• English

Aušra Vasiliauskienė

Pagrindinės tyrimų kryptys:
Dailės paveldo tyrimai sociokultūrinių veiksnių kontekste, privačių meno kolekcijų istorija, Lietuvos krikščioniškoji dailė ir ikonografija, Lietuvos knygų grafika (XVI–XVIII a.)

Monografijos

Vasiliauskienė, Aušra, Rokiškio dvaro meno kolekcija, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2023.

Kamuntavičienė, Vaida; Vasiliauskienė, Aušra, Sugrįžusi atmintis. Kauno bernardinių istorija ir vienuolyno ansamblis XVI a. pab. – XIX a., Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2023. doi.org/10.7220/9786094675621.

Kolektyvinė mokslinė monografija Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai, sud. Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, Bažnytnio paveldo muziejus, 2018, Aušros Vasiliauskienės tekstai p. 91–182.

Vasiliauskienė, Aušra, Kauno benediktinių vienuolyno tyrimai, t. 2: Kauno benediktinių vienuolyno ansamblio meninė savastis, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas; Vilnius: Versus Aureus, 2016.


Moksliniai straipsniai

Vasiliauskienė, Aušra, The altars of the Holy Trinity Church of the former Bernardine Convent in Kaunas from the 17th century until 1864: an outline of the research, Artifex Novus, 2023, Nr. 7, p. 150–173. ISSN 2544-5014. org/10.21697/an.13464.

Vasiliauskienė, Aušra, Watercolours and Drawings of Count Konstanty Tyzenhauz – the Romanticized Testimony of the Time, Art History and Criticism / Meno istorija ir kritika, 2022, No. 18, p. 77– ISSN 1822-4555 (Print), ISSN 1822-4547 (Online) https://doi.org/10.2478/mik-2022-0004.

Vasiliauskienė, Aušra, Grafienės Marijos Tyzenhauzaitės-Pšezdzeckienės (1823–1890) kūrybinis palikimas, Logos, 2022, Nr. 112, p. 137–156. org/10.24101/logos.2022.58.

Vasiliauskienė, Aušra, „Grafų Pšezdzeckių meno kolekcija: Centriniame Ukrainos valstybės istorijos archyve saugomo rankraštinio katalogo duomenys“, Akims ir sielai: privačios meno kolekcijos Lietuvoje, sud. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2021, p. 53–64.

Vasiliauskienė, Aušra, Kauno buvusio bernardinių vienuolyno Švč. Trejybės bažnyčios altorių  ikonografija  nuo  XVII  a.  iki  1864  m.:  tyrinėjimų kontūrai, Menotyra, 2020, t. 27, Nr. 4, p. 277–295.

Vasiliauskienė, Aušra, Szymon Czechowicz (1689–1775): Najświętsza Maria Panna rozkazuje aniołowi gniewu Bożego schować miecz do pochwy; Powrót syna marnotrawnego; Uczta syna marnotrawnego; Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny; Św. Gertruda z Helfty; Św. Anna nauczająca Marię, Geniusz Baroku. Szymon Czechowicz. 1689–1775, red. Andrzej Betlej, Tomasz Zaucha. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020, p. 352-353 (kat. Nr. 58), p. 356-359 (kat. Nr. 60, 61), p. 360-361 (kat. Nr. 62), p. 362-363 (kat. Nr. 63), p. 364-365 (kat. Nr. 64).

Vasiliauskienė, Aušra, Simono Čechavičiaus (1689–1775) piešiniai iš Rokiškio dvaro kolekcijos: nuo šventųjų iki palaidūnų, Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje: Mokslo straipsnių rinkinys, sud. Asta Giniūnienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 295–312.

Vasiliauskienė, Aušra, Mickevičiaus Madona: atvaizdo ikonografija ir raiška romantizmo kultūroje. In: Vakarykščio pasaulio atgarsiai: mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Margarita Matulytė, Romualdas Juzefovičius, Rimantas Balsys, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus; Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018. ISBN 9786094261244, p. 130–141.

