• English

Įstatai

I. BENDROJI DALIS

1.1. lietuvos dailės istorikų draugija (toliau – LDID) yra viešasis juridinis asmuo, savanoriškai ir savarankiškai, įsteigta narių, siejamų bendrų profesinių interesų bei šių interesų įgyvendinimui bei tenkinimui.
1.2. Savo veikloje LDID vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais bei šiais Įstatais.
1.3. LDID yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas.
1.4. LDID buveinės adresas: Domininkonų g. 15/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika.
1.5. Teisinė forma – asociacija.
1.6. LDID yra įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui.
1.7. LDID finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. LDID VEIKLOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO BŪDAI

2.1. LDID tikslai:
2.1.1. Palaikyti Lietuvos dailės istorikų ryšius;
2.1.2. Padėti Lietuvos dailės istorikams keistis profesine informacija;
2.1.3. Padėti Lietuvos dailės istorikams ugdyti profesinę kvalifikaciją;
2.1.4. Atstovauti Lietuvos dailės istorikų interesus Lietuvoje ir už jos ribų;
2.1.5. Stengtis įamžinti Lietuvos dailei ir jos tyrinėjimams nusipelniusių asmenų atminimą.
2.1.6. Skatinti dailės istorijos tyrimus, kelti dailės istorijos prestižą.
2.2. Siekdama savo tikslų LDID:
2.2.1. Savarankiškai ar su kitomis institucijomis rengia konferencijas, seminarus, ne rečiau kaip du kartus per metus šaukia eilinius narių susirinkimus, organizuoja ekskursijas, diskusijas;
2.2.2. Organizuoja įvairius renginius, atskiriems renginiams sudaro specialias darbo grupes;
2.2.3. Padeda LDID nariams publikuoti jų darbus;
2.3. LDID įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
2.3.1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LDID tikslus.
2.3.2. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.
2.3.3. Gauti lėšų ar kitokio turto iš
tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų.

III. LDID NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, stojamieji įnašai

3.1. LDID nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, pasireiškę bei dirbantys dailės ir architektūros istorijos srityje, pripažįstantys draugijos įstatus ir dalyvaujantys jos veikloje.
3.2. Bendruomenės nariai turi teisę:
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti LDID visuotiniame narių susirinkime;
3.2.2. naudotis LDID teikiamomis paslaugomis;
3.2.3. susipažinti su LDID dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
3.2.4. būti renkami į LDID valdymo organus;
3.2.5. bet kada išstoti iš LDID. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip LDID nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.2.6. kitas teisės aktuose ir LDID įstatuose nustatytas teises.
3.3. LDID narių pareigos:
3.3.1. laikytis LDID įstatų;
3.3.2. dalyvauti visuotiniuose LDID narių susirinkimuose;
3.3.3. mokėti nario mokestį;
3.4. Narystės LDID pasibaigimo pagrindai:
3.6.1. savanoriškas atsisakymas;
3.6.2. LDID likvidavimas;
3.6.3. pašalinimas iš LDID dėl:
3.6.3.1. Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat LDID įstatų, pažeidimų;
3.6.3.2. LDID narių profesinės etikos pažeidimų.
3.7. Sprendimą dėl pašalinimo iš LDID priima visuotinis narių susirinkimas, LDID Tarybos teikimu, prieš tai informavus šiuo klausimu LDID narius.
3.8. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka atskiru dokumentu patvirtinama visuotinio LDID narių susirinkimo.

IV. LDID NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ LDID TVARKA BEI SĄLYGOS

4.1. Tapti LDID nariu turi teisę dailės ir architektūros istorikas, paskelbęs dailės ir architektūros istorijos tyrinėjimų, dalyvavęs LDID renginiuose, gavęs mažiausiai vieno nario raštišką rekomendaciją. Stojantysis pateikia rekomendaciją ir stojimo prašymą LDID Tarybai. Taryba praneša apie numatomą naujo nario priėmimą visiems LDID nariams, kviesdama eilinį susirinkimą. Nauji nariai priimami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, LDID Tarybos teikimu. Už naują narį turi balsuoti ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių LDID narių.
4.2. LDID Garbės nario vardas LDID Tarybos teikimu, nusprendus visuotiniam narių susirinkimui, suteikiamas Lietuvos dailės istorijos tyrinėjimais ypatingai nusipelniusiems asmenims, nepriklausomai nuo jų pilietybės ar profesijos.
4.3. LDID narys gali bet kada išstoti iš LDID, padavęs raštišką prašymą LDID Tarybai, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus LDID ir su ja atsiskaitęs. Asmuo netenka LDID nario teisių nuo pareiškimo dėl išstojimo pateikimo LDID Tarybai momento. Narystė LDID taip pat baigiasi nariui mirus, (likvidavus juridinį asmenį arba jam pasibaigus), likvidavus LDID ar nutraukus LDID veiklą.
4.4. LDID narys gali būti pašalintas iš LDID, visuotinio LDID narių susirinkimo sprendimu, LDID Tarybos siūlymu, jeigu pažeidė LDID įstatus, LDID vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs LDID nustatytų nario mokesčių ar esant kitoms svarbioms priežastims.
4.5. LDID narių sąrašą tvarko LDID Tarybos sekretorius. Narių sąrašas turi būti laisvai prieinamas kiekvienam LDID nariui.

