• English

Gabija Surdokaitė-Vitienė

Humanitarinių m. dr., menotyrininkė
Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja

gabisu@yahoo.com

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: 
XVII–XIX a. istorinės tekstilės raida, XVII–XIX a. Lietuvos bažnytinė dailė (specializacija – Kristaus kančių tematika), Lietuvos religinė liaudies dailė, kryždirbystės istorija.

Biografija

Gimė 1974 m. Alytuje. 1994–1999 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete Menų fakultete ir įgijo menotyros bakalauro laipsnį, 2001–2003 m. – Vilniaus dailės akademijoje Dailės istorijos ir teorijos katedroje – menų magistro laipsnį. 2009 m. apgynė disertaciją: „Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI–XX a. I pusės Lietuvoje“. Nuo 2002 m. spalio mėn. dirba Lietuvos kultūros tyrimų instituto (iki 2009 m. – Kultūros, filosofijos ir meno in-tas) Sakralinio meno paveldo skyriuje (buv. Sakralinės dailės skyriuje) mokslo darbuotoja. 


Monografijos

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017. 544 p. ISBN 978-9955-868-92-7.


Moksliniai straipsniai
XIX a. Užnemunės kryžiai: tarp tradicijos ir valdžios diktato“. Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai. Sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 238–257.

Susimąsčiusio Kristaus atvaizdas XVII–XVIII a. LDK bažnyčiose: paskirtis ir paplitimas“. Menotyra. 2005. Nr. 2. Sud. Dalia Vasiliūnienė. P. 23–29.

Крест – каравик в Литве. Происхождение, развитие, обычаи. Revista deistorie a Moldovei. 2008. Nr. 2 (74). P. 22–37.

Rūpintojėlio kultas Lietuvoje. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 54: LDK Sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 173–182. ISSN 1392–0316.

Balninkų Rūpintojėlio skulptūra. Menotyra. 2008. Nr. 3. Sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. P. 1–7. ISSN 1392–1002.

Kryžius karavykas Lietuvoje: kilmė, paplitimas, papročiai. Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje. Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras, 2008. Sud. Alė Počiulpaitė. P. 28–46. ISBN 978-9986-529-76-7.

Иконография, распростанение, назначение образа Спаса Полунощного в XVII–XX вв. в Великом Княжетстве Литовском и Литве. Древнерусская скульптура. т. 6: Проблемы иконографии. Выпуск первый, Москва: Московский государственный музей „Дом Бурганова“, 2009. Sud. А. В. Рындна, М. А. Бурганова. P. 50–66, 168–169. ISSN 2071–9698.

Šiluva ir 1937 m. Paryžiaus pasaulinė paroda. Meno istorija ir kritika, 5: Šiluva Lietuvos kultūroje. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. Sud. Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė. P. 123-129. ISSN 1822–4555.

Rengiamųjų skulptūrų tradicija Lietuvoje. Kultūros paminklai, 14, Vilnius: Savastis, 2009. Sud. Juozas Bardauskas. P. 137–151.

Paveikslų galia (kartu su Arūnu Sverdiolu). Gyvas žodis, gyvas vaizdas Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. Sud. Tojana Račiūnaitė. P. 182–200. ISBN 978-9955-854-63-0.

Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo paskirtis. Menotyra. 2010. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 51–64. ISSN 1392–1002.

Rūpintojėlis lietuvių tautosakoje ir liaudies skulptūroje: pagrindiniai sampratos aspektai“. Tautosakos darbai. 2010. T. XL. Sud. Lina Būgienė. P. 139–159. ISSN 1392-2831.

Иконография Спаса Полунощного в Литве. Деревянная культовая скульптура: Проблемы хранения, изучения, реставрации. Москва: ФГОУ ВПО МГАУ, 2011. P. 210–225. ISBN 978-5-86785-262-7.

Loteto Švč. Mergelės Marijos kartotės Lietuvoje. Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 128–146. ISBN 978-9955-868-36-1

О трaдиции одевaния скульптур в Литве в XVII-XX вв. Пространство культуры. 2011. Но. 4. C. 123–143. ISBN 978-5-904847-03-6. Tas pats Promemoria: Revista Institutului de Istorie Socială. 2012. T. III. Nr. 4. P. 30–53. ISSN 1857-3843.

Caro valdžios nurodymai dėl kryžių statymo XIX a. pabaigoje. Menotyra. 2012. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 37–46. ISSN 1392–1002.

Krzyże w guberni suwalskiej w XIX w.: między tradycją a dyktatem władzy. Zarządzanie w kulturze. 2012. Nr. 13, z. 3. P. 239–262. ISSN 1896-8201.

O znaczeniu pewnego wizerunku w życiu religijnym i sztuce: Chrystus Frasobliwy – jego funkcja i miejsce. Zarządzanie w kulturze. 2013. Nr. 14. z. 2. P. 121–138. ISSN 1896-8201.