Vasiliauskienė, Aušra, Grafika [Oginskių dailės kolekcija], Veidai iš būtojo laiko. Kunigaikščių Oginskių dailės kolekcija / Faces from the Past. The Dukes Oginski Art Collection: mokslinis katalogas, sud. Osvaldas Daugelis, Aušra Vasiliauskienė. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2015, p. 120-142, 147-175, 178-182, 252, 255, 258-260, 263-265, 268-271, 273, 274, 280, 284, 288, 289, 291, 293-318, 320-323. ISBN 978-9955-471-54-7.

Vasiliauskienė, Aušra, Komaskų mokyklos atspindžiai ornamentinėje Pažaislio stiuko lipdyboje, Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija: mokslo straipsnių rinkinys, sud. M. Paknys. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 111 – 138.

Vasiliauskienė, Aušra, Kauno benediktinių vienuolyno Šv. Mikalojaus bažnyčios altorių kūrinių kaita XIX a., Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės moterų vienuolijos: istorija ir paveldas: mokslo straipsnių rinkinys, sud. A. Vasiliauskienė. Versus Aureus, 2014, p. 247 – 261. ISBN 978-609-467-074-9 (Print), ISBN 978-609-467-075-6 (Online).

Vasiliauskienė, Aušra, Komaskų mokyklos atspindžiai XVII a. antros pusės stiuko lipdyboje: nauji tyrinėjimų aspektai / The Influence of Prealpine Lake Artists School on Lithuanian Stucco Art (the Second Half of the 17th c.), Meno istorija ir kritika / Art History and Criticism, t. 10: Kultūros paveldas: medžiagiškumo ir simbolinių prasmių sąveika / Cultural Heritage: the Interplay of Substantiation and Symbolic Meanings, 2014, p. 133 – 165. ISSN 1822-4555 (Print), ISSN 2335-8769 (Online).

Vasiliauskienė, Aušra, Kauno benediktinių vienuolyno Šv. Mikalojaus bažnyčios altorių ikonografijos ir meninės raiškos kaita XVII – XVIII a., Soter, Nr. 50 (78), 2014, p. 115 – 140. ISSN 1392 (spausdintas), ISSN 2335-8785 (internetinis).

Kamuntavičius, Rūstis; Vasiliauskienė, Aušra; Stefano M., Lanza, Lugano ežero pakrančių menininkai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko kūrėjai (XVI – XVIII a.), Darbai ir dienos, Nr. 61, 2014, p. 233 – 261. ISSN 1392-0588 (spausdintas), ISSN 2335-8769 (internetinis).

Vasiliauskienė, Aušra, Maestri dello stucco: influssi della scuola degli Artisti dei laghi sull’arte dello stucco in Lithuania (2a metà del XVII sec.), traduzione in italiano di Stefano M. Lanza, Arte e storia, Lugano: Ticino Management SA, 2013, Nr. 59: Artisti del lago di Lugano e del Mendrisiotto nel Granducato di Lituania (dal XVI al XVIII sec.), p. 64-106. ISSN 2235-7769.

Kamuntavičius, Rūstis; Vasiliauskienė, Aušra; Lanza, Stefano Maria, Artisti del lago di Lugano e del Mendrisiotto in Lituania: creatori del Barocco del Granducato (dal XVI al XVIII sec.), Arte e storia, Lugano: Ticino Management SA,  2013, Nr. 59: Artisti del lago di Lugano e del Mendrisiotto nel Granducato di Lituania (dal XVI al XVIII sec.), p. 18-63. ISSN 2235-7769. 

Vasiliauskienė, Aušra, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ikonografija XVII–XVIII a. Lietuvos dailėje, Soter, Nr. 48, 2013, 91-114. ISSN 1392-7450. 

Vasiliauskienė, Aušra, Švč. Mergelės Marijos gyvenimo istorijos atvaizdų plitimas XVII–XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Logos, Nr. 77, 2013, 125-137. ISSN 0868-7692.

Vasiliauskienė, Aušra, Mariologiniai siužetai XVII – XVIII a. Lietuvoje naudotų mišiolų iliustracijų kontekste, Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje: mokslo straipsnių rinkinys, sud. G. Surdokaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 70 – 100. ISSN 2029-2821, ISBN 978-9955-868-36-1.

