• English

Apie LDID

Lietuvos dailės istorikų draugija (LDID) – organizacija, vienijanti profesionalius menotyrininkus, vykdančius dailės, architektūros istorijos ir paveldo mokslinius tyrimus. Draugijos nariai yra įvairių mokslo institutų, muziejinių, paveldo apsaugos įstaigų darbuotojai, aukštųjų mokyklų dailės istorijos ir teorijos dėstytojai bei individualiai veiklą vykdantys mokslininkai. Narystė LDID padeda Lietuvos dailės istorikams gerinti profesinius, tarpdisciplininius ir tarpinstitucinius ryšius, plėtoti profesinę veiklą, ugdyti kvalifikaciją.

Draugija įkurta 1995 m., tuometinio Kultūros ir meno instituto Dailėtyros skyriaus darbuotojų iniciatyva, siekiant sutelkti įvairiose šalies mokslo ir kultūros institucijose dirbančius specialistus (apie draugijos įkūrimą rašoma „Lietuvos ryto“ priede „Mūzų malūnas“ 1995 m. gegužės 19 d., p. 44). Tuomet norą būti draugijos nariais pareiškė penkiasdešimt dailėtyrininkų.

Ilgainiui draugijos gretos gausėjo, iš viso nuo įsteigimo iki šiol draugijai yra priklausę per 100 narių, jų tarpe žymiausi Lietuvos dailėtyrininkai, architektūrologai, kultūros istorikai. Draugijos garbės narių vardai suteikti ilgamečiams aktyviems jos nariams: Kazimierai Galaunienei (1924-2016), habil. dr. Algei Jankevičienei (1930-2015), dr. Ingridai Korsakaitei, prof. dr. Algimantui Mačiuliui, dr. Marijai Matušakaitei (1924-2016), prof. habil. dr. Vyteniui Rimkui (1930-2020), Zitai Žemaitytei (2023-2009).

LDID, bendradarbiaudama su įvairiomis organizacijomis ir vadovaudamasi aukščiausiais standartais, nuo pat savo veiklos pradžios aktyviai propaguoja Lietuvos dailės ir architektūros paveldo tyrimus, organizuoja tam skirtas konferencijas, projektus, edukacinius renginius, konkursus, rengia leidinius, pildo ir viešina savo narių bibliografijas, skiria apdovanojimus už išskirtinius pasiekimus dailėtyroje (Vlado Drėmos lupa), aktualizuoja paveldo apsaugos problemas, teikia konstruktyvius pasiūlymus joms spręsti.

2023 m. pradžios duomenimis, LDID turėjo 83 narius ir yra viena didžiausių kultūros paveldo tyrėjų organizacijų Lietuvoje. LDID narių mokslinė specializacija apima platų tyrimų spektrą – nuo akmens amžiaus dailės iki naujausių laikų architektūros. LDID nariai dirba beveik visose svarbiausiose susijusiose Lietuvos mokslo ir studijų bei atminties institucijose, vadovauja jų padaliniams, vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius paveldo tyrimus, kuruoja dailės parodas, publikuoja mokslinius darbus, dalyvauja akademinėje, šviečiamojoje ir ekspertinėje veikloje.

Draugijos veiklą koordinuoja kas 3 metus Visuotiniame narių susirinkime renkama Taryba, vadovaujama LDID pirmininko(-ės). 1995 m. LDID pirmąja pirmininke buvo išrinkta Ingrida Korsakaitė, 1998 m. pirmininko pareigos patikėtos Aleksandrai Aleksandravičiūtei, 2001 m. Algimantui Mačiuliui, 2004 m. Daliai Klajumienei, 2007 m. Daliai Vasiliūnienei, 2011–2012 metais draugijai vadovavo Giedrė Mickūnaitė, 2012–2016 m. Gabija Surdokaitė-Vitienė, 2017–2019 m. Algė Andriulytė, 2019-2022 m. Tojana Račiūnaitė, 2022-2023 m. Jurgita Kristina Pačkauskienė, nuo 2023 m. Dainius Labeckis.

LDID veikla:

 • Konferencijos, jų pranešimų medžiagos publikavimas
 • LDID biuletenis
 • Moksliniai leidiniai
 • Diskusijos, susitikimai
 • Šviečiamosios programos, projektai
 • Minėjimai
 • Pranešimai LDID narių susirinkimuose
 • Apdovanojimai
 • Raštai, peticijos
 • Atstovavimas ekspertų komisijose
 • Ekskursijos
 • Lengvatos LDID nariams
 • LDID ir jos narių komunikacijos priemonės
 • Kita susijusi veikla