, 2016 (Dailės istorijos studijos, t. 7), p. 188–213. – ISSN 1822-2285. >>

Išeivystės patirtis modernėjančioje Lietuvoje: Mato Menčinsko atvejis, Menotyra, 2015, t. 22, nr. 4, sud. Aistė Paliušytė, p. 338–354. – ISSN 1392-1002. >>

L. Petrauskaitė, Perrašant tarpukario Lietuvos dailininkų biografijas: skulptorius Matas Menčinskas, Naujasis židinys-Aidai, 2014, nr. 5, p. 28–35. – ISSN 1392-6845. >>


Mokslinės recenzijos

Savirefleksijos iššūkis: kaip šiuolaikinė Lietuvos dailėtyra mato save? [mokslinės konferencijos Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje recenzija], Naujasis židinys-Aidai, 2021, nr. 4, p. 64–65. – ISSN 1392-6845. >>

Vilnietis Brazilijoje: dailininko Lasario Segallo istorija [Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus parodos ir jos katalogo „Lasar Segall. Brazilijos modernistas iš Vilniaus“, kuratorės Kamilė Rupeikaitė, Ieva Šadzevičienė, recenzija], Naujasis židinys-Aidai, 2020, nr. 1, p. 54–58. – ISSN 1392-6845. >>


Straipsniai kultūrinėje spaudoje ir kataloguose

Nacionalinė dailės galerija. Rinktiniai kūriniai / National Gallery of Art. Highlights, sud. Lolita Jablonskienė, Eglė Juocevičiūtė, Ieva Mazūraitė-Novickienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021, p. 40–41, 50–51. – ISBN 978-609-426-149-7.

Dailininkas Zusmanas Gurvičius – Pietų Amerikos modernizmo klasikas iš Lietuvos, Krantai, 2019, nr. 3, p. 40–45. – ISSN 0235-6384. >>

Pasivaikščiojimas po lietuviškas Buenos Aires, Krantai, 2018, nr. 3, p. 26–31. – ISSN 0235-6384. >>


Mokslo žinių sklaida radijo laidose ir dokumentiniuose filmuose

Paminklai prarastai ir atrandamai Lietuvai. LRT laida „Mažoji studija. Kultūra ir religija“, 2023 03 19. >>

Lietuvių koplyčios Vašingtone ir Vatikane. LRT laida „Mažoji studija. Kultūra ir religija“, 2022 12 04. >>

Dokumentinis filmas „Viltis abipus Atlanto. Dailininkas Jonas Rimša“, rež. Justinas Lingys, Lietuva, 2022. >>

Dokumentinis filmas „St. George’s Episcopal Church, Washington, DC“ [videointerviu apie dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno asmenybę, kūrybą ir Šv. Jurgio bažnyčiai sukurtą interjero dekorą], rež. Marilyn H. Jenkins, JAV, 2021.