Giedrė Jankevičiūtė

Humanitarinių m. dr. (hp), menotyrininkė
Vilniaus dailės akademijos profesorė
Lietuvos kultūros tyrimų instituto Dailės ir vizualinės kultūros istorijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
XIX a. II p. – XX a. dailė bei dailės gyvenimas; XX-XXI a. dailės istorija. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2014)

Biografija

Pagrindinė jos tyrimų sritis – XX a. Lietuvos dailė ir vizualinė kultūra. Šia tema ji paskelbė apie du šimtus straipsnių Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, D. Britanijos, JAV, Vokietijos spaudoje. Tarp jos stambiausių darbų – monografijos Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940 (2003), Lietuvos grafika. The Graphic Arts in Lithuania 1918–1940 (2008), parodos knyga Po raudonąja žvaigždė. Under the Red Star. Lithuanian Art in 1940-1941 (2011), katalogas Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974) (2014), monografija Telesforas Kulakauskas (19071977) (2016). Naujausi jos darbai: kolektyvinė monografija The Art of Identity and Memory: Toward a Cultural History of the Two World Wars in Lithuania (sudarymas su Rasute Žukiene; Boston: Academic Studies Press, 2016), Lietuvos moderniosios istorijos sintezė Fortsetzung folgt: Im Zuge der Moderne. Einhundert Jahre Litauen, 1918–2018 (su Nerijumi Šepečiu; 2017), knyga Another History of the Children’s Picture Book. From Soviet Lithuania to India (su V. Geetha; Tarabooks-Lietuvos kultūros institutas, 2017; vertimas į vokiečių k.: the same in German: G. Jankevičiūtė, V. Geetha, Eine andere Geschichte des Kinderbilderbuchs. Vom sowjetischen Litauen bis nach Indien, 2017). Jankevičiūtė nuolat kuruoja parodas, ji yra bendradarbiavusi su Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos, Italijos muziejinėmis institucijomis ir galerijomis, sudarė parodų katalogų. Ji skaito paskaitas VDA bakalauro, magistro ir doktorantūros studentams, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams, menotyros, meno ir dizaino disertacijoms. Ji yra Lietuvos dailės istorikų draugijos, AICA, The European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) ir Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) narė.


Monografijos
Lietuvos grafika 1918–1940 / The Graphic Arts in Lithuania 1918–1940. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2008.

Po raudonąja žvaigžde. Lietuvos dailė 1940–1941 m. / Under the Red Star. Lithuanian art in 1940–1941, parodos knyga. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.

Visagalė tradicija. Kristijono Donelaičio poemos Metai iliustracijos ir vizualinio kanono kūrimas / An omnipotent tradition. The illustrations of Kristijonas Donelaitis‘s poem Metai and the creation of a visual canon (kartu su M. Vaicekausku). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013.


Moksliniai straipsniai
Praeities nelaisvėje: apie XX a. Lietuvos dailės istorijos interpretacijas. Pažymėtos teritorijos. Sud. R. Goštautienė, L. Jablonskienė. Vilnius: Tyto alba, 2005. P. 31–42.

Lithuania at the international exhibitions of the 1920s and 1930s. Neue Staaten – neue Bilder?. Sud. A. Bartetzky, M. Dmitrieva, S. Troebst. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2005. P. 55–60.

Kryžių ir rūpintojėlių šalis ar moderni Europos valstybė? Lietuva XX amžiaus pirmos pusės tarptautinėse parodose. Reprezentacijos iššūkiai. Sud. E. Grigoravičienė, L. Kreivytė. Vilnius: AICA Lietuvos skyrius, 2005. P. 9–15.

Neoromantinės pasaulėžiūros atspindžiai ir požiūris į dvarą tarpukario Lietuvoje. Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. II p. – XX a. I p. Sud. G. Jankevičiūtė, D. Mačiulis. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2005. P. 105–117.

