• English

Jūratė Markevičienė

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
miestų morfologija, kultūros, suvokimo, vertybių teorija, tvari raida ir kultūros ekologija, kultūros paveldo saugos teorija, teisė ir valdymas, Vilniaus urbanistinė raida

Kultūrologija, architektūrologija, urbanologija, paveldo sauga, muzeologija. Ekspertinis darbas paveldo saugos, paveldo teisės srityse: analizės, ekspertizės, teisės aktų projektai, programos valstybės institucijoms. ICOMOS narė, ICOMOS Tarptautinio mokslinio komiteto mokymui narė ekspertė, 2007–2013 m. ir nuo 2017 m. Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė.


Mokslo šaltinių publikacijos

Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai kultūros paveldo apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965–2014 metais. ICOMOS doktrinos šaltinių vertimas į lietuvių kalbą ir moksliniai komentarai. ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto skaitmeninis mokslinis leidinys. Sud. Jūratė Markevičienė. Vilnius: ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, 2016. P. 265. ISBN: 978-609-95896-0-2, doi:10.5200/ICOMOS. Interneto prieiga: http://eia.libis.lt/show.php?item=kulturos_paveldas_si


Moksliniai straipsniai
Paukštis nukapotu sparnu: Misionierių ansamblio likimas. Pozicija – Lietuvos informacinis portalas, 2018–03–19. Interneto prieiga: http://www.pozicija.org/orveliskoji-paveldosauga-lietuvoje-arba-skaudus-misionieriu-ansamblio-likimas/; https://is.gd/T2dMpp; https://is.gd/T2dMpp

Pažymys architektūros meno kūriniui – misija neįmanoma? Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės. Mokslo straipsnių rinkinys Sudarytojai: L. Nekrošius, V. Petrušonis, E. Riaubienė, A. Štelbienė. Vilnius: Technika, 2017. P. 92–115.

Autentiškumo identifikavimas: tikslai, priemonės, rezultatai. Pažangi architektūros paveldo apsauga: misija (ne)įmanoma? Valstybinės kultūros paveldo komisijos mokslinė praktinė konferencija, Vilnius, 2016–11–22-23. Konferencijos mokslinių pranešimų leidinys, Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2017, ISBN 9786094770043. P. 27–42.

Pažinti, išsaugoti, nenutylėti… Nepriklausomybės sąsiuviniai. Istorijos ir kultūros žurnalas. 2015 3 (13), p. 17–21, interneto prieiga https://is.gd/qEVWlw; 2015 4 (14), p. 9–10, interneto prieiga: https://is.gd/urTiGi

Miestas kaip spąstai: apie normas ir laisves, kuriant miesto architektūrą. Architektūros kokybės kriterijai. Mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. L. Nekrošius, V. Petrušonis, E. Riaubienė. Vilnius: Technika, 2015. P. 97–124.

Nuo šiuolaikinio miesto iki sostinės: urbanistinio Vilniaus įvaizdžio kaita 1936–1939 ir 1939–1940 m. Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje. Sud. Alma Lapinskienė ir Viktorija Šeina. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. P. 93-112.

Interpretacijų įdaiktinimas: materialiojoj paveldo išlikimo dilema XXI a. Meno istorija ir kritika. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2014, Nr. 10(2). P. 8–22.

The spirit of the place – the problem of (re)creating. Journal of Architecture and Urbanism. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2012, Nr. 36(1). P. 73–81. Interneto prieiga

Protection of Human Rights to the City and Preservation of Historic Urban Landscapes: Ways to Coherence. Urbanistika ir architektūra, Nr. 35(4). Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademija, 2011, Nr. 35(4). P. 301–309. Interneto prieiga

Visuomenės teisės ir galimybės ginti viešąjį interesą aplinkos bei kultūros paveldo srityje ikiteismine ir teismine tvarka. Pozicija, Viešasis interesas ir jo gynimas – Lietuvos teisinė sistema. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių asociacija, 2011. P. 36–47. Interneto prieiga

From Physical to Virtual Authenticity, and Whither: are Answers of the Venice Charter still Relevant? The Venice Charter Revisited: Modernism, Conservation and Tradition in the 21st Century. Sud. Matthew Hardy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2 laida, 2011. P. 669–681.