V. LDID valdymas

5.1. LDID įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. LDID yra Visuotinis narių susirinkimas, LDID Taryba ir LDID pirmininkas.
5.2. LDID veiklos kontrolę atlieka Revizijos komisija.

VI. Visuotinis narių susirinkimas

6.1. Visuotinis narių susirinkimas yra LDID organas, sprendžiantis svarbiausius LDID klausimus.
6.2. Visuotinis narių susirinkimas:
6.2.1. keičia LDID įstatus;
6.2.2. nustato LDID Tarybos narių skaičių, 3 (trijų) metų kadencijai renka LDID tarybos narius;
6.2.3. renka Revizijos komisiją;
6.2.4. atskiru dokumentu nustato stojamųjų įnašų dydį, nario mokesčio dydį ir jų mokėjimo tvarką;
6.2.5. tvirtina metų veiklos programą;
6.2.6. tvirtina LDID metinę finansinę atskaitomybę;
6.2.7. priima sprendimą dėl LDID pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.2.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
6.2.9. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus įstatymuose ir LDID įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
6.3. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems LDID organams spręsti Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
6.4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi LDID nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6.5. LDID valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra LDID nariai, gali dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
6.6. LDID visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 1 (vienerius) metus. Susirinkimas šaukiamas LDID tarybos arba 1/5 (vienos penktosios) LDID narių iniciatyva. Susirinkimo vietą ir laiką nustato LDID Taryba.
6.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai teisėti, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 (viena antroji) LDID narių, tarp jų – pirmininkas ir (arba) vienas iš vicepirmininkų. Sprendimai priimami dalyvaujančių visuotiniame narių susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nustatytas išimtis. Jeigu į Visuotinį narių susirinkimą nesusirenka reikiamas narių skaičius, susirinkimas kviečiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 20 (dvidešimt) dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo dienos. Apie pakartotinį narių susirinkimą LDID nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki šio narių susirinkimo. Sprendimai priimami dalyvaujančių LDID narių balsų dauguma.

VII. LDID taryba

7.1. LDID taryba (toliau-Taryba) yra kolegialus LDID valdymo organas. Tarybos narių skaičių nustato LDID visuotinis narių susirinkimas. Taryba visuotinio narių susirinkimo renkama 3 (trijų) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai Tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Tarybos kadencijos pabaigos. Taryba savo funkcijas atlieka šiuose įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Taryba, bet ne ilgiau kaip iki Tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio Visuotinio narių susirinkimo.
7.2. Taryba priima sprendimus susijusius su LDID veikla. LDID Taryba: 7.2.1. priima Tarybos darbo reglamentą;
7.2.2. nustato Tarybos struktūrą, renka Tarybos pirmininką ir jo pavaduotojus;
7.2.3. atviru arba slaptu balsavimu 3 (trijų) metų kadencijai renka LDID pirmininką;
7.2.4. atviru arba slaptu balsavimu 3 (trijų) metų kadencijai renka LDID pirmininkui talkinančius ar jį pavaduojančius vicepirmininkus;
7.2.5. šaukia visuotinį LDID narių susirinkimą, teikia susirinkimo darbotvarkę;
7.2.6. vykdo visuotinio narių susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko lėšas, skirtas veiklos programai įgyvendinti;
7.2.7. priima sprendimus tapti LDID ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėju;
7.2.8. ieško lėšų LDID veiklai finansuoti;
7.2.9. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui LDID veiklos ataskaitą;
7.2.10. vykdo kitą šiuose įstatuose ar Lietuvos Respublikos įstatymuose Tarybos kompetencijai priskirtą veiklą.
7.3. LDID Tarybos sprendimai teisėti, jeigu Tarybos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 (viena antroji) Tarybos narių ir sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių balsų dauguma.
7.4. 1/2 (vienai antrajai) LDID narių pareiškus nepasitikėjimą Taryba ar jos nariu, Taryba ar jos narys privalo sustabdyti įgaliojimus iki Visuotinio LDID narių susirinkimo.
7.5. Tarybai ar daugiau nei 1/2 (vienai antrajai) jos narių sustabdžius įgaliojimus, per 1 (vieną) mėnesį iniciatyvinė grupė, sudaryta iš ne mažiau kaip 1/5 (vienos penktosios) LDID narių, šaukia neeilinį visuotinį LDID narių susirinkimą.
7.6. Tarybos veiklą koordinuoja ir LDID atstovauja Tarybos išrinktas LDID pirmininkas.

