• English

Dalia Vasiliūnienė

Humanitarinių mokslų daktarė
Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresn. mokslo darbuotoja

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Lietuvos Katalikų bažnyčių paveldas, sakralinė dailė, auksakalystė

Biografija

1966 m. gimė Kaune. 1985–1991 m. studijavo dailėtyrą Valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademijoje). 1991–1997 m. užėmė archyvarės pareigas Lietuvos literatūros ir meno archyve. 1997–2002 m. dirbo Kultūros ir meno institute Sakralinės dailės skyriuje. Įstaigą reorganizavus į Kultūros, filosofijos ir meno institutą, vėliau – į Lietuvos kultūros tyrimų institutą, Sakralinio meno paveldo skyriuje dirba vyresn. mokslo darbuotoja. 2003 m. apgynė daktaro disertaciją „Žemaičių Kalvarijos dominikonų architektūra ir dailė: kultas ir ikonografija“ (menotyra, 03H). Nuo 2010 m. vadovauja Lietuvos mokslo tarybos finansuojamam projektui „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija“, nuo 2013 m. – Sakralinio meno paveldo skyriaus vadovė.

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos bažnyčių dailė, auksakalystė, vienuolijų kultūros paveldas.

Monografijos
Žemaičių Kalvarija: piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a. Vilnius: Aidai, 2010.


Moksliniai straipsniai
Vilkaviškio vyskupijos eucharistinių indų ikonografija. Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai. Sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 172–185.

Relikvijoriai Vilkaviškio vyskupijoje: formos ir dekoras. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 40: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. Sud. Tojana Račiūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 95–107.

Išganytojo tema Žemaičių Kalvarijos krikštyklos dekore. Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje. Sud. Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 188–208.

Užnemunės liturginiai indai – krašto istorijos šaltiniai. Kultūros paminklai. 2008. Nr. 13. Sud. Juozas Bardauskas. P. 67–79.

Žemaičių Kalvarija katalikiškosios reformos kontekste. Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai. Sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. P. 66–89.

Rožinio brolijos procesijų altorėlis Žemaičių Kalvarijoje. „Kuriantis protas brangesnis nei turtai“. Skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 83–92.

Lenkijos XIX a. II pusės tapyba Vilkaviškio vyskupijoje: kilmės ir atribucijos klausimai (kartu su Regimanta Stankevičiene). Menotyra. 2010. T. 17. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 1–47.

Ornamento kaita XVIII a. Lietuvos sakralinėje auksakalystėje. Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai. Sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. P. 119–161.

Liturginiai indai ir reikmenys – istorijos šaltiniai. Dailės kūrinys – istorijos šaltinis. Sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. P. 102–125.

Kelios pastabos apie Rytų Prūsijos auksakalystės paveldą Lietuvoje. Menotyra. 2018. T. 25. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 1–11. http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/menotyra/article/view/3684/2482


Albumai
Lietuvos medinės bažnyčios. Tekstai Dalia Vasiliūnienė, fot. Raimundas Paknys. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2012.

Jėga ir grožis jo šventovėje. Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje. Sud. Dalia Vasiliūnienė, tekstai: D. Vasiliūnienė, L. Jovaiša, R. Pauliukevičiūtė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013.


Moksliniai katalogai
Straipsniai leidinyje: Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos Krikščionybė Lietuvos mene katalogas. T. IV: Auksakalystė XIII–XX a. Kn. 1: Kolekcijos. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006.

Straipsniai leidinyje: Lietuvos sakralinė dailė. T. I: Vilkaviškio vyskupija. Kn. 6: Šakių dekanatas. D. 1: Barzdai – Lukšiai. Sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

Straipsniai leidinyje: Lietuvos sakralinė dailė. T. I: Vilkaviškio vyskupija. Kn. 6: Šakių dekanatas. D. 2: Naudžiai – Žvirgždaičiai. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007.

Straipsniai ir įvadai leidinyje: Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos Krikščionybė Lietuvos mene katalogas. T. IV: Auksakalystė XIII–XX a. Kn. 2: Pavieniai dirbiniai. Vilnius. 2007. P. 75–81, 183–185.

Straipsniai leidinyje: Lietuvos sakralinė dailė. T. II: Šiaulių vyskupija. D. 1: Joniškio dekanatas. Kn. 1: Balkaičiai – Joniškis. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.

Straipsniai leidinyje: Lietuvos sakralinė dailė. T. II: Šiaulių vyskupija. D. 1: Joniškio dekanatas. Kn. 2: Juodeikiai – Rudiškiai. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Bažnyčios liturginių indų rinkinys. Lentvario bažnyčia ir jos dekoras. 1905–1943 m. (sud. Giedrė Jankevičiūtė). Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012. P. 126–140.

Lietuvos sakralinė dailė. T. II: Šiaulių vyskupija. D. 1: Joniškio dekanatas. Kn. 3: Skaistgirys–Žukančiai. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015.


Vadovai
Bažnytinio paveldo muziejus. Muziejaus gidas. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2009 ir 2010.


Recenzijos
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailininkų žodynas (apie „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailininkų žodyną“ (1 t.)). Menotyra. 2006. Nr. 3 (44). Sud. Aistė Paliušytė. P. 46–47 .

Gera pradžia, bet tik pusė darbo (apie „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailininkų žodyną“ (1 t.)). Knygų aidai (Naujojo židinio-Aidų priedas). 2006. Nr. 3. P. 17–19.

