Susirinkimai


Susirinkimas, 2016 m. gegužės 26 d.

Susirinkimas, 2016 m. gegužės 26 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių eilinio susirinkimo,
įvykusio 2016 m. gegužės 26 d.
PROTOKOLAS Nr. 2

Pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė

Sekretorius: Helmutas Šabasevičius

LDID vienija 68 narius, susirinkime dalyvavo 14 narių.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. LDID Tarybos finansinė ataskaita už 2015 metus
2. Geriausių 2015 m. menotyros publikacijų konkurso ir balsavimo apibendrinimas.
3. LDID kasmetinės kelionės reikalai
4. Naujų narių priėmimas
5. Kazimieros Galaunienės atminimo klausimas
6. Kiti klausimai

SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. LDID Tarybos finansinę ataskaitą už 2015 metus pateikė Lina Balaišytė. Ji informavo apie LDID pajamas ir išlaidas.

NUTARTA patvirtinti LDID Tarybos finansinę ataskaitą.

2. Suskaičiuoti balsai renkant geriausias 2015 m. menotyros publikacijas. Internetu ir susirinkime balsavo 25 LDID nariai. Geriausiomis 2015 metų publikacijomis išrinktos:

Fundamentinių tyrimų srityje – Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014 (106 balsai).

Taikomųjų tyrimų srityje – Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 3: Skaistgirys – Žukančiai, sudarytojos Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015 (73 balsai).

3. Dėl LDID kasmetinės kelionės pasisakė Helmutas Šabasevičius, pasiūlęs rengti kelionę su nakvyne į Rygą, pakeliui aplankant Rundalės rūmus ir kitus objektus.

NUTARTA: Kelionės maršrutą sudaryti įsipareigojo Giedrė Jankevičiūtė ir Helmutas Šabasevičius. Kelionės data bus nustatyta vėliau.

4. Pareiškimas tapti LDID nare gautas iš dailėtyrininkės Miglės Lebednykaitės. Ji pristatė savo veiklą, mokslinius interesus (tyrinėja etninę tekstilę). Rekomendaciją M. Lebednykaitei parašė LDID narė Lijana Natalevičienė, kuri ir pristatė kandidatę. Už tai, kad M. Lebednykaitė būtų priimta į LDID, balsuota vienbalsiai.

NUTARTA: priimti Miglę Lebednykaitę į LDID.

5. Dėl LDID narės Kazimieros Galaunienės atminimo pasisakė Gabija Surdokaitė-Vitienė, pasiūliusi parengti jos bibliografiją. Helmutas Šabasevičius pasiūlė šį darbą kaip kursinio ar baigiamojo darbo temą pateikti Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros studentams, taip pat pasiūlyti šią temą Vytauto Didžiojo universiteto menotyros studentams.

NUTARTA: dėl Kazimieros Galaunienės atminimo bendradarbiauti su Vilniaus dailės akademija ir Vytauto Didžiojo universitetu.

6. Dėl metodinio leidinio „Kultūros paveldo tyrimai“ (sudarytojos Donata Armakauskaitė ir Dalia Stabrauskaitė, išleista Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinant Kultūros ministerijos administruojamą programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“) pasisakė LDID narė Jūratė Markevičienė. Išsakiusi pastabas leidinio adresu, ji komentavo vienos iš sudarytojų Dalios Stabrauskaitės laišką (pridedamas prie protokolo) ir apie tolesnį susirašinėjimą prižadėjo informuoti LDID narius.

Susirinkimo pirmininkė                      Gabija Surdokaitė-Vitienė

Susirinkimo sekretorius                      Helmutas Šabasevičius


Susirinkimas, 2015 m. spalio 9 d.

Susirinkimas, 2015 m. spalio 9 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo
PROTOKOLAS Nr. 2
2015 10 09

Pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė

Sekretorė: Lina Balaišytė

Susirinkime dalyvavo 17 LDID narių (sąrašas pridedamas).

DARBOTVARKĖ:

1. LDID pirmininkės informacija apie KPD prašymą.
2. Finansinė ataskaita.
3. LDID pasiūlymų dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pataisų aptarimas.

1. Gabija Surdokaitė-Vitienė pranešė, kad iš Kultūros paveldo departamento (toliau – KPD) gautas laiškas, kuriame LDID nariai prašomi pareikšti nuomonę apie moksleiviams rekomenduojamo lankytinų kultūros paveldo objektų sąrašą. Į šį sąrašą įtraukti objektai turėtų atspindėti Lietuvos istorinę ir kultūrinė raidą. KPD atstovai laukia LDID pasiūlymų ir pastabų dėl objektų atrankos. Draugijos pirmininkė pranešė, kad sąrašas bus persiųstas el. paštu ir paragino draugijos narius pareikši savo nuomonę.

2. LDID iždininkė pateikė 2014 m. draugijos finansinę ataskaitą. Pranešta, kad 2014 m. pabaigoje LDID sąskaitoje buvo sukaupta 3190,35 eurai. Draugijos pirmininkė paragino siūlyti projektus, kuriems galėtų būti panaudotos sukauptos lėšos.

3. LDID pirmininkė informavo, kad pradėtas rengti raštas Seimo komitetui, susirūpinus Seimui pateiktu Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (toliau – NKPAĮ), kuris panaikina paveldo dailėtyrinių, gamtamokslinių ir kt. tyrimų būtinybę. Jūratė Markevičienė pristatė įstatymo pakeitimus, kurie, jos nuomone, kelia didžiausią grėsmę paveldosaugos sistemai. Ji atkreipė dėmesį, kad įstatyme fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai apibrėžti labai bendrai, todėl siūlė išbraukti tokią formuluotę ir įrašyti ardomuosius ir paveldosauginius tyrimus. Tojana Račiūnaitė pareiškė pastabą, kad nereikėtų siūlyti išbraukti iš įstatymo numatytų tyrimų, bet juos papildyti ir tiksliau apibrėžti. Tam pritarė ir kiti susirinkimo dalyviai. J. Markevičienė taip pat atkreipė dėmesį, kad NKPAĮ reikalauja ekspertus gauti KPD atestaciją, taip pat yra teisinių žinių reikalavimas, nors teisinę patikrą privalo atlikti pats KPD. Rūta Vitkauskienė ir Aistė Bimbirytė-Mackevičienė atkreipė dėmesį, kad reikalavimas dailėtyrininkams kreiptis į KPD dėl atestatų prieštarauja VDA dailėtyros magistro diplome pateikiamam profesinės kvalifikacijos apibūdinimui, nurodančiam, kad dailėtyrininkai yra kompetentingi atlikti paveldo ekspertizę. Todėl reikėtų parengti raštą Švietimo ir mokslo ministerijai ir atkreipti dėmesį į aukštąjį mokslą baigusių dailėtyrininkų kompetencijos nepripažinimą. J. Markevičienė taip pat pasiūlė, kad turėtumėm siekti, kad prie KPD būtų sudaryta specialistų komisiją, į kurią būtų įtraukti dailėtyrininkai ir architektūrologai. Dalia Vasiliūnienė atkreipė dėmesį, kad rengiant raštą Seimui, reikėtų akcentuoti, kokias pasekmes paveldo išsaugojimui gali turėti tokio įstatymo priėmimas. Aleksandra Aleksandravičiūtė pasiūlė, kad drauge su raštu reikia pateikti Seimo komitetui konkrečias įstatymo pataisas, jos turi būti kuo trumpesnės.

NUTARTA:
Parengti raštą Seimui dėl NKPAĮ trūkumų su įstatymo pataisų pasiūlymais (atsakinga – Jūratė Markevičienė).
Parengti raštą dėl NKPAĮ Švietimo ir mokslo ministerijai (atsakinga – Rūta Vitkauskienė).
Parengti kreipimąsi į spaudą (atsakinga – Aistė Bimbirytė-Mackevičienė). LDID nariai galės išreikšti savo pritarimą kreipimuisi virtualiai.

LDID Pirmininkė                                  Gabija Surdokaitė-Vitienė

Susirinkimo sekretorė                           Lina Balaišytė


Visuotinis susirinkimas, 2014 m. spalio 30 d.

Visuotinis susirinkimas, 2014 m. spalio 30 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių visuotinio susirinkimo,
įvykusio 2014 m. spalio 30 d.
PROTOKOLAS Nr. 2

Pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė
Sekretorius: Helmutas Šabasevičius
LDID vienija 69 narius, susirinkime dalyvavo 19. Taip pat dalyvavo dailėtyrininkės Ingrida Tamošiūnienė ir Aušra Vasiliauskienė.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.  LDID publikacijų konkurso nugalėtojų sveikinimas.
2.  Naujų narių priėmimas
3.  LDID geriausios publikacijos konkursas
4.  LDID nario pažymėjimų klausimas
5.  LDID nario mokesčio dydžio klausimas
6.  Dėl iniciatyvos rašyti raštą vyskupų konferencijai dėl skulptūrų restauracijos
7.  Kiti klausimai

1.  LDID tarybos pirmininkė Gabija Surdokaitė-Vitienė įteikė diplomus LDID publikacijų konkurso nugalėtojams. Už geriausią 2010 m. darbą fundamentaliųjų tyrimų srityje apdovanota Rūta Janonienė už knygą „Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje. Pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje“, už taikomųjų tyrimų srityje – Giedrė Mickūnaitė (straipsniai „Gediminas“, „Kaunas“, „Lithuania“, „Lithuanian Metrica“, „Lithuanian Statutes“, „Mindaugas“, „Trakai“, „Vilnius“ leidinyje „Oxford Dictionary of the Middle Ages“); 2011 m. nugalėtojai – Liepa Griciūtė-Šverebienė už knygą „XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (Fundamentalieji tyrimai) ir Skirmantė Smilingytė-Žeimienė bei Dalia Vasiliūnienė už knygos „Lietuvos sakralinė dailė, t. II : Šiaulių vyskupija, d. 1 : Joniškio dekanatas, kn. 1 : Balkaičiai–Joniškis“ sudarymą (taikomieji tyrimai); 2012 m. konkurso laimėtojai – Jolita Mulevičiūtė už knygą „Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865–1914“ (fundamentalieji tyrimai) ir „Lietuvos dailininkų žodyno“ II tomo sudarytoja Jolanta Širkaitė (taikomieji tyrimai).