VIII. LDID vadovas

8.1. LDID vadovas yra LDID pirmininkas.
8.2. LDID pirmininkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, LDID visuotinio narių susirinkimo nutarimais, Tarybos sprendimais. 8.3. LDID pirmininkas vykdo šias funkcijas:
8.3.1. organizuoja LDID veiklą bei jos tikslų įgyvendinimą;
8.3.2. veikia LDID vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, kai yra LDID Tarybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti;
8.2.3. organizuoja kasdieninę LDID veiklą;
8.2.4. atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
8.2.5. atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam LDID narių susirinkimui, Tarybai ir Revizijos komisijai, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatytais atvejais ar minėtų LDID organų prašymu;
8.2.6. atsako už informacijos pateikimą nariams;
8.2.7. atsako už LDID dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
8.2.8. atsako už Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;
8.2.9. ne rečiau kaip kas ketvirtį pateikia Tarybai ataskaitą apie LDID veiklą, taip pat pagrindines savo veiklos kryptis;
8.2.10. atstovauja LDID santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme, arbitraže, ar kituose institucijose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose;
8.2.11. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis, LDID vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;
8.2.12. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduoda įgaliojimus ir prokūras vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
8.2.13. atsako už kitų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat LDID įstatuose ir LDID pirmininko pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;
8.2.14. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.
8.3. LDID pirmininką renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, tvirtina pareiginius nuostatus, LDID Taryba. LDID pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo.
8.4. Apie LDID pirmininko išrinkimą ar atšaukimą Tarybos įgaliotas narys ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

IX. LDID VEIKLOS KONTROLĖ

9.1. LDID ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, kurios narius renka ir keičia visuotinis LDID narių susirinkimas.
9.2. Revizijos komisiją sudaro 3 (trys) asmenys, renkami visuotinio narių susirinkimo 2 (dviejų) metų kadencijai.
9.3. Revizijos komisijos nariai savo darbe vadovaujasi LDID įstatais, Revizijos komisijos darbo reglamentu, kurį tvirtina visuotinis LDID narių susirinkimas.
9.4. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per metus pateikia visuotiniam LDID narių susirinkimui ataskaitą.
X. Dokumentų ir kitos informacijos apie LDID veiklą pateikimo nariams tvarka
10.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie LDID veiklą pateikimo nariams tvarką atskiru dokumentu patvirtina visuotinis LDID narių susirinkimas.

XI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

11.1. LDID turi teisę steigti filialus ir atstovybes. LDID įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl LDID atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal LDID prievoles.
11.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima visuotinis narių susirinkimas. LDID filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina visuotinis narių susirinkimas.
11.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima visuotinis narių susirinkimas.

XII. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais LDID pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.
12.2. Viešus pranešimus LDID skelbia dienraštyje „Lietuvos rytas”. LDID pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais.
12.3. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka LDID Taryba.
12.4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako LDID pirmininkas.
12.5. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 (dviejų trečiųjų) visų LDID narių balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo LDID visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais LDID juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų LDID įstatų tekstą (naują redakciją).

XIII. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

13.1. LDID leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus pagal šiuos įstatus).
13.2. Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais LDID draudžiama:
Neatlygintinai perduoti LDID turtą nuosavybėn LDID nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, LDID darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose;
Mokėti LDID steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos LDID turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
LDID turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti LDID darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
Suteikti paskolas, įkeisti LDID turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas LDID prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
Skolintis pinigų iš LDID nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
Skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
Parduoti LDID turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
Vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
Vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
Ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
13.3. LDID veiklą kontroliuoja Revizijos komisija. Pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius Revizijos komisija parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui LDID veiklos patikrinimo ataskaitą. Įstatai priimti LDID visuotiniame narių susirinkime du tūkstančiai penktųjų metų sausio mėnesio dvidešimt pirmą dieną, Vilniuje. Įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais, iš kurių vienas lieka Vilniaus m. 2-ajame notarų biure, kiti atiduodami LDID, pateikti juos Juridinių asmenų registrui. Vilnius, du tūkstančiai penktųjų metų vasario mėnesio trečia diena.

 

LDID pirmininkė:
Dalia Klajumienė