Vasiliauskienė, Aušra, Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ikonografija XVII – XVIII a. Lietuvos tapyboje, LDK dvasingumas: tarp tradicijos ir dabarties, sud. V. Kamuntavičienė, A. Vasiliauskienė. Kaunas: VDU, 2010, p. 75 – 103. ISBN 9789955-12-638-6.

Vasiliauskienė, Aušra, Šiluvos bazilikos „Šventosios Šeimos“ paveikslas, Meno istorija ir kritika / Art History and Criticism, t. 5: Šiluva Lietuvos kultūroje / Šiluva in Lithuanian Culture, sud. prof. dr. L. Šinkūnaitė, dr. R. Valinčiūtė-Varnė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2009, p. 66-77. ISSN 1822-4555. MLA International Bibliography.

Vasiliauskienė, Aušra, Jėzaus kūdikystės istorija Lietuvos Baroko dailėje: ikonografinis aspektas, Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545 – 1563) įtaka Lietuvos kultūrai, sud. prof. dr. A. Aleksandravičiūtė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 312–338.ISSN 2029-2821.

Vasiliauskienė, Aušra, Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko dailėje, Logos, t. 49. 2007, p. 161–171. (0,43 aut. l.); Logos, t. 51. 2007, p. 143 – 152. (0,43 aut. l.); Logos, t. 52. 2007, p. 163-173. (0,43 aut. l.). ISSN 0868-7692. Arts & Humanities Citation Index, The Philosopher‘s Index, CEEOL.

Vasiliauskienė, Aušra, Aleksandro Hilarijaus Palubinskio sudarytos knygos „Rosarium et officium B. Mariae Virginis…“ iliustracijos: nauji faktai ir aspektai, Logos, t. 45. 2006, p. 116-134. ISSN 0868-7692. CEEOL.

Šinkūnaitė, Laima; Vasiliauskienė, Aušra, Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės paveikslas iš Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios, Logos, t. 38. 2004, p. 147-156; Logos. T. 39. 2004, p. 155-169. ISSN 0868-7692.


Mokslo monografijų, straipsnių rinkinių recenzijos

Vasiliauskienė, Aušra, Lukiškių Dievo Motinos stebuklai, Naujasis Židinys-Aidai, 2018, Nr. 1. Tojanos Račiūnaitės mokslo monografijos „Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas“ (2017) recenzija.

Vasiliauskienė, Aušra, Apie ką susimąstęs Kristus, Naujasis Židinys-Aidai, 2018, Nr. 4. Gabijos Surdokaitės mokslo monografijos „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ (2017) recenzija.


Sudaryti mokslo leidiniai

Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės moterų vienuolijos: istorija ir paveldas: mokslo straipsnių rinkinys, sud. A. Vasiliauskienė, Vilnius: Versus aureus, 2014. ISBN 978-609-467-074-9 (Print), ISBN 978-609-467-075-6 (Online).

LDK dvasingumas: tarp tradicijos ir dabarties, sud. V. Kamuntavičienė, A. Vasiliauskienė, Kaunas: VDU, 2010. ISBN 9789955-12-638-6.


Kiti sudaryti leidiniai

Pakruojo dvaro baronų von der Roppų meno kolekcija, sud. A. Vasiliauskienė, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2021.

Veidai iš būtojo laiko. Kunigaikščių Oginskių dailės kolekcija / Faces from the Past. The Dukes Oginski Art Collection: mokslinis katalogas, sud. Osvaldas Daugelis, Aušra Vasiliauskienė, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2015.

Ieškoti moters: parodos katalogas, sud. V. Krištopaitytė, A. Vasiliauskienė, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2012.


Mokslo populiarinimo straipsniai

Vasiliauskienė, Aušra, Ignoto Tyzenhauzo šeimos ryšys su dailininku Jonu Rustemu, Pauliaus Galaunės skaitymai 2022, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, p. 147–162.

Vasiliauskienė, Aušra, Rožinio Švč. Mergelė Marija ir šv. Dominykas, Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje. Aštuoni atminties šimtmečiai, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2022, p. 127–143.

