• English

Ingrida Korsakaitė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Lietuvių grafika, vaikų knygų iliustracijos, išeivijos dailė

Bibliografiją sudarė Ona Kaladienė, 2009–2014 m. publikacijas surinko Gabija Surdokaitė-Vitienė.

Dėl didelės apimties, bibliografija pateikiama dviem dalimis:

Pirmoji dalis

Knygos, parengti, sudaryti, redaguoti leidiniai
Marcinkevičius, Justinas. Kraujas ir pelenai: medžio raižiniai: [Kastyčio Juodikaičio iliustracijų aplanko pratarmė]. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – P. 3–5. – Santr. rus, angl., pranc.

Korsakaitė, Ingrida. Ионас Кузминскис: монография. – Москва: Советский художник, 1964. – 102, [1] p.: iliustr. Reс.: Krukaitė, Rachilė. Pirmoji kregždė // Vakarinės naujienos. – 1964, birž. 3; Tas pat rusų k. Rec.: Новые монографии о художниках – графиках: [taip pat apie I. Korsakaitės monografiją „Ионас Кузминскис”]. – Москва: Советский художник, 1964. – 8р.: iliustr.

Korsakaitė, Ingrida. Jonas Kuzminskis: monografija. – Vilnius: Vaga, 1966. – 125, [3] p.: iliustr., portr. – Santr. ir kūrinių sąrašai rus., vok., angl. Rec.: Mizara, Rojus. Įdomi knyga apie dailininką J. Kuzminskį // Laisvė. 1967, rugpj. 15. Rec.: Pranckūnas, Edvardas. Knyga apie liaudies dailininką // Tiesa. – 1964, rugpj. 6. Rec.: Uloza, Vilhelmas. Knyga apie Joną Kuzminskį // Literatūra ir menas. – 1964, rugs. 19.

Gyvenimo žingsniai: jubiliejinė grafika: estampų aplankas: [įžanginis straipsnis]. – Vilnius: Vaga, 1967. – P. 3–4, 6–7. – Gret. tekstas rus.

Iš lietuvių kultūros istorijos. – T. 5. Tarybinio meno keliu: [straipsnių rinkinys] / red. kolegija: Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Mintis, 1968. – 270 p.: iliustr. – Santr. rus.

Lili Janina Paskauskaitė. Raižiniai: estampų aplankas: [įžanginis straipsnis]. –Vilnius: Vaga, 1968. – Santr. rus., angl., vok., pranc.

Традиции народного творчества в литовской графике: disertacijos autoreferatas menotyros kandidato laipsniui gauti. – Vilnius, 1969. – 31 p. Rec.: [Rimkus] Vytenis. Disertacija apie lietuvių grafiką // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1970, saus. 29. Rec.: Liaudies meno tradicijos lietuvių grafikoje // Lietuvių Dailės istorija: disertacijų autoreferatų apžvalga (1945–1987) / Giedrė Jankevičiūtė. – Vilnius, 1988. P. 13–15.

Korsakaitė, Ingrida. Gyvybinga grafikos tradicija: monografija. – Vilnius: Vaga, 1970. – 239 p.: iliustr. Rec.: Adomonis, Juozas. Reikšminga šiandienai ir ateičiai // Tiesa. – 1971, bal. 29.

Korsakaitė, Ingrida. Tarybinė lietuvių grafika: [medžiaga lektoriui] / Lietuvos TSR „Žinijos” draugija. – Vilnius: Lietuvos TSR „Žinijos” draugija, 1971. – 19 [1] p.

Korsakaitė, Ingrida. Arūnas Tarabilda: monografija. – Vilnius: Vaga, 1971. –71 p.: iliustr. Rec.: Jasiulis, Leonas. Neužžėlusiais takais. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1972, kovo 18, p. 3.

Korsakaitė, Ingrida. Альбина Макунайте: монография. – Москва: Советский художник, 1972. – 119 р.: iliustr. Rec.: H–ský, F. [Holešovský, František]. Knížka o litevské ilustrátorce. – Ček. // Zlatý Máj. – 1973, liep. 5, p. 20.

Korsakaitė, Ingrida. Antanas Gudaitis: piešiniai: monografija. – Vilnius: Vaga, 1973. – 111 p.: iliustr. Rec.: Svičiulis, Kazys. Knyga apie piešinius // Literatūra ir menas. – 1974, kovo 2, p. 10. Rec.: И. Корсакайте. Антанас Гудайтис. Рисунки: [apie monografiją]. – Iliustr. // Советская графика’74. – Москва: Советский художник, 1976. – Р. 226.

Mstislavas Dobužinskis. Vilniaus vaizdai: [reprodukcijos] / sud. [ir įžanginį straipsnį p. 3–12 parašė] Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vaga, 1975. – 1 apl. (19 p., 16 lap.). – Santr. rus., angl.

Rimtautas Gibavičius: albumas: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Portr. – Vilnius: Vaga, 1978. – P. 1–6. – Santr. rus. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai).

Aldona Skirutytė: albumas / [sud. ir įžanginį str. parašė] Ingrida Korsakaitė. –Vilnius: Vaga, 1980. – 80 p.: iliustr. – Santr. rus., angl. Korsakaitė, Ingrida. Grafikos vertybės: [apie albumą „Aldona Skirtytė”]. – Iliustr. – Vilnius: Vaga, 1980 // Naujos knygos. – 1980, nr. 5, p. 32–34.

Искусство Прибалтики: статьи и исследования / [ред. коллегия: Ингрида Корсакайте, Расма Лаце, Ирина Соломыкова (составитель)]. – Таллин: Кунст, – 350, [1] р.: iliustr. Rec.: Liutkus, Viktoras. Apie Pabaltijo dailę // Pergalė. – 1983, nr. 2, p. 165–167.

XX a. lietuvių Dailės istorija. 1900–1940. – T. 1 / red. kolegija: Ingrida Korsakaitė ir kt.; redagavo Ingrida Korsakaitė (ats. redaktorė), Irena Kostkevičiūtė. – Vilnius: Vaga, 1982. – 325, [1] p., [8] iliustr. lap. – Iliustr. sąrašas rus., angl. Rec.: Geniušienė, Irena. Įdėmus žvilgsnis į praeitį // Pergalė. –1982, nr. 12, p. 163–165. Rec.: Čerbulėnas, Klemensas. Susumuotas mūsų Dailės palikimas // Kultūros barai. – 1983, nr. 3, p. 70–71. Rec.: Genzelis, Bronius. Amžiaus pradžios Dailės panorama // Literatūra ir menas. – 1983, gruod. 18, p. 4. Rec.: Liutkus, Viktoras. Apie nacionalinę Dailės raidą // Gimtasis kraštas. – 1982, birž. 10, p. 2. Rec.: Rimkus, Vytenis. Apie lietuvių dailę // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – birž. 5.

XX a. lietuvių Dailės istorija. 1900–1940. – T. 2 / red. kolegija: Ingrida Korsakaitė ir kt.; redagavo Ingrida Korsakaitė (ats. redaktorė), Irena Kostkevičiūtė. – Vilnius: Vaga, 1983. – 507, [1] p., [24] iliustr. lap. – Iliustr. sąrašas rus., angl. – T. 1–2. – Santr. rus., angl. Rec.: Rimkus, Vytenis. Antrasis Dailės istorijos tomas H Švyturys. – 1985, nr. 14, p. 26–27. Rec.: Genzelis, Bronius. XX amžiaus pirmos pusės lietuvių Dailė // Kultūros barai. – 1985, nr. 1, p. 65–67. Rec.: Vaitkūnas, Gytis. Šiuolaikinės lietuvių Dailės tyrinėjimai // Literatūra ir menas. – 1986, saus. 25, p. 10–11; tęs.: Realizmo problema XX a. ketvirtojo dešimtmečio Dailėje // Literatūra ir menas. – 1986, vas. 1, p. 10. Rec.: Randamonis, G. Paminklas Lietuvos dailei // Tarybinė Klaipėda. – bal. 29, p. 5. Rec.: Kunčiuvienė, Egle. Fundamentalus Dailėtyros veikalas // Pergalė. – nr. 4, p. 177–180; Tas pat. – Rus. // Литва литературная. – 1985, nr. 5, p. 184. Rec.: Liutkus, Viktoras. Plati lietuvių Dailės panorama // Gimtasis kraštas. – 1984, birž. 14, p. 4–5.

Antanas Gedminas: straipsniai, atsiminimai / red. kolegija: Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Vaga, 1984. – 144 p.: iliustr.

Korsakaitė, Ingrida. Стасис Красаускас: монография. – Москва: Книга, 1988. – 175, [1] p.: iliustr., portr. — (Мастера советского книжного искусства). Kn. taip pat: amžininkų pasisakymai apie dailininką.

Stasys Krasauskas: albumas / parengė [ir įžanginį str. parašė] Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vaga, 1988. – 229 p.: iliustr. – Gret. tekstas liet., rus., angl.

Vytautas Kairiūkštis: straipsniai, paskaitos, dokumentai, laiškai, amžininkų atsiminimai / parengė] Romana Brogienė / red. komisija: Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Vaga, 1989. – 546, [4] p.: iliustr.

XX a. lietuvių Dailės istorija. – T. 3. Lietuvių tarybinė Dailė. 1940–1960 / red. kolegija: Ingrida Korsakaitė (ats. redaktorė) ir kt. – Vilnius: Vaga, 1990. – 555 p.: iliustr. –Santr. rus.

Šiuolaikinės lietuvių Dailės horizontai / sud. Pillė Veljataga [red. kolegija: Ingrida Korsakaitė ir kt.]. – Vilnius: Academia, 1992. — 173, [1] p.

Žmogus ir aplinka XX a. Lietuvos Dailėje: straipsnių rinkinys / [sud. Ingrida Korsakaitė]. – Vilnius: Academia, 1992. –242 [1] p.: lent. – (Lietuvos MA kultūros ir meno institutas).

Stasys Eidrigevičius. Retrospektywa. Retrospective. Retrospektyva: 1973–1993: albumas [išleistas S. Eidrigevičiaus parodos Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, proga (1993 m.)] / [įžanginį str. parašė] Ingrida Korsakaitė. – Warszawa: [s.n.], 1993. – 175 p.: iliustr., portr. – Gret. tekstas liet., lenk., angl. Kn. taip pat: Wieslawos Wierzchowskos str. ir S. Eidrigevičiaus pasisakymai.

Rimtautas Gibavičius: monografija. – Vilnius: Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 1995. – 107 p.: iliustr. – Santr. angl. Kn. taip pat: dailininko komentarai apie savo kūrybą.

Lietuvos dvarų kultūra = Culture of Lithuanian manors: [konferencijos tezės] /sud. Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: [Danielius], 1996. – 27 p. – ( Lietuvos Dailės istorikų draugija, 1996, geg. 23–26). – Gret. tekstas liet., angl.

Menotyra: [straipsnių rinkinys apie Lietuvos dvarų kultūrą]. – Nr. 1 / sud. Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Academia, 1998. – 85 p.: iliustr. – Santr. angl. Rec.: Berenis, Vytautas. „Menotyra” 1998 nr. 1 // Literatūra ir menas. – bal. 18, p. 5.