Kaip šiandien būtų galima rašyti apie Petrą Rimšą? Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 7 (2004). Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005. P. 231–239.

Liudo Truikio studijų metai: Kaunas, Berlynas, Paryžius. Liudui Truikiui – 100. Sud. R. Racėnaitė. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2005. P. 50–57.

Art critic as an art historian and sociologist: Lithuanian experience. Forms of freedom. Lithuanian culture and Europe after 1990. Sud. A. Samalavičius. Vilnius: Kultūros barai, 2005. P. 161–170.

The fate of four Lithuanian mansions: Palanga, Rietavas, Rokiškis and Šešuolėliai. Kunst- und Kulturgeschichte im Balticum. Sud. L. O. Larsson. Homburger Gespraech 2004. T. 21. Kiel, 2006. P. 70–94.

Telesforo Kulakausko talento įrodymai, arba ką nauja galima rasti tarpukario Lietuvos knygų lentynose. Menotyra. 2006. Nr. 2 (43). P. 9–17.

Šv. Kazimiero atvaizdas XX a. Lietuvos dailėje ir 1943 m. konkursas. Šventasis Kazimieras istorijos vyksme. Įvaizdis ir refleksija. Sud. P. Subačius. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006. P. 75–84.

Traditionalism as modernism: neo-traditionalism in Lithuanian art. Local strategies, international ambitions. Modern art in Central Europe 1918–1968. Sud. V. Lahoda. Praha: Institute of Art History, 2006. P. 165–170.

Lietuvos dailė vokiečių okupacijos metais 1940–1944 m. Menotyra. T. 14. 2007. Nr. 2. P. 60–83.

Lietuvos peizažas: vaizdinys ir vaizdas. Naujasis židinys–Aidai. 2007. Nr. 10. P. 439–442.

Lietuvių dailės draugija ne vien per nacionalinio atgimimo prizmę. Lietuvos dailės muziejaus metraštis: 2007 m. T. 12. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009. P. 26–40.

Facing the new myths: on Lithuanian art in 1940–1941. Meno istorija ir kritika / Art History and Criticism. T. 3: Menas ir politika: Rytų Europos atvejai / Art and politics: case-studies from Eastern Europe. Sud. L. Dovydaitytė. Kaunas: VDU leidykla, 2007. P. 26–36.

Lietuva 1939–1944 m.: valdžios ženklai. Menotyra. 2009. Nr. 3–4. P. 130–149.

Dailė kaip propaganda: 1939–1941 m. Darbai ir dienos. 2009. Nr. 52. P. 121–139.

Constructing the national identity: The image of the medieval Grand Duchy of Lithuania in Lithuanian art from the 1920s to the 1990s. Central Europe (London). 2010. Vol. 8. No 2. P. 158–180.

From Paris to Kaunas: neo-traditionalism in Lithuanian art of the 1930s. Reinterpreting the past. Traditionalist artistic trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s. Ed. by Irena Kossowska. Warszawa: IS PAN, 2010. P. 105–120.

Writing art history of the vanished states: Estonia, Latvia and Lithuania in the 1940s. Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture (Tallinn). 2010. Vol. 19. No 3-4. P. 86–104.

Žydų dailininkai tarpukario Lietuvos meninėje kultūroje. Lietuvos istorijos studijos: Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai. Sud. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė. T. 8. 2010. P. 69–102.

Apie Mikalojaus Vorobjovo monografijos Vilniaus menas (1940) skaitymą ir skaitytojus. Acta Academiae Artium Vilnensis: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai. T. 57. 2010. P. 191–213.

Representing the Lithuanianness: the artistic legacy of Viktoras Petravičius (1906–1989). Centropa (Niujorkas). 2011. Vol. 11. No. 3. P. 180–194.

Intymizmas Antrojo pasaulinio karo Lietuvos dailėje. Naujasis židinys-Aidai. 2011. Nr. 4. P. 225–231.