2.  Pareiškimai tapti LDID narėmis gauti iš dailėtyrininkių Ingridos Tamošiūnienės ir Aušros Vasiliauskienės. I. Tamošiūnienė pristatė savo veiklą, mokslinius interesus (XIX a.–XX a. pradžios Vilniaus urbanistika ir architektūra). Rekomendaciją I. Tamošiūnienei parašė LDID narė Rūta Birutė Vitkauskienė, pasiūliusi priimti ją į LDID. Už šį pasiūlymą balsuota vienbalsiai. A. Vasiliauskienė papasakojo apie savo tyrimų temas, tarp kurių svarbiausia – mariologinė tematika XVII–XVIII a. Lietuvos dailėje (šia tema apginta daktaro disertacija). A. Vasiliauskienei rekomendaciją parašė LDID narė Laima Šinkūnaitė. Už pasiūlymą priimti A. Vasiliauskienę į LDID balsuota vienbalsiai.

Nutarta priimti Ingridą Tamošiūnienę ir Aušrą Vasiliauskienę į LDID.

3.  Išdalinti LDID geriausios publikacijos konkurso už 2013 metus biuleteniai.

Iš viso balsavo 25 LDID nariai. Suskaičiavus balsus, geriausia 2013 m. publikacija fundamentaliųjų tyrimų srityje išrinkta Astos Giniūnienės knyga „Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje – XX a. pradžioje: sklaida ir raiška“ (106 balai), o geriausia publikacija taikomųjų tyrimų srityje – knyga „Jėga ir grožis Jo šventovėje… Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje“, sudarytoja Dalia Vasiliūnienė (81 balas).

4.  Informuota, kad LDID narių kaip Lietuvos dailės muziejaus konsultantų pažymėjimų galiojimas baigiasi šių metų pabaigoje. Apsikeista nuomonėmis dėl LDID pažymėjimų, svarstyta, ar reikia pažymėjimų su nuotraukomis, akcentuota būtinybė pažymėjimą parengti lietuvių ir anglų kalbomis.

Nutarta kreiptis į Lietuvos muziejų asociaciją dėl galimybės LDID nariams su pažymėjimu nemokamai lankytis asociacijai priklausančiuose muziejuose. LDID pažymėjimus gaminti tiems nariams, kurie išreikš norą turėti pažymėjimą, atsiųs nuotrauką ir sutiks už pažymėjimo pagaminimą susimokėti patys.

5.  Apsikeista nuomonėmis dėl LDID nario mokesčio nuo 2015 m. sausio pirmos dienos. Pasiūlyta stojimo į LDID mokestį nustatyti 10 EUR, metinį mokestį LDID nariams – 6 EUR, pensinio amžiaus LDID nariams – 3 EUR. Už šį pasiūlymą balsuota vienbalsiai.

6.  Nutarta stojimo į LDID mokestį nustatyti 10 EUR, metinį mokestį LDID nariams – 6 EUR, pensinio amžiaus LDID nariams – 3 EUR.

7.  LDID tarybos pirmininkė inicijavo diskusiją dėl rašto vyskupų konferencijai dėl netinkamos atskirose bažnyčiose saugomų sakralinio meno objektų restauracijos, kurio tikslas – atkreipti dėmesį pasitaikančius paveldo sugadinimo atvejus.

Nutarta parengti pirminį rašto variantą su konkrečiais faktais ir išsiųsti visiems LDID nariams dėl redakcinių bei dalykinių papildymų.

8.  Kiti klausimai:

Primintas Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės prašymas LDID vardu parengti raštą dėl būtinybės restauruoti Lentvario bažnyčios sienų tapybą. Raštą įsipareigojo parengti LDID tarybos narė Margarita Janušonienė.

Apsikeista nuomonėmis dėl pavasarinės LDID kelionės. Nutarta prašyti Liepos Griciūtės-Šverebienės dėl kelionės po Žemaitiją maršruto suderinimo, o kitų LDID narių paprašyta pasvarstyti apie alternatyvius kelionės variantus.

LDID tarybos pirmininkė Gabija Surdokaitė-Vitienė informavo, kad sparčiai pildomas LDID interneto tinklalapis, paragino LDID narius, kurie dar neparengė savo bibliografijos, paskubėti.

Taip pat ji klausė dėl jau mirusių LDID narių biografijų ir veiklos atspindėjimo LDID tinklalapyje. Nutarta parengti atskirą skiltį su informacija apie mirusius LDID narius.

Susirinkimo pirmininkė                            Gabija Surdokaitė-Vitienė

Susirinkimo sekretorius                            Helmutas Šabasevičius


Susirinkimas, 2014 m. balandžio 14 d.

Susirinkimas, 2014 m. balandžio 14 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių eilinio susirinkimo,

įvykusio  2014 m. balandžio 14 d.

PROTOKOLAS Nr. 1

Pirmininkė: Lina Balaišytė

Sekretorius: Helmutas Šabasevičius

LDID vienija 68 narius, susirinkime dalyvavo 13.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.  Naujų LDID narių priėmimas.

2.  LDID pažymėjimų klausimas.

3.  LDID konkursas „Geriausia metų publikacija“

4.  Kasmetinė draugijos narių kelionė.

1.  Pareiškimas tapti LDID nare gautas iš dailėtyrininkės Mildos Žvirblytės. Ji pristatė savo veiklą, mokslinius interesus (tyrinėja XX a. 6–10 dešimtmečių Lietuvos dailę, Rytų ir Vidurio Europos komunistinio laikotarpio meną, sovietmečio dailės tyrimų istoriografiją). Rekomendaciją M. Žvirblytei parašė LDID narė Giedrė Jankevičiūtė, ją perskaitė Lina Balaišytė, pati savo vardu taip pat pritarusi Mildos Žvirblytės priėmimui į LDID. Už šį pasiūlymą balsuota vienbalsiai

NUTARTA: Priimti Mildą Žvirblytę į LDID.

2.  Apsikeista nuomonėmis dėl atskirų LDID pažymėjimų. Dauguma dalyvavusių pasisakė, kad LDID pažymėjimai reikalingi. Pritarta, kad jie turėtų būti neriboto galiojimo. Pageidauta, kad informacija juose būtų ir anglų kalba.

NUTARTA: Pažymėjimų gaminimo atveju už juos susimokėti turės patys LDID nariai. Dėl galutinio sprendimo nuo 2015 m. pradžios gaminti LDID pažymėjimus suderinti su visais LDID nariais elektroniniu paštu.

3.  Apsikeista nuomonėmis dėl publikacijų konkurso. Siūlyta palikti fundamentinių ir taikomojo pobūdžio tekstų nominacijas, tačiau tarp fundamentinių tyrimų teikti tik monografijas, studijas ir teminius straipsnių rinkinius, o atskirų straipsnių teikimo atsisakyti. Kandidatūras apdovanojimams siūlyta raginti teikti visus LDID narius. Konkursą siūlyta rengti kas metai.

NUTARTA: Pranešti LDID nariams, kad kandidatūras konkursui už geriausias 2013 metų publikacijas siūlyti iki 2014 m. rudenį vyksiančio LDID susirinkimo. Fundamentinių tyrimų kategorijoje siūlyti tik monografijas, studijas ir teminius straipsnių rinkinius.

4.  Svarstyta metinės LDID kelionės maršrutas. Pasiūlytos dvi kryptys: Telšiai ir Pažaislio vienuolynas.

NUTARTA: Suderinus su galimais ekskursijų programos sudarytojais Liepa Griciūte-Šverebiene (ekskursija į Telšius) ir Mindaugu Pakniu (ekskursija į Pažaislį) galutinį spendimą priimti, elektroniniu paštu atsiklausus kitų LDID narių.

Susirinkimo pirmininkė             Lina Balaišytė

Susirinkimo sekretorius             Helmutas Šabasevičius


Susirinkimas, 2013 m. gruodžio 10 d.

