• English

Giedrė Mickūnaitė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Europos ir Lietuvos viduramžių ir naujųjų laikų dailė ir kultūra; rašytiniai dailės istorijos šaltiniai, dailėtyros teorijos, atminties kultūra

Monografijos

Maniera Greca in Europe’s Catholic East: On Identities of Images in Lithuania and Poland (1380s – 1720s), Central European Medieval Studies, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023. DOI: 10.5117/9789462982666

Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis. Vilnius: VDA leidykla, 2008.

Making a Great Ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania. Budapest, New York: Central European University Press, 2006.


Moksliniai straipsniai

„Renesanso keliai, ženklai ir veidai Drūkšių altoriniame paveiksle „Išminčių pagarbinimas“, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 110/111, Vaizdas ir daiktas: ištakos, funkcijos, pėdsakai, sud. Giedrė Mickūnaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2023, p. 300–332; DOI: 10.37522/aaav.110-111.2023.177

Олег Дзярнович, Гедре Мицкунайте, „Стенопись Кревского замка XIV века и ее историко-художественный контекст“, Труды Государственного Эрмитажа, Т. 116, Монументальное искусство христианского Средневековья: взаимодействие традиций и культур (Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 2023), p. 223–250.

„Bizantinė dailė pagonių rezidencijose: Krėvos ir Medininkų pilių bokštų sienų tapyba“, Meno istorijos studijos 11, Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai (2022), p. 45-60.

„Albrechto Dürerio sapno realizmas“, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 106, Vizijos, legendos ir sapnai mene, sud. Rūta Janonienė, Vilnius: VDA leidykla, 2022, p. 251–260; DOI: 10.37522/aaav.105.2022.104

„Words for Images: on perceptions of ‘Greek manner’ in Lithuania and Poland“, in The Polish-Lithuanian Commonwealth: History, Memory, Legacy, sud. Andrzej Chwalba ir Krzysztof Zamorski, London: Routledge, 2021, p. 60–137; DOI:10.4324/9780367853075

„Religious debate and visual compromise: interpreting Byzantine murals in Lithuania and Poland“, Studia historica Brunensia 2019, 2020, t. 66, Nr. 2, p. 127–157; DOI: 10.5817/SHB2019-2-

„Kiek juoko dievams visagaliams!“ arba kita Žygimanto Augusto medalio pusė“, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 96, Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos ir teorijos aspektai, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2020, p. 20–48.

„Bisonomachia in the Grand Duchy of Lithuania: from Myth to Chivalric Spectacle“, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2020, t. 73, Nr. 2, p. 112–123.

Дзярновiч, Алег, Mickūnaitė, Giedrė, „Сценапic Крэўскага замка: пытаннi паходжання i датавання“, in: Крэва: гісторыя; археалогія, культурная спадчына: зборнiк навуковых артыкулаў. Мiнск: Беларуская навука, 2020, p. 160–208.

„Vaizdiniai ir žodiniai bizantinės tapybos registrai: Trakų bažnyčios atvejis“, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 90, Po Trakų Dievo Motinos karūna, sud. Mindaugas Paknys, Vilnius: VDA leidykla, 2018, p. 49–70.

„Our foreign traitors and redeemers: remembering Jagiellonians in Lithuania”, in Remembering the Jagiellonians, sud. Natalia Nowakowska, ser. Remembering the Medieval and Early Modern Worlds, London: Routledge, 2018, p. 28–48.

„United in blood, divided by faith: Elena Ivanovna and Aleksander Jagiellonczyk“, in Frictions and Failures. Cultural Encounters in Crisis, sud. Almut Bues, ser. Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien 34, Wiesbaden: Harrassowitz, 2017, p. 181–200.

Дзярновіч, Алег, Гедра Міцкунайтэ, „Сценапіс Крэўскага замка: выяўленне і культурны кантэкст помінка манументальнага жывапісу“, Беларускі гістарычны часопіс, 2017, Nr. 4, p. 5–16, sp. il. p. 1–4.