Viktoras Petravičius. Grafika. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 1998. –255 p.: iliustr. – Gret. tekstas liet., angl. Rec.: Godunavičienė, Jadvyga. Monografija apie Viktorą Petravičių: [apie I. Korsakaitės knygos „Viktoras Petravičius” pristatymą Vilniuje]. – Portr. // Pasaulio lietuvis. – 1999, nr. 10, p. 9. Rec.: Goštautas, Stasys. Trys Viktoro Petravičiaus versijos. – Iliustr. // Metmenys. – 2001, nr. 80, p. 127–144. Rec.: Kanopkienė, Laima. „As esu Petravičius” // Kultūros barai. – 1999, nr. 2, p. 92–93. Rec.: Mažeikienė, Ilona. Neblėstanti kūrybinė galia // 7 meno dienos. – vas. 19, p. 4. Rec.: Mulevičiūtė, Jolita. Monografija apie Viktorą Petravičių // Menotyra. – 1999, nr. 2, p. 78–79. Rec.: Urbonienė, Regina. Grafiko Petravičiaus sugrįžimas // Lietuvos rytas. – 1999, vas. 9, priedas „Mūzų malūnas”, p. 5.

Viktoras Petravičius. Dvi lietuvių liaudies pasakos = Two Lithuanian fairy tales: [fotografuotinis leidimas]. – Liet., angl.: Gulbė karaliaus pati, Marti iš jaujos / sud. Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Baltos lankos, [1998]. – 157, [1] p.: iliustr. Rec.: Narušytė, Agnė. Erdvi Viktoro Petravičiaus knyga // 7 meno dienos.–1998, lapkr. 20, p. 4. Rec.: Martinaitis, Marcelijus. Dvi lietuvių liaudies pasakos // Menotyra. – 1999, nr. 2, p. 80–81.

Lietuviški elementoriai / sud. Aurelija Rabačiauskaitė, Ingrida Korsakaitė. – Kaunas: Šviesa, 2000. – 373, [2] p.: iliustr. – Santr. angl., rus., vok. Rec.: Brasaitė, Auksė. „Lietuviški elementoriai” – reikšmingas švietimo raidos liudininkas: [apie knygos pristatymą „Šviesos” leidykloje] // Dialogas. – 2000, birž. 16, p. 13. Rec.: Lietuviški elementoriai – vienoje knygoje: [„Šviesos” leidykla išleido knygą „Lietuviški elementoriai”]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, liep. 11, priedas „Mūzų malūnas”, p. 5. Rec.: Rasimavičienė, Lidija. „Lietuviški elementoriai” – unikali knyga // Kauno diena. – 2000, geg. 25, p. 11. Rec.: Urba, Kęstutis. Dėk raidę prie raidės // Literatūra ir menas. – 2000, rugs. 15, p. 7. Rec.: Banaitis, Vladas. Kiaurasamtis stiprybės semtis: [nuomonė apie leidinį „Lietuviški elementoriai”] // Dialogas. – 2000, rugs. 11, p. 5. Rec.: Rabačiauskaitė, Aurelija. Mušė, pešė pagaliais…: [atsakymas V. Banaičiui] // Dialogas. – 2000, spal. 13, p. 13.

Išeivijos Dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo / sud. Ingrida Korsakaitė, Laima Laučkaitė. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003. – 290, [2] p.: iliustr. Rec.: Gaidamavičiūtė, Onutė. Išeivijos Dailė: tarp tradicijos ir modernumo. – Iliustr. // Kultūros barai. – 2004, nr. 1, p. 88–93. Rec.: Mažrimienė, Vida. Knyga apie išeivijos dailę // Draugas. – 2003, rugs. 20, priedas „Literatūra, menas, mokslas”. Rec.: Mikšionienė, Rūta. Išeivijos Dailės veidrodyje – šių dienų problemos. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2003, birž. 24, priedas „Mūzų malūnas”, p. 3. Rec.: Pabedinskas, Tomas. Naujas išeivijos Dailės tyrimų tarpsnis // Draugas. – 2004, saus. 31, priedas „Literatūra, menas, mokslas”, p. 3–4. Rec.: Petrauskaitė, Žilvine. Nostalgijos prarastajai Lietuvai našta: pasirodė dešimt metų rengtas leidinys, pristatantis išeivijos Dailės fenomeną // Kauno diena. –2004, saus. 17, p. 11, 15. Rec.: Rachlevičiūtė, Ramutė. Išeiviai, ateiviai ir esantys // Knygų aidai. – 2004, nr. 1, p. 36–39. Rec.: Trilupaitytė, Skaidra. Pamąstymai apie lietuvišką dailę išeivijoje // 7 meno dienos. – 2004, saus. 23, p. 4.

Kas kiemely daros / Kazys Jakubėnas. – (33 eilėraščiai): kn. 1 / red. komisija: Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2003. – [60] p.: iliustr.

Į saulėtekį ir dainą / Janina Degutytė. – (33 eilėraščiai): kn. 2 / red. komisija: Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2003. – [60] p.: iliustr.

Lietuviški elementoriai: 2004 [metų kalendorius] / sud. Ingrida Korsakaitė. – Kaunas: Šviesa, 2003. – [14] lap.: iliustr.

Kur ta ugnelė / Salomėja Nėris. – (33 eilėraščiai): kn. 3 / red. komisija: Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2004. – [56] p.: iliustr.

Čiampar vampar / Leonardas Žitkevičius. – (33 eilėraščiai): kn. 4 / red. komisija: Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005. – [56] p.: iliustr.

Juozas Galkus. Plakatas. Tapyba. Heraldika: [albumas] / sud. [ir įžanginį str. parašė] Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 2005. – 147, [1] p.: iliustr., portr. – Dalis gret. teksto liet., angl. Knygoje taip pat J. Galkaus str. „Iš plakato dėstymo patirties” ir komentarai apie savo kūrinius. Rec.: Bielinienė, Janina. Plakatisto sukaupta patirtis. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2006, saus. 6, p. 4, 5.

Šimtą metų aš gyvensiu / Vytė Nemunėlis. – (33 eilėraščiai): kn. 5 / red. komisija: Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2006. – [53] p.: iliustr.

Be pipirų man skaniau / Jonas Minelga. – (33 eilėraščiai): kn. 6 / red. komisija: Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007. – [56] p.: iliustr.

Viršvalandžiai / Jurga Ivanauskaitė: [parengė / Ingrida Korsakaitė]. – Vilnius: Tyto alba, 2007. – 161, [2] p. Kn. taip pat: Pratarmė / Ingrida Korsakaitė, p. 5–7.

Petriukas debesėlis / Leonardas Gutauskas; [sudarė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė; iliustravo Leonardas Gutauskas]. – (33 eilėraščiai): kn. 7 / red. komisija: Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, [2009]. – [56] p.: iliustr.

Po kabančiu pasakos tiltu / Violeta Palčinskaitė ; [sudarė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė ; iliustravo Irena Daukšaitė]. – (33 eilėraščiai): kn. 8 / red. komisija: Ingrida Korsakaitė ir kt. – Vilnius: Gimtasis žodis, [2010]. – [56] p.: iliustr.

Jurga Ivanauskaitė (1961-2007). Sankryžos: [retrospektyvinės parodos katalogas / sudarytoja Ingrida Korsakaitė]. Vilnius: Tyto alba, 2011. – 22, [2] p.: iliustr.


Straipsniai, recenzijos, kolektyvinių darbų skyriai (1957-1990)
Antikinio pasaulio pėdsakai: [apie archeologinius kasinėjimus Kerčės pusiasalyje] // Komjaunimo Tiesa. – 1957, spal. 28. – Tas pat rusų k.

Antrasis knygos gimimas: [apie Mečislovo Bulakos iliustruotą Jono Biliūno „Liūdną pasaką”] // Literatūra ir menas. – 1963, tugs. 21, p. 2.

Didžiulės vertės kultūrinis lobis: [recenzija]. – Rec. kn.: Lietuvių liaudies menas. Skulptūra. – Kn. 1 / sud. Paulius Galaunė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963 // Pergalė. – 1963, nr. 12, p. 164–166.

Knygos grafikos meistras: [apie grafiką Joną Kuzminskį]. – Iliustr. // Naujos knygos. – 1963, nr. 4, p. 36–37.

Monografija apie Marcę Katiliūtę: [recenzija]. – Rec. kn.: M. Katiliūtė: [monografija] / Akvilė Mikėnaitė. – Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963 // Pergalė. – 1963, nr. 6, p. 174–176.

Pirčiupio tema lietuvių tarybinėje Dailėje. – Iliustr. // Pergalė. – 1963, nr. 3, p. 141–153.

Didelis skulptoriaus kelias: [recenzija]. – Rec. kn.: Petras Rimša pasakoja: [skulptoriaus atsiminimai] / Juozas Rimantas. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964 // Tiesa. – 1964, birž. 20.

Knyga apie Pirčiupio Motinos autorių: [recenzija]. – Rec. kn.: Gediminas Jokūbonis: [monografija] / Stasys Budrys. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963 // Tiesa. – 1964, vas. 13.

Kristijono Donelaičio „Metai” lietuvių tarybinių dailininkų iliustracijose. – Iliustr. // Pergalė. – 1964, nr. 1, p. 58–67.

Mūsų grafikos pasisekimas: [apie parodos Rygoje aptarimą] // Literatūra ir menas. – 1964, lapkr. 21, p. 1.

Nuo didžiųjų statybų iki vaikų su balionais: [apie 1963 m. respublikinę grafikos parodą]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1964, vas. 1, p. 2–3.

Salomėja Nėris ir Dailė // Tiesa. – 1964, lapkr. 22.

Поэзия и радость бытия: [apie grafikę Aldoną Skirutytę]. – Rus. // Сов. Литва. – 1964, gruod. 9.

Aldona Skirutytė. Raižinių reprodukcijos: [įžanginis straipsnis]. – Vilnius: Vaga, 1965. – P. 2–4, 6–8.

Jaunų dailininkų pora: [apie dailininkus Algirdą Steponavičių ir Birutę Žilytę]. – Iliustr. // Naujos knygos. – 1965, nr. 1, p. 34–35.

Ką pasakoja linijos: [apie grafiką Stasį Krasauską]. – Iliustr. // Švyturys. – 1965, nr. 10, p. 16–17.

Liaudies gyvenimo įkvėpta: [apie grafikės Albinos Makūnaitės raižinius]. – Portr. // Tiesa. – 1965, bal. 24.

Nūdienė tematika – opus grafikos klausimas. – Iliustr. // Dailė. – 1965, nr. 6, p. 15–22.

Stasys Krasauskas: estampų aplankas: [įžanginis straipsnis]. – Liet., rus. – Vilnius: Vaga, 1965. – P. 1–8. – Santr. angl., pranc., vok.; Tas pat. –2–as leidimas. – Vilnius: Vaga, 1966.

В русле народных традиций. – Rus. // Сов. Литва. – 1965, kovo 13. Верность жизни: [apie dailininką Vytautą Jurkūną]. – Portr. – Rus. // Сов. Литва. – 1965, lapkr. 5.

Garbinga sukaktis: [dailininko Gerardo Bagdonavičiaus gimimo 65–osioms metinėms]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1966, nr. 9, p. 78.

Kertinis lietuvių grafikos akmuo: [apie liaudies meno tradicijas lietuvių grafikų darbuose]. – Iliustr. // Dailė. – 1966, nr. 8, p. 21–32.

