• English

Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė

Humanitarinių m. dr., menotyrininkė
Vytauto Didžiojo universiteto, Menų fakulteto docentė

Kaunas

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
XIX–XXI a. Lietuvos ir Europos vaizduojamoji dailė: personalijos, raidos procesai, bajoriškosios kultūros paveldas, istorinė atmintis dailėje, dailėtyros istorija ir teorija

Biografija

Gimė 1973 m. balandžio 24 d. Kaune. 1992-1997 m. studijavo menotyrą baklauro ir 1997-1999 m. magistrantūros studijose Vytauto Didžiojo universitete Menų fakultete. 2003 m. ten pat apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją „Miuncheno meno mokyklos vaidmuo XIX a. antrosios pusės Lietuvos dailininkų kūryboje“. Nuo 2003 m. dėsto VDU Menų fakultete bakalauro ir magistrantūros studijose, vadovauja studentų baigiamiesiems darbams. 2007–2008 m. VDU Menų instituto (dabar fakultetas) Direktoriaus pavaduotoja; 2008–2013 m. VDU Menų fakulteto Menotyros katedros vedėja. Nuo 2006 m. šio fakulteto docentė. Nuo 2007 m. vadovauja VDU Menų fakulteto mokslininkų grupės klasteriui „Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai“.

Be pedagoginio ir administracinio darbo mokslininkė užsiima ekspertine, projektine, švietėjiška ir moksline organizacine veikla. 2008-2010 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos organizuojamo paskaitų ciklo „Lietuvos dailės istorijos eskizai“ lektorė; 2011-2012, 2014, 2017 m. Frankofonijos dienų Kaune paskaitų apie dailę lektorė; 2015-2016 m. MB “Mūsų studija” paskaitų ciklų “Senųjų laikų ir viduramžių menas”, “Lietuvos meno istorija”, “Meno istorija – profesionaliai neprofesionalams” dėstytoja; 2010 m. tarptautinės mokslinės konferencijos „Meno istorijos riboženkliai organizatorė“, 2012 m. geriausio metų kūrinio komisijos vertinimo narė; nuo 2016 duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė; 2017 m. nacionalinės mokslinės konferencijos „Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei“ organizatorė.


Moksliniai straipsniai
Kraštovaizdžio su kryžiumi ištakos ir tradicija Lietuvos dailėje. Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 2005. Nr. 15(43). P. 307–315.

Роль литературных сюжетов в Литовской живописи 19 века. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas: Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2006. T. 8. P. 285–294.

Ankstyvoji Jono Šileikos kūryba (1907–1914). Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 45: Iš šimtmečio perspektyvos: XX a. pradžios Lietuvos dailė. Sud. V. Jankauskas. Vilnius VDA leidykla, 2007. P. 89–99

Edvardas Matas Römeris – Miuncheno dailės tradicijų puoselėtojas. Römeriai Lietuvoje XVII–XX a.: mokslinių straipsnių rinkinys = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries = section of scientific articles. Sud. J. Širkaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 111–123, 357–370.

Meninės idėjos ir nacionalumas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos dailėje. Meno istorija ir kritika = Art History & Criticism. T.4: Menas ir tapatumas. Sud. N. Taluntytė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. P. 81–87.

Kitoks Jonas Šileika – ką byloja menininko užrašai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn.49: Moderniosios Lietuvos dailės ištakos: Kauno meno mokykla. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. Sud. R. Simanaitienė, 2008. P. 79–95.

Menotyra žurnalo SOTER puslapiuose. Soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. Nr. 32. 2009. P. 75–85

Lietuvos romantizmo dailės tyrimai nuo XIX a. pradžios iki Vlado Drėmos. Atrasti Vilnių : skiriama Vladui Drėmai. Vilnius: VDA leidykla, 2010. P. 257–262.

Menotyra Vytauto Didžiojo universitete tarpukariu. Meno istorija ir kritika. Kn. 7: Meno istorijos riboženkliai. Sud. Nijolė Lukšionytė, Aušrinė Kulvietytė–Slavinskienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. P. 77–87.

Jurgis Baltrušaitis ir menotyra tarpukario Lietuvoje. Česlovo Milošo skaitymai. Kn. 5: Genius Loci – asmenybė ir kūryba kaip erdvės vaizdinys. Sud. Vitalija Truskauskaitė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. P. 53–60.

Bajoro įvaizdis XIX a. Lietuvos dailėje. LOGOS. T. 85–86. Vilnius: Visuomeninė organizacija “LOGOS”. 2015. P.101–107; 2016. P. 123–130.

Metalo ir gintaro dermė Rūtos Ničajienės kūryboje. LOGOS. T. 87. Vilnius: Visuomeninė organizacija “LOGOS”. 2016. P. 106–115.

Istorinė atmintis Prano Griušio tapyboje. LOGOS. T. 90. Vilnius : Visuomeninė organizacija “LOGOS”. 2017. P. 122–133.

Lietuvos istorijos naratyvai XIX a. dailėje. Vakarykščio pasaulio atgarsiai: mokslinių straipsnių rinkinys,  sud. M. Matulytė, R. Juzefovičius, R. Balsys. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 142–155.


Šaltinių publikacijos
Menotyros publikacijos tarpukario Vilniuje ir Kaune (kartu su Nijole Lukšionyte). Meno istorija ir kritika. Kn. 7: Meno istorijos riboženkliai. Sud. Nijolė Lukšionytė, Aušrinė Kulvietytė–Slavinskienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. P. 218–232.

Nijolės Lukšionytės (1954–2014) bibliografinė rodyklė. Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei. Sud. Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017. P. 8–22


Vadovėliai, metodinė literatūra
Naujųjų laikų vaizduojamosios dailės kurso metodinė priemonė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006.

Europos dailė: nuo romantizmo iki moderno. mokomoji knyga pagrindinių studijų studentams. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008.


Recenzijos
Napoleono Ordos piešiniai sugrąžina senosios Lietuvos vaizdus. Logos. Nr. 52. 2007. P. 219–222.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Meno istorija ir kritika. Kn. 7: Meno istorijos riboženkliai. Sud. Nijolė Lukšionytė, Aušrinė Kulvietytė–Slavinskienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011.

Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei. Sud. Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Litauische Maler in München. Zeitenblicke Nr. 2: Nationale Identitäten – Internationale Avantgarden München als europäisches Zentrum der Künstlerausbildung. [Elektroninis išteklius]. Köln: DiPP. 2006. Prieiga


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 19, 20. Vilnius, 2011.


Populiarūs straipsniai ir leidiniai

Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimai (kartu su Nijole Lukšionyte). Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2012.

Viršelio paveikslas Jozefo Israelio “Piemens malda”. Magnificat: kasdieniai skaitymai. Vilnius: Magnificat leidiniai. 2016. Nr. 7 (77). P. 5–8.

Ivano Aivazovskio “Chaosas, arba pasaulio sutvėrimas”: viršelio paveikslas. Magnificat: kasdieniai skaitymai. Vilnius: Magnificat leidiniai. 2017. Nr. 2 (84). P. 6–9.