„Trakų bizantinė tapyba ir antroji pietų slavų įtakos banga“, in Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: LKTI, 2016, p. 8–41.

„Tikrumo link: Trakų Dievo Motinos paveikslo pri(si)taikymas Naujiesiems laikams“, Dailės istorijos studijos, t. 6, Vaizdo kontrolė, sud. Erika Grigoravičienė, Vilnius: LKTI, 2014, p. 10–33.

„Imagining the Real: Material Evidence and Participatory Past in Nineteenth-Century Lithuania”, in Manufacturing a Past for the Present, t. 2, Forgery and Authenticity in Medievalists Texts and Objects in Nineteenth-Century Europe, sud. János M. Bak, Patrick Geary ir Gábor Klaniczay, ser. National Cultivation of Culture, Leiden: Brill, 2014, p. 267–286.

„Das Bild der Muttergottes in Wilna“, in Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, sud. Joachim Bahlcke, Stefan Rohdewald ir Thomas Wünsch. Berlin: Akademie Verlag, 2013, p. 377–383.

„Dievo Motinos atvaizdas ir „graikiškos“ tapybos tradicija Trakų parapinėje bažnyčioje”, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 69, Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida,  sud. Tojana Račiūnaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2013, p. 47–64.

„The Gaze of Power, the Act of Obedience: Interpreting Byzantine Wall Paintings in Trakai, Lithuania”, in Images and Objects in Ritual Practices in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe, sud. Krista Kodres ir Anu Mänd, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 105–121.

„Graeca in Europe’s Catholic East. Representation, Imagination and Tradition: A Case Study of the Parish Church of Trakai in Lithuania”, Ikon, 2013, Nr. 6, Visions, sud. Marina Viscelja- Matijašić, p. 141–154.

„Bažnyčia ir pilis XV amžiaus Trakų miestovaizdyje: bizantinės sienų tapybos ir bažnyčios architektūros interpretacija”, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 65–66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai, sud. Jolita Liškevičienė, Gabija Surdokaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2012, p. 93–106.

Krista Kodres, Giedrė Mickūnaitė, Stella Pelše, „Cultures of Interruptions. Art History in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania”, in Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks, sud. Matthew Rampley ir kt, ser. Brill’s Studies on Art, Art History, and Intellectual History 212/4, Leiden: Brill, 2012, p. 249–274.

„Greek“ Paintings in the Parish Church of Trakai: Picturing Belief and Spreading Faith in Late Medieval Lithuania”, in Tyrnovska knižova škola, t. 9. Tyrnovo i idejata za christijanskija universalizm XII–XV vek, Veliko Tyrnovo: Universitetsko izdatelstvo „Sv. sv. Kiril i Metodij“, 2011, p. 659–678.

„Wielki książę Witold. Wizerunek władcy“, Krakowskie pismo kresowe, 2011. Nr. 3, Między Polską i Litwą, p. 37–65.

„Trakų parapinės bažnyčios restauravimas: atradimai, praradimai, vertinimai“, in Atrasti Vilnių. Skiriama Vlado Drėmos 100-mečiui, sud. Giedrė Jankevičiūtė. Vilnius: VDA leidykla, 2010, p. 242–251.

„Maniera Graeca in Europe’s Catholic East: Byzantine Paintings in the Parish Church of Trakai, Lithuania“, Ikonotheca, 2009, t. 22, East Meets West: at the Crossroads of Early Modern Europe, sud. Grażyna Jurkowlaniec, Jeannie J. Łabno, p. 41–53.

„Disguised Nationhood: Imagined Middle Ages in the Arts of the Soviet Lithuania“, in Gebrauch und Missbrauch des Mitelalters, 19.–21. Jahrhundert. Uses and Abuses of the Middle Ages: 19th– 21st Century. Usages et Mésusages du Moyen Age du XIXe au XXI siècle, ud. János M. Bak, Jörg Barnut, Pierre Monnet ir Bernard Schneidmüller bendradarbiaujant su Nicola Kartaus ir Katarina Lichtenberger, ser. Mittelalter Studien 17. München: Wilhelm Fink, 2009, p. 313–323, sp. il. 30–34, p. 357–359.

