Leidiniai

Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai

Knyga „Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai“ – dailės istorikų bendrijos pagarbos ženklas Lietuvos dailės istorijos klasikui V. Drėmai. Leidiniu norėta priminti jo nuopelnus valstybės kultūros paveldo išsaugojimui ir tyrimui, o taip pat paviešinti naujausius mokslinius pasiekimus, susijusius su Lietuvos kultūros paminklų likimu, Vilniaus istorijos ir miesto kultūrinės atminties pažinimu. Pirmąją knygos dalį sudaro kolegų, bičiulių, bendraminčių, mokinių prisiminimai, antrąją – naujausi dailėtyrininkų, istorikų, kultūrologų ir literatūrologų moksliniai tyrimai V. Drėmą dominusiomis, jo darbuose nagrinėtomis temomis. Leidinio gale patalpinta išsami V. Drėmos darbų bibliografinė rodyklė.

Knygoje skelbiami moksliniai straipsniai liudija V. Drėmos darbų aktualumą ir gyvybingumą, patvirtina, kad jo temos tęsiamos, plėtojamos, generuoja naujas idėjas, kad jam pavyko įgyvendinti kiekvieno istoriko svajonę: ne tik pažinti praeitį, bet taip pat ją sudabartinti, atverti amžininkams. Tad ši knyga yra paminklas Vladui Drėmai ir jo palikimui.

Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai / sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė ; [iliustracinę medžiagą sudarė Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla : Lietuvos dailės istorikų draugija, 2010 (Vilnius : Standartų sp.) 423, [8] p. : iliustr., faks., portr. ; 27 cm. Santr. angl.

Autoriai.: Egidijus Aleksandravičius, Rasa Andriušytė-Žukienė, Vladas Drėma, Gražina Drėmaitė, Marija Drėmaitė, Asta Giniūnienė, Romanas Jaloveckas, Giedrė Jankevičiūtė, Rūta Janonienė, Maria Kałamajska-Saeed, Audronė Kasperavičienė, Jerzy Kowalczyk, Salvijus Kulevičius, Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė, Alma Lapinskienė, Lara Lempertienė, Viktoras Liutkus, Nijolė Lukšionytė, Dangiras Mačiulis, Sigita Maslauskaitė, Giedrė Mickūnaitė, Mindaugas Paknys, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Irena Vaišvilaitė, Mikalojus Povilas Vilutis, Birutė Rūta Vitkauskienė

Bibliogr. r-klė / sudarė Rita Kivilšienė, Jūratė Zvėgienė, p. 382-407 (616 pavad.) Asmenvardžių r-klė: p. 424-431


Kuriantis protas brangesnis nei turtai

Knyga Kuriantis protas brangesnis nei turtai – Lietuvos dailės istorikų draugijos leidinys, skirtas žinomai Lietuvos dailės tyrinėtojai Marijai Matušakaitei, švenčiančiai 85-ąjį gimtadienį, pagerbti. M. Matušakaitė daugiau kaip keturis dešimtmečius tyrinėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninį palikimą. Jos studijas, skirtas portretui, altoriams, kostiumui, antkapinei skulptūrai, žino ir vertina ne tik kolegos menotyrininkai, bet ir paveldosaugininkai, muziejininkai, visi besidomintieji Lietuvos kultūros istorija. Knygoje pateikiama medžiaga visapusiškai nušviečia šios iškilios mokslininkės gyvenimą ir profesinę veiklą. Kai kurios M. Matušakaitės asmenybės bruožus, gyvenimiškos ir profesinės biografijos posūkius atskleidžia fotografijomis papildyti bičiulių ir bendradarbių prisiminimai.

Knygoje skelbiami moksliniai straipsniai plėtoja M. Matušakaitės tyrimų kryptis. Specialiai šiam rinkiniui parašytos M. Matušakaitės knygų recenzijos ir jos bibliografija padeda giliau suprasti ir įvertinti mokslininės indėlį į Lietuvos meninės kultūros tyrimus, smalsiam skaitytojui atveria naujus dailės istorijos bei istoriografijos faktus.

Kuriantis protas brangesnis nei turtai

Kuriantis protas brangesnis nei turtai… : [skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei : straipsnių rinkinys / sudarytoja Giedrė Mickūnaitė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. 231, [1] p., [8] iliustr. lap. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. Santr. angl.