Vasiliauskienė, Aušra, Sopulingoji Ukraina, Naujasis židinys, 2022, Nr. 4, p. 62–64.

Vasiliauskienė, Aušra, Rokiškio dvaro meno kolekcija: susitikimai po aštuoniasdešimties metų, Nemunėlis, 2021, Nr. 1 (46), p. 23–27.

Vasiliauskienė, Aušra, Veidai iš būtojo laiko, Lietuvos muziejai, 2020, Nr. 1, p. 24–25. Prieiga internetu: http://museums.lt/wp-content/uploads/LIETUVOS-MUZIEJAI-20201.pdf

Vasiliauskienė, Aušra, Paroda iš Rokiškio dvaro kolekcijos, Lietuvos muziejai, 2020, Nr. 2, p. 29–31. Prieiga internetu: http://museums.lt/wp-content/uploads/LIETUVOS_MUZIEJAI_2020_2.pdf

Parengta medžiaga media-pasakojimui „Veidai iš būtojo laiko: kunigaikščiai Oginskiai – kultūros mecenatai“. 2020. Prieiga internetu: https://www.15min.lt/media-pasakojimai/veidai-is-butojo-laiko-kunigaiksciai-oginskiai-kulturos-mecenatai-926?fbclid=IwAR2ZHzU_GSZg_NcUN0sQqwjMdsDxqAiX0H506r4qxfnf6d7IcQ4Aw3cYFZc.

Vasiliauskienė, Aušra, Šiluva kviečia patirti gyvąją piligrimystę, Naujasis Židinys-Aidai, 2019, Nr. 6, p. 49–51.

Vasiliauskienė, Aušra, Apie meno piligrimus, Šiluvos meno bienalė 2019. Akmuo: katalogas, sud. Arūnas Kazlauskas, Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2019, p. 37.

Vasiliauskienė, Aušra, Ambrodžijo Bergonjonės „Mergelės Marijos ėmimas į Dangų“, Magnificat. Kasdieniai skaitymai, 2018 m. rugpjūtis, Nr. 8, p. 2–5.

Vasiliauskienė, Aušra, Džovanio Batistos Tiepolo freska “Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų”, Magnificat. Kasdieniai skaitymai, 2016 m. rugpjūtis, nr. 8 (78), p. 2–5.

Vasiliauskienė, Aušra, Dailė, Gintaro Lietuva, sud. D. Kandrotienė. Kaunas: Terra Publica, 2016, p. 176–178.

Vasiliauskienė, Aušra, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Gintaro Lietuva, sud. D. Kandrotienė, Kaunas: Terra Publica, 2016, p. 178–181.

Įdomiausios Lietuvos bažnyčios, sud. L. Šinkūnaitė, Kaunas: Terra Publica, 2016. A. Vasiliauskienės tekstai p. 16–19, 24–25, 28–31, 36–55, 58–65, 68–71, 78–83, 94–95, 98–99, 102–103, 106–109, 116–117, 120–123, 130–135, 146–151, 154–155, 170–171, 178–185, 188–191, 196–197, 204–207, 212–217, 228–231, 236–243, 248–257, 262–265, 270–277, 284–289.

Vasiliauskienė, Aušra, Chuano Bautistos Maino „Piemenėlių pagarbinimas“, Magnificat, 2015 12, Nr. 12 (70), p. 2–7.

Vasiliauskienė, Aušra, Panevėžio vyskupijos Kristaus Karaliaus katedra, Lietuvos bažnyčios, sud. prof. dr. L. Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009, p. 32 – 37.

153 įdomiausios Lietuvos bažnyčios, sud. L. Šinkūnaitė, Kaunas: Terra Publica, 2009, Vasiliauskienės tekstai p. 16, 26, 28, 30, 33, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 55 (A), 56, 58, 62, 68, 69, 78, 80, 84, 90, 94, 101, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 124, 126, 132, 134, 143, 145, 152, 154, 158, 160, 163 (V), 164, 173, 180, 186, 188, 196, 200, 208, 210, 224, 226, 232, 236, 238, 240, 242, 243, 245 (V), 245 (A), 252, 254, 58 (V), 258 (A), 260, 268, 270, 274, 278, 279 (A), 284, 286, 288, 290, 292.