„Didžiojo kunigaikščio medžioklė: pasakojimas, vaizdas, alegorijos“, in Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 55, Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai, sud. Algė Andriulytė ir Rasa Butvilaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009, p. 7–22.

„Freska ‘Nukryžiuotasis su Švč. Mergele Marija ir šv. evangelistu Jonu’ Vilniaus katedros kriptoje: kas, kaip, kam, kodėl?”, in Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, sud. Gabija Surdokaitė ir Liudas Jovaiša. Vilnius: KFMI, 2008, p. 128–140.

„The Crucifixion from the Vilnius Cathedral: Integration of Faith and Translation of Skill“, in Art and the Church: Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th–18th Centuries. Kunst und Kirche: Kirkliche Kunst und Architectur in der baltischen Region im 13. –18 Jahrhundert, sud. Krista Kodres ir Merike Kurisoo. Tallin: Eesti Kunstakademia, 2008, p. 57–67.

„The Merging of Orthodox and Catholic Artistic Traditions in the Painting of the Grand Duchy of Lithuania (Two Case Studies)“, in Litauen und Ruthenien. Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.–18. Jahrhundert). Lithuania and Ruthenia. Studies of a Transcultural Communication Zone (15th–18th Centuries), sud. Stefan Rohdewald, David Frick, Stefan Wiederkehr, ser. Forshungen zur osteuropäischen Geschichte, Wiesbaden: Harassowitz, 2007, p. 350–364.

„Dailėtyra Vilniaus dailės akademijoje, 1985–2005“, in Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006. Lietuvos dailės istorikų draugijos mokslinis-informacinis leidinys. Vilnius: VDA leidykla, 2006, p. 27–31.

„Art and Architecture of the Grand Duchy of Lithuania: Lithuanian Scholarship 1990-2003“, in Vialikae Kniastva Litouskae: gistoryya vyvuchennya u 1991–2003 gg. Materialy mizhnarodnaga kruglaga stala (16–18 maya 2003 g., g. Grodna) / Grand Duchy of Lithuania: History of Research, 1991–2003. Proceeding of the International Round Table (16–18 May 2003, Grodna, Belarus), sud. S. B. Kaun ir kt., Minsk: Medisont, 2006, p. 246–251.

„Making Local Global and the Other Way Around: Art Historical Research in Lithuania“,  Acta Historiae Artium Balticae, 2005, t. 1, Artistic Identity, p. 14–25.

„Empire as Nostalgia or a la recherche de terres perdues“, Ab Imperio, 2004, Nr. 4, p. 523–528.

„Immitatio viri sancti arba Vaišelgos pėdsakų beieškant“, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 35, Pirmavaizdis ir kartotė. Vaizdinių transformacijos tyrimai, sud. Gabija Surdokaitė ir Marius Iršėnas, Vilnius: VDA leidykla, 2004, p. 19–26.

„Medievalism in Early-Modern Art of the Grand Duchy of Lithuania,“ Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum. Homburger Gespräch 2003, Heft 20, 2005, p. 89–109.

„Motiejus Stryjkowskis apie Lucko suvažiavimą. Tekstas, vaizdas, kontekstas,” Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 27, Vaizdas ir pasakojimas, sud. Ieva Pleikienė, Vilnius: VDA leidykla, 2002, p. 7–21.

„Bizantija ir Lietuvos Didžioji kunigaikštystė: įtakos, skoliniai, idėjos. Du pavyzdžiai: Trakų salos pilies rūmų sieninė tapyba ir ‘Vytauto pagyrimas’,” Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 25, Paveikslas ir knyga: LDK dailės tyrimai ir šaltiniai, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2002, p. 9–36.