Procesijų altorėliai Lietuvoje (apie M. Matušakaitės knygą Procesijų altorėliai Lietuvoje). „Kuriantis protas brangesnis nei turtai“. Skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2009. P. 175–183.

Konferencija „Virgo venerabilis“. Tęsiamos religinės kultūros paveldo studijos (apie konferenciją). Menotyra. 2010. T. 17. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 89–90.

Bernardiniškojo dvasingumo ženklai vieno konvento istorijoje (apie Rūtos Janonienės knygą „Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje“). Menotyra. 2010. T. 17. Nr. 4. Sud. Lina Balaišytė, Gabija Surdokaitė. P. 385–388.

Dar kartą apie portretą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (apie M. Matušakaitės knygą „Portretas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (2010). Menotyra. 2011. T. 18, Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 82–85.

Skaruliai. Mintys prie atverstos knygos (apie knygą Skaruliai (tekst. aut. Marija Matušakaitė, Vidmantas Jankauskas), 2010). Literatūra ir menas. 2011 06 10, Nr. 3335.

Vilniaus sakralinė auksakalystė Bažnytinio paveldo muziejuje. Įspūdžiai aplankius parodą (apie Vilniaus sakralinės auksakalystės parodą). Menotyra. 2012. T. 19, Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 77–82.

Kelios pastabos apie „abrozdėlius“ ir religinius atvaizdus… (apie parodą „Abrozdėliai. Religiniai paveikslėliai iš kunigo Mozės Mitkevičiaus kolekcijos“ Bažnytinio paveldo muziejuje). Naujasis Židinys-Aidai. 2014. Nr. 8. P. 17–19.

Kaip dailės kūrinys tampa istorijos šaltiniu (apie konferenciją „Dailės kūrinys – istorijos šaltinis“). Menotyra, 2014. T. 21. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė-Vitienė. P. 75–77.

Ir prabanga, ir grožis… (apie parodą „Šilkas ir auksas. Vilniaus arkivyskupijos XV–XVIII a. liturginė tekstilė“ Bažnytinio paveldo muziejuje). 7 meno dienos. 2014-01-17, Nr. 2.

Asta Giniūnienė „Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. Sklaida ir raiška“ (knygos recenzija). Menotyra. 2014. T. 21. Nr. 4. Sud. Lina Balaišytė. P. 342–345.

Tojana Račiūnaitė. Atvaizdo gyvastis. Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a. Menotyra. 2016. T. 23. Nr. 1. Sud. Milda Žvirblytė. P. 53–55.

Antakalnio Jėzus ir kiti… (apie Regimantos Stankevičienės knygą „Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“). Naujasis Židinys-Aidai. 2018. Nr. 1. P. 77–78.

Šv. Kazimiero šlovės atspindžiai Italijos mene (apie parodą Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje). 7 meno dienos. Nr. 26 (1263). 2018-06-29. Prieiga


Sudaryti ir parengti leidiniai
Lietuvos dailės istorikų draugija. Bibliografija. 1995–2004. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Asta Giniūnienė. Vilnius: VDA leidykla, 2005.

Menotyra, 2005. Nr. 2. Sud. Dalia Vasiliūnienė.

Lietuvos sakralinė dailė. T. I: Vilkaviškio vyskupija. Kn. 6: Šakių dekanatas. D. 2: Naudžiai – Žvirgždaičiai. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007.

Lietuvos sakralinė dailė. T. II: Šiaulių vyskupija. D. 1: Joniškio dekanatas. Kn. 1: Balkaičiai – Joniškis. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.

Lietuvos sakralinė dailė. T. II: Šiaulių vyskupija. D. 1: Joniškio dekanatas. Kn. 2: Juodeikiai – Rudiškiai. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Lietuvos sakralinė dailė. T. II: Šiaulių vyskupija. D. 1: Joniškio dekanatas. Kn. 3: Skaistgirys–Žukančiai. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015.

Ne vien Dangus. Advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ meno kolekcija. Sudarymas ir tekstai (kartu su Skaidre Urboniene). Vilnius: Valiunas Ellex. 2016.

Lietuvos sakralinė dailė. T. II: Šiaulių vyskupija. D. 2: Šiaulių dekanatas. Kn. 1: Agailiai–Juozapava. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018.


Parodos

Ne vien Dangus. Religinės dailės kūriniai iš Rolando Valiūno ir advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ kolekcijos (kartu su Skaidre Urboniene). Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus. 2016 05 31 – 09 24.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose

Žemaičių Naumiesčio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia: istorija ir architektūra. Lietuvos lokaliniai tyrimai [interaktyvus]. 2010 11 02. Prieiga


Populiarūs straipsniai
SOS: Bernardinai (kartu su Liudu Jovaiša). Delfi [interaktyvus]. 2008 03 07. < http://www.delfi.lt. >

Pradėti Šiaulių vyskupijos sakralinio paveldo tyrimai. Kultūros paveldo departamentas [interaktyvus]. 2009 12 10. Prieiga

Menas ir liturgija: bažnytinė tekstilė ir metalo dirbiniai. Lietuva 1009–2009. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 231–239

Šv. Jokūbo ligoninės teritorijos komplekso projektas, vieša diskusija ir pusiau tiesa. Lietuvos žinios. 2018-08-02 https://www.lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/redakcijos-pastas-sv-jokubo-ligonines-teritorijos-komplekso-projektas-viesa-diskusija-ir-pusiau-tiesa/270064