Susirinkimas, 2013 m. gruodžio 10 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių eilinio susirinkimo,
įvykusio 2013 m. gruodžio 10 d.
PROTOKOLAS Nr. 2

Pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė
Sekretorius: Helmutas Šabasevičius
LDID vienija 65 narius, susirinkime dalyvavo 22. Taip pat dalyvavo dailėtyrininkai Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Gintautė Žemaitytė ir Juozapas Blažiūnas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.  Naujų narių priėmimas.
2.  LDID veiklos 2013 m. finansinė ataskaita.
3.  LDID narių bibliografijos rinkimo reikalai.
4.  LDID biuletenio leidybos klausimai.
5.  Vidos Girininkienės pasisakymas-pasiūlymas dėl bendro projekto.

1.  Pareiškimai tapti LDID narėmis gauti iš dailėtyrininkių Aistės Bimbirytės-Mackevičienės (rekomendavo LDID narys Helmutas Šabasevičius), Gintautės Žemaitytės (rekomendavo LDID narė Tojana Račiūnaitė) ir Juozapo Blažiūno (rekomendavo LDID narė Rūta Janonienė). Pareiškėjai pristatė savo tyrimų kryptis ir mokslinius interesus. Pasiūlyta dėl visų jų priėmimo į LDID balsuoti vienu kartu.

Vienbalsiai nutarta Aistę Bimbirytę-Mackevičienę, Gintautę Žemaitytę ir Juozapą Blažiūną priimti į LDID.

2.  LDID finansinę ataskaitą pateikė tarybos narė Lina Balaišytė. Ji informavo, kad LDID narė Kristina Makovska neatsiliepia į raginimus mokėti metinį LDID nario mokestį.

Nutarta pritarti finansinei ataskaitai, o Kristinos Makovskos narystę LDID sustabdyti.

3.  Apsikeista nuomonėmis dėl LDID narių bibliografijos rengimo ir publikavimo.

Nutarta LDID narių bibliografiją skelbti LDID interneto svetainėje.

4.  Išklausytas asociacijos „Vilniaus istorinių kapinių draugija Rasos“ pirmininkės Vidos Girininkienės pasiūlymas dėl bendro projekto. Ji telkia grupę įvairių sričių specialistų bendram darbui apie Rasų kapines, istorinę dalį ketina tęsti pati, planuoja parengti tikslius visų palaidotųjų sąrašus pagal metrikų knygas ir patikrą vietoje. Iš LDID narių tikėtųsi pagalbos meniniu požiūriu analizuojant antkapinius paminklus, koplytėles, koplyčios interjerą.

Nutarta Vidos Girininkienės pasiūlymą išplatinti LDID nariams.

Susirinkimo pirmininkė                                     Gabija Surdokaitė-Vitienė

Susirinkimo sekretorius                                     Helmutas Šabasevičius


Visuotinis susirinkimas, 2013 m. gegužės 22 d.

Visuotinis susirinkimas, 2013 m. gegužės 22 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos visuotinio narių susirinkimo,

įvykusio 2013 m. gegužės 22 d. 

PROTOKOLAS Nr. 1

Pirmininkė: Gabija Surdokaitė

Sekretorius: Helmutas Šabasevičius

LDID vienija 64 narius, susirinkime dalyvavo 44. LDID narių kvorumas vykti visuotiniam narių susirinkimui yra. Visuotinis narių susirinkimas sukviestas tinkamai ir laiku. LDID nariai apie susirinkimą buvo informuoti el. paštu.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. LDID Revizijos komisijos išrinkimas.

2. 2012 m. rugsėjo mėn. 27 d. – 2013 m. gegužės mėn. 22 d. LDID Tarybos ir draugijos veiklos ataskaita ir 2012 m. LDID finansinė ataskaita.

3. Naujų LDID narių priėmimas.

4. LDID Tarybos teikimas svarstyti prof. Vytenio Rimkaus kandidatūrą į draugijos garbės narius.

5. LDID pensinio amžiaus narių nario mokesčio sumažinimas iki 10 Lt.

6. LDID konkursas „Geriausia metų publikacija“.

7. Kasmetinė draugijos narių kelionė.

8. LDID Tarybos rinkimai.

1. Į revizijos komisiją pasiūlyti Vytautas Tumėnas, Margarita Janušonienė ir Marius Iršėnas.

NUTARTA: Pasiūlytus kandidatus išrinkit į revizijos komisiją.

2. Gabija Surdokaitė pateikė 2012 m. rugsėjo mėn. 27 d. – 2013 m. gegužės mėn. 22 d. LDID Tarybos ir draugijos veiklos ir 2012 m. LDID finansinę ataskaitas.

I. LDID tarybos veikla 

Peticijos, raštai, iniciatyvos

1. 2012 m. spalio 22 d. LDID vardu LDID pirmininkė po dr. Laimos Laučkaitės-Surgailienės iniciatyvos parašė raštą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui, Vilniaus miesto savivaldybei dėl tuometinės pastato, esančio Vilniuje, Polocko g. Nr. 52 (unikalus Kultūros vertybių registro objekto kodas – 17396), būklės.

2. 2013 m. sausio 7 d. raštas LDM direktoriui R. Budriui dėl LDM konsultantų pažymėjimų išdavimo LDID nariams.

3. 2013 m. gegužės 6 d. raštas Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariui prof. A. Butrimui dėl lituanistikos mokslinių tyrimų Lietuvoje.

Delegavimas atstovauti ekspertų komisijose ir posėdžiuose

1. 2012 m. sausio 20 d. LDID Taryba Kultūros paveldo departamento kvietimu delegavo dr. Gabiją Surdokaitę į Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų nagrinėjimo ekspertų komisiją 2012–2013 m. laikotarpiui. Šiemet LDID atstovauvau šioje komisijoje.

Lengvatos LDID nariams

1. 2013 m. LDM LDID nariams išdavė naujus muziejaus konsultanto pažymėjimus, leidžiančius nemokamai lankyti Lietuvos valstybinių ir kai kurių Europos muziejų ekspozicijas 2013–2014 m. gruodžio 31 d. Už juos LDID sumokėjo 294 Lt 50 centų.

Organizuotas LDID publikacijų konkursas už 2010–2012 metus.

II. Finansinė ataskaita (sudarė Liuda Florolva):

2012 01 01 einamojoje LDID sąskaitoje buvo 5604,13. Pajamos: nario mokestis – 1170 Lt, 2 proc. parama – 1136,31 Lt. Išlaidos: už rugsėjo mėnesį vykusią ekskursiją – 1400 Lt, banko mokestis – 18,40 Lt, smulkios išlaidos (už LDID interneto svetainės palaikymą) – 30,25 Lt. Iš viso išlaidų – 1448,65 Lt.

NUTARTA: LDID veiklos ir finansinei ataskaitai pritarti (vienbalsiai).

3. Gautas dr. Auksės Kaladžinskaitės prašymas tapti LDID nare. Rekomendaciją pateikė LDID narė Aistė Paliušytė. Pretendentė pristatė savo veiklą (2005 apsiginta daktaro disertacija, pateiktas publikacijų sąrašas).

NUTARTA: priimti Auksę Kaladžinskaitę į LDID (vienbalsiai).

4. Apsvarstyta Vytenio Rimkaus kandidatūra į LDID garbės narius: tai ryški figūra Šiauliuose, daug nusipelnęs dailėtyrininkas, mėgėjų meno tyrėjas.

Giedrė Jankevičiūtė į LDID garbės narius pasiūlė Ingridą Korsakaitę, Jūratė Markevičienė – Algimantą Mačiulį.

NUTARTA: pritarti LDID garbės narių vardo suteikimui Vyteniui Rimkui, Ingridai Korsakaitei ir Algimantui Mačiuliui (vienbalsiai).

5. LDID pirmininkė supažindino su LDID nario mokesčių mokėjimo situacija (keturi nariai nemoka mokesčių, pasiūlyta jiems išsiųsti perspėjimo laiškus). Taip pat pasiūlyta sumažinti pensinio amžiaus narių nario mokestį iki 10 Lt.

Pasiūlyta Violetai Juzėnaitei, kuri neturi pajamu, turi sveikatos problemų, padaryti išimtį ir atleisti ją nuo LDID nario mokesčio.

NUTARTA: anuliuoti Violetos Juzėnaitės skolą, kol jos padėtis nepagerės, atleisti ją nuo mokesčių, pensinio amžiaus narių nario mokesčio sumažinti iki 10 Lt.

Dalia Klajumienė pasiūlė kai kuriems LDID nariams siųsti pranešimus apie LDID veiklą paprastais laiškais (Violetai Juzenaitei, Vyteniui Rimkui, Kristinai Makovskai). Pasiūlyta pasidomėti, kokia finansinė Kristinos Makovskos padėtis ir jos sveikatos būklė. Vytautas Tumėnas pasiūlė steigti LDID narių paramos fondą.

6. LDID publikacijų konkursą siūlyta skelbti vieną kartą per tris metus, pagalvoti, kokie turi būti teikimo principai ir kriterijai, konkurso nuostatus peržiūrėti kitos kadencijos tarybai. Pasiūlyta netraukti į siūlomų publikacijų sąrašą straipsnių, tik monografijas. Kitas pasiūlymas – LDID taryba turi sudaryti monografijų ir straipsnių rinkinių sąrašą ir išsiuntinėti svarstymui. Dar vienas pasiūlymas: kiekvienas LDID narys atsiunčia savo požiūriu po vieną svarbiausią poziciją fundamentaliųjų ir taikomųjų publikacijų srityse.