Vieno dokumento pėdsakais: Misiūnų ūkio meno vertybių 1940 m. aprašas ir jo perskaitymai. Menotyra. 2011. Nr. 4. P. 329–337.

Bažnytinė dailė nacių okupuotoje Lietuvoje. Kunigas. Sud. P. Subačius, Vilnius: Katalikų mokslo akademija, 2011. P. 193–232.

Intimism in Lithuanian art during the Second World War. Dailės istorijos studijos / Art History studies. Vol. 5: Art and artistic life during the two world wars. Sud. G. Jankevičiūtė, L. Laučkaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. P. 246–272.

Lietuvos meninio paveldo dalybos nacių okupacijos metais ir Mikalojaus Vorobjovo veikla. Naujasis židinys–Aidai. 2012. Nr. 5. P. 315–318.

Omnipotent tradition. The illustrations of Kristijonas Donelaitis’s poem Metai and the creation of a visual canon (kartu su M. Vaicekausku). Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship. Vol. 10, ed. by Wim van Mierlo. 2013. P. 211–234.


Vadovėliai, metodinė literatūra
Dailės istorijos šaltiniai: nuo seniausių laikų iki mūsų dienų: antologija. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: VDA leidykla, 2012 (kartu su Mantu Adomėnu, Aleksandra Aleksandravičiūte, Vytautu Ališausku, Rasa Andriušyte-Žukiene, Justina Augustyte, Lina Balaišyte, Karolina Bubnyte-Montvydiene, Rasa Butvilaite, Linara Dovydaityte, Julija Fomina, Erika Grigoravičiene, Lolita Jablonskiene, Asta Jackute, Giedre Jankevičiūte, Rūta Janoniene, Laima Laučkaite-Surgailiene, Elona Lubyte, Sigita Maslauskaite, Giedrė Mickūnaite, Kristina Mitalaite, Agnė Narušyte, Aistė Paliušyte, Inesa Pavlovskaite, Ramute Rachlevičiūte, Helmutu Šabasevičiumi, Skaidra Trilupaityte, Birute Rūta Vitkauskiene).


Albumai
G. Jankevičiūtė. Įvadas. Juozas Zikaras, Sud. M. Banytė, V. Laukaitienė. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2009.

G. Jankevičiūtė. Modernus Kaunas, Tautinio identiteto paieškos ir jų įvaizdinimas tarpukario meninėje kultūroje. Lietuva 1009–2009. Sud. A. Butrimas ir kt. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 511–527.


Moksliniai katalogai
Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. Sud. N. Markauskaitė, S. Maslauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. P. 338, 341, 344, 345, 346–350, 396–404.

Skulptoriaus dosjė: Vladas Urbanavičius. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius-Kaunas: AICA, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2009.

Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012.


Vadovai
Pasivaikščiojimai po Romą su Giovanna. Vilnius: Aidai, 2005.

Lietuva. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2006.


Recenzijos
Šiuolaikinio meno reprezentacija Venecijoje. Naujasis židinys–Aidai. 2005. Nr. 7–8. P. 347–349.

Atgijusi klasika: Antano Gudaičio 100-mečiui skirta paroda Radvilų rūmuose. Lietuvos dailės muziejaus metraštis. T. 7 (2004). Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005. P. 380–382.

Tarptautinė konferencija „Menas ir politika“ Kaune. Naujasis židinys-Aidai. 2006. Nr. 11. P. 496–498.

Visas Repšys? Šiaurės Atėnai. 2007 01 20.

Paroda „Eksperimentas“ – nuolatinės NDG (MMM) ekspozicijos bandymas? Šiaurės Atėnai. 2008 01 19.

Šventumo pėdsakai: Svajonės ir Pauliaus Stanikų kūrybinės biografijos posūkis? Dailė. 2008. Nr. 2. P. 88–93.