Nežinomas Lietuvos tapytojas. Paveikslas „Čenstakavos Švč. Mergelė Marija“ su aptaisais ir dviem karūnomis. XVIII a. II–III ketv. Kultūros paminklai. 2013. Nr. 17. P. 156.

Nežinomos XVIII a. I pusės Lietuvos dirbtuvės. Kultūros paminklai. 2013. Nr. 17. P. 186–187.

Nežinomos XVIII a. II pusės Lietuvos dirbtuvės. Kultūros paminklai. 2013. Nr. 17. P. 188.

Nežinoma XIX a. Lietuvos provincijos dirbtuvė. Arnotas. Kultūros paminklai. 2013. Nr. 17. P. 189.

Understanding the image of Christ in Distress in Lithuanian folk culture: the conceptions of passion, sin and prefiguration of prophet Jeremiah. Zarządzanie w Kulturze. 2014. Tom 15. No. 3. S. 287–302.

Christ in Distress in Lithuanian oral folklore and folk sculpture: a few aspects of folk syncretism in the local rural culture. Prace Etnograficzne. 2014. T. 42. No. 3. S. 199–222.

Augalinis ornamentas XVIII a. audiniuose: kilmė, motyvai, mados. Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai. Sud. Aleksandra, Aleksandravičiūtė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. P. 162–192. ISBN 978-9955-868-69-9.

XVI–XVIII a. religiniai paminklai LDK: dokumentų liudijimai, paminklų funkcijos ir paplitimas. Menotyra. 2015. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė-Vitienė. P. 45–72.

Dendrochronologinių tyrimų taikymas meno kūrinių datavimui Lietuvoje ir jų perspektyvos. Acta Academiea Artium Vilnensis. T. 77–78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015. Sud. Dalia Klajumienė. P. 65–78.

Kryždirbystė XIX a. Žemaičių vyskupijoje: carinės valdžios diktato akivaizdoje. Kryždirbystė Žemaitijoje. Sud. Teresė Jurkuvienė, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015, p. 7–59.

„Nauji duomenys apie Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios paveikslus“. Kultūros paminklai. Sud. J. Bardauskas, Vilnius: Savastis, 2016. T. 20. P. 224–229. ISSN 1392–155X.

„Keletas naujų faktų apie vadinamuosius Cezario Šteinbergo altorėlius“. Kultūros paminklai. Sud. J. Bardauskas, Vilnius: Savastis, 2017. T. 21. P. 208–212. ISSN 1392–155X.

„The building and renovation history of Vilnius and Kaunas churches: dendrochronological dating and historical sources“. Meno istorija ir kritika, 2017. T. 13. P. 18–28. ISSN 1822-4555.


Moksliniai katalogai
Lietuvos sakralinė dailė. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. VI. Šakių dekanatas. Dalis I. Barzdai–Lukšiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. Sud. Regimantė Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. ISBN 9986-638-78-8.

Lietuvos sakralinė dailė. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. VI. Šakių dekanatas. Dalis II. Naudžiai–Žvirgždaičiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007. Sud. Regimantė Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, Dalia Vasiliūnienė. ISBN 9986-638-78-X.

Lietuvos sakralinė dailė. T. II. Šiaulių vyskupija. D. I. Joniškio dekantas. Kn. I. Balkaičiai – Joniškis. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. Sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė. ISBN 978-9955-868-44-6.

Lietuvos sakralinė dailė. T. II. Šiaulių vyskupija. D. I. Joniškio dekantas. Kn. II. Juodeikiai – Rūdiškiai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. Sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė. ISBN 978-9955-868-44-6.

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio: parodos katalogas, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2015.

Lietuvos sakralinė dailė. T. II. Šiaulių vyskupija. D. I. Joniškio dekantas. Kn. 3. Skaistgiris – Žukančiai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015. Sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė. ISBN 978-9955-868-76-7.


Recenzijos
Naujos knygos. Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje (kartu su Liudu Jovaiša). Menotyra. 2009. Nr. 3–4. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 175–176. ISSN1392-1002.

Paroda „Mažesnieji Broliai Lietuvoje“. Menotyra. 2010. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 87–89. ISSN1392-1002.

Knyga apie vienos vienuolijos istoriją Lietuvoje. Menotyra. 2013. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 88–90. ISSN1392-1002.

Ilgai lauktos knygos pasirodymas. Menotyra. 2014. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė-Vitienė. P. 65–68. ISSN1392-1002.

Lenkų mokslininkų tyrinėjimai: Loreto Švč. Mergelės Marijos gerbimas Abiejų Tautų Respublikoje. Menotyra. 2014. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė-Vitienė. P. 70–74. ISSN1392-1002.

Paroda „Šilkas ir auksas. Vilniaus arkivyskupijos XV–XVIII a. liturginė tekstilė“ Bažnytinio paveldo muziejuje. Menotyra. 2014. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė-Vitienė. P. 77–81. ISSN1392-1002.

