• English

Jolanta Širkaitė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Lietuvos XIX–XX a. pr. dailė ir meninė kultūrinė aplinka

Monografijos

Janina ir Vladislovas Umiastovskiai. Vilnius: Vilniaus klubas, 2022. 128 p. ISBN 978-609-96358-0-4.

Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018. 336 p. ISBN 978-609-8231-07-06.

Dailininkė Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972). Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. 320 p. ISBN 9986-638-58-5.


Studijos

Getting to Know Schatz (יוֹלַנְטָה שירקַייטֶה, להכיר את שץ). Tel Aviv: Embassy of the Republic of Lithuania to the State of Israel. 2021 (hebr. k.). ISBN 978-609-420-730-3. 


Where Soutine Started His Journey. Menotyra. 2020. Nr. 1 (27). P. 87–98. ISSN 1392-1002 (Print), ISSN 2424-4708 (Online)

Römeriai ir Bagdoniškio dvaras. Prie Nemunėlio [Rokiškis]. 2020. Nr. 2. P. 35–40.

Rapolo Slizienio dailės ryšiai. Liubavas. Rapolas Slizienis. Sud. G. Karosas. Vilnius: Europos parkas. 2017. P. 66–79. ISBN 978-9955-9763-8-7

Karalinavo dvaras, jo gyventojai ir svečiai. Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas. Sud. B. Nikiforova. Vilnius: LKTI. 2014. P. 145–168. ISBN 978-99-55-868-71-2      

Вiленская рысавальная школа акадэмика Iвана Трутнева (1866–1915). Дзесяць стагодзяў мастацтва Беларусi. Мiнск: Нацыянальны мастацкi музей Рэспублiкi Беларусь, ААТ „Белгазпрамбанк“, 2014. P. 251–261 (brus., rus.,  angl. k.).

Хруцкий и Ремеры: история трех портретов. Іван Хруцкі: мастацтва ў дыялогу культур. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 200-годдзю з дня нараджэння вядомага беларускага жывапісца XIX стагоддзя Івана Фаміча Хруцкага. Pэд. Н. Усава, Полацк, 2010. P. 92–98.

Lietuvos Römerių likimai. Eugenijus Romeris. Livonijos ir Lietuvos Römerių giminės istorija = Eugeniusz RomerMonografia rodu Römerów na Inflantach i Litwie. Parengė Jolanta Širkaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. P. 175–184.

Artyści rodu Romerów. Ta pamięć w nas tkwi… Rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności. Red. I. Goral, A. Gil, J. Kłoczowski. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. P. 127–136. ISBN 978-83-85854-92-0.

Apie Römerius = About the Römers. Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries. Sud. J. Širkaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 7–12. ISBN 978-9955-868-06-4.

Lietuvos Römerių dvarai XVII–XX a. = Manors of the Römer Family in Lithuania in 17th to 20th centuries. Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries. Sud. J. Širkaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 21–33. ISBN 978-9955-868-06-4.

Edvardas Jonas Römeris: tarp dailės ir kasdienybės = Edward Jan Römer: between fine art and daily life. Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries. Sud. J. Širkaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 46–54. ISBN 978-9955-868-06-4.

Tytuvėnų dvaras. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 47–48: Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai. Sud. R. Butvilaitė. Vilnius: VDA leidykla. 2008. P. 159–173.  

Keli štrichai Stepono Römerio portretui. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 45. Sud. V. Jankauskas, Vilnius: VDA leidykla. 2007. P. 115–123. ISBN 978-9955-624-96-7.

Vincento Slendzinskio tremties laikų albumėlis. Menotyra. 2006. Nr. 2 (43). P. 35–41. ISSN 1392-1002 (Print), ISSN 2424-4708 (Online)

Tytuvėnų dvaras ir dailininkė Sofija Romerienė. Tytuvėnai. Istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. D. Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla. 2006. P. 63–89. ISBN 9955-624-43-4.


Sudaryti ir parengti leidiniai

Širkaitė, Jolanta. „Izraelio meno tėvas“ iš Varnių / „The Father of Israeli Art“ from Varniai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2020 (liet., angl. k.). 124 p. ISBN 978-609-8231-20-5.

Académie de Vilna – Vilniaus piešimo mokykla / Vilnius Drawing School (1866–1915). Sud. J. Širkaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2017. 368 p. ISBN 978-9955-868-93-4.

Lietuvos dailininkų žodynas = Dictionary of Lithuanian artists, III tomas: 1918–1944. Sud. L. Natalevičienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.2013 (biogramos). ISBN 978-9955-868-63-7.

The Cairo of Zofia Romer. Sud. J. Širkaitė. Cairo: Embassy of the Republic of Lithuania to the State of Egypt. 2013 (angl., arabų k.).

Lietuvos dailininkų žodynas = Dictionary of Lithuanian artists, II tomas: 1795–1918. Sud. J. Širkaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2012. 520 p. ISBN 978-9955-868-56-9.

Eugenijus Romeris. Livonijos ir Lietuvos Römerių giminės istorija = Eugeniusz Romer. Monografia rodu Römerów na Inflantach i Litwie. Parengė J. Širkaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2009. 528 p. ISBN 978-9955-868-19-4.

Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries. Sud. J. Širkaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2008. 448 p. ISBN 978-9955-868-06-4.

Širkaitė, Jolanta. Dailininkai Römeriai. The Artists of the Römer family. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2006. 192 p. ISBN 9986-638-69-0.


Populiarūs straipsniai

Apie paveikslų dovanotojus ir jų rinkinius: įspūdžiai iš parodos „Hommage donatoriams. Vilniaus paveikslų galerijos pradžia“, 7 meno dienos, Nr. 38 (1403) 2021-11-26.

Apie dailininkes Sofiją Romerienę ir Oną Römerienę / About the artists Zofia Romer and Anna Römer / Par māksliniecēm Sofiju Romeri un Annu Romeri. Susitikimas: dailininkės Sofija Romerienė ir Ona Römerienė. Sud. O. Stripinienė. Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus. 2019. P. 12–33. ISBN 978-9986-766-63-6.

Zofia Dembowska Romerowa: życie i dzieło. Lithuania [Varšuva]. 2007. Nr. 1/2 (49/50). P. 104–115.