NUTARTA: LDID nariams pasiūlyti apsvarstyti du publikacijų konkurso rengimo variantus:

Monografijų ir straipsnių rinkinių sąrašą sudaro LDID taryba ir išsiuntinėja svarstymui.

2. Kiekvienas LDID narys atsiunčia savo požiūriu po vieną svarbiausią poziciją fundamentaliųjų ir taikomųjų publikacijų srityse.

7. LDID kelionės programą pasiūlė Vidmantas Jankauskas. Siūloma į kelionę vykti birželio 8 d. Kelionės maršrutas: Vilnius–Adomynė–Bugailiškiai–Šimoniai–Noriūnai–Palevenė–Žemutinė Palevenė–Kupiškis–Uoginiai–Antašava–Salamiestis–Palevenėlė–Kupiškis–Skapiškis–Vilnius.

NUTARTA: Informuoti LDID narius apie kelionės laiką ir kainą.

8. Į naują LDID tarybą pasiūlyti Lina Balaišytė, Margarita Janušonienė, Neringa Markauskaitė, Gabija Surdokaitė, Helmutas Šabasevičius, Vaida Ščiglienė.

Išrinkta balsų skaičiavimo komisija: pirmininkas Marius Iršėnas, nariai – Regimanta Stankevičienė, Ramutė Rachlevičiūtė.

NUTARTA: Po slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Marius Iršėnas informavo, kad rasti 44 biuleteniai. Suskaičiavus balsus jie pasiskirstė taip: Gabija Surdokaitė surinko 44, Lina Balaišytė – 42, Helmutas Šabasevičius – 42, Neringa Markauskaitė – 34, Margarita Janušonienė – 34, Vaida Ščiglienė – 24 balsus. Tarybos nariais tapo Lina Balaišytė, Margarita Janušonienė, Neringa Markauskaitė, Gabija Surdokaitė, Helmutas Šabasevičius. Nutarta pavesti naujai LDID tarybai savo posėdyje išsirikti pirmininką, vicepirmininkus, iždininką ir sekretorių.

Susirinkimo pabaigoje paskelbti LDID publikacijų konkurso rezultatai:

LDID publikacijų konkurso laimėtojai

2010

Fundamentiniai tyrimai

Rūta Janonienė. Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje. Pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje, Vilnius: „Aidai”, 2010, 512 p., il., ISBN 978-9955-656-80-7

Taikomieji tyrimai

Giedrė Mickūnaitė: “Gediminas”, “Kaunas”, “Lithuania”, “Lithuanian Metrica”, “Lithuanian Statutes”, “Mindaugas”, “Trakai”, “Vilnius”, in: Oxford Dictionary of the Middle Ages, sud. Robert E. Bjork (Oxford: Oxford University Press, 2010), t. 2, p. 687–88, t. 3, p. 921, p. 1024–25, p. 1025, p. 1025, p. 1145, t. 4, p. 1647, p. 1701; ISBN 978-0-19-866262-4.

2011

Fundamentiniai tyrimai

Liepa Griciūtė-Šverebienė. XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. – 364 p.: 113 iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose ir p. 317–342. – ISBN 978-609-447-027-1

Taikomieji tyrimai

Lietuvos sakralinė dailė, t. II : Šiaulių vyskupija, d. 1 : Joniškio dekanatas, kn. 1 : Balkaičiai–Joniškis / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; [sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė]. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. – 512 p. : 475 iliustr. – Virš. tik bendr. antr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale ir p. 482–493. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 503–511. – ISBN 978-9955-868-44-6.

2012

Fundamentiniai tyrimai

Jolita Mulevičiūtė. Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865–1914. LKTI, 2012

Taikomieji tyrimai

Lietuvos dailininkų žodynas = Dictionary of Lithuanian artists, II tomas: 1795–1918 / Lietuvos kultūros tyrimų institutas; [sudaryt. Jolanta Širkaitė. 520 p.: žml.– Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės, p. 456–519. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Surinkimo pirmininkė:            Gabija Surdokaitė
Susirinkimo sekretorius:         Helmutas Šabasevičius


Susirinkimas, 2012 m. rugsėjo 28 d.

Susirinkimas, 2012 m. rugsėjo 28 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo,
įvykusio 2012 m. rugsėjo 28 d.

PROTOKOLAS

Dalyvavo 28 LDID nariai
Pirmininkė: Giedrė Mickūnaitė
Sekretorius: Helmutas Šabasevičius

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. LDID tarybos pirmininkės ataskaita
2. LDID iždininkės ataskaita
3. LDID tarybos pirmininkės atsistatydinimas
4. LDID tarybos (nario) rinkimai
5. LDID kelionė

SVARSTYTA:
LDID tarybos pirmininkė Giedrė Mickūnaitė pateikė LDID tarybos veiklos ataskaitą už 2011-2012 metus, pastebėjusi, jog buvusios LDID tarybos darbai užbaigti, tačiau naujiesiems pradėti pritrūko tarybos iniciatvos (Ataskaita pridedama).

NUTARTA:
Pritarti LDID tarybos veiklos ataskaitai.
„Už“ balsavo 28 susirinkimo dalyviai.

SVARSTYTA:
LDID 2012 m. finansinė ataskaita ir nario mokestis
Iždininkė Gabija Surdokaitė supažindino su finansine draugijos padėtimi. LDID nariai paraginti mokėti nario mokestį.

SVARSTYTA:
LDID tarybos pirmininkės Giedrės Mickūnaitės atsistatydinimas.
Giedrė Mickūnaitė tapo Valstybinės kultūros paveldo komisijos nare, todėl dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų privalo atsistatydinti iš LDID tarybos pirmininkės pareigų.

NUTARTA:
Pritarti LDID tarybos pirmininkės atsistatydinimui.
„Už“ balsavo 28 susirinkimo dalyviai.

SVARSTYTA:
Atsistatydinus LDID tarybos pirmininkei Giedrei Mickūnaitei, svarstyta tolimesnė LDID tarybos, kurios kadencija baigiasi 2013 m. birželio mėnesį, veikla.
Pateikti trys pasiūlymai:
1) išrinkti penktąjį LDID tarybos narį, tarybą įpareigojant išsirinkit naują tarybos pirmininką; 2) išrinkti naują 5 asmenų LDID tarybą, ją įpareigojant išsirinkit pirmininką;
3) iki kadencijos pabaigos palikti veikti 4 asmenų tarybą (Marija Drėmaitė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė, Helmutas Šabasevičius), įpareigojant ją išsirinkti naują tarybos pirmininką.

Už pirmąjį pasiūlymą balsavo 6 susirinkimo dalyviai.
Už antrąjį pasiūlymą balsavo 4 susirinkimo dalyviai.
Už trečiąjį pasiūlymą balsavo 18 susirinkimo dalyvių.

NUTARTA:
Iki kadencijos pabaigos 2013 m. birželio mėnesį palikti veikti 4 asmenų tarybą (Marija Drėmaitė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė, Helmutas Šabasevičius), įpareigojant ją išsirinkti naują tarybos pirmininką.

INFORMACIJA APIE LDID KELIONĘ RUGSĖJO 29 D.

Patvirtintas LDID kelionės maršrutas, sudarytas Giedrės Mickūnaitės: Vilnius – Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia – Aukštadvario dvaras ir parko liekanos – Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia – Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia – Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia – Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia – Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia – Kaunas – Vilnius.

Pirmininkė:               Giedrė Mickūnaitė
Sekretorius:              Helmutas Šabasevičius


Susirinkimas, 2011 m. vasario 22 d.

Susirinkimas, 2011 m. vasario 22 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo,
įvykusio  2011 m. vasario 22 d.

PROTOKOLAS

Dalyvavo 15 LDID narių
Pirmininkė: Giedrė Mickūnaitė
Sekretorius: Helmutas Šabasevičius

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.  Geriausios 2009 m. knygos rinkimų nugalėtojų apdovanojimai

2.  LDID gautų Marijos Matušakaitės knygų „Skaruliai” dovanojimas
3.  LDID 2010 m. finansinė ataskaita ir nario mokestis
4.  LDID projektai
4.1.  Leidinys „Vladui Drėmai – 100“

4.2.  LDID  biuletenio leidyba
5.  LDID pavasarinė kelionė
6.  Kiti klausimai

SVARSTYTA:

Geriausios 2009 m. knygos rinkimų nugalėtojų apdovanojimai

NUTARTA:
Apdovanoti Geriausios 2009 m. knygos rinkimų nugalėtojai: Neringa Markauskaitė ir Sigita Maslauskaitė – už knygą „Šv. Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a.“ ir Skirmantė Žeimienė –už knygą „Lietuvos bažnyčių dailė. XX amžiaus I pusė“.

SVARSTYTA:
LDID skirtų Marijos Matušakaitės knygų „Skaruliai” dovanojimas

NUTARTA:
Nutarta LDID gautus Marijos Matušakaitės knygos egzempliorius padovanoti: Vilniaus dailės akademijai (4), Vytauto Didžiojo universitetui (3), Lietuvos kultūros tyrimų institutui (2), Vilniaus universitetui (1), Kultūros paveldo centrui (1), Lietuvos dailės muziejui (1), Bažnytinio paveldo muziejui (1), M. Vrublevskio bibliotekai (1), istorikei Arimetai Vojevodskaitei (1).