Liaudies kūrybos įkvėptas: [grafiko Jono Kuzminskio 60–osioms gimimo metinėms]. – Iliustr. // Tiesa. – 1966, gruod. 14.

Pačiame jėgų žydėjime: [Jono Kuzminskio 60–osioms gimimo metinėms] // Valstiečių laikraštis. – 1966, gruod. 14.

Reikšminga. Nauja. Savita: [apie grafikę Albiną Makūnaitę]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1966, nr. 10, p. 19–22. – Santr. pranc., rus., angl.

„Rugio daina”: [apie grafikės Albinos Makūnaitės raižinių ciklą]. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1966, spal. 27.

Jubiliejinių metų pirmoji: [apie III sąjunginę estampo parodą Baku]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1967, kovo 21, p. 2.

Liaudies meno tradicijos pirmųjų lietuvių Dailės parodų laikotarpio grafikoje // Spalio revoliucija ir visuomeniniai mokslai Lietuvoje: mokslinės konferencijos medžiaga (Vilnius, 1967 m. gruod. 6–8 d.). – Vilnius: Lietuvos TSR Mokslų akademija, 1967. – P. 235–241.

Tikrovės studijos ir meninė išraiška: [apie lietuvių grafiką] // Literatūra ir menas. – 1967, saus. 14, p. 2–3.

Teskamba dainos raižiniuose: [ Jono Kuzminskio 60–osioms metinėms]. – Iliustr. // Dailė. – 1967, nr. 10, p. 28–29.

Žydinti grafika: [apie grafiką Antaną Kučą]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1967, nr. 11, p. 22–25.

Dvi bienalės: [apie II tarptautinę plakato bienalę Varšuvoje ir II tarptautinę grafikos bienalę Krokuvoje] // Pergalė. – 1968, nr. 7, p. 187.

Dvi bienalės – dvi premijos: [apie II tarptautinę grafikos bienalę Krokuvoje] // Literatūra ir menas. – 1968, liep. 6, p. 13.

Liaudies kūrybos žvaigždynai: [recenzija]. – Rec. kn.: Lietuvių liaudies menas: grafika, tapyba / sud. Paulius Galaunė. – Vilnius: Vaga, 1968 // Literatūra ir menas. – 1968, bal. 30, p. 12.

Lietuvių tarybinė lakštinė ir iliustracinė grafika 1956–1964 metais // Iš lietuvių kultūros istorijos: [straipsnių rinkinys]. – T. 5. Tarybinio meno keliu. – Vilnius: Mintis, 1968. – P. 87–134.

Pro saulėtą langą: [apie grafiką Rimtautą Gibavičių]. – Iliustr. – Portr. // Kultūros barai. – 1968, nr. 6, p. 17–23.

Seniausia ir patvariausia tradicija: [apie liaudies meno tradicijų poveikį lietuvių grafikai] // Pergalė. – 1968, nr. 8, p. 145–155. 1969.

Ant tvirto pagrindo: [apie liaudies meno tradicijų puoselėjimą Vilniaus M.K. Čiurlionio meno mokykloje] // Liaudies kūryba. – [Т.] 1. – Vilnius: Mintis, 1969. – P. 284–289.

Liaudiškoji grafikos šerdis: [apie lietuvių grafiką] // Pergalė. – 1969, nr. 10, p. 142–153.

Prabilusi pasakų galia: dailininkės Birutės Zilytės dirbtuvėje. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1969, spal. 25, p. 11.

Suklupo šauklio žirgas…: [dailininko Arūno Tarabildos atminimui]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1969, lapkr. 15, p. 15.

Dailininkės vasara: [apie grafikę Aldoną Skirutytę] // Tiesa. – 1970, rugs.12.

Medinė liaudies skulptūra // Merkinė: [straipsnių rinkinys]. — Iliustr. – Vilnius: Vaga, 1970. – P. 233–242.

Valstietiška vaga grafikoje: [apie grafiką Vytautą Jurkūną]. – Iliustr. – Portr. // Pergalė. – 1970, nr. 6, p. 139–147.

Заговорившая сила сказок: [apie grafikę Birutę Zilytę]. – Iliustr. – Portr. – Rus. // Детская литература. – 1970, nr. 3, p. 43–46.

The Power of Fairy Tales has done it: [apie grafikę Birutę Zilytę]. – Iliustr. – Portr. – Angl. // Bookbird. – Vienna, Vol. VIII. – 1970, nr. 4, p. 73–76.

Pasakų pasaulyje: [apie grafikės Birutės Zilytės kūrybą premijos įteikimo proga]. – Portr. // Pergalė. – 1971, nr. 9, p. 95–97.

Svetingoje Komenskio žemėje: [apie Tarptautinę vaikų knygų iliustracijų bienalę Bratislavoje]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1971, lapkr. 13, p. 11.

Šiaulių dailininko septyniasdešimtmetis: [apie Gerardą Bagdonavičių]. Iliustr. // Pergalė. – 1971, nr. 8, p. 28–33.

Литовские художники детской книги. – Iliustr. – Portr. – Rus. // Детская литература. – 1971, nr. 12, p. 26–29.

Bronius Leonavičius: [apie dailininko kūrybą] // Pergalė. – 1972, nr. 1, p. 33–36.

Pro stebuklingus akinius: [apie Tarptautinę vaikų knygų iliustracijų parodą Bratislavoje (BIB’71)]. – Iliustr. // Pergalė. – 1972, nr. 5, p. 125–138.

Rodina laureátu: [apie dailininkų šeimą – Birutę Zilytę, Algirdą Steponavičių ir Dainą Steponavičiūtę]. – Ček. // Zlatý Máj. Časopis o dĕtské literatuře. – 1972, nr. 8, p. 517–519.

The artists of Lithuania. – Angl. // Bookbird. – Vienna. – 1972, nr. 2. Kovingi vokiečių grafikos dešimtmečiai: [apie 1910–1930 m. vokiečių grafikos parodą Vilniuje] // Tiesa. – 1973, rugs. 29.

Linkėjimai iš Miuncheno: [apie vaikų ir jaunimo knygų parodą Bavarijos valstybinėje bibliotekoje] // Literatūra ir menas. – 1973, gruod. 15, p. 11.

Материнское сердце художницы: [apie Sigutės Valiuvienės iliustracijas]. Iliustr. – Rus. // Детская литература. – 1974, nr. 3, p. 67–69.

Mstislavas Dobuzinskis ir lietuvių knygos grafika. – Iliustr. // Pergalė. – 1975, nr. 8, p. 126–137.

Nepasiklydęs svetimuose vandenyse: [apie Australijos lietuvių grafiką Vaclovą Rataiskį-Ratą]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1975, spal. 18, p. 9.

Vešlus grafikos medis: [apie lietuviškų knygų iliustracijas]. – Iliustr. // Naujos knygos. – 1975, nr. 7, p. 10–14.

Viliojančios talento gelmės…: [apie dailininko Mstislavo Dobužinskio ekslibrisus]. – Iliustr. // Naujos knygos. – 1975, nr. 8, p. 10–11.

Nemirtingam kario žygdarbiui: [apie Stasio Krasausko estampų ciklą „Amžinai gyvi”]. – Iliustr. // Tiesa. – 1976, spal. 14.

Sidabriniai rytmečiai: Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių darbai. – Kn. 2: [įžanginis straipsnis]. – Vilnius: Vaga, 1976. – P. 5–8.

Illustrácia ludovej rozprávky a výchova morálnych zásad u dietata (Liaudies pasakų iliustracijos ir vaiko moralinių pradų ugdymas): [pranešimas Tarptautiniame simpoziume vaikų knygų iliustracijų klausimais (Bratislava, 1971 m.)]. – Slovak., rus., vok. // Sbornik SNG / BIB’ 1971. – Bratislava, 1976. – P. 31–33.

Family of laureats: [apie dailininkų šeimą – Birutę Zilytę, Algirdą Steponavičių ir Dainą Steponavičiūtę]. – Iliustr. – Portr. – Angl. // Bookbird. – Vienna. – 1976, nr. 3, p. 76–79.

Kunst ja tänapäev (Menas ir nūdiena): [apie Pabaltijo menotyrininkų pasitarimą Taline]. – Est. // Sirp ja Vasar. – 1976, rugs. 24, p. 2–3.

Народный художник СССР Ионас Кузминскис…: [įžanginis straipsnis]. – Rus. // Ионас Кузминскис: гравюры. – Москва: Советский художник, 1976. – 13 atv. ir 3 р. teksto.

Светлым, проницательным взглядом…: [įžanginis straipsnis]. – Rus. // Римтаутас Гибавичюс: гравюры. – Москва: Советский художник, 1976. – 13 atv. ir 1 lapas teksto (4 p.).: iliustr.

Grafikos ir poezijos sandūroje: [apie grafiką Stasį Krasauską]. – Iliustr. // Pergalė. – 1977, nr. 2, p. 128–141.

Knygai pašvęsta grafika: [apie grafiką Antaną Kučą]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1977, liep. 9, p. 6.

Pasaka pasaką veja: [apie lietuviškus pasakų leidinius]. – Iliustr. // Naujos knygos. – 1977, nr. 1, p. 9–12. – (Be pavardės).

Prie lietuvių tarybinės knygų grafikos ištakų: jubiliejinis diptikas: [apie grafikus Mečislovą Bulaką ir Telesforą Kulakauską]. – Iliustr. // Pergalė. – 1977, nr. 9, p. 152–162.

Aspazija Surgailienė: [apie dailininkę]. – Iliustr. – Portr. // Pergalė. – 1978, nr. 5, p. 69.

Knyga apie iliustracijas vaikams: [recenzija]. – Rec. kn.: Художник в современной детской книге: очерки / Элла Ганкина. – Москва: Советский художник, 1977 // Pergalė. – 1978, nr. 12, p. 172–174.

Литовская графика. – Rus. // Московские новости. – 1978, birž. 3, р. 14.

The traditional and the modern in Lithuania’s graphic art (Tradicijos ir nūdiena Lietuvos grafikos mene). – Iliustr. – Angl. // Moscow News. – 1978, birž. 3, p. 14. Su S. Krasausko ir J. Kuzminskio raiž.

Dovana gimtajai žemei: [apie išeivijos dailininkų Vytauto Kazimiero Jonyno ir Irenos Dalios Griežės parodą Vilniuje]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1979, spal. 13, p. 12.

Įvairiapusės kūrybos paroda: [apie dailininko Vytauto Kalinausko parodą Vilniuje] // Pergalė. – 1979, nr. 10, p. 186–187.

Стасис Красаускас. – Iliustr. – Rus. // Советская графика’77. – Москва: Советский художник, 1979. – Р. 56–64.

Художник детской книги: [recenzija] . – Rec. kn.: Художник в современной детской книге: очерки / Элла Ганкина. – Москва: Советский художник, 1977 // Творчество. – 1979, nr. 6, р. 12.

Aldona Skirutytė: albumas: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Vilnius: Vaga, 1980. – P. 3–6.

Epochos pėdsakai grafikoje // Pergalė. – 1980, nr. 7, p. 129–140.

Grafikos ir poezijos sandūroje // Stasys Krasauskas: [straipsnių rinkinys]. – Vilnius: Vaga, 1980. – P. 207–219.

Nepramintais fantazijos keliais: [apie Stasio Eidrigevičiaus vaikų knygų iliustracijas] // Literatūra ir menas. – 1980, saus. 5, p. 8.