Genius Loci and Homo Faber: A Heritage-making Dilemma. Finding the spirit of place. ICOMOS Scientific Symposium Papers. Quebec: International Council for Monuments and Sites, 2008. Elektroninis leidinys, interneto prieiga

Kultūros paveldo samprata tarptautinėje teisėje: nuo Venecijos chartijos iki Europos Tarybos pagrindinės konvencijos dėl kultūros paveldo vertės visuomenei. Kultūros paveldas ir visuomenė XXI a., nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai. Sud. ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006. P. 69–90.

Etnografė Maria Znamierowska-Prüfferowa: žvilgsnis į karo sugriautą Vilnių. Vilniaus kultūrinis gyvenimas: moterų indėlis, 1900–1945. Sud. Alma Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. P. 206–216.

Art Historical Research for Conservation of Cultural Heritage: Specific Aspects. Acta Historiae Artium Balticum (AHAB). Vilnius: Vilnius Academy of Fine Arts, 2005, Nr. 1. P. 39–49.


Vadovėliai, metodinė literatūra
Paveldo tyrimai. Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos: vadovėlis. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012. P. 457–495.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Naujasis urbanizmas; Reurbanizmas; Restruktūrizacija; Sanavimas; Senamiestis; Urbanistika; Urbanizacija; Urbanizmas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIX, XX, XXI, XXIV. Vilnius: MELC, 2011, 2012, 2013.


Katalogai, analizės ir ekspertizės, programos, teisės aktų ir kiti taikomieji projektai
Pastabos ir siūlymai ICOMOS LNK darbo grupės (A. Gučas, G. Filipavičienė, J. Glemža, G.  Miknevičienė, M. Nemunienė) projektui „Verslo centro „K18“, Vilniuje, projektinių pasiūlymų vertinimas dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei bei išvadų kitam projektavimo etapui teikimas“. Vilnius, 2017.

Misionierių ansamblio specialiajam planui rengti ir naujoms statyboms šioje teritorijoje projektuoti skirtų mokslinių tyrimų ir duomenų kokybės įvertinimas bei pastabos dėl šių tyrimų ir duomenų panaudojimo galimų grėsmių šio kultūros paveldo išsaugojimui. ICOMOS LNK, AM, KM Vilnius, 2017.

Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūra (Gintaro įlankos istorinio draustinio, Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos ir Smiltynės urbanistinių draustinių bei Neringos talasologinio (jūrinio) draustinio, Preilos rekreacinio prioriteto zonos ribose). Projekto dalyvė – ekspertė. Projekto vadovė Rita Julija Palčiauskaitė. VĮ Valstybės žemės fondas. Vilnius, 2016

Pastabos ir siūlymai dėl ICOMOS LNK darbo grupės (G. Zabiela, I. Kliobavičiūtė, D. Fergiuson) parengto projektinių pasiūlymų (projekto) vertinimo dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei bei išvadų kitam projektavimo etapui teikimo projekto. ICOMOS LNK, Vilnius, 2016.

Teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto g., Vilniuje detaliojo plano ir teritorijos užstatymo projektinių sprendinių paveldosauginis vertinimas. Ekspertizė. Vilnius: ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, 2013.

Žydų litvakų architektūros paveldo Baltarusijoje katalogavimas ir miestelių bei kaimų senosios architektūros foto dokumentavimas. Projekto vadovė. LR URM Tarptautinės vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektas. Vilniaus dailės akademija, Minsko valstybinis universitetas, Gardino J.Kupalos universitetas, Vilniaus žydų kultūros ir informacijos centras. Vilnius–Baltarusija, 2009–2012.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo pataisos projektas. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2011.