SVARSTYTA:
LDID 2010 m. finansinė ataskaita ir nario mokestis
Gabija Surdokaitė supažindino su finansais: 2010 sausio 1 d. einamojoje sąskaitoje buvo 4903,12 Lt, kasoje – 479,27 Lt (iš viso 5382,39 Lt).

NUTARTA:
Priminta dėl 2% pajamų mokesčio skyrimo LDID, paraginta mokėti mokesčius internetu.

SVARSTYTA:
LDID projektai

Dalia Vasiliūnienė informavo, kad leidinys „Vladui Drėmai – 100“ netrukus bus atiduotas spausdinti.

Priminta, kad spausdinto LDID biuletenio medžiagą renka Lina Balaišytė, biuletenis planuojamas išleisti 2012 metais. Marija Drėmaitė pasiūlė LDID biuletenio medžiagą (LDID narių bibliografiją, tekstus), taip pat informaciją apie LDID narius skelbti LDID tinklalapyje.

SVARSTYTA:
LDID pavasarinė kelionė

Dėl pavasarinės kelionės gautas Jolantos Zabulytės pasiūlymas vykti į Anykščius per Troškūnus.

NUTARTA:

Kelionę rengti pirmąjį birželio savaitgalį; maršrutą pasisiūlė pildyti Regimanta Stankevičienė ir Marija Drėmaitė.

SVARSTYTA:

Dalia Vasiliūnienė atkreipė LDID narių dėmesį į Vilniaus universitete vykstančius restauravimo darbus. Kilusią diskusiją dėl paveldotvarkos apibendrino Giedrė Mickūnaitė, pasiūlydama LDID nariams aktyviau veikti paveldosaugos ir paveldotvarkos kritikos srityse. Jūratė Markevičienė pasisiūlė rengiamoms kultūros paminklų apsaugos įstatymo pataisoms parengti termino „paveldotvarkos tyrimai“ išaiškinimą.

Pirmininkė:               Giedrė Mickūnaitė
Sekretorius:              Helmutas Šabasevičius


Visuotinis susirinkimas, 2009 m. balandžio 28 d.

Visuotinis susirinkimas, 2009 m. balandžio 28 d.

Visuotinio Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo,
įvykusio 2009 m. balandžio 28 d.
PROTOKOLAS

Dalyvavo 28 LDID nariai (dalyvių sąrašas pridedamas)
Pirmininkė: Dalia Vasiliūnienė
Sekretorė: Ieva Pleikienė

Susirinkimo darbotvarkė:
1. LDID finansiniai reikalai.
2. Konkursas „Geriausia 2008 m. publikacija“.
3. M. Matušakaitės jubiliejinis renginys ir jai skirtosios knygos tiražo klausimas.
4. K. Galaunienės 85-mečio jubiliejus.
5. Siūlymas kelti kandidatus Vyriausybės ir į Nacionalinei premijai.
6. LDID iniciatyva dėl sienų tapybos restauravimo problemų.
7. LDID ekskursija.

SVARSTYTA: LDID finansiniai reikalai. LDID nariai informuoti, kad nuo šių metų draugijos finansinius reikalus visuomeniniais pagrindais tvarko finansininkė Liudmila Fiodorova.
Draugijos nariai buvo supažindinti su praėjusių (2008 m.) einamosios LDID sąskaitos išrašu. Atkreiptas dėmesys, kad didžiąją dalį draugijos biudžeto sudaro lėšos, gautos pervedus 2 % GPM. Draugijos biudžetas (2009-04-27) – 3814.97 Lt, iš jų gauta pervedus 2 % – 2297.53 Lt
Susirinkimo metu buvo galima raštu užpildyti prašymus pervesti 2 % pajamų mokesčio.
LDID nariai paraginti mokėti mokesčius internetu. Norintieji galėjo tą padaryti po susirinkimo.
Nutarta persiųsti el. paštu nario mokesčio mokėjimo sąrašą.

SVARSTYTA: Konkursas „Geriausia 2008 m. publikacija“. Įvyko konkurso sąlygų ir publikacijų sąrašo aptarimas. LDID Tarybos nariai pasisakė, kad sudarant publikacijų sąrašą pritrūko aktyvumo. Į balsų skaičiavimo komisiją pasiūlyti Lina Balaišytė, Gabija Surdokaitė ir Helmutas Šabasevičius. Atviru balsavimu, vienbalsiai pritarta balsų skaičiavimo komisijos sudėčiai. Įvyko balsavimas už geriausias fundamentinių ir taikomųjų tyrimų publikacijas.
Komisijai suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad daugiausia balsų surinko šios fundamentinių tyrimų publikacijos:
Agnė Narušytė. Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje, Vilnius: VDA leidykla, 2008, ISBN 978-9955-854-06-7 – 42 balai
Giedrė Jankevičiūtė. Lietuvos grafika 1918-1940, Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2008, ISBN 978-9955-965-09-1- 68 balai
Giedrė Mickūnaitė. Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis, Vilnius: VDA leidykla, 2008, ISBN 978-9955-854-01-2 – 90 balų
daugiausia balsų surinko šios taikomųjų tyrimų publikacijos:
Saulė Kisarauskienė (Serija „XX-XXI a. Lietuvos dailė“), sudarytojos Danutė Zovienė, Ramutė Rachlevičiūtė, teksto autorė Ramutė Rachlevičiūtė. Vilnius: artseria, 2008, ISBN 978-9986-716-60-0 – 28 balai
Elona Lubytė. Permainų svoris. Dailės vadyba Lietuvoje 1988-2006, Kaunas: „Arx Baltica“ spaudos namai, Vilnius: VDA leidykla, 2008, ISBN 978-9955-755-75-3 – 43 balai
Vladas Drėma. Vilniaus bažnyčios: iš Vlado Drėmos archyvų, sudarytojai Audronė Lėverienė, Arturas Mickevičius, Rita Mosiejienė, Vilnius: Versus aureus, 2008, ISBN 978-9955-341-47-5 – 51 balas
NUSPRĘSTA:
Geriausia 2008 m. fundamentinių dailėtyros tyrimų publikacija pripažinti Giedrės Mickūnaitės monografiją Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis, Vilnius: VDA leidykla, 2008, ISBN 978-9955-854-01-2
Geriausia 2008 m. taikomųjų dailėtyros tyrimų publikacija pripažinti Vlado Drėmos knygą Vilniaus bažnyčios: iš Vlado Drėmos archyvų, sudarytojai Audronė Lėverienė, Arturas Mickevičius, Rita Mosiejienė, Vilnius: Versus aureus, 2008, ISBN 978-9955-341-47-5

SVARSTYTA: M. Matušakaitės jubiliejinis renginys ir jai skirtosios knygos tiražo klausimas. Gegužės 6 d. 17 val. po VDA DI konferencijos „Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdis“ susitikimas su M. Matušakaite Vilniaus paveikslų galerijoje. Kalbės M. Matušakaitė, A. Aleksandravičiūtė, R. Stankevičienė, G. Mickūnaitė, D. Vasiliūnienė. Draugijos nariams buvo perduoti (taip pat persiųsti el. paštu) kvietimai į renginį.
VDA leidyklos direktorius, draugijos narys M. Iršėnas teiravosi, ką daryti su knygos „Kuriantis protas brangesnis nei turtai…“ tiražu (350 egz.). Šios knygos yra draugijos nuosavybė. LDID taryba įpareigota, pasitarus su finansininke, išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis draugija galėtų knygas išplatinti su VDA leidyklos pagalba. LDID turi nustatyti knygos kainą. Siūlyta įkainoti ją 15 Lt arba 20 Lt. Įvyko balsavimas dėl knygos kainos. Už 20 Lt kainą balsavo 12 LDID narių, už 15 Lt kainą balsavo 15 LDID narių
NUSPRĘSTA: 150 egz. palikti draugijai (kiekvienas draugijos narys, gali gauti po vieną knygos egzempliorių, knygos autoriai, sudarytoja ir kt., prisidėję rengiant knygą – po 2 egz., likusios knygos bus skirtos draugijos reprezentacijai). Kitus egzempliorius (200 vnt.) draugija nusprendė platinti per VDA leidyklą. Balsavimu nustatyta vienos knygos kaina (be antkainio) – 15.00 Lt.

SVARSTYTA: K. Galaunienės 85-mečio jubiliejus.
NUSPRĘSTA: rugpjūčio mėn. deleguoti kelis draugijos narius pasveikinti jubiliatę Kaune.

SVARSTYTA: Siūlymas kelti kandidatus Vyriausybės ir į Nacionalinei premijai. Kandidatėmis Vyriausybės premijai pasiūlyta Dalia Ramonienė. Nacionalinei premijai pasiūlytos Marijos Matušakaitės, Laimos Laučkaitės, Dalios Klajumienės ir Giedrės Jankevičiūtės kandidatūros. Kandidatūrų teikimas vyksta vasarą, todėl dar yra laiko apgalvoti ir siūlyti dar daugiau asmenų, o galutinį sprendimą priimti vėliau.
NUSPRĘSTA: užfiksuoti pasiūlymus, pagalvoti kokius dar kandidatus galima iškelti, o galutinį sprendimą priimti apklausus LDID narius elektroniniu paštu, kai priartės kandidatūrų teikimo laikas.