Tylūs žygdarbiai: [apie mokytoją Vladą Žemaitį]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1980, geg. 24, p. 15. – Bendraaut.: Antra Karosienė.

Toną duoda atradimai: [apie I visasąjunginę knygų iliustracijų parodą Maskvoje] // Literatūra ir menas. – 1980, geg. 24, p. 2.

Vaivorykštės keliu: [apie grafikę Birutę Zilytę]. – Iliustr. – Portr. – // Literatūra ir menas. – 1980, rugpj. 30, p. 7.

Žmogaus būties ženklai: [apie Stasio Eidrigevičiaus ekslibrisus]. – Iliustr. – Portr. // Kultūros barai. – 1980, nr. 9, p. 43–45.

On the Untrodden Paths of Phantasy: [apie dailininką Stasį Eidrigevičių]. – Iliustr. – Portr. – Angl. // Bookbird. – Vienna. – 1980, nr. 3, p. 53–56.

„Auginusios ir sergėjusios lietuvių meną”: [recenzija]. – Rec. kn.: Lietuvių dailininkų organizacijos. 1900–1940 / Jonas Umbrasas, Eglė Kunčiuvienė. – Vilnius: Vaga, 1980 // Pergalė. – 1981, nr. 5, p. 172–174.

Mstislavas Dobužinskis ir lietuvių knygų grafika // Dailėtyra: straipsnių rinkinys / sud. Leonas Jasiulis. – Vilnius: Vaga, 1981. – P. 197–207.

Saviraiškos ieškant: [apie 1–ąją respublikinę piešinių parodą Vilniuje] // Pergalė. – 1981, nr. 6, p. 180–181.

Trijų dešimtmečių menas: [apie leidinį „XX a. lietuvių Dailės istorija. 1900–1940”. – T. 2] // Naujos knygos. – 1981, nr. 12, p. 27.

Литва, Латвия и Эстония в творческой биографии Мстислава Добужинского (1875–1957). – Iliustr. – Rus. // Искусство Прибалтики: статьи и исследования. – Таллин: Кунст, 1981. – Р. 167–178.

Erdvių sankryžose: [apie dailininką Antaną Kmieliauską]. – Iliustr. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1982, bal. 3, p. 9.

Grafika // XX a. lietuvių dailės istorija. 1900–1940. – T. 1. – Vilnius: Vaga, 1982. – P. 218–262.

Kaip atradimas: [apie Vytauto Valiaus kūrybos parodą]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1982, vas. 20, p. 8.

Knygos meno pirmoji: [apie Pabaltijo knygos meno trienalę]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1982, nr. 2, p. 4–10.

Laukta rodyklė: [recenzija]. – Rec. kn.: Lietuvos TSR dailė. 1940–1970: bibliografinė rodyklė / Laimė Lukošiūnienė, Živilė Manelienė. – Vilnius: Lietuvos TSR Respublikinė biblioteka, 1981 // Bibliotekų darbas. – 1982, nr. 3, p. 31.

Поколение иллюстраторов семидесятых: [о творчестве иллюстраторов Литвы]. – Iliustr. – Rus. // Детская литература. – 1982, nr. 3, р. 60–62.

Birute Žilytė: [apie grafikę]. – Iliustr. // Dailė. – 1983, kn. 24, p. 80–84.

Jos piešinių pasaulis // Ona Narbutienė. Konstancija Brundzaitė. – Vilnius: Vaga, 1983. – P. 108–111.

Kūryba sugrįžtantis: [apie JAV lietuvių dailininko Viktoro Petravičiaus grafikos parodą Vilniuje]. – Iliustr. // Gimtasis kraštas. – 1983, gruod. 1, p. 7.

Lietuvių dailė 1930–1940 m. – Iliustr. // XX a. lietuvių dailės istorija. 1900–1940. – T. 2. – Vilnius: Vaga, 1983. – P. 5–33.

Grafika. – Iliustr. // XX a. lietuvių dailės istorija. 1900–1940. – T. 2. – Vilnius: Vaga, 1983. – P. 230–354.

Ištikimas prigimčiai: [apie Viktoro Petravičiaus grafikos parodą Vilniuje, 1983 m. lapkr. 14 – gruod. 6] // Pergalė. – 1984, nr. 2, p. 185–186.

Nuolat ieškanti gyvybė: [apie dailininko Viktoro Petravičiaus grafiką]. – Portr. // Kultūros barai. – 1984, nr. 2, p. 17–19; Tas pat // Akiračiai. –1984, nr. 10, p. 10–11.

Vaikystės žemė: [apie knygų vaikams iliustruotoją Sigutę Valiuvienę]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1984, geg. 12, p. 3.

Žodis apie [Vytauto Kazimiero Jonyno] iliustracijas // Jaunojo Verterio kančios: romanas. – 2-as leid. / J. V. Getė. – Vilnius: Vaga, 1984. – P. 117–118.

Abėcėlė – mažiesiems dovanėlė: [apie lietuviškų elementorių meninį apipavidalinimą]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1985, nr. 1, p. 18–22.

Первые иллюстрации литовских детских книг. – Rus. // Книжное дело в Эстонии, Латвии и Литве в XIX веке. Научная конференция книговедов прибалтийских республик, (Ryga, 1985 m. spal. 15–17): [pranešimų tezės]. – Рига, 1985. – P. 66–68.

The Fine Arts and National Consciousness in Lithuania in the 19th Century (Vaizduojamasis menas ir nacionalinė savimonė Lietuvoje XIX amžiuje). – Angl. //Acta Universitatis Stockholmiensis – Studia Baltica Stockholmiensia 2: National Movements in the Baltic Countries during the 19th Century. 1985. – P. 405–411.

Įdomūs renginiai: [apie Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui ir Jonui Švažui paminėti skirtus vakarus] // Pergalė. – 1986, nr. 2, p. 185–186.

Kūrybos pilnatis: [apie dailininką Rimtautą Gibavičių]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1986, nr. 8, p. 29–33.

Kūrėjas ir pedagogas: [apie plakatisto Juozo Galkaus personalinę parodą]. – Iliustr. // Dailė. – 1986, nr. 26, p. 66–69.

Romantyzm grafiki R. Gibawicziusa. – Iliustr. – Lenk // Czerwony Sztandar.– 1986, bal. 15.

Вместе, но по–разному: [apie dailininkų šeimą – Algirdą Steponavičių, Birutę Zilytę, Dainą Steponavičiūtę]. – Iliustr. – Portr. – Rus. // Книга и искусство в СССР. – 1986, nr. 1 (48), p. 62–63.

Apibendrinimų linkme: [apie lietuvių liaudies raižinių parodą Vilniuje, 1986 m.] // Kultūros barai. – 1987, nr. l, p. 76–77.

Iliustracijų vaikams specifika ir tyrinėjimo aspektai. – Iliustr. // Dailėtyra. – Kn. 2 / sud. Leonas Jasiulis. – Vilnius: Vaga, 1987. – P. 234–248. – Santr. ir iliustr. sąrašas rusų k.

Šakotas talentas: [JAV lietuvių dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno 80–mečiui]. – Iliustr. – Portr. // Gimtasis kraštas. – 1987, kovo 19–25, p. 7.

Мстислав Добужинский и книжная графика Литвы. – Rus. // Федоровские чтения „Knygos istorija Lietuvoje” (Vilnius, 1982 m. spal. 4–5). – Москва: Наука, 1987. – P. 165–169.

Iliustracijų bienalė Bratislavoje: [1987 m. lapkritis]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1988, nr. l, p. 68–69.

Kas nuspalvino paveikslėlius: [apie Kajetono Nezabitauskio elementorių „Naujas mokslas skaitymo dėl mažų vaikų Žemaičių ir Lietuvos” (1824)]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1988, nr. 9, p. 48–50.

Vytautas Kazimieras Jonynas ir Lietuva // „Tėviškės” draugijos kalendorius. – Vilnius, 1988. – P. 97–99.

Čia toks keleivis: [apie dailininką Stasį Eidrigevičių]. – Iliustr. – Portr. // Krantai. – 1989, nr. 11, p. 4–8.

Giliai įmintos pėdos: [nekrologas Viktorui Petravičiui] // Literatūra ir menas. – 1989, rugs. 23, p. 15.

Mirė Viktoras Petravičius // Gimtasis kraštas. – 1989, rugs. 21–27, p. 7.

Realizmas dailėje: [ištr. iš „XX a. lietuvių dailės istorija. 1900–1940”. – T. 2. – Vilnius, 1983] // Lietuvių literatūros mokslo ir kritikos chrestomatija XI kl. / sud. Vytautas Galinis: [vadovėlis]. – Kaunas: Šviesa, 1989. – P. 73–74.

Tarp kūrybos ir amato: [apie liaudies dailininkę Juliją Karmazienę]. – Iliustr. // Gervėčiai: monografija / red. kolegija: Norbertas Vėlius ir kt. – Vilnius: Mintis, 1989. – P. 180–183. – Santr. rus., angl., vok.

Grafika // XX a. lietuvių dailės istorija. – T. 3. Lietuvių tarybinė dailė. 1940–1960. – Vilnius, 1990. – P. 35–49, 101–118, 247–305.

Visuomeninės sąlygos ir bendrieji dailės bruožai // XX a. lietuvių dailės istorija. – T. 3. Lietuvių tarybinė dailė. 1940–1960. – Vilnius, 1990. – P. 6–19.

Istorinės aplinkybės ir Dailės raidos ypatumai // XX a. lietuvių dailės istorija. – T. 3. Lietuvių tarybinė dailė. 1940–1960. – Vilnius, 1990. – P. 58–68.

Lietuvių išeivijos dailės apybraižos prospektas: [kvietimas bendradarbiauti rengiant išeivijos dailės istorijos apybraižą] // Aidai. – 1990, nr. 3, p. 247–248.

Paulius Galaunė: lietuvių kultūros puoselėtojas: [recenzija]. – Iliustr. – Portr. – Rec. kn.: Paulius Galaunė: monografija / Zita Žemaitytė. – Vilnius: Vaga, 1988 // Vakarinės naujienos. – 1990, vas. 9, p. 1, 6.

Pėdsakai kopose: [apie Nidos dailininkų koloniją]. – Iliustr. // Krantai. – 1990, nr. 10, p. 35–41.

Графика литовской эмиграции. – Rus. // Искусство и нация. Третья конференция искусствоведов балтийских республик, 1990, geg. 10—12: [tezės] / ats. red. Irena Vaišvilaitė. – Вильнюс, 1990. – P. 18–22.

Antroji dalis

Straipsniai, recenzijos, kolektyvinių darbų skyriai (1991-2012)
Algimantas Kezys: veikla dailės baruose ir Viktoro Petravičiaus monografija: [recenzija]. – Rec. kn.: The Art of Viktoras Petravičius / Algimantas Kezys. – Vol. 1. – Chicago: Galerija, 1991 // Naujasis židinys. – 1991, nr. 9, p. 58–59.

„Aš mažas akmenėlis dangaus pakrašty…”: [apie dailininko Algirdo Steponavičiaus iliustracijas Petro Cvirkos knygai „Nemuno šalies pasakos”]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1991, vas. 9, p. 3. – (Nacionalinės premijos laureatai).

Dekoratyvaus braižo menininkė: [apie JAV lietuvių dailininkės Ados Korsakaitės–Sutkuvienės iliustracijas]. – Iliustr. // Knygnešys. – 1991, nr. 11, p. 17–18.