„From Pamphlet to Origin Theory: The Establishment of Lithuanian Dynastic Tradition,” in The Medieval Chronicle II. Proceedings of the 2nd International Conference on Medieval Chronicle Driebergen/Utrecht 16-21 July 1999, sud. Erik Kooper, ser. Costerus New Series 144, Amsterdam, New York: Rodopi, 2002, p. 156–165.

„Išrankioji atmintis arba prisiminimai apie Vytautą, ‘galingiausią ir žiauriausią valdovą, kurį Lietuva yra turėjusi’,” Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 24, Tipas ir individas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, sud. Jolita Liškevičienė ir Tojana Račiūnaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2002, p. 109–126.

„Ruler, Protector, and a Fairy Prince: The Everlasting Deeds of Grand Duke Vytautas as Related by the Lithuanian Tatars and Karaites”, in Oral History of the Middle Ages: The Spoken Word in Context, sud. Gerhard Jaritz ir Michael Richter, Krems, Budapest: Medium Aevum Quotidianum and CEU Medievalia, 2001, p. 79–87.

„A Medieval Parade ?”, in … The Man of Many Devices, Who Wandered Full Many Ways … Festschrift in Honour of János M. Bak, sud. Balázs Nagy ir Marcell Sebők, Budapest: CEU Press, 1999, p. 277–280.

„The Court of Vytautas: An Example of Wall-paintings in the Palace of Trakai Island-castle”, Annual of Medieval Studies at CEU, 1997–1998, sud. Katalin Szende, Budapest: CEU, 1999, p. 249–264.

„Features of Royalty in the Court of Mindaugas and His Successors”, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 14, Istorija ir elitinės kultūros teigtys, sud. Vidmantas Jankauskas, Vilnius: VDA leidykla, 1998, p. 8–42.


Vadovėliai, metodinė literatūra
Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos. Vadovėlis. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 496.

Viljamas Durandientis. „Apeigynas“, „Bychovieco kronika“, „Montekasino vienuolyno kronika“, „Motiejus Strijkovskis. Apie garbingus lietuvių, žemaičių ir rusėnų tautos pradžią, kilmę, narsą, karžygiškus ir vidaus reikalus“, „Jonas Geometras. Muzikui“, „Bocaccio. Dekameronas: Dailininkas Džotas ir eseras Forezė da Rabata“, „Manuelis Filas. Epigramos Šaltinio Dievo Motinai ir jos atvaizdams“, „Vienuolio atsiskyrėlio Moscho pokalbis“, „Vladislovo Vazos privilegija Vilniaus žydams statyti mūrinę sinagogą“. Šaltinių tipų pristatymas: „Kronika, metraštis“, „Dokumentai“. Dailės istorijos šaltiniai. Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija. Sud. Giedrė Jankevičiūtė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 270–272. P. 428–429. P. 439–440. P. 444–448. P. 492–493. P. 495–498. P. 545–553. P. 602–604. P. 711–712. P. 431–437. P. 633–634.


Moksliniai katalogai, enciklopedios, žodynai

Synagogues in Lithuania. A Catalogue, sud. Aliza Cohen-Mushlin, Sergey Kravtsov, Vladimir Levin, Giedrė Mickūnaitė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, 2 t. Vilnius: VDA leidykla, 2010–2012, pp. 336, pp. 472.

„Gediminas“, „Kaunas“, „Lithuania“, „Lithuanian Metrica“, „Lithuanian Statutes“, „Mindaugas“, „Trakai“, „Vilnius“, in Oxford Dictionary of the Middle Ages, sud. Robert E. Bjork, Oxford: Oxford University Press, 2010, t. 2,p. 687–688,t. 3, p. 921, p. 1024–1025, p. 1145, t. 4, p. 1647, p. 1701.


Recenzijos

„Rossi, Maria Alessia and Alice Isabella Sullivan, eds. Eclecticism in Late Medieval Visual Culture at the Crossroads of the Latin, Greek, and Slavic Traditions (Sense, Matter, and Medium 6). Berlin, Boston: De Gruyter, 2022 [ISBN: 9783110693164]“, Eikón / Imago, 2024, t. 13, p. 441–443.