SVARSTYTA: LDID iniciatyva dėl sienų tapybos restauravimo problemų.
G. Mickūnaitė pateikė informaciją apie Lietuvos sienų tapybos tyrimų ir restauravimo būklę. Susirinkime konstatuota, kad pastaraisiais metais ėmus nuosekliai vykdyti natūros tyrimus renovuojamuose ir restauruojamuose kultūros paveldo objektuose, Lietuvos kultūrą ir dailę papildė anksčiau nežinota arba tik fragmentiškai dokumentuota medžiaga. G. Mickūnaitė atkreipė dėmesį, kad gausėjant atidengiamos sienų tapybos, jos tyrimo ir restauravimo praktikos išliko ydingos, nes neužtikrinamas kvalifikuotas ir nepriklausomas tyrimų, jų priežiūros ir atliktų darbų vertinimas.
NUSPRĘSTA: rašyti raštą Kultūros paveldo departamentui, kuriame būtų siūloma keisti esamą restauravimo projektų tvirtinimo ir restauruotų kūrinių priėmimo tvarką įvedant nepriklausomą ekspertizę – nepriklausomų tos srities specialistų įvertinimą.

SVARSTYTA: LDID ekskursija.
Draugijos nariai informuoti, kad šiais metais ekskursiją sutiko organizuoti M. Janušonienė.
Ji siūlo apžiūrėti Valkininkų, Akmens, Perlojos, Merkinės ir Liškiavos bažnyčias, pietauti Druskininkuose, grįžtant apžiūrėti Žiūrų ir Zervynų kaimus, šaltinį „Ūlos akis“. Ekskursijos programa dar bus derinama, draugijos narių pastabos perduotos M. Janušonienei.
Ekskursiją buvo siūloma organizuoti gegužės 30 arba birželio 6 d.
NUSPRĘSTA: Balsuojant, nedidele balsų persvara nutarta vykti birželio 6 d.

Pirmininkė: Dalia Vasiliūnienė

Sekretorė: Ieva Pleikienė


Visuotinis susirinkimas, 2008 m. lapkričio 13 d.

Visuotinis susirinkimas, 2008 m. lapkričio 13 d.

Visuotinio Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo,
įvykusio 2008 m. lapkričio 13 d.
PROTOKOLAS

Dalyvavo 29 LDID nariai (dalyvių sąrašas pridedamas)
Pirmininkė: Dalia Vasiliūnienė
Sekretorė: Ieva Pleikienė

Susirinkimo darbotvarkė:
1.  Jubiliejus švenčiančių LDID narių pasveikinimas.
2.  Konkurso „Geriausia 2007 metų publikacija“ rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimai.
3.  Vasarą parengtų konkurso „Geriausia metų publikacija“ nuostatų viešas pristatymas ir aptarimas.
4.  Vykdomų LDID projektų aptarimas.
5.  LDID vykdomos narių apklausos „Geriausi ir blogiausi Nepriklausomybės laikotarpio pastatai istorinėje aplinkoje“ eiga.
6.  UNESCO kvietimas teikti iškilias datas UNESCO minimų datų sąrašui 2010-2011 m.
7.  LDID biuletenio parengimo ir kiti einamieji reikalai.

Sveikinimai dr. Daliai Ramonienei 60-mečio proga
Sveikinimai dr. Ingridai Korsakaitei 70-mečio proga

Svarstyta: Konkurso „Geriausia 2007 metų publikacija“ balsavimo elektroniniu paštu rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimai.
LDID Tarybos sekretorė Ieva Pleikienė pristatė balsavimų rezultatus. Geriausia dailėtyros fundamentinių tyrimų publikacija pripažinta dr. Gražinos Marijos Martinaitienės knyga Kontušo juostos Lietuvoje, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007. Geriausia dailėtyros taikomųjų tyrimų publikacija pripažinta knyga Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika, sudarytoja dr. Mildai Mildažytė-Kulikauskienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.
Konkurso nugalėtojos dr. Gražina Marija Martinaitienė ir dr. Milda Mildažytė-Kulikauskienė apdovanotos diplomais už geriausias 2007 m. dailėtyros publikacijas ir „Humanistas“ tinklo knygynų „Akademinė knyga“ 100 Lt vertės dovanų kuponais.
Nuspręsta: informuoti Kultūros, filosofijos ir meno bei Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutus apie tai, kad LDID nutarimu jų leidiniams suteiktas „Geriausios 2007 metų dailėtyros publikacijos“ vardas.

Svarstyta: Konkurso „Geriausia metų publikacija“ nuostatų aptarimas ir konkurso rengimo 2008 m. tvarka.
LDID pirmininkė Dalia Vasiliūnienė pranešė, kad remiantis konkurso nuostatais pretendentus į geriausias 2008 m. publikacijas LDID tarybai siūlys visi LDID nariai (tą galima daryti žodžiu arba paštu). Manoma, kad į pretendentų sąrašą turėtų būti traukiami ne straipsnių rinkiniai, bet atskiri, to nusipelnantys straipsniai. Iki pavasario bus sudarytas 2008 m. publikacijų sąrašas, tuomet bus nuspręsta, kokį balsavimo būdą pasirinkti.
Nuspręsta: pritarti D. Vasiliūnienės pasiūlymui sudaryti 2008 m. konkursui „Geriausia metų publikacija“ siūlomų leidinių sąrašą remiantis LDID narių pasiūlymais.

Svarstyta: LDID narių apklausos „Geriausi ir blogiausi Nepriklausomybės laikotarpio pastatai istorinėje aplinkoje“ vykdymo eiga.
D. Vasiliūnienė informavo, kad iki gruodžio 7 d. apklausos organizatorės: Jolita Mulevičiūtė ir Giedrė Jankevičiūtė laukia pasiūlymų. Vėliau bus susumuoti rezultatai. Ypač trūksta gerosios architektūros istorinėje aplinkoje pavyzdžių, todėl visi kviečiami aktyviau reikšti savo nuomones.
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė pastebėjo, kad norint palengvinti ir tuo pačiu suaktyvinti apklausą, pradžioje užtektų pateikti tik pastato pavadinimą, adresą ir fotonuotrauką, o jau vėliau surinkti visą kitą nuostatuose nurodytą informaciją. Tam neprieštarauta.
Aptarta apklausos metu surinktų pasiūlymų vertinimo procedūra. Siūlyta rinktis tarp 2 variantų: visuotinio balsavimo ir vertinimo komisijos sudarymo. Jei nutariama, kad balsuos visi LDID nariai, tuomet teks skirti dvi-tris dienas, kad LDID nariai galėtų ateiti prie kurio nors kompiuterio, susipažinti su surinkta fotomedžiaga ir reitinguoti pristatytus pavyzdžius. Jei nutariama pavesti LDID nuomonę išreikšti komisijai, tai būtina ją išrinkti balsavimo būdu.
Įvyko balsavimas dėl apklausos vertinimo procedūros.
Nuspręsta: Balsuojant (prieštaraujančių nebuvo, trys susilaikė) buvo nuspręsta, kad apklausos duomenis vertins visi LDID nariai. Prieš balsavimą jiems bus suteikta galimybė susipažinti su apklausos medžiaga (reikėtų ištirti ir internetinio puslapio panaudojimo galimybes), o vėliau (gruodžio-sausio mėnesį) bus sušauktas LDID susirinkimas, kuriame bus balsuojama.

Svarstyta: LDID projekto „Lietuvos dailės istorijos eskizai“ vykdymas.
Rima Valinčiūtė-Varnė pristatė projekto eigą 2008 m.: 2008 m. iš fondų gauta 18 000 Lt parama, projekte dalyvavo 14 LDID narių, skaitytos paskaitos Alytuje, Anykščiuose, Birštone, Kaune, Vilniuje, Utenoje. Dalia Klajumienė informavo, kad LDID narių paskaitų pageidautų Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka Liepa Griciūtė-Šverebienė perdavė žodinį prašymą prisijungti prie projekto, gautą iš Raseinių. Iškeltas klausimas dėl projekto tęsimo 2009 m. Įvyko atviras balsavimas.
Nuspręsta: vienbalsiai nutarta projektą tęsti, jo koordinavimą patikėti Rimai Valinčiūtei-Varnei.

