• English

Giedrė Mickūnaitė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Europos ir Lietuvos viduramžių ir naujųjų laikų dailė ir kultūra; atminties kultūra, rašytiniai dailės istorijos šaltiniai

Monografijos
Making a Great Ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania. Budapest, New York: Central European University Press, 2006.

Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis. Vilnius: VDA leidykla, 2008.


Moksliniai straipsniai

„Vaizdiniai ir žodiniai bizantinės tapybos registrai. Trakų bažnyčios atvejis“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 90: Po Trakų Dievo Motinos karūna, sud. Mindaugas Paknys, Vilnius: VDA leidykla, 2018, p. 49–70. 

„Our foreign traitors and redeemers: remembering Jagiellonians in Lithuania”, in: Remembering the Jagiellonians, sud. Natalia Nowakowska, [ser.] Remembering the Medieval and Early Modern Worlds, London: Routledge, 2018, p. 28–48.

„United in blood, divided by faith: Elena Ivanovna and Aleksander Jagiellonczyk“, in: Frictions and Failures. Cultural Encounters in Crisis, sud. Almut Bues, [ser.] Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien 34, Wiesbaden: Harrassowitz, 2017, p. 181–200.

Алег Дзярновіч, Гедра Міцкунайтэ, „Сценапіс Крэўскага замка: выяўленне і культурны кантэкст помінка манументальнага жывапісу“, in: Беларускі гістарычны часопіс, 2017, Nr. 4, p. 5–16, sp.il. p. 1–4.

„Trakų bizantinė tapyba ir antroji pietų slavų įtakos banga“, in: Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: LKTI, 2016, p. 8–41.

„Tikrumo link: Trakų Dievo Motinos paveikslo pri(si)taikymas Naujiesiems laikams“, in: Dailės istorijos studijos, t. 6, Vaizdo kontrolė, sud. Erika Grigoravičienė, Vilnius: LKTI, 2014, p. 10–33.

„Imagining the Real: Material Evidence and Participatory Past in Nineteenth-Century Lithuania”, in: Manufacturing a Past for the Present, t. 2: Forgery and Authenticity in Medievalists Texts and Objects in Nineteenth-Century Europe, sud. János M. Bak, Patrick Geary ir Gábor Klaniczay, [ser.] National Cultivation of Culture, Leiden: Brill, 2014, p. 267–286.

„Motinos atvaizdas ir „graikiškos“ tapybos tradicija Trakų parapinėje bažnyčioje”, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 69: Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida,  sud. Tojana Račiūnaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2013, p. 47–64.

„The Gaze of Power, the Act of Obedience: Interpreting Byzantine Wall Paintings in Trakai, Lithuania”, in: Images and Objects in Ritual Practices in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe, sud. Krista Kodres ir Anu Mänd, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 105–121.

„Graeca in Europe’s Catholic East. Representation, Imagination and Tradition: A Case Study of the Parish Church of Trakai in Lithuania”, in:Visions, sud. Marina Viscelja-Matijašić, 2013, Nr. 6, p. 141–154.

„Bažnyčia ir pilis XV amžiaus Trakų miestovaizdyje: bizantinės sienų tapybos ir bažnyčios architektūros interpretacija”, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 65–66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai, sud. Jolita Liškevičienė, Gabija Surdokaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2012, p. 93–106.

„Cultures of Interruptions. Art History in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania (kartu su Krista Kodres ir Stella Pelše)”, in: Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks, sud. Matthew Rampley ir kt, ser. Brill’s Studies on Art, Art History, and Intellectual History 212/4, Leiden: Brill, 2012, p. 249–274.

„Greek“ Paintings in the Parish Church of Trakai: Picturing Belief and Spreading Faith in Late Medieval Lithuania. Tyrnovska knižova škola. T. 9. Tyrnovo i idejata za christijanskija universalizm XII–XV vek. Veliko Tyrnovo: Universitetsko izdatelstvo „Sv. sv. Kiril i Metodij“, 2011. P. 659–678.

Wielki książę Witold. Wizerunek władcy. Krakowskie pismo kresowe, 2011. Nr. 3. Między Polską i Litwą. P. 37–65.

Trakų parapinės bažnyčios restauravimas: atradimai, praradimai, vertinimai. Atrasti Vilnių. Skiriama Vlado Drėmos 100-mečiui. Sud. Giedrė Jankevičiūtė. Vilnius: VDA leidykla, 2010. P. 242–251.

Maniera Graeca in Europe’s Catholic East: Byzantine Paintings in the Parish Church of Trakai, Lithuania. Ikonotheca. 2009. T. 22. East Meets West: at the Crossroads of Early Modern Europe. Sud. Grażyna Jurkowlaniec and Jeannie J. Łabno. P. 41–53.

Disguised Nationhood: Imagined Middle Ages in the Arts of the Soviet Lithuania. Gebrauch und Missbrauch des Mitelalters, 19.–21. Jahrhundert. Uses and Abuses of the Middle Ages: 19th–21st Century. Usages et Mésusages du Moyen Age du XIXe au XXI siècle. Sud. János M. Bak, Jörg Barnut, Pierre Monnet ir Bernard Schneidmüller bendradarbiaujant su Nicola Kartaus ir Katarina Lichtenberger, ser. Mittelalter Studien 17. München: Wilhelm Fink, 2009. P. 313–323. Sp. Il. 30–34. P. 357–359.

Didžiojo kunigaikščio medžioklė: pasakojimas, vaizdas, alegorijos. Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 55. Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai. Sud. Algė Andriulytė ir Rasa Butvilaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 7–22.