Autoriai.: Aleksandra Aleksandravičiūtė, Klaudijus Driskius, Asta Giniūnienė, Rūta Janonienė, Lina Katinaitė, Petras Kimbrys, Dalia Klajumienė, Jolita Liškevičienė, Gražina M. Martinaitienė, Tojana Račiūnaitė, Dalia Ramonienė, Regimanta Stankevičienė, Olga Sumbar, Laima Šinkūnaitė, Povilas Šverebas, Dalia Vasiliūnienė

Marijos Matušakaitės bibliografija / sudarė Skirmantė Smilingytė-Žeimienė ir Gabija Surdokaitė, p. 201-222

Bibliogr. išnašose. Asmenvardžių r-klė / sudarė Giedrė Jankevičiūtė, p. 228-231.


LDID biuletenis, 2006

2005 m. gegužės 27 d. LDID 10-mečiui pažymėti buvo surengta mokslinė konferencija „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJA: IDEOLOGIJA IR METODOLOGIJA“ (atsakingos: Jolita Mulevičiūtė ir Dalia Klajumienė. Joms talkino Giedrė Jankevičiūtė). 2006 m. pasirodžiusio antrojo LDID biuletenio (sudarytojos: Jolita Mulevičiūtė, Dalia Klajumienė) straipsniai parengti pagal pranešimus, perskaitytus minėtoje jubiliejinėje konferencijoje. Tojana Račiūnaitė publikavo straipsnį „Reprezentacija ir meno istorijos pabaiga“. Aleksandra Aleksandravičiūtė apžvelgė specifinius sakralinės dailės tyrimų aspektus Lietuvoje. Erika Grigoravičienė straipsnyje aktualizavo sovietmečio dailės tyrimų prasmes ir metodologijos klausimus. Giedrė Mickūnaitė išanalizavo 25 metų (1980–2005) dailėtyros specialybės studentų baigiamuosius darbus. Nijolė Lukšonytė-Tolvaišienė rašė apie architektūrologijos raidą Lietuvoje, o Vytautas Tumėnas iškėlė šiuolaikinės tautodailės istorijos tyrimų problemas. 2006 m. LDID biuletenyje taip pat rasime pasirodžiusių leidinių apžvalgų ir recenzijų skyrelį bei Dalios Klajumienės parašytą LDID 10 metų veiklos apžvalgą.

Biuletenis


Lietuvos dailės istorikų draugija: Bibliografija, 1995–2004
2005 m. LDID šventė savo gyvenimo ir veiklos dešimtmetį. Svarstant, kaip būtų galima paminėti šią progą, buvo nutarta, kad geriausias būdas įprasminti reikšmingą organizacijai sukaktį išleisti LDID narių darbų bibliografiją. Taigi leidinyje „Lietuvos dailės istorikų draugija: Bibliografija, 1995–2004“ (sudarytojos Asta Giniūnienė, Dalia Vasiliūnienė) pateikiama 52 LDID narių darbų bibliografija. Pateikiama bibliografija liudija, kad dauguma organizacijos narių sėkmingai derina įvairialypę veiklą nuo akademinio pobūdžio dailės istorijos studijų iki populiarių straipsnių rašymo, aktualių meninės kultūros gyvenimo problemų svarstymo. Tiesa, pastarąją veiklą bibliografija atspindi vienpusiškai, nes pristato tik publikuotus tekstus. Tad radijo ar televizijos laidos, filmų scenarijai, paskaitos jau lieka už šio leidinio ribų.

Bibliografija


LDID biuletenis, 1996

1995 m. gegužės 11 d. įsteigta Lietuvos dailės istorikų draugija. 1996 m. išleistas pirmasis draugijos biuletenis apžvelgė pristatė draugijos įkūrimo eigą, pirmąją tarybą, vienų metų veiklos kroniką. Biuletenyje paskelbta 1996 m. gegužės mėn. 23–26 d. vykusios konferencijos „Lietuvos dvarų kultūra“ programą. Biuletenio pabaigoje skelbiami draugijos narių kontaktiniai duomenys. Nuoroda

1996-biuletenis

Į viršų