Išvaryti į svetimą rojų: [apie išeivijos dailininkę Adą Korsakaitę–Sutkuvienę] // Kultūros barai. – 1991, nr. 12, p. 27–31.

Kaip atsirado meškiukas Rudnosiukas: [apie iliustracijas Vytės Nemunėlio knygai „Meškiukas Rudnosiukas”]. – Iliustr. // Etiudai. – 1991, nr. 1, p. 43–45.

Laiko ir erdvės kristalai: nespausdinto straipsnio tęsinys: [apie dailininką Vladislovą Žilių]. – Iliustr.–Portr. // Krantai. – 1991, nr. l, p. 54–59.

Lietuvių plakatas namie ir svetur: [apie lietuviškų plakatų parodą Madisone (JAV) ir plakatų leidybos situaciją Lietuvoje]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1991, kovo 16, p. 3.

Linijomis atkūręs poeziją: [apie dailininko Telesforo Valiaus iliustracijas]. – Iliustr. // Knygnešys. – 1991, nr. 6, p. 12–14.

Menas, gaivinęs lietuvių dvasią: [kalba Lietuvos grafikų darbų parodos atidaryme Lietuvių dailės muziejuje Lemonte (JAV)]. – Iliustr. // Draugas. – 1991, geg. 11, priedas „Mokslas, menas, literatūra”.

Mes – anapus vandenyno: [apie lietuvių dailininkų darbų parodas Amerikoje] // Literatūra ir menas. – 1991, liep. 27, p. 5.

Nuo Verterio iki Juzos: [apie Vytauto Kazimiero Jonyno iliustracijas]. – Iliustr. // Knygnešys. – 1991, nr. 8, p. 17–19.

Nutiestas knygą tiltas: [apie išeivijos dailininkų iliustruotų knygų ekspoziciją Pabaltijo knygos meno trienalėje Vilniuje]. – Iliustr. // Knygnešys. – 1991, nr. 3, p. 2–5.

Otis Tamašauskas: [apie lietuvių kilmės Kanados grafiką] // Krantai. – 1991, nr. 1, p. 60–61.

Pasišventęs lietuviškai spaudai: [apie išeivijos dailininko Vytauto Osvaldo Virkau apipavidalintas knygas]. – Iliustr. // Knygnešys. – 1991, nr. 10, p. 24–26.

Paulius Augius: [apie išeivijos dailininko iliustracijas]. – Iliustr. // Knygnešys. – 1991, nr. 5, p. 24–25.

Po istorijos skliautu: [apie grafiko Telesforo Valiaus iliustruotą Juozo Tysliavos poemą „Tawa nouson”]. – Iliustr. // Krantai. – 1991, nr. 11/12, p. 65.

Prancūziškos knygos ir… žemaitiškos klumpės: [apie Paryžiuje gyvenančio lietuvių dailininko Prano Gailiaus iliustracijas]. – Iliustr. // Knygnešys. – 1991, nr. 9, p. 27–29.

Romo Viesulo [Veselausko (1918–1986)] iliustracijos: [apie išeivijos grafiką]. – Iliustr. // Knygnešys. – 1991, nr. 12, p. 21–22.

Viktoro Petravičiaus (1906–1989) iliustracijos: [apie išeivijos dailininką]. – Iliustr. // Knygnešys. – 1991, nr. 4, p. 16–17.

Kajetono Nezabitauskio elementoriaus (1824) iliustracijos to meto kultūros kontekste // Nuo gotikos iki romantizmo: senoji Lietuvos dailė: straipsnių rinkinys / sud. Irena Vaišvilaitė. – Vilnius: Academia, 1992. – P. 183–191.

Liaudies pasakos iliustracija ir moralinių vaiko pradų ugdymas: [pranešimas Tarptautiniame seminare vaikų knygų iliustravimo klausimais (Bratislava, 1971 m.)] // Liaudies kūryba. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. – 1992. T. 3. P. 160–164.

Lietuviškos mandalos: [apie JAV lietuvių dailininkę Vandą Kanytę– Balukienę]. – Portr. // Kultūros barai. – 1992, nr. 9/10, p. 35–37.

Per pasaulį keliauja Stasys: [apie dailininko Stasio Eidrigevičiaus parodas užsienyje, 1991 m.]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1992, vas. 22, p. 8–9.

Portretinio ekslibriso kūrėja: [apie Čikagoje gyvenančią grafikę Henrietą Vepštienę]. – Iliustr. // Santara. – 1992, nr. 11, p. 20–23.

Spalvotos Audriaus Plioplio mintys: [apie išeivijos gydytoją ir dailininką] // Kultūros barai. – 1992, nr. 3, p. 29–33.

Vaiko paveikslas lietuvių vaikų knygų grafikoje // Žmogus ir aplinka XX a. Lietuvos dailėje: straipsnių rinkinys / [sud. Ingrida Korsakaitė]. – Vilnius: Academia, 1992.–P. 3–47.

Indėnų vasara: [apie išeivijos dailininką Vladislovą Žilių]. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 1993, vas. 19, p. 6.

Išeivijos dailininkų paroda Vilniuje: [1993, birželis]. – Iliustr. // Draugas. – 1993, spal. 9, priedas „Mokslas, menas, literatūra”.

Sakraliniai knygos ženklai: [apie Tarptautinę sakralinio ekslibriso bienalę Vilniuje]. – Iliustr. // Logos. – 1992/1993, nr. 5, p. 86–99.

Sielą atveriančios kaukės: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Portr. – Liet., lenk., angl. // Stasys Eidrigevičius. Retrospektywa. Retrospective. Retrospektyva: 1973–1993. – Warszawa: [s.n.], 1993. – P. 7–15.

Šventovė ir mugė po vienu stogu: [apie kultūros renginį „Didžioji Kunigaikštystė. Kūrybinės vaizdavimo tradicijos”, Varšuva, 1993, spal. 15–17] // Literatūra ir menas. – 1993, spal. 30, p. 5.

Vienatvės veidas: [apie dailininką Stasį Eidrigevičių]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1993, nr. 6, p. 17–22.

Litauische Buchgraphik im 20 Jahrhundert: [apie XX a. Lietuvos kny¬gų grafiką]. – Iliustr. –Vok. // Literarischc Bilderwelten des 20 Jahrhunderts: Wort und Bild als Medium zeitgenossischer Kulturen. Lander der Ostseeraumes. – Bad Homburg, 1993. – P. 210–221.

The Unity of Face and Mask: [apie dailininką Stasį Eidrigevičių]. – Iliustr. – Portr. – Angl. // Lithuania in the World. – Vol. 1. – 1993, nr. 1, p. 33–35.

Išeivijos dailininkų veidai: [recenzija]. – Rec. kn.: Lithuanian Artists in North America: Exhibitors in dailė 91’ 92’ 93 / Algimantas Kezys. – Chicago: Published by Galerija and by Ethnos, 1994 // Literatūra ir menas. – 1994, bal. 9, p. 8.

Krikščioniškos kultūros atsparos lietuvių išeivijos grafikoje. – Iliustr. // Naujasis židinys–Aidai. – 1994, nr. 6, p. 53–64.

Netektį apraudanti Romo Viesulo grafika. – Iliustr. – Portr. // Kultūros barai. – 1994, nr. 10, p. 19–25.

Vėl Žemaičių meškos sukviesti: [apie Pasaulio žemaičių Dailės parodą (Telšiai – Plungė, 1994 m. liepa)] // Draugas. – 1994, spal. 1, priedas „Mokslas, menas, literatūra”.

„From the Darkness i’ll emerge white…” (Iš tamsos aš baltas išeisiu): [apie dailininką Leonardą Gutauską]. – Iliustr. – Portr. – Angl. // Lithuania in the World. – Vol. 2. – 1994, nr.6, p. 42–47.

Apie kūrybą ir dailininkus: Rimtautas Gibavičius: mintys iš užrašų / parengė Ingrida Korsakaitė. – Iliustr. // Naujoji Romuva. – 1995, nr. 6/7, p. 29–30.

Iš žolynų daubos Žvirgždės slėnyje: [apie dailininkės Magdalenos Birutės Stankūnienės grafiką ir tapybą]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1995, nr. 3, p. 38–41.

Kaip Atvelykio dovanos: [dailininko Stasio Eidrigevičiaus spektaklio „Baltas elnias” (Varšuvos teatras „Studio”) gastrolės Vilniuje]. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 1995, bal. 14, p. 1, 9.

Sekėjas ar pradininkas: [recenzija]. – Rec. kn.: Čiurlionis: Painter and Composer: collected assays and notes, 1906–1989 / sud. Stasys Goštautas. – Vilnius: Vaga, 1994. – Iliustr. – Portr. // Naujasis židinys–Aidai. – 1995, nr. 9, p. 695–696; Tas pat. – Lenk. // Lithuania (Warszawa). – 1995, nr. 3, p. 104–107.

Senoji Lietuvos grafika: [recenzija]. – Rec. kn.: Senoji Lietuvos grafika (XVI–XIXa.) / sud. Vladas Gasiūnas. – Vilnius: Vaga, 1995 // Vakarinės naujienos. – 1995, liep. 12, p. 7.

Выставка, которая никогда не кончается: [apie grafiką Rimtautą Gibavičių]. – Iliustr. – Rus. // Вильнюс. – 1995, nr. 6, p. 89–103.

Ilgas kelias namolio: [apie išeivijos grafiko Romo Viesulo apžvalginę kūrybos parodą Vilniuje]. – Portr. // 7 meno dienos. – 1996, spal. 11, p. 1, 8.

Iliustruotų vaikų knygų leidyba tarpukario Lietuvoje // Menotyra. – Nr. 1. – Vilnius: Academia, 1996, p. 55–60. – Santr. angl.

Iš lietuviškų paveikslėlių knygų istorijos. 1900–1930. – Iliustr. // Knygotyra. – T. 23(30). – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1996, p. 37–47. – Santr. angl.

Kajetono Roko Nezabitauskio elementoriaus iliustracijos // Naujas mokslas skaitymo dėl mažų vaikų Žemaičių ir Lietuvos / Kajetonas Nezabitauskis: [fotografuotinis leidimas]. – Vilnius: Alma littera, 1996. – P. 69–78.

Lietuvių grafikos mokyklos tąsa egzilyje: Freiburgo [Vokietija] meno mokyklos 50–metį minint. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1996, nr. 1, p. 69–74. – Tęs. nr. 2, p. 67–72.

Lietuvių grafikos mokyklos tąsa išeivijoje. – Iliustr. // Lietuvos grafikos istorijos šimtmečiai / sud. Vidmantas Jankauskas. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996. – P. 181–208. – Santr. angl. – (Vilniaus Dailės akademijos darbai, 8).

Lietuvių išeivijos ir Lietuvos dailės integracija: [pranešimas AICA Lietuvos sekcijos seminare „Šiuolaikinės lietuvių dailės pokyčiai: institucinis aspektas”]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1996, birž. 1, p. 10–11.

Liksi dailės pavidaluose: [In memoriam Algirdui Steponavičiui (1927.01.12–1996.10.21)] // 7 meno dienos. – 1996, spal. 25, p. 7.

Linijos dalijimas: [apie Stasio Eidrigevičiaus piešinius – instaliaciją Šiuolaikinio meno centre]. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 1996; lapkr. 29, p. 9.