Nacionalinė dailės galerija: pirmieji įspūdžiai. Naujasis židinys–Aidai. 2009. Nr. 7. P. 279–282.

Šalia bienalės: Punta della Dogana. Dailė. 2009. Nr. 2. P. 119–123.

Bažnytinio paveldo muziejus. Naujasis židinys–Aidai. 2009. Nr. 12. P. 485–488.

Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Lietuvos bažnyčių dailė: XX amžiaus I pusė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. 231 p., 217 il. Menotyra. 2010. T. 17. Nr. 1. P. 82–83.

Lietuviškasis Keesas van Dongenas. Kultūros barai. 2010. Nr. 10. P. 63–64.

Verta legendos: Olga Švedė-Dubeneckienė-Kalpokienė. 7 meno dienos. 2012 07 13. Grafikos istorijos pamokos vertę turinti paroda (apie Gerardo Šlektavičiaus kūrybą). Kultūros barai. 2012. Nr. 11. P. 65–68.

Grafika metrais. 7 meno dienos. 2012 11 16.

Vis dar nepažinta Domicelė Tarabildienė. Dailė. 2012. Nr. 2. P. 124–127.

Akistata su Žibuntu Mikšiu. Knygų aidai. 2013. Nr. 4. P. 23–25.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. antra pusė – XX a. pirma pusė. Sud. G. Jankevičiūtė, D. Mačiulis. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2005.

Balys Macutkevičius (1905–1964): modernisto portretas socrealizmo fone. Sud. G. Jankevičiūtė. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vilniečių ainių draugija, 2005.

Pasaulis be tamsos: Petro Aleksandravičiaus (1906–1997) kūryba. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2006.

Diplomatas par excellence: Kazys Lozoraitis (1929–2007). Sud. G. Jankevičiūtė. Kaunas: Artuma, 2008.

Skulptoriaus dosjė: Vladas Urbanavičius. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius-Kaunas: AICA, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2009.

Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: Lietuvos dailės istorikų draugija, VDA leidykla, 2010.

Illustrarium. Soviet Lithuania children’s book illustration. Ed. by G. Jankevičiūtė. Vilnius, 2011.

Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012.

Dailės istorijos studijos / Art history studies, t. 5: Art and artistic life during the two world wars. Sud. G. Jankevičiūtė, L. Laučkaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Dailės istorijos šaltiniai: nuo seniausių laikų iki mūsų dienų: antologija. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: VDA leidykla, 2012.

Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje / More than just beauty. The image of woman in the LAWIN collection. Vilnius: LAWIN, 2012.

Racconti disegnati / Drawn Stories. Incisioni di / Engrawings by Petras Repšys. Ed. by G. Jankevičiūtė. Vilnius, 2013.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Poster in Lithuania from 1900 till 1944. Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum, Homburger Gespräch 2008. T. 25, ed. by L. O. Larson. Kiel, 2009.


Populiarūs straipsniai
Nuo Taibėjaus iki Amsterdamo. Dailė. Nr. 1. P. 106–109.

Kaip suskaičiuoti istoriją. Lietuvos dailininkų sąjungos pirmasis dešimtmetis. Dailė. 2005. Nr. 2. P. 7–9.

Modernisto portretas socialistinio realizmo fone. Literatūra ir menas. 2005 11 25.

Lietuviškieji pokonstruktyvistinės dailės variantai. Naujasis židinys–Aidai. 2005. Nr. 11–12. P. 556.

Laiškas redaktoriui: Juodkrantės Parodų namai tarp meno ir ideologijos. Naujasis židinys–Aidai. 2006. Nr. 3. P. 73–74.

Pilietinė akcija „Mano šeima“. Artuma. 2006. Nr. 6. P. 11–12.

Petro Aleksandravičiaus paroda „Pasaulis be tamsos“. Literatūra ir menas. 2006 11 17.

