• English

Aleksandra Aleksandravičiūtė

Humanitarinių m. dr. (hp), menotyrininkė
Vilniaus dailės akademijos profesorė
Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriaus. m. darbuotoja

Vilnius

Pagrindinės tyrimų kryptys:
Bažnytinės dailės paveldas, ornamento istorija ir teorija

Biografija

Gimė 1953 m. spalio 8 d. Vilniuje. 1971 – 1976 m. studijavo dailėtyrą Valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademijoje). 1985 m. Maskvoje apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją, 2007 m. Vilniuje atliko habilitacijos procedūrą. 1976 – 2017 m. dėsto Vilniaus dailės Akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedroje, nuo 2008 m. profesorė. Nuo 1993 m. dirbo Kultūros ir meno institute Sakralinės dailės skyriuje. Įstaigą reorganizavus į Kultūros, filosofijos ir meno institutą, vėliau – į Lietuvos kultūros tyrimų institutą, dirba Sakralinio meno paveldo skyriuje vyriaus. mokslo darbuotoja.

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: 1973–1993 m. publikacijos buvo dailės kritikos straipsniai (grafika, taikomoji dailė, tapyba, tautodailė) ir monografinis albumas „Jonas Kuzminskis“ (Maskva, 1988). Nuo 1996 m. pagrindine tyrimų sritimi tapo bažnytinės dailės paveldas (altoriai, taikomoji dailė), ornamento istorija ir teorija.


Moksliniai straipsniai
Užnemunės vienuolijų meno paveldo tyrimo problemos. Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 156–171.

Z zagadnień barokowych wyposażeń kościołów Wilna. Wileńska architektura sakralna doby baroku. Dewastacja i restauracja. Red. Jakub Sito, Wojciech Boberski, Piotr Jamski. Warszawa: Instytut Sztuki PAN; Marburg: Herder – Institut, 2005. S. 37–51.

Kolonų knygos ir XVI–XVIII a. architektūros retorika. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 35: Pirmavaizdis ir kartotė. Vaizdinių transformacijos tyrimai. Vilnius: VDA leidykla, 2005. P. 27–40.

Research into sacral art in Lithuania. General trends and specific aspects. Acta Historiae Artium Balticae (AHAB). Vilnius: Vilnius Academy of Fine Arts, 2005. Nr. 1. P. 26–38.

Baroque after baroque: Wooden retables in Lithuania. Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum. Homburger Gespräch. 2003. Heft 20. Hrsg. von Lars Olof Larsson. Kiel: M. C. Böckler-Mare Balticum-Stiftung, 2005. S. 74–88.

Altorių probleminių tyrimų gairės. XVII–XIX a. Užnemunės bažnyčių retabulai. D. 1, 2. Logos. 2006. Nr. 48. P. 156–165; 2006. Nr. 49. P. 149–160.

Simno bažnyčios altorių istorijos klausimai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 51: LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai. Vilnius: VDA leidykla, 2008. P. 239–247.

The interior of the Lutheran Evangelic Church in catholic Vilnius: eighteenth century Lutheran stucco sculpture and its background. Art and the Church. Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th–18th centuries. Tallin: Eesti Kunstakadeemia, 2008. S. 261–280.

Simbolinės potridentinio altoriaus dekoro prasmės. Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545 – 1563) įtaka Lietuvos kultūrai: Susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose. Sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. P. 279–309.

Naujųjų amžių ornamentika Hozijaus namų tapyboje. Kuriantis protas brangesnis nei turtai … Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 41–59.

Spalva šiuolaikinėje lietuvių grafikoje. Grafika šiuolaikinių menų kryžkelėje. Sud. Ramutė Rachlevičiūtė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 63–70.

Report on the publication of research on sacral art in Lithuania. Centropa (New York). 2010 September. Vol. 10. Nr. 3. P. 270–276.

Spalva 1989 – 2009 m. kūriniuose. Birutė Stančikaitė. Sud. Ramutė Rachlevičiūtė. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2010. P. 7–14.

Proceso žymės kūrinyje. Juozas Adomonis. Sud. Juozas Adomonis, Danutė Zovienė. Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla, Artseria, 2010. P. 7–17.

Erdvės įprasminimas programiniuose retabuluose. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų altoriai. Menotyra. 2011. T. 18. Nr. 1. P. 1–15.

Taikomoji ar dekoratyvinė dailė? Keletas terminijos klausimų. Meno istorija ir kritika [Meno istorijos riboženkliai], Sud. Nijolė Lukšionytė, Audronė Slavinskienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Nr. 7. P. 110-115. pdf

Šiaurės renesansas Vilniaus mieste. Sienų tapybos ornamentika. Menotyra. 2012. T. 19. Nr. 1. P. 1–17.

Teorinės ornamentikos tyrimų prieigos: nuo Immanuelio Kanto iki Jurgio Baltrušaičio. Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai. Sudarytoja Aleksandra Aleksandravičiūtė.Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. P. 10-32.

Artumas per atstumą, in: Algimantas Švėgžda. Laimės šulinys, Vilnius: Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 2019, p. 116-126. ISBN 978-609-447-294-7.