Mstislavo Dobužinskio ciklas „Senoji Lietuva” (ir jo vieta lietuvių išeivijos meniniame gyvenime). – Iliustr. // Draugas. – 1996, saus. 13, priedas „Mokslas, menas, literatūra”.

Pauliaus Augiaus „Pupos pasaka”: [apie dailininko iliustruotą paveikslėlių knygą]. – Iliustr. // Rubinaitis. – 1996, nr. 2, p. 13–14.

Viktoro Petravičiaus dievai ir karaliai. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1996, nr. 5, p. 19–24.

Illustrations des livres pour enfants: [apie Lietuvos vaikų knygų iliustracijas]. – Iliustr. – Pranc. // Les pays Baltes: Estonie, Letttonie, Lituanie. Journées culturelles à l’UNESCO. – 1996, geg. 17 – birž. 28, p. 37.

Charmed by the Spirit of Vilnius: [apie grafiką Rimtautą Gibavičių]. – Iliustr. – Angl. // Vilnius. – 1996, Winter, p. 88–97.

Didelis glėbys dangaus Naujiems Metams: [dailininko Algirdo Steponavičiaus atminimui]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1997, nr. 1, p. 22–25.

Judėjimo ir ramybės dermė: [apie grafiko Gerardo Slektavičiaus parodą Vilniuje]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1997, nr. 4, p. 39–41.

Lietuvių išeivijos ir Lietuvos dailės integracija // Lietuvos dailės kaita 1990–1996: institucinis aspektas: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Tarptautinė dailės kritikų asociacija, 1997. – P. 47–54. – Santr. angl.

Netekties vaizduotojas: [apie išeivijos dailininką Romą Viesulą] // Draugas. – 1997, lapkr. 22, priedas „Mokslas, menas, literatūra”.

Paskutinis arsininkas: [dailininkui Vytautui Kazimierui Jonynui atminti]. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 1997, gruod. 12, p. 8.

Children’s book illustrations in Pre–War Lithuania (Vaikų knygų iliustracijos prieškario Lietuvoje). – Angl. // Spectrum: studies in history of culture. – Vol 1. – 1997, p. 247–248.

Living for ever on the Walls of Vilnius: [apie dailininką Rimtautą Gibavičių]. – Iliustr. – Portr. – Angl. // Lithuanian weekly. – 1997, kovo 21– bal. 3, p. 11.

O pluralizmie w kulturze. – Portr. – Lenk. // Lithuania. – Warszawa. – 1997, nr. 3/4, p. 172–174.

Dvasios žemyno peizažai: [apie grafikę Birutę Stančikaitę]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1998, nr. 2, p. 34–36.

Iš pasakos gelmių // Viktoras Petravičius. Dvi lietuvių liaudies pasakos = Two Lithuanian fairy tales: [fotografuotinis leidimas]. – Liet., angl. – Vilnius: Baltos lankos, [1998].–P. 7–21.

Lietuvių išeivijos ir Lietuvos Dailės suartėjimas. – Iliustr. // Draugas. – 1998, saus. 31, priedas „Mokslas, menas, literatūra”.

Mstislavo Dobužinskio ciklas „Senoji Lietuva” ir jo vieta lietuvių išeivijos meniniame gyvenime // Tarptautinė konferencija „Mstislavas Dobužinskis ir Lietuva” / Rusų kultūros centras (Vilnius, 1995, gruod. 12–13). – Liet., rus. – Vilnius: UAB „Nacionalinių tyrimų centras”, 1998. – P. 33–42.

Mackovos Rudos atsiskyrėlis: [apie lenkų dailininką Andrzej Strumilo] // Kultūros barai. – 1998, nr. 7, p. 67–72.

Nidos dailininkų kolonija // Neringa. – Liet., vok., angl. / [sud. Danutė Mukienė, Vitalija Teresė Jonušienė]. – Vilnius: Žemaičių kultūros d–ja, 1998. – P. 36–45.

Nesibaigianti Eglės ir Žilvino byla: [apie Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus iliustracijas S. Nėries knygai „Eglė žalčių karalienė” // 7 meno dienos. – 1999, saus. 7, p. 12.

Primityvizmas ir jo apraiškos lietuvių grafikoje. – Iliustr. // Primityvumas mene: [straipsnių rinkinys] / sud. Teresė Jurkuvienė. – Vilnius: Gervelė, 1999. – P. 171–188.

Stebuklinių pasakų personažai vaikų knygų iliustracijose: slibinas ir ragana. – Iliustr. // Knygotyra. – T. 35. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999, p. 147–166. – Santr. angl.

Taurios sąsajos: [prisiminimai] // Norbertas Vėlius. – Vilnius: Mintis, 1999. – P. 143–148.

Visi mes gyvuojame šiandien: pirmųjų Tomo Manno festivalio dienų įspūdžiai [Nida]. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 1999, liep. 30, p. 8.

Elementorių iliustravimas ir apipavidalinimas. – Iliustr. // Lietuviški elementoriai / sud. Aurelija Rabačiauskaitė, Ingrida Korsakaitė. – Kaunas: Šviesa, 2000. – P. 104–137.

Ilgas grįžimo kelias: [apie parodą „Sugrįžusi išeivijos Dailė“ (Vilnius, 2000 m. kovas–rugsėjis) // Draugas. – 2000, bal. 8, priedas „Literatūra, menas, mokslas“.

Ratelio ritmu: [apie Birutės Pūkelevičiūtės knygas vaikams]. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2000, nr. 4, p. 3–7.

Žodžio ir vaizdo bendrystė // Žemaičių vestuvės / Paulius Augius: [iliustracijų ciklas pagal Motiejaus Valančiaus apysakos „Palangos Juzė“ ištrauką „Parėdka žemaičių“]. – Vilnius: Agora, 2000. – P. 81–88.

Lietuvių išeivijos grafika ir tautinis tapatumas: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo // Tautinio tapatumo ir tautinės kultūros problemos: [5–osios Pasaulio lituanistų bendrijos konf. medžiaga (Vilnius, 1999 m. liep. 1–2)]; Lietuviai ir lituanistika už Lietuvos ribų XX a.: [6–osios Pasaulio lituanistų bendrijos konf. medžiaga (Vilnius, 2000 m. liep. 1–2 d.)]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. – P. 225–245.

Kultūros paveldo rekonstruotojas: [apie dailininko Arvydo Každailio darbų parodą Vilniaus paveikslų galerijoje]. – Iliustr.] // 7 meno dienos. – 2001, lapkr. 16, p. 6.

Plačiai sklindanti kūryba: [apie grafiką, plakatistą Juozą Galkų]. – Iliustr. – Portr. // Žiemgala. – 2001, nr. 2, p. 30–32.

Sugrįžimas ir sugrįžimai: [apie išeivijos dailininkų kūrybą]. – Iliustr. – Nuotr. // Atgimusi Lietuva, 1990–2000 = Rebirth of Lithuania, 1990–2000 / sud. Stanislovas Balčiūnas. – Vilnius: Rimanto Šlajaus firma „Baltijos pranešimai“, 2001. – P. 294–303. – Gret. tekstas angl. Bendraaut.: Arvydas Matulionis.

Sieksnio Sprindžio vaiko ir „Mikimauzų“ imtynės: [apie 2000 m. išleistų vaikų knygų iliustracijas]. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2001, nr. 2, p. 5–9. „Šakneles man pagraužė, viršūnėlę palaužė…“: [In memoriam Albinai Makūnaitei (1926.04 01 – 2001.05.26)]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 2001, birž. 23, p. 1,6; Tas pat // Albina Makūnaitė: dramatinė dailės poetika / Juozas Algimantas Krikštopaitis. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. – P. 101–113.

„Ta knygelė vaikams labai patiko“: [apie Motiejaus Valančiaus „Vaikų knygelės” iliustracijas]. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2001, nr. 2, p. 15–19.

Albina Makūnaitė: [apie grafikę: straipsniai]. – Iliustr. – Aut.: Ingrida Korsakaitė, Birutė Demkutė // Logos. – 2002, nr. 29, p. 174–179. – Santr. angl.

Apie asmeninę Kosto Korsako biblioteką // Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 1940–2000. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002. – P. [177]–186.

Branginusi lietuvių raštiją: [bibliografės, knygotyrininkės Aurelijos Rabačiauskaitės atminimui (1924.05.29 – 2002.04.27)]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 2002, geg. 3, p. 15.

Į akių kalbėjimą įsiklausiusi: [grafikės Viktorijos Daniliauskaitės paroda [„Iš arti ir iš toli“] „Lietuvos aido“ galerijoje [Vilnius]. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2002, saus. 11, p. 1, 6.

Nidos kopų sukviesti: [apie Nidos dailininkų koloniją] // Šiek tiek ir šalies: esė apie Lietuvą ir Europą / sud. Paulius Subačius. – Vilnius: Inter No s, 2002. – P. 68–76; Tas pat. – Vok. – Der Ruf der Diinen von Nidden // Fortsetzung folgt: Essays liber Litauen und Europa. – Vilnius: Inter Nos, 2002. – P. 88–97.

Paveikslėlių knyga: žanro samprata ir ypatybės // Vaizdas ir pasakojimas / sud. Ieva Pleikienė. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. – P. 233– 250. – (Vilniaus dailės akademijos darbai, 27).

„Piešdamas einu gilyn į būtį…“: [recenzija]. – Iliustr. – Rec kn.: Algirdas Steponavičius. Paslaptingas būties švytėjimas: [albumas] / sud. Birutė Zilytė. — Vilnius: R. Paknio leidykla, 2002 // Naujoji Romuva. – 2002, nr. 4, p. 31–33.

Po istorijos skliautu // Tawa nouson: poema / Juozas Tysliava; iliustr. Telesforas Valius. – Vilnius: Baltos lankos, 2002. – P. 111–122.

Šimtaveidė vienatvė: [apie dailininko Stasio Eidrigevičiaus kūrybą] // Draugas. – 2002, bal. 13, priedas „Literatūra, menas, mokslas“.

Visiems dalinęs meilę // Širdies neatskiriamasis: monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose / sud. Onė Baliukonė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. – P. 412–416.

Vytauto Igno gyvybės medis: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Vytautas Ignas. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2001 // Dienovidis. – 2002, nr. 4, p. 50–51.

Ar mėgsta knygos skaityti?: [apie dailininko Kęstučio Kasparavičiaus iliustracijas]. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2003, nr. 2, p. 3–9. Arvydas Každailis: įkvėpimo žemė — praeitis. – Iliustr. // Dailė. – 2003, nr. 1 (41), p. 96–103.

Kai Pranas Domšaitis teptuką keisdavo į adatą: [apie tapytojo P. Domšaičio siuvinėjimus]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 2003, nr. 3, p. 73—74; Tas pat. – Iliustr. // Tapytojo Prano Domšaičio gyvenimo ir kūrybos erdvės / sud. Kristina Jokubavičienė. – Klaipėda: Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija, 2004. – P. 40–42, 92. – Santr. vok.

„Knygos grožį gali lemti vien juodos raidės baltame popieriuje“: [recenzija]. – Rec. kn.: Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Vladas Braziūnas. – Vilnius: UAB „Petro ofsetas”, 2003 // Literatūra ir menas. – 2003, spal. 24, p. 7.