Svarstyta: LDID projekto „Marijos Matušakaitės jubiliejinis leidinys“ vykdymas. Situaciją pristatė Giedrė Mickūnaitė: leidinys jau maketuojamas VDA leidykloje. Įvyko balsavimas dėl knygos pavadinimo – pasiūlyti 4 variantai:
AD GLORIAM (skirta dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei)
KURIANTIS PROTAS BRANGESNIS NEI TURTAI… (skirta dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei) (eilutė iš M. K. Sarbievijaus III kn. VI odės, Markui Silicernijui)
AUKSINIO ORNAMENTO ŠVIESOJE. Skirta dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei
AUKSO ORNAMENTŲ VAINIKAS skirta dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei
Nuspręsta: Balsuota dėl leidinio pavadinimo. Balsuojant nutarta leidinį pavadinti:
KURIANTIS PROTAS BRANGESNIS NEI TURTAI… (skirta dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei)

Svarstyta: LDID biuletenio klausimas.
Dalia Vasiliūnienė informavo, kad:
1.  biuletenio parengimą teks atidėti kitiems metams (už jį atsakingos D. Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė, Lina Balaišytė).
2.  Numerį numatoma skirti paveldosaugai. Jame bus publikuojami tekstai, atspindintys LDID veiklą šioje srityje: I. Vaišvilaitės straipsnis „Paveldosaugoje neturime vertybių hierarchijos“, taip pat bus aprašytas pasipriešinimas Vilniaus bernardinų bažnyčios rekonstrukcijos projektui (pradedant LDID ir kitų kultūros veikėjų 2007 11 15 laišku bernardinams, baigiant projekto „Bernardinų takais“ galimybių studijos įvertinimu, bus patalpinti ir LDID narių spaudoje publikuoti straipsniai (R. Vitkauskienės ir kt.), Trakų parapinės bažnyčios atradimų tyrimas (Giedrė Mickūnaitė) ir kt. Su tema sietųsi ir „Geriausių ir blogiausių Nepriklausomybės laikotarpio pastatų istorinėje aplinkoje“ apklausos duomenys.
3.  Leidinio dalį užims tradicinė rubrika – 2006-2009 m. LDID įvykių kronika.
4.  Biuletenyje numatyta publikuoti ir 2005-2008 metų LDID narių bibliografiją.
Nuspręsta: pritarti LDID biuletenio parengimo planui.

Svarstyta: pasiūlymų teikimas UNESCO minimų datų sąrašui.
D. Vasiliūnienė informavo susirinkimo dalyvius apie UNESCO rengiamą minėtinų datų sąrašą. LDID nariams UNESCO kvietimas siūlyti 2010-2011 m. paminėtinas datas pasirodė priimtinas (pasiūlymus teikė D. Vasiliūnienė ir G. Mickūnaitė).
Nuspręsta: siūlyti paminėjimui šias datas:
1.  Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100 metų mirties metinės (1875-1911 m.)
2.  Kanuto Rusecko 150 metų mirties metinės (mirė 1860 m. Vilniuje)
3.  1810 m. rugsėjo 15 d. Jozefas Saundersas (1773-1845) Vilniaus universiteto Literatūros ir laisvųjų menų fakultete perskaitė pranešimą „Apie vaizduojamųjų menų įtaką ir naudą“, kuris buvo publikuotas 1815 m. leidinyje „Pamiętnik Magnetyczny“. 1810 m. įvykis laikytinas dailės istorijos mokslo pradžia Lietuvoje
D. Vasiliūnienė įpareigota apie šias datas pranešti UNESCO sekretorei Astai Dirmaitei.

Svarstyta: Kasmetinės LDID išvažiuojamosios sesijos organizavimas.
Pasiteirauta, kas 2009 m. pavasarį galėtų įsipareigoti organizuoti eilinę LDID narių išvažiuojamąją sesiją. Kelionę po Alytaus rajoną įsipareigojo suorganizuoti Margarita Janušonienė.
Nuspręsta: 2009 m. organizuoti LDID kelionę į Alytaus rajoną. Įpareigoti Margaritą Janušonienę imtis atsakomybės už kelionės organizavimą.

Pirmininkė Dalia Vasiliūnienė
Sekretorė Ieva Pleikienė


Visuotinis susirinkimas, 2008 m. balandžio 2 d.

Visuotinis susirinkimas, 2008 m. balandžio 2 d.

Visuotinio Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo,
įvykusio 2008 m. balandžio 2 d.
PROTOKOLAS

Dalyvavo 31 LDID narys (dalyvių sąrašas pridedamas)
Pirmininkė: Dalia Vasiliūnienė
Sekretorė: Ieva Pleikienė

Susirinkimo darbotvarkė:
1.  2007 m. geriausių dailėtyros knygų rinkimai
2.  LDID biuletenio parengimas
3.  Naujų narių priėmimas
4.  Finansiniai reikalai
5.  LDID projektų vykdymas
6.  Planai ir einamieji reikalai
7.  Kasmetinės LDID išvažiuojamosios sesijos organizavimas

Svarstyta: 2007 m. geriausių dailėtyros knygų rinkimų klausimas
Dalia Vasiliūnienė pateikė papildytą knygų sąrašą, prašydama, pastebėjus, kad jame vis dar trūksta kurio nors leidinio, pranešti elektroniniu adresu lietuvos.dailes.istoriku.draugija@gmail.com
Ji pasiūlė nukelti rinkimus į rudenį, nes kol kas ne visos knygos išleistos, kai kurios pasirodė visai neseniai, ir ne visi turėjo progos su jomis susipažinti.

Diskusijai pasiūlyta:
1.  numatyti apdovanojamų knygų nominacijas:
a)  dvi nominacijos – už geriausią monografiją ir už geriausią kolektyvinį mokslo leidinį (šiuo atveju butų apdovanotas sudarytojas), tačiau į apdovanojimą negalėtų pretenduoti dailės albumai ir mokslo populiarinimo leidiniai
b)  grąžinti buvusią tvarką, kai apdovanojamos tik monografijos
c)  apdovanojama geriausia dailėtyros srities knyga, nepriklausomai nuo to, ar tai monografija ar kolektyvinis mokslo darbas, ar albumas, ar mokslo populiarinimo knyga.
2.  nuspręsti ar nominuojame tik LDID narių knygas.
3.  Nustatyti knygų atrankos kriterijus: ar įtraukiame verstines knygas (pvz. architektūros terminų žodynas), knygas apie šiuolaikinius dailininkus, fotografiją.
4.  gal reikėtų atsakingiau žiūrėti į sąrašo sudarymą, paskirti atsakingą žmogų?

Nuspręsta:
1.  geriausios 2007 m. dailėtyros knygų rinkimus perkelti į rudenį.
2.  patvirtinti apdovanojamų veikalų nominacijas:
– Geriausias dailėtyros mokslo darbas
– Geriausia dailėtyros monografija
– Geriausia kolektyvinė dailėtyros knyga
2.  į apdovanojimus gali pretenduoti ne tik LDID narių knygos.
3.  Giedrė Mickūnaitė ir Giedrė Jankevičiūtė įsipareigoja parengti knygų vertinimo nuostatų projektą.
4.  už knygos sąrašo sudarymą atsakinga LDID pirmininkė.

Svarstyta: LDID biuletenio parengimas. Iškeltas klausimas koks turi būti 2009 m. LDID biuletenis. Praeitą susirinkimą buvo nutarta 2009 m. numerį skirti paveldosaugai, surengti ta tema seminarą ar konferenciją, tačiau organizacinio darbo nebuvo kam imtis. Įvyko diskusija dėl biuletenio pobūdžio, numatyti du galimi variantai:
1.  Nedidelės apimties leidinį leisti kaip biuletenį tikrąja žodžio prasme – trumpą oficialų pranešimą visuomenei apie LDID veiklą, tai yra, pateikti veiklos apžvalgą su nuotraukomis, narių sąrašu, gal būt dar kokia nors informacija.
2.  Gal vis tik vertėtų LDID biuletenį leisti kaip nedidelės apimties mokslinį tęstinį leidinį, turintį sudarytoją ir autorius – LDID narius, t. y. prie informacijos apie LDID veiklą prijungti straipsnius. Tuomet, matyt, tektu atidėti biuletenio išleidimą dar vieniems metams ir iškiltų finansavimo klausimas.

Nuspręsta:
1.  Publikuoti LDID biuletenį 2009 arba 2010 m.
2.  Laikytis tokios struktūros:
a.  LDID veiklos kronika (akcentuojant jau vykdytas pilietiškumo akcijas)
b.  teminė diskusija paveldosaugos tema, kuri, matyt, bus suorganizuota virtualiu pavidalu.
c.  LDID narių bibliografija 2005-2007
3.  Sudaryti iniciatyvinę darbo grupę: Dalia Vasiliūnienė, Lina Balaišytė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė.

Svarstyta: Naujų narių priėmimas. Prašymą priimti į LDID pateikė Lijana Birškytė-Klimienė (Lietuvos nacionalinis muziejus, Ikonografijos skyrius). Dalia Vasiliūnienė trumpai pristatė susirinkimo dalyviams kartu su prašymu pateiktus dokumentus. Lijana Birškytė-Klimienė prisistatė savo mokslinių interesų sritis. Įvyko atviras balsavimas.

Nuspręsta: vienbalsiai – priimti Lijaną Birškytę-Klimienę į LDID narius.