Ilgai lauktos knygos pasirodymas. Menotyra. 2014. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė-Vitienė. P. 65–68.

Lenkų mokslininkų tyrinėjimai: Loreto Švč. Mergelės Marijos gerbimas Abiejų Tautų Respublikoje. Menotyra. 2014. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė-Vitienė. P. 70–74.

Paroda „Šilkas ir auksas. Vilniaus arkivyskupijos XV–XVIII a. liturginė tekstilė“ Bažnytinio paveldo muziejuje. Menotyra. 2014. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė-Vitienė. P. 77–81.

Apie įvykių atkūrimą ir istorijos rašymą. Menotyra. 2014. Nr. 4. Sud. Lina Balaišytė. P. 346–349.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Acta Academiea Artium Vilnensis. Kn. 38. Dailės parafrazės. XX amžius (kartu su Mariumi Iršėnu). Vilnius: VDA leidykla, 2005. ISSN 1392–0316.

Lietuvos sakralinė dailė. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. VI. Šakių dekanatas. Dalis I. Barzdai–Lukšiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. Sud. Regimantė Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. ISBN 9986-638-78-8.

Lietuvos sakralinė dailė. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. VI. Šakių dekanatas. Dalis II. Naudžiai–Žvirgždaičiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007. Sud. Regimantė Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, Dalia Vasiliūnienė. ISBN 9986-638-78-X.

Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. Sud. Gabija Surdokaitė. ISBN 978-9955-868-12-5.

Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. Sud. Gabija Surdokaitė. ISBN 978-9955-868-36-1.

Acta Academiea Artium Vilnensis. Kn. 65–66. Lietuvos kultūros karališkas dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai. (kartu su Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaite). Vilnius: VDA leidykla, 2012. ISSN 1392–0316.

Menotyra. 2010. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. ISSN1392-1002.

Menotyra. 2010. Nr. 4. Sud. Gabija Surdokaitė, Lina Balaišytė. ISSN1392-1002.

Menotyra. 2012. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. ISSN1392-1002.

Menotyra. 2013. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. ISSN1392-1002.

Menotyra. 2014. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. ISSN1392-1002.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Degučių bažnyčios tapyba. Lietuvos lokaliniai tyrimai. www.llt.lt, 2009. P. 1–8. ISSN 2029-0799. Prieiga

Degučių bažnyčios liturginiai rūbai, indai ir kiti reikmenys. Lietuvos lokaliniai tyrimai. www.llt.lt, 2010. P. 1–17. ISSN 2029-0799. Prieiga

Menotyra, 2014, Nr. 1, sud. Gabija Surdokaitė-Vitienė. ISSN 1392-1002.

Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio: parodos katalogas, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2015. ISBN 978-609-8151-03-9.

Menotyra, 2015, Nr. 1, sud. Gabija Surdokaitė-Vitienė. ISSN1392-1002.


Populiarūs straipsniai
Rūpintojėlio ikonografija. Gyvenimas. 2006 m. rugsėjo mėn. 23 d. P. 6,8.

Viršelio paveikslas. Šv. Joakimo ir Šv. Onos susitikimas prie aukso vartų. Magnificat. 2012. Nr. 7 (29). P. 2–5.

Apie paveikslą Šv. Joakimo ir šv. Onos prie aukso vartų. Bernardinai. 2012 m. liepos 26 d. Prieiga

Viršelio paveikslas. Šv. Evangelistas Lukas. Magnificat. 2012. Nr. 10 (32). P. 2–4.

Viršelio paveikslas. Šv. Vincentas Paulietis slaugo sergančius maru. Magnificat. 2013. Nr. 9. P. 2–5.

Viršelio paveikslas. Loreto Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Magnificat. 2014. Nr. 5 (51). P. 2–10. ISSN 2029-4034.

Apie tai, ką pamiršome, žiūrėdami į Susimąsčiusio Kristaus atvaizdą. Bernardinai. 2014 m. balandžio 20 d. Prieiga

Apie parodą „Šilkas ir auksas“ Bažnytinio paveldo muziejuje. Bernardinai. 2014 m. gegužės 2 d. Prieiga

Viršelio paveikslas. Loreto Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Magnificat. 2014. Nr. 5 (51). P. 2–10.

Apie tai, ką pamiršome, žiūrėdami į Susimąsčiusio Kristaus atvaizdą. Bernardinai[interaktyvus]. 2014 04 20. Prieiga per internetą

Apie parodą „Šilkas ir auksas“ Bažnytinio paveldo muziejuje. Bernardinai [interaktyvus]. 2014 05 02. Prieiga per internetą

Iš senųjų dokumentų liudijimų: kryžiai – žemės valdų riboženkliai Dzūkijoje. Dainava. 2015. Nr. 1. P. 3–5.