Lietuvių išeivijos grafika ir tautinis tapatumas. – Iliustr. // Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003. – P. 19–82.

Naujai apie dailės gyvenimą XX a. I pusėje: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Modernizmo link: Dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje 1918–1940 / Jolita Mulevičiūtė. – Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio Dailės muziejus, 2001; Dailė ir valstybė: Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 / Giedrė Jankevičiūtė. – Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio Dailės muziejus, 2003; Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje / Laima Laučkaitė. – Vilnius: „Baltų lankų” leidyba, [2002] // Kultūros barai. – 2003, nr. 12, p. 82–88.

Susipažinkime: antrasis žurnalo „MUBA” numeris: [apie 1928 m. Juozo Tysliavos leistą tarptautinį iliustruotą literatūros ir meno žurnalą] // Naujasis židinys–Aidai. – 2003, nr. 7/8, p. 416.

Bibliniai Prano Domšaičio kūrybos motyvai: ištakos ir raiška. – Iliustr. // Tapytojo Prano Domšaičio gyvenimo ir kūrybos erdvės: [straipsnių rinkinys] / sud. Kristina Jokubavičienė. – Klaipėda: Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija, 2004. – P. 30–40. – Santr. vok.

2003 metų gražiausios: [apie 2003 m. išleistas meniškiausias vaikų knygas]. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2004, nr. 2, p. 10–14.

XXVII knygos mėgėjai ir lietuvių knygos menas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – [Т]. 3. – Kaunas: Vidmanto Staniulio knygynas, 2004. – P. 83–105.

Jutęs kosmoso begalybę: [in memoriam Vytautui Valiui]. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2004, spal. 8, p. 7.

Kas knygoje nesurašyta: Arūno Tarabildos grafika Lietuvos dailininkų sąjungoje // 7 meno dienos. – 2004, spal. 22, p. 8, 9.

Knyga apie Antano Tamošaičio gyvenimą ir kūiybą: [recenzija]. – Rec. kn. : Antanas Tamošaitis / Lijana Satavičiūtė–Natalevičienė. – Vilnius: Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 2003 // 7 meno dienos. – 2004, bal. 16, p. 6; Tas pat // Draugas. – 2004, bal. 17, priedas „Literatūra, menas, mokslas“.

Nastopka, Liudomiras. Iš rankraščio „Mano šeimos kronika“ / [parengė ir pratarmę parašė] Ingrida Korsakaitė. – Iliustr. // Krantai. – 2004, nr. 1, p. 10– 15.

Nykštuko įvaizdis lietuvių vaikų knygų iliustracijose. – Iliustr. // Knygotyra. – T. 42. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004, p. 168–181. – Santr. angl.

Plačiai sklindanti kūryba: [ištr. iš straipsnio apie grafiką, plakatistą Juozą Galkų]. — Iliustr. //Atsiminimai apie Joniškio gimnaziją. – [Kaunas: UAB „Arx Baltica“], 2004. – P. 202.

Vytautas Kazimieras Jonynas 1907–1997: [dailininko atminimui] // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: Vidmanto Staniulio knygynas, 2004. – [Т.] 3. – P. 204–205.

Der Ruf der Dūnen von Nidden (Nidos kopų sukviesti): [apie Nidos dailininkų koloniją]. – Vok. // Deutsche Nachrichten für Litauen (Vokiečių žinios Lietuvoje). –2004, Februar, p. 2.

Dailininkės meilė: [apie dailininkės Magdalenos Birutės Stankūnienės kūrybą]. – Portr. // Lietuvių balsas. – 2005, geg. 24, p. 8–9.

Plačiai sklindanti kūryba: [apie dailininką Juozą Galkų]. – Iliustr. // Juozas Galkus. Plakatas. Tapyba. Heraldika. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. – P. 9–29.

„Noriu, kad žmogaus viduje juoktųsi ir žaistų vaikas“: [įžanginis straipsnis dailininkės Sigutės Ach mobiliai kūrybos parodai]. – [2005 m. birž. 25].

Apie lietuviškų H. Ch. Anderseno pasakų leidinių iliustracijas. – Iliustr. // Hansas Christianas Andersenas ir Lietuva: straipsnių rinkinys / sud. Kęstutis Urba. – Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius, 2006. – P. 70–78.

Jonas Kuzminskis: sugrįžęs po 60 metų: [apie J. Kuzminskio iliustracijas Kazio Borutos knygai „Baltaragio malūnas“]. – Iliustr. // Dailė. – 2006, nr. 2(48), p. 122–123.

Vertinamieji požiūriai: [Ingrida Korsakaitė apie grafikę Albiną Makūnaitę] //Albina Makūnaitė: dramatinė dailės poetika / Juozas Algimantas Krikštopaitis. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. – P. 101–113.

Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Akistatos: Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose: monografija / Rasa Andriušytė–Žukienė. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007 // Literatūra ir menas. – 2007, gruod. 21, p. 9.

Vytautas Kazimieras Jonynas: tarp savų ir svetimų: [recenzija]. – Rec. kn.: Akistatos: Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose: monografija / Rasa Andriušytė–Žukienė. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007 // Draugas. – 2007, gruod. 29, priedas „Menas, literatūra, mokslas“.

Ratelio ritmu: [Birutės Pūkelevičiūtės knygos vaikams] // Draugas. – 2007, spal. 6, priedas „Menas, literatūra, mokslas“.

Skaitau, vadinasi, esu: [apie Vilniaus knygų mugę ir Birutės Pūkelevičiūtės knygą vaikams „Skraidantis paršiukas“] // Draugas. – 2008, bal. 5, priedas „Menas, literatūra, mokslas“.

Gimtinės meilės įkvėpta grafika: Pauliui Augiui – 100 / Ingrida Korsakaitė // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2009, rugs. 5, p. 4.

Sėjusi meilę: Zita Žemaitytė: 1923 07 26 – 2009 05 18 / Ingrida Korsakaitė // Literatūra ir menas. – 2009, geg. 29, p. 18.

Literatūra apie vaikų knygų iliustracijas: chronologinis bibliografinis sąrašas (1937–2008 m.) / sudarė Ingrida Korsakaitė, Vida Narščiuvienė, // Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai: bibibliografinis žodynas / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vaikų literatūros centras; [sudarytoja Vida Narščiuvienė; spec. redaktorius Osvaldas Janonis]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, p. 506–533.

Pratarmė / Ingrida Korsakaitė // Grafika šiuolaikinių menų kryžkelėje: straipsnių rinkinys / [sudarytoja Ramutė Rachlevičiūtė]. – Vilnius : Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija, [2010], p. 7–14.

[Atsiminimai apie Elvyrą Kairiūkštytę] / Ingrida Korsakaitė // Deginantis gyvenimo artumas: Elvyra Kairiūkštytė, 1950–2006 / [sudarė Ksenija Jaroševaitė, Kristina Kleponytė, Regina Norvaišienė, Ramutė Rachlevičiūtė]. Vilnius: Tyto alba, 2010, p. 134–135.

Lietuvai – tėvų žemei / Ingrida Korsakaitė // Magdalena Birutė Stankūnė-Stankūnienė: žiedais kaišytu nostalgijos keliu / [sudarytoja Vida Mažrimienė]. Vilnius: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2010, p. 44–45.

Atsisveikinant su Kaziu Varneliu: [dailininkas, kolekcininkas, bibliofilas, 1917–2010: nekrologas] / Ingrida Korsakaitė // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2010, lapkr. 13, p. 7.

Trumpa „Angelo rūbo“ istorija / Ingrida Korsakaitė // Angelo rūbas: [esė] / Jurga Ivanauskaitė, Vilnius: Tyto alba, 2011, p. 297–299.

Vladislovas Žilius: „Koks puikus instrumentas – paprastas pieštukas“ / Ingrida Korsakaitė, Rimantas Dichavičius // Literatūra ir menas. – 2012, Nr. 26 (birž. 29), p. 20.


Katalogai
Lietuvių grafikos paroda
: katalogas: [įžanginis straipsnis]. – Vilnius, 1964. – P. 5–9, 41–47.

Elenos Jakutytės grafikos darbų paroda: [katalogo pratarmė]. – [Vilnius], 1965. – 1 lankstinys (4 p.).

Jonas Kuzminskis: parodos katalogas: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Portr. – Vilnius: Lietuvos TSR Dailės muziejus, 1966. – P. 9–12.

Antanas Kučas: parodos katalogas: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Vilnius: Vaga, 1969. – P. 7–8, 23–24. – Lygiagr. tekstas rus.

Die Graphik aus der Litauischen SSR: Staadiche Museen zu Berlin. Kupferstichkabinett und Sammlung der Zeichnungen Gastausstellung aus Vilnius, Mai, 1973 im Alten Museum: [lietuvių grafikos parodos Berlyne katalogas] / [pratarmę parašė] Ingrida Korsakaitė. – Berlin: Staatlichen Museen zu Berlin, 1973. – [44] p.: iliustr. – Bendraaut.: Liudvika Ramanauskaitė, Eduardas Astramskas.

Die Litauische Graphik: [lietuvių grafikos parodos Vakarų Berlyne katalogas: įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Vok. // Litauische Graphik im SFB-Fernsehzentrum. Eine Ausstellung aus der UdSSR (vom 4.5–1.6.1973). – Berlin: Presse–und Informationsstelle des SFB, 1973. – P. 5–6.

Jonas Kuzminskis: parodos katalogas: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Portr. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1976. – P. 2–7. – Gret. tekstas rus.

Aldona Skirutytė: parodos katalogas: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Portr. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1977. – P. 3–11. – Gret. tekstas rus.

Alfonsas Čepauskas: mažoji grafika: [katalogo pratarmė]. – Vilnius, 1980. – P. 2–5.

Irena Trečiokaitė–Žebenkienė: ekslibrisų paroda: [katalogas]: [įžanginis straipsnis] – Vilnius, 1982. – P. 2–3.

Juozas Galkus: plakatų paroda: [katalogas]: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Portr. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1982. – P. 3–11. – Gret. tekstas rus.

Aspazija Surgailienė: estampai, knygų iliustracijos: parodos katalogas: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Portr. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1983. P. 4–7. – Gret. tekstas rus.

Valentinos Pigagienės rankdarbių paroda: katalogas: [įžanginis straipsnis] . – Vilnius, 1983. – 1 lankst. [4] p.

Viktoras Petravičius: parodos katalogas: [įžanginis straipsnis]. – Vilnius: Meno darbuotojų rūmai, 1983. – 1 lap., sulankst. į [8] p.

Arūnas Tarabilda: grafikos parodos katalogas: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Portr. – Vilnius: Lietuvos TSR Dailės fondas, 1984. – P. 2.

Ada Skliutauskaitė: parodos katalogas: [įžanginis straipsnis]. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės fondas, 1988. – 1 lankst. [8] p.: iliustr., portr.

Lietuvių iliustracija šiandien. – Iliustr. – Liet., angl., ital. // Mostra del‘illustrazione Lituana contemporanea (1989 m. lapkr. 11–gruod. 23): [katalogas]. Sármede, 1989. – P. 11–13.

Vladislovas Žilius (JAV). Tapyba, darbai ant popieriaus: [parodos „Vartų“ galerijoje(1993 m. vas. 17–kovo 7) katalogo pratarmė]. – Vilnius, 1993. – 7 p.: iliustr.