Dėl Lietuvos urbanistinio paveldo apsaugos. Analizė ir teisės akto projektas. Su bendraautoriais. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2011.

Valstybinė kultūros paveldo apsaugos politika, 2011 metų pozicija. Analizė ir teisės akto projektas. Su bendraautoriais. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2011.

Restauravimo centrų veiklos ir materialinės bazės analizė. Analizė ir teisės akto projektas. Su bendraautoriais. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2011.

Valstybės atsakomybė rengiant kultūros paveldo restauratorius (poreikis ir galimybės). Analizė ir teisės akto projektas. Su bendraautoriais. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2011.

Vilniaus senamiesčio rajono lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano koncepcijos projekto recenzija. Vilnius: ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, 2010.

Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – buvusios šaričių (vėliau Savičiaus) ligoninės statinių komplekso, Bokšto g. 6 ir Vilniaus senamiesčio 44 kvartalo dalies detaliojo plano, pritaikymo sprendinių ir tvarkybos projekto ekspertizė. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2010.

Pasaulio paveldo vietovės – Vilniaus istorinio centro (Senamiesčio) būklė bei autentiškumas. Analizė. Darbo grupės vadovė, tyrimo koncepcijos, įžanginės dalies, I.1, I.2–2 bei I.4.2 dalių ir I.2–1.1 bei 1.2 dalių potėmių autorė. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2009. Interneto prieiga

Europos kraštovaizdžio konvencija. Bendrųjų nuostatų analizė ir vadovavimas Konvencijos taikymo Lietuvoje analizei. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2009. Interneto prieiga; Interneto prieiga

JTO EEK Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija) bei jos įgyvendinimas Lietuvoje. Tyrimo 1-osios dalies Orhuso konvencija autorė, darbo grupės vadovė, tyrimo kuratorė. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2008. Interneto prieiga

Kultūros paveldo valstybinė apsaugos politika ir strategija: būklė ir politikos bei strategijos formavimo aktualiausi uždaviniai. Ekspertizė. Vilnius: Valstybinė kultūros paveldo komisija, 2007. Interneto prieiga


Populiarūs straipsniai ir kita sklaida
Lėtinė oficialiosios paveldosaugos aleksija arba „ko nesuprantu – tas neegzistuoja“. Vilnius: Kultūros barai. 2009 Nr. 6. P. 13–23. Interneto prieiga

Vilniaus senamiestis: Mariano Morelowskio vaizdiniai ir jų įgyvendinimas 1939–1945 m. Viešoji paskaita. Nacionalinis muziejus, Vilnius, 2014 m. gruodžio 11 d.

Vilniaus istorinis miestovaizdis: paveldas, tradicijos, kaita. Viešoji paskaita. Nacionalinis muziejus, Vilnius, 2013 m. gegužės 16 d.

Kodėl Lietuvoje stringa Orhuso konvencija?. Interneto dienraštis Bernardinai. 2012 m. sausio 3 d. Interneto prieiga

Penkiolikos metų tyla apie Vilniaus senamiestį. Interneto dienraštis Bernardinai. 2009 m. gruodžio 17 d. Interneto prieiga

Lietuva – Orhuso konvencijos pažeidėja. Interneto dienraštis Bernardinai. 2008 m. birželio 19 d. Interneto prieiga

Orhuso konvencija Lietuvoje stringa. Interneto dienraštis Bernardinai. 2008 m. birželio 9 d. Interneto prieiga

Šiuolaikinis visuomeninis transportas ir paveldo išsaugojimo alternatyvos. Vilniaus metropoliteno įdiegimo galimybių studija – 2007. Vilnius: VĮ „Vilniaus metro“. Interneto prieiga


Smulkioji spauda
Vietos dvasia. Europos paveldo dienos 2012 Lietuvoje „ Genius loci. Vietos dvasia“. Lankstinukas. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos, 2012. Interneto prieiga