„Jūratė Kiaupienė, Between Rome and Byzantium. The Golden Age of the Grand Duchy of Lithuania’s Political Culture. Second Half of the Fifteenth Century to First Half of the Seventeenth Century, translated by Jade Will, Lithuanian Studies without Borders. Boston: Academic Studies Press, 2019, 278 pp. ISBN 978-1644691465“, Canadian-American Slavic Studies, 2021, t. 55, Nr. 2, p. 164–168; doi:10.30965/22102396-05502010

Patronat artystyczny Jagiellonów, ed. Marek Walczak and Piotr Węcowski, Cracow: Societas Vistulana, 2015, 420 pp., Studia Jagiellonica, vol. 1“, Kwartalnik Historyczny, 2018, t. 125, Nr. 2, p. 166–172.

„Regos puota žodžiais“ [Jolitos Mulevičiūtės monografijos Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914 recenzija], Knygų aidai, 2013, Nr. 4, p. 38–42.

„Prarasti, kad atrastum?“ [parodos „Lukiškių Dievo Motina: Kas būtų atvilgytos sudiržusios širdys“ Bažnytinio paveldo muziejuje recenzija], 7 meno dienos, Nr. 14 (2013-04-05), p. 6–7.

“Lithuania: Lets Celebrate Anniversary of Greatness”, in: Annual of Medieval Studies at CEU, t. 15, sud. J. A. Rasson and B. Zsolt Szakács, (Budapest: Central European University Press, 2009), p.

257–263.

Ex pluribus unus, arba Žemaitė ant sienos” [apie Eglės Kuckaitės kūrybą], Kultūros barai, 2005, Nr. 10, p. 44–46.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Synagogues in Lithuania. A Catalogue. Sud. Aliza Cohen-Mushlin, Sergey Kravtsov, Vladimir Levin, Giedrė Mickūnaitė, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė. T. 2. Vilnius: VDA leidykla, 2010–2012. P.  336. P. 472.

Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos. Vadovėlis. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 496.

Kuriantis protas brangesnis nei turtai… Skiriama Marijai Matušakaitei. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: LDID ir VDA leidykla, 2009. P. 232.

Vilnius. Baroko miestas. Sudarytoja ir tekstų autorė Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2006.


Populiarūs straipsniai ir leidiniai
„‘The Gods were moved to laughter’ or the Other Face of Sigismund Augustus’ II Medal“, XI Baltic Medal Triennial: Medal Art in Poland and Lithuania – 500 Years, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus; Toruń: Artistic Association “Otwarte”, 2021, p. 112–115.

„Kūniški reikalai“, in Žygimantui Augustui (1520–1572), sud. Žygimantas Augustinas, Vilnius: Artseria, 2020, p. 16–19.

„Bodily Matters“, in To Žygimantas Augustas (1520–1572), sud. Žygimantas Augustinas, Vilnius Artsseria, 2020, p 11–14.

Lina Leparskienė, „Trakų Dievo Motina: vaizdas, gimęs iš žodžio. Pokalbis su meno istorikė prof. Giedre Mickūnaite“, Būdas 2019, Nr. 2, p. 18 – 26.

Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas šitiek metų stebuklingai stovi. Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013, pp. 40.

„Valdovas – tautos legenda: Vytautas ir didžiojo kunigaikščio dvaras“, in: Lietuvos valdovai, sud. Nelė Asadauskienė, Kaunas: Šviesa, 2010, p. 48–71.

„Trakų parapinė Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia“, in: Lietuvos bažnyčios, sud. Laima Šinkūnaitė, Kaunas: Šviesa, 2009, p. 147–152.

„Written, Told, Painted, Carved: Medieval and Modern Images of Vytautas, Grand Duke of Lithuania“, Speculum of Old Lithuania, 2009, Nr. 2, p. 18–31.