Svarstyta: Finansiniai reikalai
Rasa Butvilaitė pristatė finansų revizijos komisijai 2007 m. dokumentus.
Buvo renkamas nario mokestis už 2008 m. (20 Lt).
Išdalinti blankai 2 % pajamų mokesčio pervedimui LDID. Norintieji juos galėjo užpildyti.
Dalia Vasiliūnienė pasiūlė, atsižvelgiant į vis intensyvėjančią LDID veiklą ir didėjančias finansinių operacijų apimtis, metų pabaigoje pasamdyti profesionalų finansininką, kuris kvalifikuotai sutvarkytų dokumentus. Įvyko balsavimas

Nuspręsta: vienbalsiai – metų pabaigoje samdyti profesionalų finansininką

Svarstyta: LDID projektų vykdymas, planai ir einamieji reikalai.
1.  Giedrė Mickūnaitė pristatė Marijai Matušakaitei skirto leidinio parengimo situaciją – darbas einasi lėtai, įsipareigojimus prisiėmę autoriai vis dar neįteikė tekstų. Kol kas tėra parengta M. Matušakaitės bibliografija, nuotraukos ir 3 publikuotini straipsniai, dalis straipsnių vis dar tvarkytini. Sudarytoja kvietė LDID narius aktyviau dalyvauti.
2.  LDID paskaitų projektas (pristatė koordinatorė Rima Valinčiūtė).
Projektas vyksta sklandžiai. Jau surinktas reikalingas paskaitininkų skaičius Kultūros paveldo departamento užsakytoms paskaitoms paveldosaugininkams balandžio 17 d.
3.  Geriausių ir blogiausių architektūros projektų rinkimai. Giedrė Jankevičiūtė atnaujino pasiūlymą dėl nepriklausomybės laikotarpiu pastatytų statinių vertinimo (5 geriausi ir 5 blogiausi). Vyko diskusija. A. Mačiulis pastebėjo, kad panašūs vertinimai vyksta kitose kūrybinėse organizacijose. D. Vasiliūnienė informavo, kad 2008 m. kovo 5 d. Lietuvos paveldo organizacijų ir ekspertų koordinaciniame susitikime (buvo D. Vasiliūnienė ir D. Klajumienė) buvo iškelta idėja steigti bendrą nominaciją (restauratorių sąjunga ir architektų sąjunga) už geriausią kultūros paveldo išsaugojimo projektą. Gal kaip nors išnaudoti šią idėją?
4.  Reklaminio lankstinuko apie LDID išleidimas.
5.  Lietuvos dailės muziejaus lankymo lengvata. D. Vasiliūnienė informavo, kad V. Balčiūnui įteiktas raštas, kuriame prašoma suteikti LDID nariams lengvatą nemokamai lankyti muziejų. M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje LDID nariai, pateikę pažymėjimą lankosi nemokamai.

Nuspręsta:
1.  Paraginti įsipareigojusius LDID narius, o taip pat ir kitus norinčiuosius, parengti straipsnius leidiniui apie Mariją Matušakaitę. Straipsnius pristatyti iki gegužės mėnesio pradžios.
2.  Projektą tęsti, apie paskaitas paveldosaugininkams informacija bus patikslinta vėliau. R. Rachlevičiūtė pažadėjo išsiaiškinti, ar LDID gali teikti dokumentą, liudijantį, kad buvo išklausytos mūsų paskaitos (dėl pedagogų ir kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo).
3.  G. Jankevičiūtei ir J. Mulevičiūtė įsipareigojo parengti vertinimo kriterijų projektą. 5 geriausių ir 5 blogiausių nepriklausomybės laikotarpio Lietuvoje realizuotų architektūros projektų rinkimus organizuoti savarankiškai, neįtraukiant kitų organizacijų. Šie rinkimai turi atspindėti dailėtyrininkų požiūrį. Siūloma vertinimui pateikti tik tuos pastatus, kurie atsirado paveldosaugos požiūriu jautriose miestų vietose. Pasiūlymai bus renkami iki rudens (pateikti fotonuotraukas su nuoroda kur šie pastatai yra, projektų autorius ir užsakovus nurodyti nebūtina, bus aiškinamasi vėliau).
4.  Lankstinuko idėjai buvo pritarta.
5.  Išsiaiškinti, ar lengvatų suteikimas yra paties muziejaus, ar Kultūros ministerijos prerogatyva. Informuoti LDID narius apie V. Balčiūno atsakymą.

Svarstyta: Kasmetinės LDID išvažiuojamosios sesijos organizavimas. Ją organizuoti įsipareigojusi Marija Drėmaitė. Išvyka numatyta gegužės 31 d. Jos tema „Pramonės paveldas pakeliui į Šiaulius ir Šiauliuose“.

Nuspręsta: Patvirtinti kelionės datą ir temą.


Visuotinis susirinkimas, 2007 m. spalio 23 d.

Visuotinis susirinkimas, 2007 m. spalio 23 d.

VISUOTINIS LDID NARIŲ SUSIRINKIMAS
2007 10 23

Protokolas

Diplomų už 2006 m. geriausias dailėtyros knygas teikimas.
Daliai Klajumienei įteikti du diplomai: už geriausią 2006 m. monografiją (Dalia Klajumienė. Tapyti altoriai (XVIII a. – XIX a. I p.) nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai, Vilnius, 2006. VDA leidykla) ir už geriausią mokslo populiarinimo veikalą (Tytuvėnai: istorija, kultūra, meno paminklai, sud. Dalia Klajumienė, Vilnius, 2006, VDA leidykla.)

Tojanai Račiūnaitei už geriausią kolektyvinį mokslo darbą (Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. Acta Academiae Artium Vilnensis, 2006, nr. 46. Sud. Tojana Račiūnaitė, VDA leidykla)

Jolantai Širkaitei už geriausią mokslinį katalogą (Jolanta Širkaitė. Dailininkai Römeriai/ The Artists of the Römer family. Vilnius, 2006, KFMI leidykla)

Naujų LDID narių priėmimas.
Į LDID narius priimti: Skaidrė Urbonienė, Jolanta Zabulytė, Jolanta Bernotaitytė.

Nario mokesčių rinkimas.
Nutarta nuo 2008 m. nario mokestį pakelti iki 20 lt, stojamąjį iki 30 lt. Pensijinio amžiaus nariams mokestis 10 lt., garbės nariai nuo mokesčio atleisti.

Atnaujintos LDID svetainės reikalai
Mindaugas Paknys paskirtas atsakingu už svetainės darbą. Svetainė tapo mobilesnė ir talpesnė. Joje bus galima operatyviai talpinti informaciją, taip pat ir fotografijas, prieš tai jas prašome atsiųsti Mindaugui Pakniui.

LDID VEIKLA

Paskelbta apie paminklinio akmens Ignui Šlapeliui atidengimą Kupiškio rajone Bugailiškių kaime š. m. spalio 19 d.

Paskelbtas kvietimas į spalio 25 d. vyksiančią Algės Andriulytės arba Laimos Bialopetravičienės rengiamą konferenciją, skirtą Lietuvių dailės draugijos 100-mečiui.

G. Jankevičiūtės iniciatyva parašyti protesto raštą prieš Literatūros ir meno archyvo uždarymą. Archyvą ruošiamasi uždaryti balandžio mėnesį, o jo fondus išskirstyti po kitus archyvus. Rengiamas protesto raštas, kurį turėtų pasirašyti kūrybinių organizacijų pirmininkai, tarp jų ir LDID.

Paskaitų ciklo „Lietuvos dailės istorijos eskizai“ perspektyvos. Projektas vykdomas sėkmingai, neblogai finansuojamas. Atsiranda muziejų, kurie norėtų į jį įsijungti. LDID susirinkimas nutarė projektą tęsti. Jo vadovavimą pavesti Rimai Valinčiūtei.

Paskelbta Nijolės Tolvaišienės informacija apie 2010 m. numatytą konferenciją apie menotyros mokslo raidą Lietuvoje ir Lenkijoje nuo XIX a. iki sovietmečio. Laukiami pasiūlymai pranešimams.

Paveldosaugos reikalai. Minėtos Trakų bažnyčios freskų problemos, Kultūros paveldo departamentui ir Kultūros paveldo komisijai išsiųsti raštai dėl būsimų Vilniaus ir Kauno Bernardinų vienuolynų rekonstrukcijų, prasta Dubingių archeologinių kasinėjimų būklė ir kt. Siūloma skatinti operatyvumą, elektroniniu paštu keistis žinoma informacija, galbūt kai ką talpinti į mūsų svetainę.

Siūloma 2008 m. surengti seminarą arba konferenciją paveldosaugos tema. Pranešimai apie nykstantį ar naikinamą architektūros ir dailės paveldą, įstatimdavystės, įstatymų vykdymo problemas. Spręsta, kas galėtų būti atsakingas už šį projektą. Siūlyta Margarita Janušonienė, Asta Giniūnienė ir Marija Drėmaitė. Klausimas liko atviras.
Šio seminaro pagrindu 2009 m. galima būtų parengti trečiąjį „LDID biuletenio“ numerį.
Prie seminaro galima būtų prišlieti ir pavasarį G. Jankevičiūtės pasiūlytą, bet kol kas nerealizuotą sumanymą rinkti geriausius ir blogiausius architektūros pavyzdžius Lietuvoje.

2008 m. gegužės mėn. 8-9 d. R. Valinčiūtė ir L. Šinkūnaitė kviečia dalyvauti jubiliejinėje konferencijoje „Šiluva Lietuvos kultūroje“ Kaune.

2008 m. gegužės mėn. 15-16 d. D. Klajumienė kviečia dalyvauti VDA Dailėtyros instituto ir Dailės muziejaus rengiamoje konferencijoje „Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė“.


spausdinti