Straipsniai kultūrinėje spaudoje

Vasiliauskienė, Aušra, Kelionė Antigonės keliais, Kauno dienos priedas Santaka, 2012 08 10, p. 1, 4.

Vasiliauskienė, Aušra, Šventųjų ašaros Sigitos Maslauskaitės tapyboje. Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2010 10 04. Prieiga

Vasiliauskienė, Aušra, Nukryžiuotasis: tu guldai mane į mirties dulkes. Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2009 04 09. Prieiga

Vasiliauskienė, Aušra, Raudonoji Pieta, arba Kančios tema Alfredo Šato kūryboje. Kultūros barai. 2008. Nr. 10. P. 52–54.

Vasiliauskienė, Aušra, Iš Sapiegų Madonos Dangiškojo lobyno. Kultūros barai. 2008. Nr. 7/8. P. 56–58.


Kuruotos parodos

„Moters atvaizdas Kauno meno mokyklos grafikoje“ Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, 2022 19 15 – 2022 12 31. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

„Veidai iš būtojo laiko: kunigaikščių Oginskių dailės kolekcija“. Žemaičių dailės muziejus, nuolatinė rūmų ekspozicija nuo 2021 05 22. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

„Uždegta Monmartro ugnies: Rokiškio dvaro meno kolekcija“. Rokiškio krašto muziejus, 2021 02 04 – 2021 07 06. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

„Veidai iš būtojo laiko: kunigaikščiai Oginskiai – kultūros mecenatai“. Vilniaus paveikslų galerija, 2020 01 30–2020 05 10. Parodos kuratoriai O. Daugelis, A. Vasiliauskienė.

„Uždegta Monmartro ugnies: Rokiškio dvaro meno kolekcija“. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2020 02 27–2020 05 31; Vilniaus paveikslų galerija, 2020 07 09–2020 09 13. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

Virtuali paroda „Rokiškio dvaro meno kolekcija iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių“. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Prieiga internetu: https://cdm.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/38793150?s_tab=&listDisplayMode=simple&backUrl=%2fvirtualios-parodos&page=1&rowsOnPage=48. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

Iliustracijų paroda „Šiltas prisiminimas“, M. Žilinsko dailės galerija, 2017 06 15–2017 09 17. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

Jubiliejinė dailininko Gedimino Pempės (1921–2008) paroda „Tarp linijų ir žodžių“, skirta 95-osioms dailininko gimimo metinėms paminėti. 2016.04.30–2016.08.28. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Parodos kuratorės M. Gasiūnaitė, A. Vasiliauskienė.

Aldonos Gustas (g. 1932) tapybos darbų paroda “Aš esu mes”. 2016 04 23–2016 05 29. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

„Žmonės žiūri į žvaigždes“, paroda, skirta dailininko Antano Gudaičio (1904 – 1989) 110-osioms gimimo metinėms. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2014 11 07–2014 12 07. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

„Paskutinis rytas“, paroda, skirta dailininko Telesforo Valiaus (1914 – 1977) 100-osioms gimimo metinėms. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2014 03 07–2014 04 06. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

„Suplyšę Antigonės kelionės“. 2012 08 02–2012 09 02. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

„Ieškoti moters“. 2012 11 30–2012 12 31. Kuratorės V. Krištopaitytė, A. Vasiliauskienė.

Dailininko Vytauto Kaušinio plakatų paroda. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 2011 01 20–2011 02 27. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

„Tai buvo neseniai. Visuomenės gyvenimo atspindžiai Lietuvos plakatuose: 1918 – 1930“. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2009 12 17–2010 02 28. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

“Medžių poezija”, paroda, skirta dailininko Antano Kučo 100-osioms gimimo metinėms. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 2009 04 17–2009 06 21. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.

“Žmogaus legenda”, paroda, skirta ailininko Vinco Kisarausko 75-ųjų gimimo metinių sukakčiai. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 2009 03 06–2009 05 15. Parodos kuratorė A. Vasiliauskienė.