Freska ‘Nukryžiuotasis su Švč. Mergele Marija ir šv. evangelistu Jonu’ Vilniaus katedros kriptoje: kas, kaip, kam, kodėl?”. Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje. Sud. Gabija Surdokaitė ir Liudas Jovaiša. Vilnius: KFMI, 2008. P. 128–140.

The Crucifixion from the Vilnius Cathedral: Integration of Faith and Translation of Skill. Art and the Church: Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th–18th Centuries. Kunst und Kirche: Kirkliche Kunst und Architectur in der baltischen Region im 13. –18 Jahrhundert. Sud. Krista Kodres ir Merike Kurisoo. Tallin: Eesti Kunstakademia, 2008. P. 57–67.

The Merging of Orthodox and Catholic Artistic Traditions in the Painting of the Grand Duchy of Lithuania (Two Case Studies). Litauen und Ruthenien. Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.–18. Jahrhundert). Lithuania and Ruthenia. Studies of a Transcultural Communication Zone (15th–18th Centuries). Red. Stefan Rohdewald, David Frick, Stefan Wiederkehr. Forshungen zur osteuropäischen Geschichte, Wiesbaden: Harassowitz Verlag, 2007. P. 350–364.

Dailėtyra Vilniaus dailės akademijoje, 1985–2005. Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006. Lietuvos dailės istorikų draugijos mokslinis-informacinis leidinys. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 27–31.

Making Local Global and the Other Way Around: Art Historical Research in Lithuania. Acta Historiae Artium Balticae. 2005. T. 1. Artistic Identity. P. 14–25.

Medievalism in Early-Modern Art of the Grand Duchy of Lithuania. Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum. Homburger Gespräch 2003. Heft 20. 2005. P. 89–109.


Vadovėliai, metodinė literatūra
Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos. Vadovėlis. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 496.

Viljamas Durandientis. „Apeigynas“, „Bychovieco kronika“, „Montekasino vienuolyno kronika“, „Motiejus Strijkovskis. Apie garbingus lietuvių, žemaičių ir rusėnų tautos pradžią, kilmę, narsą, karžygiškus ir vidaus reikalus“, „Jonas Geometras. Muzikui“, „Bocaccio. Dekameronas: Dailininkas Džotas ir eseras Forezė da Rabata“, „Manuelis Filas. Epigramos Šaltinio Dievo Motinai ir jos atvaizdams“, „Vienuolio atsiskyrėlio Moscho pokalbis“, „Vladislovo Vazos privilegija Vilniaus žydams statyti mūrinę sinagogą“. Šaltinių tipų pristatymas: „Kronika, metraštis“, „Dokumentai“. Dailės istorijos šaltiniai. Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija. Sud. Giedrė Jankevičiūtė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 270–272. P. 428–429. P. 439–440. P. 444–448. P. 492–493. P. 495–498. P. 545–553. P. 602–604. P. 711–712. P. 431–437. P. 633–634.


Moksliniai katalogai
Synagogues in Lithuania. A Catalogue. Sud. Aliza Cohen-Mushlin, Sergey Kravtsov, Vladimir Levin, Giedrė Mickūnaitė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė. T. 2. Vilnius: VDA leidykla, 2010–2012. P.  336. P. 472.


Recenzijos
Patronat artystyczny Jagiellonów, ed. Marek Walczak and Piotr Węcowski, Cracow: Societas Vistulana, 2015, 420 pp., Studia Jagiellonica, vol. 1“, in: Kwartalnik Historyczny, 2018, t. 125, Nr. 2, p. 166–172.

„Regos puota žodžiais“ [Jolitos Mulevičiūtės monografijos Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914 recenzija]. Knygų aidai. 2013. Nr. 4. P. 38–42.

Prarasti, kad atrastum? [parodos „Lukiškių Dievo Motina: Kas būtų atvilgytos sudiržusios širdys“ Bažnytinio paveldo muziejuje recenzija]. 7 meno dienos. Nr. 14 (2013-04-05). P. 6–7.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Synagogues in Lithuania. A Catalogue. Sud. Aliza Cohen-Mushlin, Sergey Kravtsov, Vladimir Levin, Giedrė Mickūnaitė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė. T. 2. Vilnius: VDA leidykla, 2010–2012. P.  336. P. 472.

Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos. Vadovėlis. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 496.

Kuriantis protas brangesnis nei turtai… Skiriama Marijai Matušakaitei. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: LDID ir VDA leidykla, 2009. P. 232.

Vilnius. Baroko miestas. Sudarytoja ir tekstų autorė Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2006.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Das Bild der Muttergottes in Wilna. Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Eds. Joachim Bahlcke, Stefan Rohdewald ir Thomas Wünsch. Berlin: Akademie Verlag, 2013. P. 377–383.


Populiarūs straipsniai
Valdovas – tautos legenda: Vytautas ir didžiojo kunigaikščio dvaras. Lietuvos valdovai. Sud. Nelė Asadauskienė. Kaunas: Šviesa, 2010. P. 48–71.

Trakų parapinė Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia. Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009. P. 147–152.

Written, Told, Painted, Carved: Medieval and Modern Images of Vytautas, Grand Duke of Lithuania. Speculum of Old Lithuania. 2009. Nr. 2. P. 18–31.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
„Gediminas“, „Kaunas“, „Lithuania“, „Lithuanian Metrica“, „Lithuanian Statutes“, „Mindaugas“, „Trakai“, „Vilnius“. Oxford Dictionary of the Middle Ages. Sud. Robert E. Bjork. Oxford: Oxford University Press, 2010. T. 2. P. 687–688. T. 3. P. 921, P. 1024–1025, P. 1145. T. 4. P. 1647. P. 1701.


Smulkioji spauda
Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas šitiek metų stebuklingai stovi. Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013. P. 40. ISBN 978-609-95148-9-5.