Vadovėliai, metodinė literatūra
Bažnytinė dailė ir visuomenė. Vilnius: VDA leidykla, 2007.

Cesare Ripa. Ikonologija. Dailės šaltiniai nuo seniausių laikų iki mūsų dienų: Vadovėlis. Sud. Giedrė Jankevičiūtė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 273–280.

Ovidijus. Metamorfozės. Arachnė. ibid. P. 449–454.

Vilniaus jėzuitų profesų namų istorija. ibid. P. 482–490.

Formos ir stiliaus teorijos. Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos: Vadovėlis. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 17–38. (kartu su Giedre Mickūnaite)

Taikomosios dailės tyrimų specifika. ibid. P. 48–57.

Vaizdo antropologija. ibid. P. 199–233. (kartu su Giedre Mickūnaite)


Moksliniai katalogai
Lietuvos sakralinė dailė. T. 1. Kn. 6. D. 1. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006

Lietuvos sakralinė dailė. T. 1. Kn. 6. D. 2. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007.

Lietuvos sakralinė dailė. T. 2. Šiaulių vyskupija. D. 1. Joniškio dekanatas. Kn. 1. Balkaičiai–Joniškis. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2011.

Lietuvos sakralinė dailė. T. 2. Šiaulių vyskupija. Kn. 1. Joniškio dekanatas. D. 2. Juodeikiai-Rudiškiai. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Lietuvos sakralinė dailė. T. 2. Šiaulių vyskupija. Kn. 1: Joniškio dekanatas. D. 3: Skaistgirys–Žukančiai. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015.


Recenzijos
Juozas Adomonis: Proceso žymės kūrinyje. Dailė. 2005. Nr. 1. P. 66–71.

Moria Audriaus Janušonio skulptūrinėje keramikoje. Kultūros barai. 2006. Nr. 4. P. 479–50.

Kartu ir atskirai. Lūžio kartos keramika. Kultūros barai. 2006. Nr. 12. P. 41–43.

LDK bajorų juostos. Kultūros barai. 2007. Nr. 9. P. 99–101. Atrastasis iliuzinės tapybos paveldas. Kultūros barai. 2007. Nr. 2. P. 79–80.

Juozas Balčikonis lietuvių tekstilės istorijoje. Knygų aidai. 2007. Nr. 3. P. 17–20.

A Study on Ilusionistic Painting of the Baroque Period in Lithuania. Acta Historiae Artium Balticae (AHAB). Vilnius. 2007. T. 2. P. 148–151.

Vėlyvųjų viduramžių skulptūra Lietuvoje. Kuriantis protas brangesnis nei turtai… Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. P. 184–186.

Kontušo juostos ir Lietuva. Menotyra. 2007. T. 14. Nr. 3. P. 92–94.

Monografija apie Kauno arkivyskupijos „širdį“. Meno istorija ir kritika. 2009. Nr. 5. P. 181–182.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545 – 1563) įtaka Lietuvos kultūrai: Susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose. Sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009.

Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai. Sudarytoja Aleksandra Aleksandravičiūtė.Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014.

Birutė Stulgaitė: grýna. Sudarytoja, įvadinio straipsnio ir albumo teksto autorė Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 2015.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
16th-17th centuries ornamentation in the paintings in the house of the Hosius Family (Vilnius). Kunst- und Kulturgeschichte im Balticum, Homburger Gespräch 2008. Heft 25. Red. Lars Olof Larsson, Henning Repetzky. Kiel: M.C.A. Böckler-Mare Balticum-Stiftung, 2009. P. 51–64.

Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčios dailės paveldas. Lietuvos lokaliniai tyrimai. 2010 02 01. P. 1–20. pdf


Populiarūs straipsniai
Hozijaus namų freska ir XVI – XVII a. ornamento tradicijos. Kultūros barai. 2007. Nr. 11. P. 80–86.

Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia. Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009. P. 177–179.

Vienuolijos ir jų pastatai. Lietuva 1009-2009. Sud. Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. P. 265–273.

Sakrali šventovių erdvė. Lietuva 1009-2009. Sud. Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. P. 253-263.

Magiškasis naktinių plaštakių renesansas. Kultūros barai. 2011. Nr. 4. P. 33–34.

Lipdinio ramybė ir glazūros nerimas. Pokalbis su keramike Laima Matijošaityte-Martinkiene. 7 meno dienos. 2011 04 01.

Barokinės bažnytinės procesijos [Liepos Griciūtės knygos recenzija]. Šiaurės Atėnai. 2012 07 20. Nr. 27. P. 10. pdf

Grafinio paveikslo šviesa: Birutės Stančikaitės paroda „Lietuvos aido“ galerijoje“. 7 meno dienos. 2012 10 05.

Objektai tik buvimui. Dailininkę Birutę Stulgaitę kalbina Aleksandra Aleksandravičiūtė. 7 meno dienos. 2012 09 14.


Smulkioji spauda
Tridento Visuotinio bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai: Susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose. Menotyra. 2009. T. 16. Nr. 3-4. P. 176–177.