Aš visad kelyje…: [Prano Domšaičio parodos Lemonte (JAV), (1994 m. spal. 22–lapkr. 27), katalogo įvadas]. – Lemont: Lietuvių dailės muziejus, 1994. – P. 1–3.

Vaizdinis Prano Domšaičio dienoraštis: [parodos Lemonte (JAV), (1995 m. lapkr. 17–gruod. 3), katalogo įžanginis straipsnis] // Pranas Domšaitis. – Lemont: Lietuvių dailės muziejus, 1995. – P. 1–2,4–5; Tas pat. – Iliustr. // Draugas. – 1995, lapkr. 11, priedas „Mokslas, menas, literatūra“.

Juozo Galkaus plakatų paroda: [parodos Vilniaus dailės akademijos galerijoje (1995 m. lapkritis): katalogas]. – Iliustr. – Vilnius: [s.n.], 1995. – 1 lankst. [6] p.; Tas pat // [parodos Palangos m. bibliotekoje (2001 m. rugsėjis) katalogas]; Tas pat // [parodos Šiaulių universiteto galerijoje (2002 m. lapkritis) katalogas].

Rimtautas Vincentas Gibavičius (1935–1993). Pradžia: [parodos galerijoje „Langas“ (1996 m. bal. 30–geg. 14) katalogo pratarmė]. – Vilnius, 1996.

Grafikos ir poezijos sąskambiai: [septintojo–aštuntojo dešimtmečių poezijos iliustracijos Lietuvoje]. – Iliustr. // VI knygos meno trienalė Vilnius’97: [katalogas] / sud. Erika Grigoravičienė. – Vilnius: Solidarity, 1997. – P. 53–70. – Gret. tekstas liet., angl.; Tas pat // 7 meno dienos. – 1997, saus. 17, p. 1, 8–9.

Knygos menui atsidavęs: [Alfonso Žviliaus linoraižinių parodos (1997 birž. 14 – rugs. 7) Lemonte (JAV) katalogo pratarmė]. – Čikaga, 1997. – P. 2,4; Tas pat // Draugas. – 1997, birž. 7, priedas „Mokslas, menas, literatūra“.

Žydinčios žemės dukra: [Magdalenos Birutės Stankūnienės batikos parodos „Tolimažemė” (1997 m. spal. 18–lapkr. 9 d.) Lemonte (JAV) katalogo pratarmė]. – Liet., angl. – Lemont: Lietuvių dailės muziejus, 1997. – 1 lap. (sulankst. į 6 p).: iliustr., portr.; Tas pat. – Iliustr. // Draugas. – 1997, spal. 18, priedas „Mokslas, menas, literatūra“.

Netekties dainius: [dailininko Romo Viesulo grafikos parodos (1997 m. lapkr. 26–1998 m. saus. 11) Lemonte (JAV) katalogo pratarmė]. – Iliustr. – Liet., angl. – Lemontas: Lietuvių dailės muziejus, [1998]. – P. 1–2, 6–7.

Art books in Lithuania: [katalogas] / [sud. ir pratarmę parašė] Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Sapnų sala, [2002]. – 43 [1] p.: iliustr. – Angl. – (Lietuvos leidėjų asociacija).

Stasio metamorfozės: [S. Eidrigevičiaus plakatų, saugomų Lietuvos nacionaliniame muziejuje, katalogas: įžanginis straipsnis]. – Iliustr. – Portr. // Stasys Eidrigevičius. Plakatai / Posters / parengė] Diana Streikuvienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002. – P. 6–10. – Gret. tekstas angl. Leidinyje taip pat Juozo Galkaus straipsnis.

Dovana iš Čikagos: [įžanginis žodis] // Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė: Lietuvai dovanotų kūrinių katalogas. – Biržų krašto muziejus „Sėla“, 2004. – P. 5–6.

Art books in Lithuania: [katalogas] / [sud. ir pratarmę parašė] Ingrida Korsakaitė. – Vilnius: Sapnų sala, 2005. – 43 p.: iliustr. – Angl.– (Lietuvos leidėjų asociacija).

Architektūros psichologas ir poetas. – Iliustr. – Portr. // Senoji Lietuva. Mstislavas Dobužinskis. 1875–1957: [katalogas] / sud. Romualdas Budrys; [parengė Giedra Urmonaitė]. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007. – P. 21–27. – Gret. tekstas liet., angl. Leidinyje taip pat R. Budrio ir kt. straipsniai.

Vladislovas Žilius. Savitos kūrybos atodangos. – Iliustr. – Portr. // Atodangos ir švytėjimai: grafika, tapyba, medžio darbai: [albumas] / Vladislovas Žilius; sud. Simona Makselienė; Vilnius: [Meno rinkos agentūra], 2013. – P. 7–16. – 155, [3] p. : iliustr., portr.

Paslaptingas būties švytėjimas: [dailės albumas] / Birutė Žilytė; Vilnius : R. Paknio leidykla, [2014].


Pokalbiai, pasisakymai
Dailės kritika šiandien: [pokalbis apie dailės kritiką] // Kultūros barai. – 1981, nr. 4, p. 9–14. – Su Ingridos Korsakaitės, Krescencijaus Stoškaus, Leonardo Tuleikio, Nijolės Tumėnienės ir kt. pasisakymais. Pirmoji – sėkminga: dar kartą apie Pabaltijo knygos meno trienalę: [pasi¬sakymai]. – Iliustr. // Naujos knygos. – 1982, nr. 3, p. 28–37. – Su Ingridos Korsakaitės, Irenos Geniušienės, Vinco Aurylos ir kt. pasisakymais.

Kokią turėsime kultūros istoriją: [pokalbis apie naujausius leidinius iš įvairių kultūros ir meno šakų istorijos] / // Kultūros barai. – 1983, nr. 3, p. 18–23. – Su Ingridos Korsakaitės, Ingės Lukšaitės, Vytauto Landsbergio, Romualdo Ozolo ir kt. pasisakymais.

Didžiuliame vaikystės žemyne: [pokalbis apie vaikų knygų iliustracijas] / parengė Aldona Dapkutė ir Danutė Zovienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1984, rugs. 8, p. 8–9, 14. – Su Ingridos Korsakaitės, Broniaus Leonavičiaus, Irenos Geniušienės ir kt. pasisakymais.

„Kada dailininkas keliauja kartu su rašytoju“. (Iš interviu ir laiškų): [pokalbis su dailininku Vytautu Kazimieru Jonynu]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1984, gruod. 8, p. 6.

Bijau nuobodumo: [pokalbis su dailininku Rimtautu Gibavičiumi]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1985, spal. 26, p. 9.

Epochos tragizmo matmenys: [apie 1940–1960 m. lietuvių dailės istoriją: [pasisakymai / parengė] Laima Kanopkienė // Kultūros barai. – 1989, nr. 11, p. 18–23. – Su Ingridos Korsakaitės, Irenos Kostkevičiūtės, Irenos Vaišvilaitės, Egidijaus Aleksandravičiaus ir kt. pasisakymais.

„Esu saulės vaikas“: [pokalbis su išeivijos dailininke Magdalena Birute Stankūniene] // Literatūra ir menas. – 1990, spal. 13, p. 6.

Шважас, Алгимантас. Это подлинная эпопея: [apie grafiką Viktorą Petravičių su reprodukcijomis ir pasisakymais]. – Rus. // Вильнюс. – 1991, nr. 4, p. 94–99. – Su Ingridos Korsakaitės, Jurgio Tornau, Algimanto Kezio ir kt. pasisakymais.

Lietuvių išeivijos dailės apybraižos prospekto reikalu: [pokalbis su prospekto vadove dailėtyrininke Ingrida Korsakaite / kalbėjosi] Algimantas Kezys. – Portr. // Draugas. – 1991, rugs. 21, priedas „Mokslas, menas, literatūra“.

Ar tikrai karalius nuogas?: [pokalbis su Paryžiuje gyvenančiu dailininku Zibuntu Mikšiu] / užrašė] Ingrida Korsakaitė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1993, nr. 1, p. 38–40.

AICA [Tarptautinės dailės kritikų asociacijos] kritikai apie „Lietuvos dailę’95“: [pasisakymai] // Literatūra ir menas. – 1995, rugs. 23, p. 12–13. – Su Ingridos Korsakaitės, Laimos Laučkaitės, Laimos Jablonskienės, Elonos Lubytės, Kęstučio Kuizino pasisakymais.

Korsakaitė, Ingrida. – Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje 2002. – Kaunas: Neolitas, 2002. – P. 336; Tas pat // Kas yra kas Lietuvoje 2000. – P. 351.

Korsakaitė, Ingrida. – Nuotr. – Angl. // Who Is Who in Lithuania 2002. Kaunas: Neolitas, 2002. – P. 234; Tas pat // Who Is Who in Lithuania 2000. – P. 236.

Korsakaitė, Ingrida. – Angl. // Who Is Who. Lithuania’s Achievements 2006. – P. 366; Tas pat // Who Is Who. Lithuania’s Achievements 2004. – P. 418.

Ingrida Korsakaitė: [bibliografija] // Lietuvos dailės istorikų draugija: bibliografija, 1995–2004. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. – P. 88–93.

Mergaitė iš mamos knygos viršelio: dailėtyrininkė Ingrida Korsakaitė atsako į Almos Valantinienės klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2005, nr. 4, p. 23– 28.

Korsakaitė, Ingrida. – Nuotr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – T. 10. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. – P. 628.

Korsakaitė, Ingrida. – Nuotr. // Kas yra kas. Lietuvos moterys. – Kaunas: Neolitas, 2007.–P. 231.

Korsakaitė, Ingrida. – Nuotr. // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2008. – Kaunas: Neolitas, 2008. – P. 756; Tas pat // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2006. – P. 683; Tas pat // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2004. – P. 666.

Ingrida Korsakaitė: „Jurgai dausose ramu“: [pokalbis su menotyrininke, rašytojos J. Ivanauskaitės mama / užrašė] Snieguolė Dovidavičienė // Moters savaitė. – 2008, Nr. 42 (spal. 28 – lapkr. 3), p. 8–11.

Už atvirumą pasauliui : [pokalbis su dailėtyrininke I. Korsakaite apie jos dukrą rašytoją J. Ivanauskaitę / kalbėjosi] Rimantas Zagrebajev // Tiesa UK. – 2010, lapkr. 11–17, p. 8–9.

Apie ką kalba Jurgos Ivanauskaitės angelai: [pokalbis su menotyrininke I. Korsakaite apie dukrą rašytoją, dailininkę J. Ivanauskaitę / kalbėjosi] Giedrė Milkevičiūtė // Respublika. – 2011, lapkr. 12, priedas „Julius/Brigita“, p. 3.

О чем говорит ангелы Юрги Иванаускайте: [беседа с искусствоведом И. Корсакайте о дочери писательнице Ю. Иванаускайте / беседовала] Гедре Милькявичюте // Республика. – 2011, 18 нояб., p. 11.

Dėl Antano Gudaičio testamentinės valios vykdymo: [viešas laiškas] Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui // Literatūra ir menas. – 2012, Nr. 23 (birž. 8), p. 17.

Ingrida Korsakaitė: CV / Bibliografija. – Nuotr. – Angl. // Prieiga per internetą.

Bibliografiją sudarė Ona Kaladienė, 2009–2014 m. publikacijas surinko Gabija Surdokaitė-Vitienė.