Brandžiojo modernizmo citadelė Pietų Prancūzijoje. Dailė. 2006. Nr. 2. P. 102–105.

Kaip pamatyti Jono Meko ir Jurgio Mačiūno kūrinius Vilniuje? Naujasis židinys–Aidai. 2007. Nr. 5–6. P. 221–223.

Vladas Urbanavičius: kabantys akmenys arba 42 tonos meno. Dailė. 2007. Nr. 1. P. 50–55.

The dream to fly. Lithuania in the world. Vol. 15. 2007. No 4. P. 44–49.

Apie šv. Pauliaus metų kelionę į Romą. Naujasis židinys–Aidai. 2008. Nr. 11–12. P. 464–467.

Lietuvos dailės istorijos akademinės tradicijos gyvybė ir jėga. Ingrida Korsakaitė: bibliografijos rodyklė. Sud. O. Kaladienė. Vilnius: Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2008. P. 5–8.

Nauja architektūra istorinėje aplinkoje: dailės istorikai analizuoja šiuolaikinės architektūros santykį su paveldu (kartu su J. Mulevičiūte). Statybų pilotas. 2009. Nr. 1. P. 8.

Apie „Vamzdžio“ estetiką ir genius loci. Šiaurės Atėnai. 2009 07 10.

Tarpukario grafika – naujo gyvenimo pranašas? (kartu su L. Dovydaityje). ŠMC interviu. 2009. Nr. 13–14. p. 13–15.

Laiškas redaktoriui. Naujasis židinys–Aidai. 2010. Nr. 1–2. P. 1–3.

Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w kościele św. Michała w Wilnie. Krakowskie pismo kresowe. T. 1. 2009. P. 153–156.

„Ji niekada nedėstė, bet sugebėjo padaryti įtaką įvairių kartų dailės istorikams“. Kuriantis protas brangesnis nei turtai… (kartu su P. Kimbriu). Sud. G. Mickūnaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 12–20.

Reklama – itin ryškus epochos ženklas (kartu su R. Rachlevičiūte). Versus. 2010. Nr. 9. P. 49–55.

Vaclovas Kociuška (1911–1984). Dailė. 2011. Nr. 1. P. 136–139.

Aspazija Surgailienė (1928–2011). 7 meno dienos. 2011 11 18.

Tragiško likimo Šiaurės Lietuvos talentas: dailininkei Marcei Katiliūtei (1912–1937) – 100 metų. Žemygala. 2012. Nr. 1–2. P. 76–81.

Jaunoji nacionalinės dailės klasikė: Marcei Katiliūtei – 100. 7 meno dienos. 2012 03 30.

Dar nepakankamai pažįstama (kartu su L. Kreivyte). 7 meno dienos. 2012 05 11.

Tarpukario reklama – to meto visuomenės atspindys (kartu su D. Šalkauskaite). Lietuvos rytas. 2012 05 17.

Soviet Lithuanian children‘s book illustration 1945–1990 (kartu su J. Riškevičiene). Das Bücherschloss. Mitteilungen aus der Internationalen Jugendbibliothek – 2012 (München, Internationale Jugendbibliothek). 2013. P. 58–67.

5245 dienos. Stanislovo Kuzmos retrospektyva Nacionalinėje dailės galerijoje. 7 meno dienos. 2013 04 26.

Nelinksmas pasivaikščiojimas tarp linksmų paveikslų: įspūdžiai apie Vytauto Kasiulio muziejų (kartu su V. Liutkumi). Naujasis židinys–Aidai. 2013. Nr. 6. P. 400–406.

Interpretatoriaus galia (kartu su M. . Krikštopaityte). 7 meno dienos. 2013 11 15.)


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Allgemeines Kuenstler Lexikon, įv. tomai.

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 1. Sud. Aistė Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 12 (Lietuva). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 2. Sud. J. Širkaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Lietuvos dailininkų žodynas. T. 3. Sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013.